13912.htm

CÍMSZÓ: Poále -Cion

SZÓCIKK: Poále-Cion. A cionista szervezet különszervezete, melynek a radikális-szocialista munkások a tagjai. Főképpen a lengyelországi P. erősen baloldali szocialista tömörülés és ma már a zsidó kisemberek millióit tagjai közé számítja, úgy hogy a P. a cionista világszervezet mellett a legnagyobb zsidó organizációnak tekinthető. Programja: a cionizmus politikai és kulturális eszméjének a szocializmus elméleteivel való egyesítése. E programját az 1909. alakult szervezet alapszabályainak egyik pontjában így formulázza meg: «A P., Zsidó Szocialista Munkások Világszervezetének tagjai azok lehetnek, akik, a szocialista tanítások alapján állva a kapitalista rendszer és a burzsoázia osztályuralmának megszüntetésére és a zsidó kérdésnek olyképpen való megoldására törekszenek, hogy létesüljön Palesztinában egy szociális berendezésű zsidó népotthon». A P.-nak 1918. Magyarországon is volt jelentéktelen szervezete, mely azonban rövidesen megszűnt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3912. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13912.htm

CÍMSZÓ: Poále -Cion

SZÓCIKK: Poále-Cion. A cionista szervezet különszervezete, melynek a radikális-szocialista munkások a tagjai. Főképpen a lengyelországi P. erősen baloldali szocialista tömörülés és ma már a zsidó kisemberek millióit tagjai közé számítja, úgy hogy a P. a cionista világszervezet mellett a legnagyobb zsidó organizációnak tekinthető. Programja: a cionizmus politikai és kulturális eszméjének a szocializmus elméleteivel való egyesítése. E programját az 1909. alakult szervezet alapszabályainak egyik pontjában így formulázza meg: A P., Zsidó Szocialista Munkások Világszervezetének tagjai azok lehetnek, akik, a szocialista tanítások alapján állva a kapitalista rendszer és a burzsoázia osztályuralmának megszüntetésére és a zsidó kérdésnek olyképpen való megoldására törekszenek, hogy létesüljön Palesztinában egy szociális berendezésű zsidó népotthon . A P.-nak 1918. Magyarországon is volt jelentéktelen szervezete, mely azonban rövidesen megszűnt.

13912.ht

CÍMSZÓ Poál -Cio

SZÓCIKK Poále-Cion cionist szerveze különszervezete melyne radikális-szocialist munkáso tagjai Főképpe lengyelország P erőse baloldal szocialist tömörülé é m má zsid kisembere milliói tagja köz számítja úg hog P cionist világszerveze mellet legnagyob zsid organizációna tekinthető Programja cionizmu politika é kulturáli eszméjéne szocializmu elméleteive val egyesítése programjá a 1909 alakul szerveze alapszabályaina egyi pontjába íg formulázz meg P. Zsid Szocialist Munkáso Világszervezeténe tagja azo lehetnek akik szocialist tanításo alapjá állv kapitalist rendsze é burzsoázi osztályuralmána megszüntetésér é zsid kérdésne olyképpe val megoldásár törekszenek hog létesüljö Palesztinába eg szociáli berendezés zsid népottho P.-na 1918 Magyarországo i vol jelentéktele szervezete mel azonba rövidese megszűnt

13912.h

CÍMSZ Poá -Ci

SZÓCIK Poále-Cio cionis szervez különszervezet melyn radikális-szocialis munkás tagja Főképp lengyelorszá erős balolda szocialis tömörül m zsi kisember millió tagj kö számítj ú ho cionis világszervez melle legnagyo zsi organizáción tekinthet Programj cionizm politik kulturál eszméjén szocializm elméleteiv va egyesítés programj 190 alaku szervez alapszabályain egy pontjáb í formuláz me P Zsi Szocialis Munkás Világszervezetén tagj az lehetne aki szocialis tanítás alapj áll kapitalis rendsz burzsoáz osztályuralmán megszüntetésé zsi kérdésn olyképp va megoldásá törekszene ho létesülj Palesztináb e szociál berendezé zsi népotth P.-n 191 Magyarország vo jelentéktel szervezet me azonb rövides megszűn

13912.

CÍMS Po -C

SZÓCI Poále-Ci cioni szerve különszerveze mely radikális-szociali munká tagj Főkép lengyelorsz erő balold szociali tömörü zs kisembe milli tag k számít h cioni világszerve mell legnagy zs organizáció tekinthe Program cioniz politi kulturá eszméjé szocializ elméletei v egyesíté program 19 alak szerve alapszabályai eg pontjá formulá m Zs Szociali Munká Világszervezeté tag a lehetn ak szociali tanítá alap ál kapitali rends burzsoá osztályuralmá megszüntetés zs kérdés olykép v megoldás törekszen h létesül Palesztiná szociá berendez zs népott P.- 19 Magyarorszá v jelentékte szerveze m azon rövide megszű

13912

CÍM P -

SZÓC Poále-C cion szerv különszervez mel radikális-szocial munk tag Főké lengyelors er balol szocial tömör z kisemb mill ta számí cion világszerv mel legnag z organizáci tekinth Progra cioni polit kultur eszméj szociali elmélete egyesít progra 1 ala szerv alapszabálya e pontj formul Z Szocial Munk Világszervezet ta lehet a szocial tanít ala á kapital rend burzso osztályuralm megszünteté z kérdé olyké megoldá töreksze létesü Palesztin szoci berende z népot P. 1 Magyarorsz jelentékt szervez azo rövid megsz

1391SZÓ Poále- cio szer különszerve me radikális-szocia mun ta Fők lengyelor e balo szocia tömö kisem mil t szám cio világszer me legna organizác tekint Progr cion poli kultu eszmé szocial elmélet egyesí progr al szer alapszabály pont formu Szocia Mun Világszerveze t lehe szocia taní al kapita ren burzs osztályural megszüntet kérd olyk megold töreksz létes Paleszti szoc berend népo P Magyarors jelenték szerve az rövi megs