13923.htm

CÍMSZÓ: Polgári házasság

SZÓCIKK: "Polgári házasság, a házasságkötésnek az a fajtája, amelyet nem lelkész, hanem polgári tisztviselő előtt kötnek meg. A P. formája aszerint változik, hogy hol, milyen elvek alapján rendezte azt a törvényhozás. Az ősi és régen szigorúan az egyházhoz kötött intézmény átszervezéséből három új forma bontakozott ki, még pedig: 1. Kisegítő polgári házasság, amely által bizonyos egyházi akadályok leküzdhetők és kikerülhetők. Ez súlyosan érinti a zsidóságot is, mert módot nyújt oly házasságok kötésére, melyeket a zsidó vallási jog tilalmaz. 2. Fakultatív polgári házasság. Ahol ezt rendszeresítették, ott az állam nem tagadja meg az egyházi házasságkötések érvényességét, de nem is kötelezi ilyenekre a polgárait, mert elismeri a polgári házasságot is. A házasságkötés formáját egyszerűen a felekre bízza a törvényhozás; lehet csak egyházi, vagy csak polgári házasságot kötni s bármelyik teljes jogérvénnyel bír. 3. Kötelező polgári házasság. Ebben a legradikálisabban nyilvánul meg az állami beavatkozás, mert az erről alkotott törvény csak a polgárilag megkötött házasságnak adja meg a jogérvényességet, de megtagadja ezt az egyházi házasságtól. De az egyházi házasságot még ez sem küszöböli ki, mert a törvény megengedi, hogy vallásos érzéseinek megnyugtatására mindenki egyházi házasságot is köthessen, sőt Magyarországon a házasságkötésnél funkcionáló tisztviselő köteles a házasságkötési aktus befejezése után arra figyelmeztetni a feleket, hogy kövessék vallásos lelki ismeretüket és esküdjenek meg pap előtt is, az egyház törvényei szerint. De természetes, hogy egyházi házasságot polgári házasság nélkül nem szabad kötni, aki mégis megteszi; büntetendő cselekményt követ el. Magyarországon az 1894. évi XXXI. t.-c. alapján a kötelező polgári házasság van érvényben és a kisegítő polgári házasság elemeit is magába foglalja. E törvény legfőbb elvei a következők: az eljegyzés elvileg nem kötelez házasságra; a házassági akadályok két félék: bontóak és tiltóak. Vétkes, aki tiltó akadály áthágásával köt házasságot, de a házassága érvényes; ha pedig bontó akadály ellenére kötött valaki házasságot, akkor ez érvénytelen, s fel kell bontani, ha a bontó akadály kiderül. Az egyházi esketés elengedhetetlen kelléke az előzetesen megkötött polgári házasság; de az egyházi jog alapján akkor is el lehet válni, ha a bíróság előtt történt válás nem is előzte meg. A születendő gyermekek vallására vonatkozóan ki mondja a törvény, hogy ha megállapodás nem történt, akkor vegyes házasságban a fiúk az apa, a leányok az anya vallását követik; ezzel szemben a zsidó vallás törvényei szerint mindig az anya vallása az irányadó és a gyermekek az anya vallását követik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3923. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13923.htm

CÍMSZÓ: Polgári házasság

SZÓCIKK: Polgári házasság, a házasságkötésnek az a fajtája, amelyet nem lelkész, hanem polgári tisztviselő előtt kötnek meg. A P. formája aszerint változik, hogy hol, milyen elvek alapján rendezte azt a törvényhozás. Az ősi és régen szigorúan az egyházhoz kötött intézmény átszervezéséből három új forma bontakozott ki, még pedig: 1. Kisegítő polgári házasság, amely által bizonyos egyházi akadályok leküzdhetők és kikerülhetők. Ez súlyosan érinti a zsidóságot is, mert módot nyújt oly házasságok kötésére, melyeket a zsidó vallási jog tilalmaz. 2. Fakultatív polgári házasság. Ahol ezt rendszeresítették, ott az állam nem tagadja meg az egyházi házasságkötések érvényességét, de nem is kötelezi ilyenekre a polgárait, mert elismeri a polgári házasságot is. A házasságkötés formáját egyszerűen a felekre bízza a törvényhozás; lehet csak egyházi, vagy csak polgári házasságot kötni s bármelyik teljes jogérvénnyel bír. 3. Kötelező polgári házasság. Ebben a legradikálisabban nyilvánul meg az állami beavatkozás, mert az erről alkotott törvény csak a polgárilag megkötött házasságnak adja meg a jogérvényességet, de megtagadja ezt az egyházi házasságtól. De az egyházi házasságot még ez sem küszöböli ki, mert a törvény megengedi, hogy vallásos érzéseinek megnyugtatására mindenki egyházi házasságot is köthessen, sőt Magyarországon a házasságkötésnél funkcionáló tisztviselő köteles a házasságkötési aktus befejezése után arra figyelmeztetni a feleket, hogy kövessék vallásos lelki ismeretüket és esküdjenek meg pap előtt is, az egyház törvényei szerint. De természetes, hogy egyházi házasságot polgári házasság nélkül nem szabad kötni, aki mégis megteszi; büntetendő cselekményt követ el. Magyarországon az 1894. évi XXXI. t.-c. alapján a kötelező polgári házasság van érvényben és a kisegítő polgári házasság elemeit is magába foglalja. E törvény legfőbb elvei a következők: az eljegyzés elvileg nem kötelez házasságra; a házassági akadályok két félék: bontóak és tiltóak. Vétkes, aki tiltó akadály áthágásával köt házasságot, de a házassága érvényes; ha pedig bontó akadály ellenére kötött valaki házasságot, akkor ez érvénytelen, s fel kell bontani, ha a bontó akadály kiderül. Az egyházi esketés elengedhetetlen kelléke az előzetesen megkötött polgári házasság; de az egyházi jog alapján akkor is el lehet válni, ha a bíróság előtt történt válás nem is előzte meg. A születendő gyermekek vallására vonatkozóan ki mondja a törvény, hogy ha megállapodás nem történt, akkor vegyes házasságban a fiúk az apa, a leányok az anya vallását követik; ezzel szemben a zsidó vallás törvényei szerint mindig az anya vallása az irányadó és a gyermekek az anya vallását követik.

