13901.htm

CÍMSZÓ: Pilpul

SZÓCIKK: Pilpul. Vitatkozás. A talmudikus fejtegetésnek az a módszere, amely arra törekszik, hogy merész elmetornán a Szentírás vagy a Talmud valamely szavából meglepő éleselméjűséggel új értelmet és új vonatkozásokat, hámozzon ki. A szó eredetileg borsot és átvitt értelmében csípősséget jelent és már a Talmudban (Szóia 15.) fordul elő. A P. módszerének túlzásba való vitelét Pollák Jakab lengyelszármazású prágai rabbinak tulajdonítják. A talmudtudomány legnagyobb tekintélyei, így Rasi is, e módszerrel ellentétben, az egyszerű és logikus írásmagyarázat hívei voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3901. címszó a lexikon => 710. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13901.htm

CÍMSZÓ: Pilpul

SZÓCIKK: Pilpul. Vitatkozás. A talmudikus fejtegetésnek az a módszere, amely arra törekszik, hogy merész elmetornán a Szentírás vagy a Talmud valamely szavából meglepő éleselméjűséggel új értelmet és új vonatkozásokat, hámozzon ki. A szó eredetileg borsot és átvitt értelmében csípősséget jelent és már a Talmudban Szóia 15. fordul elő. A P. módszerének túlzásba való vitelét Pollák Jakab lengyelszármazású prágai rabbinak tulajdonítják. A talmudtudomány legnagyobb tekintélyei, így Rasi is, e módszerrel ellentétben, az egyszerű és logikus írásmagyarázat hívei voltak.

13901.ht

CÍMSZÓ Pilpu

SZÓCIKK Pilpul Vitatkozás talmudiku fejtegetésne a módszere amel arr törekszik hog merés elmetorná Szentírá vag Talmu valamel szavábó meglep éleselméjűségge ú értelme é ú vonatkozásokat hámozzo ki sz eredetile borso é átvit értelmébe csípőssége jelen é má Talmudba Szói 15 fordu elő P módszeréne túlzásb val vitelé Pollá Jaka lengyelszármazás prága rabbina tulajdonítják talmudtudomán legnagyob tekintélyei íg Ras is módszerre ellentétben a egyszer é logiku írásmagyaráza híve voltak

13901.h

CÍMSZ Pilp

SZÓCIK Pilpu Vitatkozá talmudik fejtegetésn módszer ame ar törekszi ho meré elmetorn Szentír va Talm valame szaváb megle éleselméjűségg értelm vonatkozásoka hámozz k s eredetil bors átvi értelméb csípősség jele m Talmudb Szó 1 ford el módszerén túlzás va vitel Poll Jak lengyelszármazá prág rabbin tulajdonítjá talmudtudomá legnagyo tekintélye í Ra i módszerr ellentétbe egysze logik írásmagyaráz hív volta

13901.

CÍMS Pil

SZÓCI Pilp Vitatkoz talmudi fejtegetés módsze am a töreksz h mer elmetor Szentí v Tal valam szavá megl éleselméjűség értel vonatkozások hámoz eredeti bor átv értelmé csípőssé jel Talmud Sz for e módszeré túlzá v vite Pol Ja lengyelszármaz prá rabbi tulajdonítj talmudtudom legnagy tekintély R módszer ellentétb egysz logi írásmagyará hí volt

13901

CÍM Pi

SZÓC Pil Vitatko talmud fejtegeté módsz a töreks me elmeto Szent Ta vala szav meg éleselméjűsé érte vonatkozáso hámo eredet bo át értelm csípőss je Talmu S fo módszer túlz vit Po J lengyelszárma pr rabb tulajdonít talmudtudo legnag tekintél módsze ellentét egys log írásmagyar h vol

1390

CÍ P

SZÓ Pi Vitatk talmu fejteget móds törek m elmet Szen T val sza me éleselméjűs ért vonatkozás hám erede b á értel csípős j Talm f módsze túl vi P lengyelszárm p rab tulajdoní talmudtud legna tekinté módsz ellenté egy lo írásmagya vo