13919.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Móric

SZÓCIKK: P. Móric*, építész, szül. Nagyenyeden 1880. Tanulmányait a kolozsvári ipariskolán kezdte. Később Tőry Emil építésszel ennek haláláig tartó társas viszonyba lépett. Nevét a Műcsarnok 1900. tárlatán kiállított Fejedelmi sírbolt tervével tette ismertté. A Vörösmarty-, Kossuth- és Szabadságharc-szobor pályázatán díjakat nyert. Krematórium tervével feltűnést keltett. Tőryvel közösen tervezett munkái: az 1911-iki torinói kiállítás magyar háza, az Adriai Biztosító Intézet erzsébettéri palotája, stb. A Nemzeti Színház tervpályázatán I. díjat és kiviteli megbízást nyertek. P. tervezte az 1918. évi koronázási esküemelvényt a Mátyás-templom előtt, továbbá a Hold-utca sarkán levő Batthyány-örökmécsest. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Ybl-érmét és nagy aranyérmét nyerte, nemkülönben a lipcsei és más külföldi kiállítások aranyérmét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3919. címszó a lexikon => 712. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13919.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Móric

SZÓCIKK: P. Móric*, építész, szül. Nagyenyeden 1880. Tanulmányait a kolozsvári ipariskolán kezdte. Később Tőry Emil építésszel ennek haláláig tartó társas viszonyba lépett. Nevét a Műcsarnok 1900. tárlatán kiállított Fejedelmi sírbolt tervével tette ismertté. A Vörösmarty-, Kossuth- és Szabadságharc-szobor pályázatán díjakat nyert. Krematórium tervével feltűnést keltett. Tőryvel közösen tervezett munkái: az 1911-iki torinói kiállítás magyar háza, az Adriai Biztosító Intézet erzsébettéri palotája, stb. A Nemzeti Színház tervpályázatán I. díjat és kiviteli megbízást nyertek. P. tervezte az 1918. évi koronázási esküemelvényt a Mátyás-templom előtt, továbbá a Hold-utca sarkán levő Batthyány-örökmécsest. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Ybl-érmét és nagy aranyérmét nyerte, nemkülönben a lipcsei és más külföldi kiállítások aranyérmét.

13919.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Móri

SZÓCIKK P Móric* építész szül Nagyenyede 1880 Tanulmányai kolozsvár ipariskolá kezdte Későb Tőr Emi építéssze enne halálái tart társa viszonyb lépett Nevé Műcsarno 1900 tárlatá kiállítot Fejedelm sírbol tervéve tett ismertté Vörösmarty- Kossuth é Szabadságharc-szobo pályázatá díjaka nyert Krematóriu tervéve feltűnés keltett Tőryve közöse tervezet munkái a 1911-ik torinó kiállítá magya háza a Adria Biztosít Intéze erzsébettér palotája stb Nemzet Színhá tervpályázatá I díja é kivitel megbízás nyertek P tervezt a 1918 év koronázás esküemelvény Mátyás-templo előtt tovább Hold-utc sarká lev Batthyány-örökmécsest Magya Mérnö é Építés Egyle Ybl-érmé é nag aranyérmé nyerte nemkülönbe lipcse é má külföld kiállításo aranyérmét

13919.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Mór

SZÓCIK Móric építés szü Nagyenyed 188 Tanulmánya kolozsvá ipariskol kezdt Késő Tő Em építéssz enn halálá tar társ viszony lépet Nev Műcsarn 190 tárlat kiállíto Fejedel sírbo tervév tet ismertt Vörösmarty Kossut Szabadságharc-szob pályázat díjak nyer Krematóri tervév feltűné keltet Tőryv közös terveze munká 1911-i torin kiállít magy ház Adri Biztosí Intéz erzsébetté palotáj st Nemze Szính tervpályázat díj kivite megbízá nyerte tervez 191 é koronázá esküemelvén Mátyás-templ előt továb Hold-ut sark le Batthyány-örökmécses Magy Mérn Építé Egyl Ybl-érm na aranyérm nyert nemkülönb lipcs m külföl kiállítás aranyérmé

13919.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog Mó

SZÓCI Móri építé sz Nagyenye 18 Tanulmány kolozsv iparisko kezd Kés T E építéss en halál ta tár viszon lépe Ne Műcsar 19 tárla kiállít Fejede sírb tervé te ismert Vörösmart Kossu Szabadságharc-szo pályáza díja nye Krematór tervé feltűn kelte Tőry közö tervez munk 1911- tori kiállí mag há Adr Biztos Inté erzsébett palotá s Nemz Szín tervpályáza dí kivit megbíz nyert terve 19 koronáz esküemelvé Mátyás-temp elő tová Hold-u sar l Batthyány-örökmécse Mag Mér Épít Egy Ybl-ér n aranyér nyer nemkülön lipc külfö kiállítá aranyérm

13919

CÍM Po

SZEMÉLY Po M

SZÓC Mór épít s Nagyeny 1 Tanulmán kolozs iparisk kez Ké építés e halá t tá viszo lép N Műcsa 1 tárl kiállí Fejed sír terv t ismer Vörösmar Koss Szabadságharc-sz pályáz díj ny Kremató terv feltű kelt Tőr köz terve mun 1911 tor kiáll ma h Ad Bizto Int erzsébet palot Nem Szí tervpályáz d kivi megbí nyer terv 1 koroná esküemelv Mátyás-tem el tov Hold- sa Batthyány-örökmécs Ma Mé Épí Eg Ybl-é aranyé nye nemkülö lip külf kiállít aranyér

1391

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ Mó épí Nagyen Tanulmá koloz iparis ke K építé hal t visz lé Műcs tár kiáll Feje sí ter isme Vörösma Kos Szabadságharc-s pályá dí n Kremat ter felt kel Tő kö terv mu 191 to kiál m A Bizt In erzsébe palo Ne Sz tervpályá kiv megb nye ter koron esküemel Mátyás-te e to Hold s Batthyány-örökméc M M Ép E Ybl- arany ny nemkül li kül kiállí aranyé