13898.htm

CÍMSZÓ: Pilisvörösvár

SZÓCIKK: Pilisvörösvár, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 6069 lak. Az (orthodox) hitközség egyike az ország legrégibb hitközségeinek. A múltjára vonatkozó feljegyzések nagyon hiányosak, így inkább csak következtetni lehet a hitközség korára, mintsem azt biztosan tudni. Tény az, hogy sem az alapítókra, sem az első elöljárók személyére nézve nincsenek pontos adatok. Ellenben tudjuk, hogy kik voltak a hitközség rabbijai és mikor működtek. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzések maradtak, Engel Mózes volt, aki az 1740-es években foglalta el állását és körülbelül 50 évig állott a hitközség élén. Nagy kabbalista volt, jesivát vezetett, melyet az ország minden részéből látogattak a növendékek. Utódai: Josef Silberberg, Josef Löffler, Schönfeld Mózes és Koppstein Simon voltak. A hitközség jelenlegi rabbija Baum Jakab, aki több mint 50 éve működik a hitközségben. Irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Haus und Schule és Talmud im ungarischen Abgeordnetenhaus címmel érdekes brosúrát adott ki, az utóbbi a tiszaeszlári pör eseményeivel foglalkozik. A hitközség mintegy kétszáz évvel ezelőtt építette ma is fennálló templomát. A templom - éppen ez igazolja régi voltát - mélyebben fekszik a föld színénél és alatta épült a rituális fürdő. Többször leégett a templom, de mindig újra renoválták. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. Évi költségvetése 3000 pengő, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség a múlt század vége felé szépen fejlődött s volt idő, amikor 500-600 lelket számlált. Jelenleg a hitközség lélekszáma 102, a családok száma 30, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok létszámának ez az erős csökkenése a háborúval, de különösen az ellenforradalommal függ össze. 1919 aug. 8. a különítmények valósággal feldúlták a hitközséget. Templomának belső berendezését összerombolták, a nyolc Tórát összeszaggatták, a hitközség tagjait kirabolták, úgy, hogy azok menekülni voltak kénytelen. Sokan örökre elhagyták P.-t s azóta sem tértek vissza. Köztük van a rabbi is, Baum Jakab, aki azóta Budapesten lakik s csak a nagy ünnepek alkalmával tartózkodik hívei között. 1925 óta a hitközség élete kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Tagjai foglalkozás szerint: 1 tanító, 1 katona, 9 kereskedő, 12 munkás, 10 magántisztviselő, 2 iparos és 1 magánzó. A hitközség anyakönyvi területéhez Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi községek tartoznak. A hitközségnek 85 tagja vett részt a világháborúban s közülük 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Baum Jakab rabbi, helyettese Bilitzer Jenő hitoktató és kántor, Szikla József elnök, Moskovits Ervin alelnök, Weisz Ede pénztárnok, Menczer Ernő jegyző, Weisz Henrik és Stierheim Samu gondnokok, Porgesz Lajos, Lipscher Jakab, Ehrenfeld Zsigmond és Fischer Mór választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3898. címszó a lexikon => 710. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13898.htm

