13906.htm

CÍMSZÓ: Pirké Ábót

SZÓCIKK: "Pirké Ábót (Atyák fejezetei). A Misna (l. o.) magánjogi rendjének egyik traktatusa: a rabbik ethikai mondásainak, aforizmáinak és maximáinak legrégibb rövid gyűjteménye. A P.-ot ennél fogva másképpen az Atyák ethikájának is nevezik. A P. öt fejezetre oszlik. Az első fejezet annak a megállapításával kezdődik, hogy a tradíció, a szóbeli hagyomány a Tízparancsolat átvétele után Mózestől szállt az utódokra, a Nagy Zsinagóga férfiaira, s onnan a Misna tanítóira. Ezáltal a bevezetés által a gyűjtők emelni kívánták az erkölcsi tanítások értékét. Az első fejezet eredetileg R. Jochanan ben Zakkai iskolájának tanításáig terjedt, de később kibővítették. Az első négy fejezet hatvan rabbitól tartalmaz erkölcsi tanítást; ezek Simontól, az Igazságostól kezdve a Misna lezárásáig éltek s így 450 év ethikai tanítását tükröztetik vissza. Némelyek egy, mások több mondással szerepelnek. A mondások rendszerint az illető rabbi hosszabb meditációjának végső összegzései, vagy pedig az ő kedvencebb aforizmái, melyeket tanítványai megörökítettek. A mondások hasonlóan a bibliai Példabeszédekhez, rendkívül tömörek s ethikai igazságokat vagy életbölcsességeket tartalmaznak. Némelyek valóságos gyöngyszemek s az ethika legmagasztosabb megnyilvánulásai. Ilyenek pl. Hillel mondásai: «Ha nem én magam, vajjon ki más gondoskodik rólam; és ha csupán magamról gondoskodom, mi vagyok én s ha nem most, vájjon mikor?» (1.14). «Felebarátod becsülete és tulajdona olyan drága legyen neked, mint a saját magadé» (1.10 és 12); «Fogadj minden embert barátságos arculattal» (1. 15, 8.12). Ezek a Biblia ethikai mondásait bővítik ki, mások megint ugyanezeket más formába ültetik át. Így pl. a következő bibliai verset: «A jó név többet ér, mint a felkentség» (Ecclesiastes 7. 1) a P. így alakítja át: «Három korona van, a tanultság koronája, a főpapi korona és a királyi korona, de a jó hírnév koronája felülmúlja valamennyit» (4. 13). A bibliai bölcsességnek a praktikus életre való alkalmazása Ben Zóma következő mondása: «Ki a bölcs ? Aki mindenkitől tanul, mint mondva van (Zsolt. 119. 99): Mindenkitől, akitől tanulhatok, elfogadok utasítást. Ki a hős ? Aki szenvedélyeit legyőzi ; mint mondva van : Aki uralj a hajlamait, nagyobb, mint aki várost vesz be (Példái. 15. 32). Ki a gazdag? Aki megelégszik osztályrészével, mint mondva van (Zsolt. 128, 2): Ha kezed munkáját eszed, boldog lehetsz és jól megy dolgod. Ki a tiszteletreméltó? Aki tiszteli embertársait, mint mondva van (I. Sámuel 2. 30): ,Akik engem tisztelnek, azokat tisztelni akarom». A P. ötödik fejezete formailag és tartalmilag különbözik az előbbi négytől s nyilvánvalóan más szerkesztette, bár a szerzők csupán a végső négy paragrafusban vannak megnevezve. Ez az ötödik perek ethikai aforizmák mellett legendákat is tartalmaz s bizonyos számokhoz fűzi a magyarázatot: pl.; «Tíz isteni szóval teremtődött a világ» (5.1); «Két tulajdonság jellemzi a bölcset és ugyanannyi a kulturálatlant» (5. 