13902.htm

CÍMSZÓ: Pinchosz

SZÓCIKK: Pinchosz, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 26. fejezetének 2. versétől a 30. fejezet 1. verséig terjed. Rövid tartalma: A nők birtokképessége. Józsua Mózes utóda lesz. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok I. könyve 18. fejezetének 46. versétől a 19. fejezet végéig terjed. A bibliai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai rész főszereplőjénél Elijohu- nál, mint a hetiszakaszban Pinchásznál, Istenért való buzgólkodásuk van kiemelve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3902. címszó a lexikon => 711. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13902.htm

CÍMSZÓ: Pinchosz

SZÓCIKK: Pinchosz, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 26. fejezetének 2. versétől a 30. fejezet 1. verséig terjed. Rövid tartalma: A nők birtokképessége. Józsua Mózes utóda lesz. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok I. könyve 18. fejezetének 46. versétől a 19. fejezet végéig terjed. A bibliai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétai rész főszereplőjénél Elijohu- nál, mint a hetiszakaszban Pinchásznál, Istenért való buzgólkodásuk van kiemelve.

13902.ht

CÍMSZÓ Pinchos

SZÓCIKK Pinchosz hetiszakasz mel Móze 4 könyv 26 fejezeténe 2 versétő 30 fejeze 1 verséi terjed Rövi tartalma nő birtokképessége Józsu Móze utód lesz hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo I könyv 18 fejezeténe 46 versétő 19 fejeze végéi terjed biblia é próféta rés közöt a a összefüggés hog próféta rés főszereplőjéné Elijohu nál min hetiszakaszba Pinchásznál Istenér val buzgólkodásu va kiemelve

13902.h

CÍMSZ Pincho

SZÓCIK Pinchos hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén versét 3 fejez versé terje Röv tartalm n birtokképesség Józs Móz utó les hetiszakaszh tarto prófét ré Király köny 1 fejezetén 4 versét 1 fejez végé terje bibli prófét ré közö összefüggé ho prófét ré főszereplőjén Elijoh ná mi hetiszakaszb Pinchászná Istené va buzgólkodás v kiemelv

13902.

CÍMS Pinch

SZÓCI Pincho hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj Rö tartal birtokképessé Józ Mó ut le hetiszakasz tart prófé r Királ kön fejezeté versé feje vég terj bibl prófé r köz összefügg h prófé r főszereplőjé Elijo n m hetiszakasz Pinchászn Isten v buzgólkodá kiemel

13902

CÍM Pinc

SZÓC Pinch hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter R tarta birtokképess Jó M u l hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers fej vé ter bib próf kö összefüg próf főszereplőj Elij hetiszakas Pinchász Iste buzgólkod kieme

1390

CÍ Pin

SZÓ Pinc hetisza k fejeze ver fe ve te tart birtokképes J hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver fe v te bi pró k összefü pró főszereplő Eli hetiszaka Pinchás Ist buzgólko kiem