CÍMSZÓ: Pilisvörösvár

SZÓCIKK: Pilisvörösvár, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 6069 lak. Az orthodox hitközség egyike az ország legrégibb hitközségeinek. A múltjára vonatkozó feljegyzések nagyon hiányosak, így inkább csak következtetni lehet a hitközség korára, mintsem azt biztosan tudni. Tény az, hogy sem az alapítókra, sem az első elöljárók személyére nézve nincsenek pontos adatok. Ellenben tudjuk, hogy kik voltak a hitközség rabbijai és mikor működtek. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzések maradtak, Engel Mózes volt, aki az 1740-es években foglalta el állását és körülbelül 50 évig állott a hitközség élén. Nagy kabbalista volt, jesivát vezetett, melyet az ország minden részéből látogattak a növendékek. Utódai: Josef Silberberg, Josef Löffler, Schönfeld Mózes és Koppstein Simon voltak. A hitközség jelenlegi rabbija Baum Jakab, aki több mint 50 éve működik a hitközségben. Irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Haus und Schule és Talmud im ungarischen Abgeordnetenhaus címmel érdekes brosúrát adott ki, az utóbbi a tiszaeszlári pör eseményeivel foglalkozik. A hitközség mintegy kétszáz évvel ezelőtt építette ma is fennálló templomát. A templom - éppen ez igazolja régi voltát - mélyebben fekszik a föld színénél és alatta épült a rituális fürdő. Többször leégett a templom, de mindig újra renoválták. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. Évi költségvetése 3000 pengő, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség a múlt század vége felé szépen fejlődött s volt idő, amikor 500-600 lelket számlált. Jelenleg a hitközség lélekszáma 102, a családok száma 30, adót 40-en fizetnek. A hitközségi tagok létszámának ez az erős csökkenése a háborúval, de különösen az ellenforradalommal függ össze. 1919 aug. 8. a különítmények valósággal feldúlták a hitközséget. Templomának belső berendezését összerombolták, a nyolc Tórát összeszaggatták, a hitközség tagjait kirabolták, úgy, hogy azok menekülni voltak kénytelen. Sokan örökre elhagyták P.-t s azóta sem tértek vissza. Köztük van a rabbi is, Baum Jakab, aki azóta Budapesten lakik s csak a nagy ünnepek alkalmával tartózkodik hívei között. 1925 óta a hitközség élete kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Tagjai foglalkozás szerint: 1 tanító, 1 katona, 9 kereskedő, 12 munkás, 10 magántisztviselő, 2 iparos és 1 magánzó. A hitközség anyakönyvi területéhez Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pesthidegkút, Solymár és Nagykovácsi községek tartoznak. A hitközségnek 85 tagja vett részt a világháborúban s közülük 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Baum Jakab rabbi, helyettese Bilitzer Jenő hitoktató és kántor, Szikla József elnök, Moskovits Ervin alelnök, Weisz Ede pénztárnok, Menczer Ernő jegyző, Weisz Henrik és Stierheim Samu gondnokok, Porgesz Lajos, Lipscher Jakab, Ehrenfeld Zsigmond és Fischer Mór választmányi tagok.

13898.ht

CÍMSZÓ Pilisvörösvá

SZÓCIKK Pilisvörösvár nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 606 lak A orthodo hitközsé egyik a orszá legrégib hitközségeinek múltjár vonatkoz feljegyzése nagyo hiányosak íg inkáb csa következtetn lehe hitközsé korára mintse az biztosa tudni Tén az hog se a alapítókra se a els elöljáró személyér nézv nincsene ponto adatok Ellenbe tudjuk hog ki volta hitközsé rabbija é miko működtek hitközsé els rabbija akirő feljegyzése maradtak Enge Móze volt ak a 1740-e évekbe foglalt e állásá é körülbelü 5 évi állot hitközsé élén Nag kabbalist volt jesivá vezetett melye a orszá minde részébő látogatta növendékek Utódai Jose Silberberg Jose Löffler Schönfel Móze é Koppstei Simo voltak hitközsé jelenleg rabbij Bau Jakab ak töb min 5 év működi hitközségben Irodalm tevékenysége i fejtet ki Hau un Schul é Talmu i ungarische Abgeordnetenhau címme érdeke brosúrá adot ki a utóbb tiszaeszlár pö eseményeive foglalkozik hitközsé minteg kétszá évve ezelőt épített m i fennáll templomát templo éppe e igazolj rég voltá mélyebbe fekszi föl színéné é alatt épül rituáli fürdő Többszö leéget templom d mindi újr renoválták hitközsé egyetle intézmény Chevr Kadisa Év költségvetés 300 pengő melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé múl száza vég fel szépe fejlődöt vol idő amiko 500-60 lelke számlált Jelenle hitközsé lélekszám 102 családo szám 30 adó 40-e fizetnek hitközség tago létszámána e a erő csökkenés háborúval d különöse a ellenforradalomma füg össze 191 aug 8 különítménye valóságga feldúltá hitközséget Templomána bels berendezésé összerombolták nyol Tórá összeszaggatták hitközsé tagjai kirabolták úgy hog azo meneküln volta kénytelen Soka örökr elhagytá P.- azót se térte vissza Köztü va rabb is Bau Jakab ak azót Budapeste laki csa nag ünnepe alkalmáva tartózkodi híve között 192 ót hitközsé élet kez visszatérn rég kerékvágásba Tagja foglalkozá szerint tanító katona kereskedő 1 munkás 1 magántisztviselő iparo é magánzó hitközsé anyakönyv területéhe Piliscsaba Pilisszentiván Pilisszántó Pilisszentkereszt Pesthidegkút Solymá é Nagykovács községe tartoznak hitközségne 8 tagj vet rész világháborúba közülü 6-a este el hitközsé ma vezetősége Bau Jaka rabbi helyettes Bilitze Jen hitoktat é kántor Szikl Józse elnök Moskovit Ervi alelnök Weis Ed pénztárnok Mencze Ern jegyző Weis Henri é Stierhei Sam gondnokok Porges Lajos Lipsche Jakab Ehrenfel Zsigmon é Fische Mó választmány tagok

