13894.htm

CÍMSZÓ: Pfeiffer

SZEMÉLYNÉV: Pfeiffer Izsák

SZÓCIKK: "P Izsák, rabbi, szül. Ácson 1884 máj. 29. 1906-1911-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá. Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Előbb Sümegen volt főrabbi, majd Pécsen működött. 1922 óta monori főrabbi. Számos verse jelent meg a magyar zsidó folyóiratokban és gyűjteményes munkákban. Jeles bibliafordító, van több verseskötete is. Művei: Az áldozatok jelentőségének történetéről a héber irodalomban; Háborús imák; Új csodák jönnek; Szemet a földnek, szívet, az égnek; Izrael leányai; Lélekláng; Akarat; Eszter könyve; Találkozás az Úrral; Új lángok gyúlnak; Énekek Éneke; Temetői imák. Cikkei magyar zsidó hetilapokban a Huszadik Században és a Philologiai Közlönyben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3894. címszó a lexikon => 708. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13894.htm

CÍMSZÓ: Pfeiffer

SZEMÉLYNÉV: Pfeiffer Izsák

SZÓCIKK: P Izsák, rabbi, szül. Ácson 1884 máj. 29. 1906-1911-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1911-ben avatták bölcsészdoktorrá. Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Előbb Sümegen volt főrabbi, majd Pécsen működött. 1922 óta monori főrabbi. Számos verse jelent meg a magyar zsidó folyóiratokban és gyűjteményes munkákban. Jeles bibliafordító, van több verseskötete is. Művei: Az áldozatok jelentőségének történetéről a héber irodalomban; Háborús imák; Új csodák jönnek; Szemet a földnek, szívet, az égnek; Izrael leányai; Lélekláng; Akarat; Eszter könyve; Találkozás az Úrral; Új lángok gyúlnak; Énekek Éneke; Temetői imák. Cikkei magyar zsidó hetilapokban a Huszadik Században és a Philologiai Közlönyben jelentek meg.

13894.ht

CÍMSZÓ Pfeiffe

SZEMÉLYNÉV Pfeiffe Izsá

SZÓCIKK Izsák rabbi szül Ácso 188 máj 29 1906-1911-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1911-be avattá bölcsészdoktorrá Budapesten 1912 pedi rabbivá Előb Sümege vol főrabbi maj Pécse működött 192 ót monor főrabbi Számo vers jelen me magya zsid folyóiratokba é gyűjteménye munkákban Jele bibliafordító va töb verseskötet is Művei A áldozato jelentőségéne történetérő hébe irodalomban Háború imák Ú csodá jönnek Szeme földnek szívet a égnek Izrae leányai Lélekláng Akarat Eszte könyve Találkozá a Úrral Ú lángo gyúlnak Éneke Éneke Temető imák Cikke magya zsid hetilapokba Huszadi Századba é Philologia Közlönybe jelente meg

13894.h

CÍMSZ Pfeiff

SZEMÉLYNÉ Pfeiff Izs

SZÓCIK Izsá rabb szü Ács 18 má 2 1906-1911- vo budapes Rabbikép növendék 1911-b avatt bölcsészdoktorr Budapeste 191 ped rabbiv Elő Sümeg vo főrabb ma Pécs működöt 19 ó mono főrabb Szám ver jele m magy zsi folyóiratokb gyűjtemény munkákba Jel bibliafordít v tö versesköte i Műve áldozat jelentőségén történetér héb irodalomba Hábor imá csod jönne Szem földne szíve égne Izra leánya Léleklán Akara Eszt könyv Találkoz Úrra láng gyúlna Ének Ének Temet imá Cikk magy zsi hetilapokb Huszad Századb Philologi Közlönyb jelent me

13894.

CÍMS Pfeif

SZEMÉLYN Pfeif Iz

SZÓCI Izs rab sz Ác 1 m 1906-1911 v budape Rabbiké növendé 1911- avat bölcsészdoktor Budapest 19 pe rabbi El Süme v főrab m Péc működö 1 mon főrab Szá ve jel mag zs folyóiratok gyűjtemén munkákb Je bibliafordí t versesköt Műv áldoza jelentőségé történeté hé irodalomb Hábo im cso jönn Sze földn szív égn Izr leány Léleklá Akar Esz köny Találko Úrr lán gyúln Éne Éne Teme im Cik mag zs hetilapok Husza Század Philolog Közlöny jelen m

13894

CÍM Pfei

SZEMÉLY Pfei I

SZÓC Iz ra s Á 1906-191 budap Rabbik növend 1911 ava bölcsészdokto Budapes 1 p rabb E Süm főra Pé működ mo főra Sz v je ma z folyóirato gyűjtemé munkák J bibliaford verseskö Mű áldoz jelentőség történet h irodalom Háb i cs jön Sz föld szí ég Iz leán Lélekl Aka Es kön Találk Úr lá gyúl Én Én Tem i Ci ma z hetilapo Husz Száza Philolo Közlön jele

1389

CÍ Pfe

SZEMÉL Pfe

SZÓ I r 1906-19 buda Rabbi növen 191 av bölcsészdokt Budape rab Sü főr P műkö m főr S j m folyóirat gyűjtem munká bibliafor versesk M áldo jelentősé történe irodalo Há c jö S föl sz é I leá Lélek Ak E kö Talál Ú l gyú É É Te C m hetilap Hus Száz Philol Közlö jel