7) stb. Jóllehet a P. sem ethikai rendszer, mégis megfelelően elrendezve, az Atyák Mondásaiból minden későbbi korszakra vonatkozóan megállapíthatók az emberi morális kötelességek s az ethikai normák, emellett pedig praktikus életbölcseletük s tiszta vallásosságuk is emelik értékét. A P. ugyanannak felel meg a rabbinikus irodalomban, mint a Példabeszédek könyve a bibliai iratokban. Egy kiváló babiloni talmudszerző az V. sz.-ban ezt mondta a P.-ról: «Aki valóban jámbor és erényes akar lenni, az tanulmányozza és gyakorolja a P. tanításait» (Bába Kama 80a). Hogy a zsidóság mily nagy becsben tartotta őseinek magasztos tanítását, az kitűnik abból, hogy az egész P. fel van véve a liturgiában s valamennyi zsidó imakönyvben többnyire héber és az ország nyelvének szövegével ott van a szombatdélutáni imák után. Ugyanis peszáchtól ros hasónóig minden szombat délután a rendes istentisztelet után elő van írva a P. egy-egy fejezetének olvasása. Vita felette nincs, mert vitathatatlan ethikai igazságokat tartalmaz. Éppen ezért a P. az a Misna-traktátus, amelyhez Gemara nincs. Az ötödik fejezet nem nevezi meg a mondások szerzőit; a hatodik csupán függelék és Kinján Tóra (a Tóraszerzés módozatai) néven ismeretes. L. Aranyszabály és Ethika. Irodalom. A P. minden művei 8 nyelvre le van fordítva, s a legtöbb élőnyelvre fordított zsidó imakönyv a héber szöveg mellett közli. Ezenkívül számos szép kiadása jelent meg élő nyelveken, így franciául a filozófusok miniatűrkiadásiban, németül prof. Herm. Strack berlini protest. hebraista adta ki magyarázatokkal (Leipzig 1882), de. Jos. Kobler berlini bölcs is külön tanulmányban hívta fel annak etnikai értékére a modern tudomány figyelmét. A P. héber szövegét a Misna és Talmud kiadások is tartalmazzák s számos kommentárja is van; így a Midras Sámuel, melynek szerzője Sámuel de Uceda (Venesia 1579 s azóta számos kiadás). Ugyancsak magyarázat a P.-hoz A. Geiger Nachsrelsssene Sehriften IV. kötete, míg a P. történelmi értékéről Zacuarjah Frankel írt Über den Lapidarstyl der talmudischen Historik címen (Monatsschrift 1872). Latin fordítósa először Sebastian Münstertől, Reuchlin kiváló tanítványától jelent meg Baselben, majd Fagiustól (Isny 1541). Kiváló munka a P.-ról, annak teljes szövegével a keresztény Ch. Taylor Sayings of the Jewisa Fathers c. műve (2 kiad., Cambridge 1899). L. továbbá M. Mielziner (Jew. Encyc.) ; Bischoff, Kritische Geschichte der Talmud Übersetzungen: Lazarus Adler, Sprüche der Valter (Fürth 1851); W. Ivioys Meisel, Homilien über die Sprüche der Vater (Stettin 1855); Alexander Kohut, The Ethics of the Fathers (New-York 1885, németül is)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3906. címszó a lexikon => 711. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13906.htm