13898.h

CÍMSZ Pilisvörösv

SZÓCIK Pilisvörösvá nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk v 60 la orthod hitközs egyi orsz legrégi hitközségeine múltjá vonatko feljegyzés nagy hiányosa í inká cs következtet leh hitközs korár mints a biztos tudn Té a ho s alapítókr s el elöljár személyé néz nincsen pont adato Ellenb tudju ho k volt hitközs rabbij mik működte hitközs el rabbij akir feljegyzés maradta Eng Móz vol a 1740- évekb foglal állás körülbel év állo hitközs élé Na kabbalis vol jesiv vezetet mely orsz mind részéb látogatt növendéke Utóda Jos Silberber Jos Löffle Schönfe Móz Koppste Sim volta hitközs jelenle rabbi Ba Jaka a tö mi é működ hitközségbe Irodal tevékenység fejte k Ha u Schu Talm ungarisch Abgeordnetenha címm érdek brosúr ado k utób tiszaeszlá p eseményeiv foglalkozi hitközs minte kétsz évv ezelő építet fennál templomá templ épp igazol ré volt mélyebb feksz fö színén alat épü rituál fürd Többsz leége templo mind új renováltá hitközs egyetl intézmén Chev Kadis É költségveté 30 peng melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs mú száz vé fe szép fejlődö vo id amik 500-6 lelk számlál Jelenl hitközs lélekszá 10 család szá 3 ad 40- fizetne hitközsé tag létszámán er csökkené háborúva különös ellenforradalomm fü össz 19 au különítmény valóságg feldúlt hitközsége Templomán bel berendezés összeromboltá nyo Tór összeszaggattá hitközs tagja kiraboltá úg ho az menekül volt kénytele Sok örök elhagyt P. azó s tért vissz Közt v rab i Ba Jaka a azó Budapest lak cs na ünnep alkalmáv tartózkod hív közöt 19 ó hitközs éle ke visszatér ré kerékvágásb Tagj foglalkoz szerin tanít katon keresked munká magántisztvisel ipar magánz hitközs anyaköny területéh Piliscsab Pilisszentivá Pilisszánt Pilisszentkeresz Pesthidegkú Solym Nagykovác község tartozna hitközségn tag ve rés világháborúb közül 6- est e hitközs m vezetőség Ba Jak rabb helyette Bilitz Je hitokta kánto Szik Józs elnö Moskovi Erv alelnö Wei E pénztárno Mencz Er jegyz Wei Henr Stierhe Sa gondnoko Porge Lajo Lipsch Jaka Ehrenfe Zsigmo Fisch M választmán tago

13898.

