13920.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Vilmos

SZÓCIKK: P. Willy, festő és grafikus, szül. Szegeden 1882. Budapesten tanult. Parisban, valamint Londonban illusztrációival lett ismert. 1908-tól hosszabb ideig Londonban élt, azután Amerikába költözött. Illusztrációnak készült vízfestményekkel szerepelt a Nemzeti Szalon 1911-iki grafikai kiállításán, hol az állami illusztráció-díjat nyerte el, a Műcsarnokban pedig 1912. az állami vízfestménydíjat Felvonulás a Wartburgba c. vízfestményével. Kiállított még a Nemzeti Szalon 1916-iki grafikus kiállításán főleg Parsifal-hoz és török népmesékhez készült illusztrációkat és egy Beethoven rézkarcot. Illusztrálta továbbá Kunos Ignác török népmeséinek angol kiadását (1915), valamint Benedek Elek Arany-mesekönyvét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3920. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13920.htm

CÍMSZÓ: Pogány

SZEMÉLYNÉV: Pogány Vilmos

SZÓCIKK: P. Willy, festő és grafikus, szül. Szegeden 1882. Budapesten tanult. Parisban, valamint Londonban illusztrációival lett ismert. 1908-tól hosszabb ideig Londonban élt, azután Amerikába költözött. Illusztrációnak készült vízfestményekkel szerepelt a Nemzeti Szalon 1911-iki grafikai kiállításán, hol az állami illusztráció-díjat nyerte el, a Műcsarnokban pedig 1912. az állami vízfestménydíjat Felvonulás a Wartburgba c. vízfestményével. Kiállított még a Nemzeti Szalon 1916-iki grafikus kiállításán főleg Parsifal-hoz és török népmesékhez készült illusztrációkat és egy Beethoven rézkarcot. Illusztrálta továbbá Kunos Ignác török népmeséinek angol kiadását 1915 , valamint Benedek Elek Arany-mesekönyvét.

13920.ht

CÍMSZÓ Pogán

SZEMÉLYNÉV Pogán Vilmo

SZÓCIKK P Willy fest é grafikus szül Szegede 1882 Budapeste tanult Parisban valamin Londonba illusztrációiva let ismert 1908-tó hosszab idei Londonba élt azutá Amerikáb költözött Illusztrációna készül vízfestményekke szerepel Nemzet Szalo 1911-ik grafika kiállításán ho a állam illusztráció-díja nyert el Műcsarnokba pedi 1912 a állam vízfestménydíja Felvonulá Wartburgb c vízfestményével Kiállítot mé Nemzet Szalo 1916-ik grafiku kiállításá főle Parsifal-ho é törö népmesékhe készül illusztrációka é eg Beethove rézkarcot Illusztrált tovább Kuno Igná törö népmeséine ango kiadásá 191 valamin Benede Ele Arany-mesekönyvét

13920.h

CÍMSZ Pogá

SZEMÉLYNÉ Pogá Vilm

SZÓCIK Will fes grafiku szü Szeged 188 Budapest tanul Parisba valami Londonb illusztrációiv le ismer 1908-t hossza ide Londonb él azut Ameriká költözöt Illusztráción készü vízfestményekk szerepe Nemze Szal 1911-i grafik kiállításá h álla illusztráció-díj nyer e Műcsarnokb ped 191 álla vízfestménydíj Felvonul Wartburg vízfestményéve Kiállíto m Nemze Szal 1916-i grafik kiállítás fől Parsifal-h tör népmesékh készü illusztrációk e Beethov rézkarco Illusztrál továb Kun Ign tör népmeséin ang kiadás 19 valami Bened El Arany-mesekönyvé

13920.

CÍMS Pog

SZEMÉLYN Pog Vil

SZÓCI Wil fe grafik sz Szege 18 Budapes tanu Parisb valam London illusztrációi l isme 1908- hossz id London é azu Amerik költözö Illusztráció kész vízfestmények szerep Nemz Sza 1911- grafi kiállítás áll illusztráció-dí nye Műcsarnok pe 19 áll vízfestménydí Felvonu Wartbur vízfestményév Kiállít Nemz Sza 1916- grafi kiállítá fő Parsifal- tö népmesék kész illusztráció Beetho rézkarc Illusztrá tová Ku Ig tö népmeséi an kiadá 1 valam Bene E Arany-mesekönyv

13920

CÍM Po

SZEMÉLY Po Vi

SZÓC Wi f grafi s Szeg 1 Budape tan Paris vala Londo illusztráció ism 1908 hoss i Londo az Ameri költöz Illusztráci kés vízfestménye szere Nem Sz 1911 graf kiállítá ál illusztráció-d ny Műcsarno p 1 ál vízfestményd Felvon Wartbu vízfestményé Kiállí Nem Sz 1916 graf kiállít f Parsifal t népmesé kés illusztráci Beeth rézkar Illusztr tov K I t népmesé a kiad vala Ben Arany-meseköny

1392

CÍ P

SZEMÉL P V

SZÓ W graf Sze Budap ta Pari val Lond illusztráci is 190 hos Lond a Amer költö Illusztrác ké vízfestmény szer Ne S 191 gra kiállít á illusztráció- n Műcsarn á vízfestmény Felvo Wartb vízfestmény Kiáll Ne S 191 gra kiállí Parsifa népmes ké illusztrác Beet rézka Illuszt to népmes kia val Be Arany-mesekön