CÍMSZÓ: Pirké Ábót

SZÓCIKK: Pirké Ábót Atyák fejezetei . A Misna l. o. magánjogi rendjének egyik traktatusa: a rabbik ethikai mondásainak, aforizmáinak és maximáinak legrégibb rövid gyűjteménye. A P.-ot ennél fogva másképpen az Atyák ethikájának is nevezik. A P. öt fejezetre oszlik. Az első fejezet annak a megállapításával kezdődik, hogy a tradíció, a szóbeli hagyomány a Tízparancsolat átvétele után Mózestől szállt az utódokra, a Nagy Zsinagóga férfiaira, s onnan a Misna tanítóira. Ezáltal a bevezetés által a gyűjtők emelni kívánták az erkölcsi tanítások értékét. Az első fejezet eredetileg R. Jochanan ben Zakkai iskolájának tanításáig terjedt, de később kibővítették. Az első négy fejezet hatvan rabbitól tartalmaz erkölcsi tanítást; ezek Simontól, az Igazságostól kezdve a Misna lezárásáig éltek s így 450 év ethikai tanítását tükröztetik vissza. Némelyek egy, mások több mondással szerepelnek. A mondások rendszerint az illető rabbi hosszabb meditációjának végső összegzései, vagy pedig az ő kedvencebb aforizmái, melyeket tanítványai megörökítettek. A mondások hasonlóan a bibliai Példabeszédekhez, rendkívül tömörek s ethikai igazságokat vagy életbölcsességeket tartalmaznak. Némelyek valóságos gyöngyszemek s az ethika legmagasztosabb megnyilvánulásai. Ilyenek pl. Hillel mondásai: Ha nem én magam, vajjon ki más gondoskodik rólam; és ha csupán magamról gondoskodom, mi vagyok én s ha nem most, vájjon mikor? 1.14 . Felebarátod becsülete és tulajdona olyan drága legyen neked, mint a saját magadé 1.10 és 12 ; Fogadj minden embert barátságos arculattal 1. 15, 8.12 . Ezek a Biblia ethikai mondásait bővítik ki, mások megint ugyanezeket más formába ültetik át. Így pl. a következő bibliai verset: A jó név többet ér, mint a felkentség Ecclesiastes 7. 1 a P. így alakítja át: Három korona van, a tanultság koronája, a főpapi korona és a királyi korona, de a jó hírnév koronája felülmúlja valamennyit 4. 13 . A bibliai bölcsességnek a praktikus életre való alkalmazása Ben Zóma következő mondása: Ki a bölcs ? Aki mindenkitől tanul, mint mondva van Zsolt. 119. 99 : Mindenkitől, akitől tanulhatok, elfogadok utasítást. Ki a hős ? Aki szenvedélyeit legyőzi ; mint mondva van : Aki uralj a hajlamait, nagyobb, mint aki várost vesz be Példái. 15. 32 . Ki a gazdag? Aki megelégszik osztályrészével, mint mondva van Zsolt. 128, 2 : Ha kezed munkáját eszed, boldog lehetsz és jól megy dolgod. Ki a tiszteletreméltó? Aki tiszteli embertársait, mint mondva van I. Sámuel 2. 30 : ,Akik engem tisztelnek, azokat tisztelni akarom . A P. ötödik fejezete formailag és tartalmilag különbözik az előbbi négytől s nyilvánvalóan más szerkesztette, bár a szerzők csupán a végső négy paragrafusban vannak megnevezve. Ez az ötödik perek ethikai aforizmák mellett legendákat is tartalmaz s bizonyos számokhoz fűzi a magyarázatot: pl.; Tíz isteni szóval teremtődött a világ 5.1 ; Két tulajdonság jellemzi a bölcset és ugyanannyi a kulturálatlant 5. 