13910.htm

CÍMSZÓ: Plett

SZÓCIKK: Plett (Billett). A vándorkéregetők (oruch, ojrech) és szegény idegenek szombati ellátását könyörületes cselekedetnek veszi a zsidóság. A legtöbb hitközségben olyan rendszer alakult ki, amely vendégnek teszi a koldust és az asztalhoz való meghívás nem alázhatja meg. Maga a hitközség jótékonysági elöljárója gondoskodik a vándorkéregetők és szegény idegenek elhelyezéséről, még pedig úgy, hogy vendéglátásra kötelező utalvánnyal küldi őket a felváltott sorrendben kiszemelt hitközségi tagokhoz. Ezt az utalványt mondják P.-nek a jiddis (zsargon) nyelvhasználatban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3910. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13910.htm

CÍMSZÓ: Plett

SZÓCIKK: Plett Billett . A vándorkéregetők oruch, ojrech és szegény idegenek szombati ellátását könyörületes cselekedetnek veszi a zsidóság. A legtöbb hitközségben olyan rendszer alakult ki, amely vendégnek teszi a koldust és az asztalhoz való meghívás nem alázhatja meg. Maga a hitközség jótékonysági elöljárója gondoskodik a vándorkéregetők és szegény idegenek elhelyezéséről, még pedig úgy, hogy vendéglátásra kötelező utalvánnyal küldi őket a felváltott sorrendben kiszemelt hitközségi tagokhoz. Ezt az utalványt mondják P.-nek a jiddis zsargon nyelvhasználatban.

13910.ht

CÍMSZÓ Plet

SZÓCIKK Plet Billet vándorkéregető oruch ojrec é szegén idegene szombat ellátásá könyörülete cselekedetne vesz zsidóság legtöb hitközségbe olya rendsze alakul ki amel vendégne tesz koldus é a asztalho val meghívá ne alázhatj meg Mag hitközsé jótékonyság elöljárój gondoskodi vándorkéregető é szegén idegene elhelyezéséről mé pedi úgy hog vendéglátásr kötelez utalvánnya küld őke felváltot sorrendbe kiszemel hitközség tagokhoz Ez a utalvány mondjá P.-ne jiddi zsargo nyelvhasználatban

13910.h

CÍMSZ Ple

SZÓCIK Ple Bille vándorkéreget oruc ojre szegé idegen szomba ellátás könyörület cselekedetn ves zsidósá legtö hitközségb oly rendsz alaku k ame vendégn tes koldu asztalh va meghív n alázhat me Ma hitközs jótékonysá elöljáró gondoskod vándorkéreget szegé idegen elhelyezésérő m ped úg ho vendéglátás kötele utalvánny kül ők felválto sorrendb kiszeme hitközsé tagokho E utalván mondj P.-n jidd zsarg nyelvhasználatba

13910.

CÍMS Pl

SZÓCI Pl Bill vándorkérege oru ojr szeg idege szomb ellátá könyörüle cselekedet ve zsidós legt hitközség ol rends alak am vendég te kold asztal v meghí alázha m M hitköz jótékonys elöljár gondosko vándorkérege szeg idege elhelyezésér pe ú h vendéglátá kötel utalvánn kü ő felvált sorrend kiszem hitközs tagokh utalvá mond P.- jid zsar nyelvhasználatb

13910

CÍM P

SZÓC P Bil vándorkéreg or oj sze ideg szom ellát könyörül cselekede v zsidó leg hitközsé o rend ala a vendé t kol aszta megh alázh hitkö jótékony elöljá gondosk vándorkéreg sze ideg elhelyezésé p vendéglát köte utalván k felvál sorren kisze hitköz tagok utalv mon P. ji zsa nyelvhasználat

1391SZÓ Bi vándorkére o o sz ide szo ellá könyörü cseleked zsid le hitközs ren al vend ko aszt meg aláz hitk jótékon elölj gondos vándorkére sz ide elhelyezés vendéglá köt utalvá felvá sorre kisz hitkö tago utal mo P j zs nyelvhasznála