CÍMS Pilisvörös

SZÓCI Pilisvörösv nag Pest-Pilis-Solt-Kis 6 l ortho hitköz egy ors legrég hitközségein múltj vonatk feljegyzé nag hiányos ink c következte le hitköz korá mint bizto tud T h alapítók e elöljá személy né nincse pon adat Ellen tudj h vol hitköz rabbi mi működt hitköz e rabbi aki feljegyzé maradt En Mó vo 1740 évek fogla állá körülbe é áll hitköz él N kabbali vo jesi vezete mel ors min részé látogat növendék Utód Jo Silberbe Jo Löffl Schönf Mó Koppst Si volt hitköz jelenl rabb B Jak t m műkö hitközségb Iroda tevékenysé fejt H Sch Tal ungarisc Abgeordnetenh cím érde brosú ad utó tiszaeszl eseményei foglalkoz hitköz mint kéts év ezel építe fenná templom temp ép igazo r vol mélyeb feks f színé ala ép rituá für Többs leég templ min ú renovált hitköz egyet intézmé Che Kadi költségvet 3 pen mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz m szá v f szé fejlőd v i ami 500- lel számlá Jelen hitköz léleksz 1 csalá sz a 40 fizetn hitközs ta létszámá e csökken háborúv különö ellenforradalom f öss 1 a különítmén valóság feldúl hitközség Templomá be berendezé összerombolt ny Tó összeszaggatt hitköz tagj kirabolt ú h a menekü vol kénytel So örö elhagy P az tér viss Köz ra B Jak az Budapes la c n ünne alkalmá tartózko hí közö 1 hitköz él k visszaté r kerékvágás Tag foglalko szeri taní kato kereske munk magántisztvise ipa magán hitköz anyakön területé Piliscsa Pilisszentiv Pilisszán Pilisszentkeres Pesthidegk Soly Nagyková közsé tartozn hitközség ta v ré világháború közü 6 es hitköz vezetősé B Ja rab helyett Bilit J hitokt kánt Szi Józ eln Moskov Er aleln We pénztárn Menc E jegy We Hen Stierh S gondnok Porg Laj Lipsc Jak Ehrenf Zsigm Fisc választmá tag

13898

CÍM Pilisvörö

SZÓC Pilisvörös na Pest-Pilis-Solt-Ki orth hitkö eg or legré hitközségei múlt vonat feljegyz na hiányo in következt l hitkö kor min bizt tu alapító elölj személ n nincs po ada Elle tud vo hitkö rabb m működ hitkö rabb ak feljegyz marad E M v 174 éve fogl áll körülb ál hitkö é kabbal v jes vezet me or mi rész látoga növendé Utó J Silberb J Löff Schön M Kopps S vol hitkö jelen rab Ja műk hitközség Irod tevékenys fej Sc Ta ungaris Abgeordneten cí érd bros a ut tiszaesz eseménye foglalko hitkö min két é eze épít fenn templo tem é igaz vo mélye fek szín al é ritu fü Több leé temp mi renovál hitkö egye intézm Ch Kad költségve pe mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö sz sz fejlő am 500 le száml Jele hitkö léleks csal s 4 fizet hitköz t létszám csökke háború külön ellenforradalo ös különítmé valósá feldú hitközsé Templom b berendez összerombol n T összeszaggat hitkö tag kirabol menek vo kényte S ör elhag a té vis Kö r Ja a Budape l ünn alkalm tartózk h köz hitkö é visszat kerékvágá Ta foglalk szer tan kat keresk mun magántisztvis ip magá hitkö anyakö terület Piliscs Pilisszenti Pilisszá Pilisszentkere Pesthideg Sol Nagykov közs tartoz hitközsé t r világhábor köz e hitkö vezetős J ra helyet Bili hitok kán Sz Jó el Mosko E alel W pénztár Men jeg W He Stier gondno Por La Lips Ja Ehren Zsig Fis választm ta

1389

CÍ Pilisvör

SZÓ Pilisvörö n Pest-Pilis-Solt-K ort hitk e o legr hitközsége múl vona feljegy n hiány i következ hitk ko mi biz t alapít elöl szemé ninc p ad Ell tu v hitk rab műkö hitk rab a feljegy mara 17 év fog ál körül á hitk kabba je veze m o m rés látog növend Ut Silber Löf Schö Kopp vo hitk jele ra J mű hitközsé Iro tevékeny fe S T ungari Abgeordnete c ér bro u tiszaes esemény foglalk hitk mi ké ez épí fen templ te iga v mély fe szí a rit f Töb le tem m renová hitk egy intéz C Ka költségv p me r szoc filantro cé ford hitk s s fejl a 50 l szám Jel hitk lélek csa fize hitkö létszá csökk hábor külö ellenforradal ö különítm valós feld hitközs Templo berende összerombo összeszagga hitk ta kirabo mene v kényt ö elha t vi K J Budap ün alkal tartóz kö hitk vissza kerékvág T foglal sze ta ka keres mu magántisztvi i mag hitk anyak terüle Pilisc Pilisszent Pilissz Pilisszentker Pesthide So Nagyko köz tarto hitközs világhábo kö hitk vezető r helye Bil hito ká S J e Mosk ale pénztá Me je H Stie gondn Po L Lip J Ehre Zsi Fi választ t