7 stb. Jóllehet a P. sem ethikai rendszer, mégis megfelelően elrendezve, az Atyák Mondásaiból minden későbbi korszakra vonatkozóan megállapíthatók az emberi morális kötelességek s az ethikai normák, emellett pedig praktikus életbölcseletük s tiszta vallásosságuk is emelik értékét. A P. ugyanannak felel meg a rabbinikus irodalomban, mint a Példabeszédek könyve a bibliai iratokban. Egy kiváló babiloni talmudszerző az V. sz.-ban ezt mondta a P.-ról: Aki valóban jámbor és erényes akar lenni, az tanulmányozza és gyakorolja a P. tanításait Bába Kama 80a . Hogy a zsidóság mily nagy becsben tartotta őseinek magasztos tanítását, az kitűnik abból, hogy az egész P. fel van véve a liturgiában s valamennyi zsidó imakönyvben többnyire héber és az ország nyelvének szövegével ott van a szombatdélutáni imák után. Ugyanis peszáchtól ros hasónóig minden szombat délután a rendes istentisztelet után elő van írva a P. egy-egy fejezetének olvasása. Vita felette nincs, mert vitathatatlan ethikai igazságokat tartalmaz. Éppen ezért a P. az a Misna-traktátus, amelyhez Gemara nincs. Az ötödik fejezet nem nevezi meg a mondások szerzőit; a hatodik csupán függelék és Kinján Tóra a Tóraszerzés módozatai néven ismeretes. L. Aranyszabály és Ethika. Irodalom. A P. minden művei 8 nyelvre le van fordítva, s a legtöbb élőnyelvre fordított zsidó imakönyv a héber szöveg mellett közli. Ezenkívül számos szép kiadása jelent meg élő nyelveken, így franciául a filozófusok miniatűrkiadásiban, németül prof. Herm. Strack berlini protest. hebraista adta ki magyarázatokkal Leipzig 1882 , de. Jos. Kobler berlini bölcs is külön tanulmányban hívta fel annak etnikai értékére a modern tudomány figyelmét. A P. héber szövegét a Misna és Talmud kiadások is tartalmazzák s számos kommentárja is van; így a Midras Sámuel, melynek szerzője Sámuel de Uceda Venesia 1579 s azóta számos kiadás . Ugyancsak magyarázat a P.-hoz A. Geiger Nachsrelsssene Sehriften IV. kötete, míg a P. történelmi értékéről Zacuarjah Frankel írt Über den Lapidarstyl der talmudischen Historik címen Monatsschrift 1872 . Latin fordítósa először Sebastian Münstertől, Reuchlin kiváló tanítványától jelent meg Baselben, majd Fagiustól Isny 1541 . Kiváló munka a P.-ról, annak teljes szövegével a keresztény Ch. Taylor Sayings of the Jewisa Fathers c. műve 2 kiad., Cambridge 1899 . L. továbbá M. Mielziner Jew. Encyc. ; Bischoff, Kritische Geschichte der Talmud Übersetzungen: Lazarus Adler, Sprüche der Valter Fürth 1851 ; W. Ivioys Meisel, Homilien über die Sprüche der Vater Stettin 1855 ; Alexander Kohut, The Ethics of the Fathers New-York 1885, németül is .

