13900.htm

CÍMSZÓ: Pillitz

SZEMÉLYNÉV: Pillitz Dániel

SZÓCIKK: "P. Dániel, rabbi és pedagógus, 1843-47-ig a szegedi iskola igazgatója és rabbi hitszónok volt. Addig Székesfehérváron működött. Kiváló hitszónok volt. 1847 febr. 7. a József nádor-gyászünnepélyen nagyhatású magyarnyelvű hitszónoklatot tartott. Közvetlenül azután állásáról leköszönt, mert Theodor Burger álnév alatt megírta Der Talmud und die Perfectibilität des Mosaismus vom Standpunkte der Reform, c. liberális szellemű röpiratát, amely óriási kavarodást okozott. A szakértőkül kért tekintélyes rabbik elítélték és rabbihivatal viselésére alkalmatlannak mondták ki, Steinhardt aradi és Schwab pesti főrabbik ellenben türelemre intették a híveket. Német hitszónoklatain és röpiratán kívül megjelent tőle: Gyászbeszéd elhunyt cs. k. főherceg József, Magyarország dicső nádora tiszteletére stb. Andachtsstunden für Israeliten beiderlei Geschlechtes (Pest, Heckenast 1849). Zur Schulenfrage der Israeliten in Ungarn (1851). V. ö. Lőw és Kubinyi, A szegedi zsidók 1885.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3900. címszó a lexikon => 710. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13900.htm

CÍMSZÓ: Pillitz

SZEMÉLYNÉV: Pillitz Dániel

SZÓCIKK: P. Dániel, rabbi és pedagógus, 1843-47-ig a szegedi iskola igazgatója és rabbi hitszónok volt. Addig Székesfehérváron működött. Kiváló hitszónok volt. 1847 febr. 7. a József nádor-gyászünnepélyen nagyhatású magyarnyelvű hitszónoklatot tartott. Közvetlenül azután állásáról leköszönt, mert Theodor Burger álnév alatt megírta Der Talmud und die Perfectibilität des Mosaismus vom Standpunkte der Reform, c. liberális szellemű röpiratát, amely óriási kavarodást okozott. A szakértőkül kért tekintélyes rabbik elítélték és rabbihivatal viselésére alkalmatlannak mondták ki, Steinhardt aradi és Schwab pesti főrabbik ellenben türelemre intették a híveket. Német hitszónoklatain és röpiratán kívül megjelent tőle: Gyászbeszéd elhunyt cs. k. főherceg József, Magyarország dicső nádora tiszteletére stb. Andachtsstunden für Israeliten beiderlei Geschlechtes Pest, Heckenast 1849 . Zur Schulenfrage der Israeliten in Ungarn 1851 . V. ö. Lőw és Kubinyi, A szegedi zsidók 1885.

13900.ht

CÍMSZÓ Pillit

SZEMÉLYNÉV Pillit Dánie

SZÓCIKK P Dániel rabb é pedagógus 1843-47-i szeged iskol igazgatój é rabb hitszóno volt Addi Székesfehérváro működött Kivál hitszóno volt 184 febr 7 Józse nádor-gyászünnepélye nagyhatás magyarnyelv hitszónoklato tartott Közvetlenü azutá állásáró leköszönt mer Theodo Burge álné alat megírt De Talmu un di Perfectibilitä de Mosaismu vo Standpunkt de Reform c liberáli szellem röpiratát amel óriás kavarodás okozott szakértőkü kér tekintélye rabbi elítélté é rabbihivata viselésér alkalmatlanna mondtá ki Steinhard arad é Schwa pest főrabbi ellenbe türelemr intetté híveket Néme hitszónoklatai é röpiratá kívü megjelen tőle Gyászbeszé elhuny cs k főherce József Magyarorszá dics nádor tiszteletér stb Andachtsstunde fü Israelite beiderle Geschlechte Pest Heckenas 184 Zu Schulenfrag de Israelite i Ungar 185 V ö Lő é Kubinyi szeged zsidó 1885

13900.h

CÍMSZ Pilli

SZEMÉLYNÉ Pilli Dáni

SZÓCIK Dánie rab pedagógu 1843-47- szege isko igazgató rab hitszón vol Add Székesfehérvár működöt Kivá hitszón vol 18 feb Józs nádor-gyászünnepély nagyhatá magyarnyel hitszónoklat tartot Közvetlen azut állásár leköszön me Theod Burg áln ala megír D Talm u d Perfectibilit d Mosaism v Standpunk d Refor liberál szelle röpiratá ame óriá kavarodá okozot szakértők ké tekintély rabb elítélt rabbihivat viselésé alkalmatlann mondt k Steinhar ara Schw pes főrabb ellenb türelem intett híveke Ném hitszónoklata röpirat kív megjele től Gyászbesz elhun c főherc Józse Magyarorsz dic nádo tiszteleté st Andachtsstund f Israelit beiderl Geschlecht Pes Heckena 18 Z Schulenfra d Israelit Unga 18 L Kubiny szege zsid 188

13900.

CÍMS Pill

SZEMÉLYN Pill Dán

SZÓCI Dáni ra pedagóg 1843-47 szeg isk igazgat ra hitszó vo Ad Székesfehérvá működö Kiv hitszó vo 1 fe Józ nádor-gyászünnepél nagyhat magyarnye hitszónokla tarto Közvetle azu állásá leköszö m Theo Bur ál al megí Tal Perfectibili Mosais Standpun Refo liberá szell röpirat am óri kavarod okozo szakértő k tekintél rab elítél rabbihiva viselés alkalmatlan mond Steinha ar Sch pe főrab ellen türele intet hívek Né hitszónoklat röpira kí megjel tő Gyászbes elhu főher Józs Magyarors di nád tisztelet s Andachtsstun Israeli beider Geschlech Pe Hecken 1 Schulenfr Israeli Ung 1 Kubin szeg zsi 18

13900

CÍM Pil

SZEMÉLY Pil Dá

SZÓC Dán r pedagó 1843-4 sze is igazga r hitsz v A Székesfehérv működ Ki hitsz v f Jó nádor-gyászünnepé nagyha magyarny hitszónokl tart Közvetl az állás lekösz The Bu á a meg Ta Perfectibil Mosai Standpu Ref liber szel röpira a ór kavaro okoz szakért tekinté ra elíté rabbihiv viselé alkalmatla mon Steinh a Sc p főra elle türel inte híve N hitszónokla röpir k megje t Gyászbe elh főhe Józ Magyaror d ná tisztele Andachtsstu Israel beide Geschlec P Hecke Schulenf Israel Un Kubi sze zs 1

1390

CÍ Pi

SZEMÉL Pi D

SZÓ Dá pedag 1843- sz i igazg hits Székesfehér műkö K hits J nádor-gyászünnep nagyh magyarn hitszónok tar Közvet a állá lekös Th B me T Perfectibi Mosa Standp Re libe sze röpir ó kavar oko szakér tekint r elít rabbihi visel alkalmatl mo Stein S főr ell türe int hív hitszónokl röpi megj Gyászb el főh Jó Magyaro n tisztel Andachtsst Israe beid Geschle Heck Schulen Israe U Kub sz z