13893.htm

CÍMSZÓ: Pfeiffer

SZEMÉLYNÉV: Pfeifer Ignác

SZÓCIKK: Pfeiffer, 1. Ignác, műegyetemi tanár, szül. Szentgálon 1867. A budapesti műegyetemen tanult s u. o. volt adjunktus a kémia szakon, majd magántanár, 1907. rk. tanár, 1912 óta pedig nyilvános rendes tanára a kémiai technológiának. Sokáig a Máv. vegyésze is volt. Hosszabb ideig szerkesztette a Kazán- és Gépújságot és számos szaktanulmányt írt hazai és külföldi szakfolyóiratokba, amelyekben a tüzelőanyagok értékesítésével és kihasználásával, a metán klórozásával s a földgáz értékesítésével foglalkozott. Ez utóbbit 1911. Amerikában tett tanulmányútján külön stúdium tárgyává tette. Elméletben és gyakorlatban egyaránt kimerítően foglalkozott a kazántápláló vizek lágyításához szükséges anyagok meghatározásával s úgy ebben, mint a világítógáz előállítása és a tüzelőszerkezetek megvizsgálása terén kiváló eredményeket ért el. P. tevékeny részt vesz a hazai felekezeti életben, melynek egyik kimagasló vezető-egyénisége. A budai hitközség vezetőségének és minden kulturális és jótékonysági intézményének agilis és nagyrabecsült tagja. Jelenleg az Egyes. Izzólámpa és Villamos. Rt. tudományos kutató laboratóriumának vezetője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3893. címszó a lexikon => 708. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13893.htm

CÍMSZÓ: Pfeiffer

SZEMÉLYNÉV: Pfeifer Ignác

SZÓCIKK: Pfeiffer, 1. Ignác, műegyetemi tanár, szül. Szentgálon 1867. A budapesti műegyetemen tanult s u. o. volt adjunktus a kémia szakon, majd magántanár, 1907. rk. tanár, 1912 óta pedig nyilvános rendes tanára a kémiai technológiának. Sokáig a Máv. vegyésze is volt. Hosszabb ideig szerkesztette a Kazán- és Gépújságot és számos szaktanulmányt írt hazai és külföldi szakfolyóiratokba, amelyekben a tüzelőanyagok értékesítésével és kihasználásával, a metán klórozásával s a földgáz értékesítésével foglalkozott. Ez utóbbit 1911. Amerikában tett tanulmányútján külön stúdium tárgyává tette. Elméletben és gyakorlatban egyaránt kimerítően foglalkozott a kazántápláló vizek lágyításához szükséges anyagok meghatározásával s úgy ebben, mint a világítógáz előállítása és a tüzelőszerkezetek megvizsgálása terén kiváló eredményeket ért el. P. tevékeny részt vesz a hazai felekezeti életben, melynek egyik kimagasló vezető-egyénisége. A budai hitközség vezetőségének és minden kulturális és jótékonysági intézményének agilis és nagyrabecsült tagja. Jelenleg az Egyes. Izzólámpa és Villamos. Rt. tudományos kutató laboratóriumának vezetője.

13893.ht

CÍMSZÓ Pfeiffe

SZEMÉLYNÉV Pfeife Igná

SZÓCIKK Pfeiffer 1 Ignác műegyetem tanár szül Szentgálo 1867 budapest műegyeteme tanul u o vol adjunktu kémi szakon maj magántanár 1907 rk tanár 191 ót pedi nyilváno rende tanár kémia technológiának Sokái Máv vegyész i volt Hosszab idei szerkesztett Kazán é Gépújságo é számo szaktanulmány ír haza é külföld szakfolyóiratokba amelyekbe tüzelőanyago értékesítéséve é kihasználásával metá klórozásáva földgá értékesítéséve foglalkozott E utóbbi 1911 Amerikába tet tanulmányútjá külö stúdiu tárgyáv tette Elméletbe é gyakorlatba egyarán kimerítőe foglalkozot kazántáplál vize lágyításáho szüksége anyago meghatározásáva úg ebben min világítógá előállítás é tüzelőszerkezete megvizsgálás teré kivál eredményeke ér el P tevéken rész ves haza felekezet életben melyne egyi kimagasl vezető-egyénisége buda hitközsé vezetőségéne é minde kulturáli é jótékonyság intézményéne agili é nagyrabecsül tagja Jelenle a Egyes Izzólámp é Villamos Rt tudományo kutat laboratóriumána vezetője