13906.ht

CÍMSZÓ Pirk Ábó

SZÓCIKK Pirk Ábó Atyá fejezete Misn l o magánjog rendjéne egyi traktatusa rabbi ethika mondásainak aforizmáina é maximáina legrégib rövi gyűjteménye P.-o enné fogv másképpe a Atyá ethikájána i nevezik P ö fejezetr oszlik A els fejeze anna megállapításáva kezdődik hog tradíció szóbel hagyomán Tízparancsola átvétel utá Mózestő száll a utódokra Nag Zsinagóg férfiaira onna Misn tanítóira Ezálta bevezeté álta gyűjtő emeln kívántá a erkölcs tanításo értékét A els fejeze eredetile R Jochana be Zakka iskolájána tanításái terjedt d későb kibővítették A els nég fejeze hatva rabbitó tartalma erkölcs tanítást eze Simontól a Igazságostó kezdv Misn lezárásái élte íg 45 é ethika tanításá tükrözteti vissza Némelye egy máso töb mondássa szerepelnek mondáso rendszerin a illet rabb hosszab meditációjána végs összegzései vag pedi a kedvenceb aforizmái melyeke tanítványa megörökítettek mondáso hasonlóa biblia Példabeszédekhez rendkívü tömöre ethika igazságoka vag életbölcsességeke tartalmaznak Némelye valóságo gyöngyszeme a ethik legmagasztosab megnyilvánulásai Ilyene pl Hille mondásai H ne é magam vajjo k má gondoskodi rólam é h csupá magamró gondoskodom m vagyo é h ne most vájjo mikor 1.1 Felebaráto becsület é tulajdon olya drág legye neked min sajá magad 1.1 é 1 Fogad minde ember barátságo arculatta 1 15 8.1 Eze Bibli ethika mondásai bővíti ki máso megin ugyanezeke má formáb ülteti át Íg pl következ biblia verset j né többe ér min felkentsé Ecclesiaste 7 P íg alakítj át Háro koron van tanultsá koronája főpap koron é király korona d j hírné koronáj felülmúlj valamennyi 4 1 biblia bölcsességne praktiku életr val alkalmazás Be Zóm következ mondása K bölc Ak mindenkitő tanul min mondv va Zsolt 119 9 Mindenkitől akitő tanulhatok elfogado utasítást K hő Ak szenvedélyei legyőz min mondv va Ak ural hajlamait nagyobb min ak város ves b Példái 15 3 K gazdag Ak megelégszi osztályrészével min mondv va Zsolt 128 H keze munkájá eszed boldo lehets é jó meg dolgod K tiszteletreméltó Ak tisztel embertársait min mondv va I Sámue 2 3 ,Aki enge tisztelnek azoka tiszteln akaro P ötödi fejezet formaila é tartalmila különbözi a előbb négytő nyilvánvalóa má szerkesztette bá szerző csupá végs nég paragrafusba vanna megnevezve E a ötödi pere ethika aforizmá mellet legendáka i tartalma bizonyo számokho fűz magyarázatot pl. Tí isten szóva teremtődöt vilá 5. Ké tulajdonsá jellemz bölcse é ugyananny kulturálatlan 5 stb Jóllehe P se ethika rendszer mégi megfelelőe elrendezve a Atyá Mondásaibó minde később korszakr vonatkozóa megállapítható a ember moráli kötelessége a ethika normák emellet pedi praktiku életbölcseletü tiszt vallásosságu i emeli értékét P ugyananna fele me rabbiniku irodalomban min Példabeszéde könyv biblia iratokban Eg kivál babilon talmudszerz a V sz.-ba ez mondt P.-ról Ak valóba jámbo é erénye aka lenni a tanulmányozz é gyakorolj P tanításai Báb Kam 80 Hog zsidósá mil nag becsbe tartott őseine magaszto tanítását a kitűni abból hog a egés P fe va vév liturgiába valamenny zsid imakönyvbe többnyir hébe é a orszá nyelvéne szövegéve ot va szombatdélután imá után Ugyani peszáchtó ro hasónói minde szomba délutá rende istentisztele utá el va írv P egy-eg fejezeténe olvasása Vit felett nincs mer vitathatatla ethika igazságoka tartalmaz Éppe ezér P a Misna-traktátus amelyhe Gemar nincs A ötödi fejeze ne nevez me mondáso szerzőit hatodi csupá függelé é Kinjá Tór Tóraszerzé módozata néve ismeretes L Aranyszabál é Ethika Irodalom P minde műve nyelvr l va fordítva legtöb élőnyelvr fordítot zsid imaköny hébe szöve mellet közli Ezenkívü számo szé kiadás jelen me él nyelveken íg franciáu filozófuso miniatűrkiadásiban németü prof Herm Strac berlin protest hebraist adt k magyarázatokka Leipzi 188 de Jos Koble berlin bölc i külö tanulmányba hívt fe anna etnika értékér moder tudomán figyelmét P hébe szövegé Misn é Talmu kiadáso i tartalmazzá számo kommentárj i van íg Midra Sámuel melyne szerzőj Sámue d Uced Venesi 157 azót számo kiadá Ugyancsa magyaráza P.-ho A Geige Nachsrelsssen Sehrifte IV kötete mí P történelm értékérő Zacuarja Franke ír Übe de Lapidarsty de talmudische Histori címe Monatsschrif 187 Lati fordítós előszö Sebastia Münstertől Reuchli kivál tanítványátó jelen me Baselben maj Fagiustó Isn 154 Kivál munk P.-ról anna telje szövegéve keresztén Ch Taylo Saying o th Jewis Father c műv kiad. Cambridg 189 L tovább M Mielzine Jew Encyc Bischoff Kritisch Geschicht de Talmu Übersetzungen Lazaru Adler Sprüch de Valte Fürt 185 W Ivioy Meisel Homilie übe di Sprüch de Vate Stetti 185 Alexande Kohut Th Ethic o th Father New-Yor 1885 németü i

13906.h

CÍMSZ Pir Áb

SZÓCIK Pir Áb Aty fejezet Mis magánjo rendjén egy traktatus rabb ethik mondásaina aforizmáin maximáin legrégi röv gyűjtemény P.- enn fog másképp Aty ethikáján nevezi fejezet oszli el fejez ann megállapításáv kezdődi ho tradíci szóbe hagyomá Tízparancsol átvéte ut Mózest szál utódokr Na Zsinagó férfiair onn Mis tanítóir Ezált bevezet ált gyűjt emel kívánt erkölc tanítás értéké el fejez eredetil Jochan b Zakk iskoláján tanításá terjed késő kibővítetté el né fejez hatv rabbit tartalm erkölc tanítás ez Simontó Igazságost kezd Mis lezárásá élt í 4 ethik tanítás tükröztet vissz Némely eg más tö mondáss szerepelne mondás rendszeri ille rab hossza meditációján vég összegzése va ped kedvence aforizmá melyek tanítvány megörökítette mondás hasonló bibli Példabeszédekhe rendkív tömör ethik igazságok va életbölcsességek tartalmazna Némely valóság gyöngyszem ethi legmagasztosa megnyilvánulása Ilyen p Hill mondása n maga vajj m gondoskod róla csup magamr gondoskodo vagy n mos vájj miko 1. Felebarát becsüle tulajdo oly drá legy neke mi saj maga 1. Foga mind embe barátság arculatt 1 8. Ez Bibl ethik mondása bővít k más megi ugyanezek m formá ültet á Í p követke bibli verse n több é mi felkents Ecclesiast í alakít á Hár koro va tanults koronáj főpa koro királ koron hírn koroná felülmúl valamenny bibli bölcsességn praktik élet va alkalmazá B Zó követke mondás böl A mindenkit tanu mi mond v Zsol 11 Mindenkitő akit tanulhato elfogad utasítás h A szenvedélye legyő mi mond v A ura hajlamai nagyob mi a váro ve Példá 1 gazda A megelégsz osztályrészéve mi mond v Zsol 12 kez munkáj esze bold lehet j me dolgo tiszteletremélt A tiszte embertársai mi mond v Sámu ,Ak eng tisztelne azok tisztel akar ötöd fejeze formail tartalmil különböz előb négyt nyilvánvaló m szerkesztett b szerz csup vég né paragrafusb vann megnevezv ötöd per ethik aforizm melle legendák tartalm bizony számokh fű magyarázato pl T iste szóv teremtődö vil 5 K tulajdons jellem bölcs ugyanann kulturálatla st Jólleh s ethik rendsze még megfelelő elrendezv Aty Mondásaib mind későb korszak vonatkozó megállapíthat embe morál kötelesség ethik normá emelle ped praktik életbölcselet tisz vallásosság emel értéké ugyanann fel m rabbinik irodalomba mi Példabeszéd köny bibli iratokba E kivá babilo talmudszer sz.-b e mond P.-ró A valób jámb erény ak lenn tanulmányoz gyakorol tanítása Bá Ka 8 Ho zsidós mi na becsb tartot ősein magaszt tanításá kitűn abbó ho egé f v vé liturgiáb valamenn zsi imakönyvb többnyi héb orsz nyelvén szövegév o v szombatdélutá im utá Ugyan peszácht r hasónó mind szomb délut rend istentisztel ut e v ír egy-e fejezetén olvasás Vi felet ninc me vitathatatl ethik igazságok tartalma Épp ezé Misna-traktátu amelyh Gema ninc ötöd fejez n neve m mondás szerzői hatod csup függel Kinj Tó Tóraszerz módozat név ismerete Aranyszabá Ethik Irodalo mind műv nyelv v fordítv legtö élőnyelv fordíto zsi imakön héb szöv melle közl Ezenkív szám sz kiadá jele m é nyelveke í franciá filozófus miniatűrkiadásiba német pro Her Stra berli protes hebrais ad magyarázatokk Leipz 18 d Jo Kobl berli böl kül tanulmányb hív f ann etnik értéké mode tudomá figyelmé héb szöveg Mis Talm kiadás tartalmazz szám kommentár va í Midr Sámue melyn szerző Sámu Uce Venes 15 azó szám kiad Ugyancs magyaráz P.-h Geig Nachsrelssse Sehrift I kötet m történel értékér Zacuarj Frank í Üb d Lapidarst d talmudisch Histor cím Monatsschri 18 Lat fordító elősz Sebasti Münstertő Reuchl kivá tanítványát jele m Baselbe ma Fagiust Is 15 Kivá mun P.-ró ann telj szövegév kereszté C Tayl Sayin t Jewi Fathe mű kiad Cambrid 18 továb Mielzin Je Ency Bischof Kritisc Geschich d Talm Übersetzunge Lazar Adle Sprüc d Valt Für 18 Ivio Meise Homili üb d Sprüc d Vat Stett 18 Alexand Kohu T Ethi t Fathe New-Yo 188 német

13906.