13893.h

CÍMSZ Pfeiff

SZEMÉLYNÉ Pfeif Ign

SZÓCIK Pfeiffe Igná műegyete taná szü Szentgál 186 budapes műegyetem tanu vo adjunkt kém szako ma magántaná 190 r taná 19 ó ped nyilván rend taná kémi technológiána Soká Má vegyés vol Hossza ide szerkesztet Kazá Gépújság szám szaktanulmán í haz külföl szakfolyóiratokb amelyekb tüzelőanyag értékesítésév kihasználásáva met klórozásáv földg értékesítésév foglalkozot utóbb 191 Amerikáb te tanulmányútj kül stúdi tárgyá tett Elméletb gyakorlatb egyará kimerítő foglalkozo kazántáplá viz lágyításáh szükség anyag meghatározásáv ú ebbe mi világítóg előállítá tüzelőszerkezet megvizsgálá ter kivá eredmények é e tevéke rés ve haz felekeze életbe melyn egy kimagas vezető-egyéniség bud hitközs vezetőségén mind kulturál jótékonysá intézményén agil nagyrabecsü tagj Jelenl Egye Izzólám Villamo R tudomány kuta laboratóriumán vezetőj

13893.

CÍMS Pfeif

SZEMÉLYN Pfei Ig

SZÓCI Pfeiff Ign műegyet tan sz Szentgá 18 budape műegyete tan v adjunk ké szak m magántan 19 tan 1 pe nyilvá ren tan kém technológián Sok M vegyé vo Hossz id szerkeszte Kaz Gépújsá szá szaktanulmá ha külfö szakfolyóiratok amelyek tüzelőanya értékesítésé kihasználásáv me klórozásá föld értékesítésé foglalkozo utób 19 Ameriká t tanulmányút kü stúd tárgy tet Elmélet gyakorlat egyar kimerít foglalkoz kazántápl vi lágyításá szüksé anya meghatározásá ebb m világító előállít tüzelőszerkeze megvizsgál te kiv eredménye tevék ré v ha felekez életb mely eg kimaga vezető-egyénisé bu hitköz vezetőségé min kulturá jótékonys intézményé agi nagyrabecs tag Jelen Egy Izzólá Villam tudomán kut laboratóriumá vezető

13893

CÍM Pfei

SZEMÉLY Pfe I

SZÓC Pfeif Ig műegye ta s Szentg 1 budap műegyet ta adjun k sza magánta 1 ta p nyilv re ta ké technológiá So vegy v Hoss i szerkeszt Ka Gépújs sz szaktanulm h külf szakfolyóirato amelye tüzelőany értékesítés kihasználásá m klórozás föl értékesítés foglalkoz utó 1 Amerik tanulmányú k stú tárg te Elméle gyakorla egya kimerí foglalko kazántáp v lágyítás szüks any meghatározás eb világít előállí tüzelőszerkez megvizsgá t ki eredmény tevé r h feleke élet mel e kimag vezető-egyénis b hitkö vezetőség mi kultur jótékony intézmény ag nagyrabec ta Jele Eg Izzól Villa tudomá ku laboratórium vezet

1389

CÍ Pfe

SZEMÉL Pf

SZÓ Pfei I műegy t Szent buda műegye t adju sz magánt t nyil r t k technológi S veg Hos szerkesz K Gépúj s szaktanul kül szakfolyóirat amely tüzelőan értékesíté kihasználás klórozá fö értékesíté foglalko ut Ameri tanulmány st tár t Elmél gyakorl egy kimer foglalk kazántá lágyítá szük an meghatározá e világí előáll tüzelőszerke megvizsg k eredmén tev felek éle me kima vezető-egyéni hitk vezetősé m kultu jótékon intézmén a nagyrabe t Jel E Izzó Vill tudom k laboratóriu veze