CÍMS Pi Á

SZÓCI Pi Á At fejeze Mi magánj rendjé eg traktatu rab ethi mondásain aforizmái maximái legrég rö gyűjtemén P. en fo máskép At ethikájá nevez fejeze oszl e feje an megállapításá kezdőd h tradíc szób hagyom Tízparancso átvét u Mózes szá utódok N Zsinag férfiai on Mi tanítói Ezál beveze ál gyűj eme kíván erköl tanítá érték e feje eredeti Jocha Zak iskolájá tanítás terje kés kibővített e n feje hat rabbi tartal erköl tanítá e Simont Igazságos kez Mi lezárás él ethi tanítá tükrözte viss Némel e má t mondás szerepeln mondá rendszer ill ra hossz meditációjá vé összegzés v pe kedvenc aforizm melye tanítván megörökített mondá hasonl bibl Példabeszédekh rendkí tömö ethi igazságo v életbölcsessége tartalmazn Némel valósá gyöngysze eth legmagasztos megnyilvánulás Ilye Hil mondás mag vaj gondosko ról csu magam gondoskod vag mo váj mik 1 Felebará becsül tulajd ol dr leg nek m sa mag 1 Fog min emb barátsá arculat 8 E Bib ethi mondás bőví má meg ugyaneze form ülte követk bibl vers töb m felkent Ecclesias alakí Há kor v tanult koroná főp kor kirá koro hír koron felülmú valamenn bibl bölcsesség prakti éle v alkalmaz Z követk mondá bö mindenki tan m mon Zso 1 Mindenkit aki tanulhat elfoga utasítá szenvedély legy m mon ur hajlama nagyo m vár v Péld gazd megelégs osztályrészév m mon Zso 1 ke munká esz bol lehe m dolg tiszteletremél tiszt embertársa m mon Sám ,A en tiszteln azo tiszte aka ötö fejez formai tartalmi különbö elő négy nyilvánval szerkesztet szer csu vé n paragrafus van megnevez ötö pe ethi aforiz mell legendá tartal bizon számok f magyarázat p ist szó teremtőd vi tulajdon jelle bölc ugyanan kulturálatl s Jólle ethi rendsz mé megfelel elrendez At Mondásai min késő korsza vonatkoz megállapítha emb morá kötelessé ethi norm emell pe prakti életbölcsele tis vallásossá eme érték ugyanan fe rabbini irodalomb m Példabeszé kön bibl iratokb kiv babil talmudsze sz.- mon P.-r való jám erén a len tanulmányo gyakoro tanítás B K H zsidó m n becs tarto ősei magasz tanítás kitű abb h eg v liturgiá valamen zs imakönyv többny hé ors nyelvé szövegé szombatdélut i ut Ugya peszách hasón min szom délu ren istentiszte u í egy- fejezeté olvasá V fele nin m vitathatat ethi igazságo tartalm Ép ez Misna-traktát amely Gem nin ötö feje nev mondá szerző hato csu függe Kin T Tóraszer módoza né ismeret Aranyszab Ethi Irodal min mű nyel fordít legt élőnyel fordít zs imakö hé szö mell köz Ezenkí szá s kiad jel nyelvek franci filozófu miniatűrkiadásib néme pr He Str berl prote hebrai a magyarázatok Leip 1 J Kob berl bö kü tanulmány hí an etni érték mod tudom figyelm hé szöve Mi Tal kiadá tartalmaz szá kommentá v Mid Sámu mely szerz Sám Uc Vene 1 az szá kia Ugyanc magyará P.- Gei Nachsrelsss Sehrif köte történe értéké Zacuar Fran Ü Lapidars talmudisc Histo cí Monatsschr 1 La fordít elős Sebast Münstert Reuch kiv tanítványá jel Baselb m Fagius I 1 Kiv mu P.-r an tel szövegé kereszt Tay Sayi Jew Fath m kia Cambri 1 tová Mielzi J Enc Bischo Kritis Geschic Tal Übersetzung Laza Adl Sprü Val Fü 1 Ivi Meis Homil ü Sprü Va Stet 1 Alexan Koh Eth Fath New-Y 18 néme

13906

CÍM P

SZÓC P A fejez M magán rendj e traktat ra eth mondásai aforizmá maximá legré r gyűjtemé P e f máské A ethikáj neve fejez osz fej a megállapítás kezdő tradí szó hagyo Tízparancs átvé Móze sz utódo Zsina férfia o M tanító Ezá bevez á gyű em kívá erkö tanít érté fej eredet Joch Za iskoláj tanítá terj ké kibővítet fej ha rabb tarta erkö tanít Simon Igazságo ke M lezárá é eth tanít tükrözt vis Néme m mondá szerepel mond rendsze il r hoss meditációj v összegzé p kedven aforiz mely tanítvá megörökítet mond hason bib Példabeszédek rendk töm eth igazság életbölcsesség tartalmaz Néme valós gyöngysz et legmagaszto megnyilvánulá Ily Hi mondá ma va gondosk ró cs maga gondosko va m vá mi Felebar becsü tulaj o d le ne s ma Fo mi em baráts arcula Bi eth mondá bőv m me ugyanez for ült követ bib ver tö felken Ecclesia alak H ko tanul koron fő ko kir kor hí koro felülm valamen bib bölcsessé prakt él alkalma követ mond b mindenk ta mo Zs Mindenki ak tanulha elfog utasít szenvedél leg mo u hajlam nagy vá Pél gaz megelég osztályrészé mo Zs k munk es bo leh dol tiszteletremé tisz embertárs mo Sá , e tisztel az tiszt ak öt feje forma tartalm különb el nég nyilvánva szerkeszte sze cs v paragrafu va megneve öt p eth afori mel legend tarta bizo számo magyaráza is sz teremtő v tulajdo jell böl ugyana kulturálat Jóll eth rends m megfele elrende A Mondása mi kés korsz vonatko megállapíth em mor köteless eth nor emel p prakt életbölcsel ti vallásoss em érté ugyana f rabbin irodalom Példabesz kö bib iratok ki babi talmudsz sz. mo P.- val já eré le tanulmány gyakor tanítá zsid bec tart őse magas tanítá kit ab e liturgi valame z imaköny többn h or nyelv szöveg szombatdélu u Ugy peszác hasó mi szo dél re istentiszt egy fejezet olvas fel ni vitathata eth igazság tartal É e Misna-traktá amel Ge ni öt fej ne mond szerz hat cs függ Ki Tórasze módoz n ismere Aranysza Eth Iroda mi m nye fordí leg élőnye fordí z imak h sz mel kö Ezenk sz kia je nyelve franc filozóf miniatűrkiadási ném p H St ber prot hebra magyarázato Lei Ko ber b k tanulmán h a etn érté mo tudo figyel h szöv M Ta kiad tartalma sz komment Mi Sám mel szer Sá U Ven a sz ki Ugyan magyar P. Ge Nachsrelss Sehri köt történ érték Zacua Fra Lapidar talmudis Hist c Monatssch L fordí elő Sebas Münster Reuc ki tanítvány je Basel Fagiu Ki m P.- a te szöveg keresz Ta Say Je Fat ki Cambr tov Mielz En Bisch Kriti Geschi Ta Übersetzun Laz Ad Spr Va F Iv Mei Homi Spr V Ste Alexa Ko Et Fat New- 1 ném

1390SZÓ feje magá rend trakta r et mondása aforizm maxim legr gyűjtem másk ethiká nev feje os fe megállapítá kezd trad sz hagy Tízparanc átv Móz s utód Zsin férfi tanít Ez beve gy e kív erk taní ért fe erede Joc Z iskolá tanít ter k kibővíte fe h rab tart erk taní Simo Igazság k lezár et taní tükröz vi Ném mond szerepe mon rendsz i hos meditáció összegz kedve afori mel tanítv megörökíte mon haso bi Példabeszéde rend tö et igazsá életbölcsessé tartalma Ném való gyöngys e legmagaszt megnyilvánul Il H mond m v gondos r c mag gondosk v v m Feleba becs tula l n m F m e barát arcul B et mond bő m ugyane fo ül köve bi ve t felke Ecclesi ala k tanu koro f k ki ko h kor felül valame bi bölcsess prak é alkalm köve mon minden t m Z Mindenk a tanulh elfo utasí szenvedé le m hajla nag v Pé ga megelé osztályrész m Z mun e b le do tiszteletrem tis embertár m S tiszte a tisz a ö fej form tartal külön e né nyilvánv szerkeszt sz c paragraf v megnev ö et afor me legen tart biz szám magyaráz i s teremt tulajd jel bö ugyan kulturála Jól et rend megfel elrend Mondás m ké kors vonatk megállapít e mo köteles et no eme prak életbölcse t vallásos e ért ugyan rabbi irodalo Példabes k bi irato k bab talmuds sz m P. va j er l tanulmán gyako tanít zsi be tar ős maga tanít ki a liturg valam imakön több o nyel szöve szombatdél Ug peszá has m sz dé r istentisz eg fejeze olva fe n vitathat et igazsá tarta Misna-trakt ame G n ö fe n mon szer ha c füg K Tórasz módo ismer Aranysz Et Irod m ny ford le élőny ford ima s me k Ezen s ki j nyelv fran filozó miniatűrkiadás né S be pro hebr magyarázat Le K be tanulmá et ért m tud figye szö T kia tartalm s kommen M Sá me sze S Ve s k Ugya magya P G Nachsrels Sehr kö törté érté Zacu Fr Lapida talmudi His Monatssc ford el Seba Münste Reu k tanítván j Base Fagi K P. t szöve keres T Sa J Fa k Camb to Miel E Bisc Krit Gesch T Übersetzu La A Sp V I Me Hom Sp St Alex K E Fa New né