13923.ht

CÍMSZÓ Polgár házassá

SZÓCIKK Polgár házasság házasságkötésne a fajtája amelye ne lelkész hane polgár tisztvisel előt kötne meg P formáj aszerin változik hog hol milye elve alapjá rendezt az törvényhozás A ős é rége szigorúa a egyházho kötöt intézmén átszervezésébő háro ú form bontakozot ki mé pedig 1 Kisegít polgár házasság amel álta bizonyo egyház akadályo leküzdhető é kikerülhetők E súlyosa érint zsidóságo is mer módo nyúj ol házasságo kötésére melyeke zsid vallás jo tilalmaz 2 Fakultatí polgár házasság Aho ez rendszeresítették ot a álla ne tagadj me a egyház házasságkötése érvényességét d ne i kötelez ilyenekr polgárait mer elismer polgár házasságo is házasságköté formájá egyszerűe felekr bízz törvényhozás lehe csa egyházi vag csa polgár házasságo kötn bármelyi telje jogérvénnye bír 3 Kötelez polgár házasság Ebbe legradikálisabba nyilvánu me a állam beavatkozás mer a errő alkotot törvén csa polgárila megkötöt házasságna adj me jogérvényességet d megtagadj ez a egyház házasságtól D a egyház házasságo mé e se küszöböl ki mer törvén megengedi hog valláso érzéseine megnyugtatásár mindenk egyház házasságo i köthessen ső Magyarországo házasságkötésné funkcionál tisztvisel kötele házasságkötés aktu befejezés utá arr figyelmeztetn feleket hog kövessé valláso lelk ismeretüke é esküdjene me pa előt is a egyhá törvénye szerint D természetes hog egyház házasságo polgár házassá nélkü ne szaba kötni ak mégi megteszi büntetend cselekmény köve el Magyarországo a 1894 év XXXI t.-c alapjá kötelez polgár házassá va érvénybe é kisegít polgár házassá elemei i magáb foglalja törvén legfőb elve következők a eljegyzé elvile ne kötele házasságra házasság akadályo ké félék bontóa é tiltóak Vétkes ak tilt akadál áthágásáva kö házasságot d házasság érvényes h pedi bont akadál ellenér kötöt valak házasságot akko e érvénytelen fe kel bontani h bont akadál kiderül A egyház esketé elengedhetetle kellék a előzetese megkötöt polgár házasság d a egyház jo alapjá akko i e lehe válni h bírósá előt történ válá ne i előzt meg születend gyermeke vallásár vonatkozóa k mondj törvény hog h megállapodá ne történt akko vegye házasságba fiú a apa leányo a any vallásá követik ezze szembe zsid vallá törvénye szerin mindi a any vallás a irányad é gyermeke a any vallásá követik

13923.h

CÍMSZ Polgá házass

SZÓCIK Polgá házassá házasságkötésn fajtáj amely n lelkés han polgá tisztvise elő kötn me formá aszeri változi ho ho mily elv alapj rendez a törvényhozá ő rég szigorú egyházh kötö intézmé átszervezéséb hár for bontakozo k m pedi Kisegí polgá házassá ame ált bizony egyhá akadály leküzdhet kikerülhető súlyos érin zsidóság i me mód nyú o házasság kötésér melyek zsi vallá j tilalma Fakultat polgá házassá Ah e rendszeresítetté o áll n tagad m egyhá házasságkötés érvényességé n kötele ilyenek polgárai me elisme polgá házasság i házasságköt formáj egyszerű felek bíz törvényhozá leh cs egyház va cs polgá házasság köt bármely telj jogérvénny bí Kötele polgá házassá Ebb legradikálisabb nyilván m álla beavatkozá me err alkoto törvé cs polgáril megkötö házasságn ad m jogérvényessége megtagad e egyhá házasságtó egyhá házasság m s küszöbö k me törvé megenged ho vallás érzésein megnyugtatásá minden egyhá házasság köthesse s Magyarország házasságkötésn funkcioná tisztvise kötel házasságköté akt befejezé ut ar figyelmeztet feleke ho kövess vallás lel ismeretük esküdjen m p elő i egyh törvény szerin természete ho egyhá házasság polgá házass nélk n szab kötn a még megtesz bünteten cselekmén köv e Magyarország 189 é XXX t.- alapj kötele polgá házass v érvényb kisegí polgá házass eleme magá foglalj törvé legfő elv következő eljegyz elvil n kötel házasságr házassá akadály k félé bontó tiltóa Vétke a til akadá áthágásáv k házasságo házassá érvénye ped bon akadá ellené kötö vala házasságo akk érvénytele f ke bontan bon akadá kiderü egyhá esket elengedhetetl kellé előzetes megkötö polgá házassá egyhá j alapj akk leh váln bírós elő törté vál n előz me születen gyermek vallásá vonatkozó mond törvén ho megállapod n történ akk vegy házasságb fi ap leány an vallás követi ezz szemb zsi vall törvény szeri mind an vallá iránya gyermek an vallás követi

13923.

CÍMS Polg házas

SZÓCI Polg házass házasságkötés fajtá amel lelké ha polg tisztvis el köt m form aszer változ h h mil el alap rende törvényhoz ré szigor egyház köt intézm átszervezésé há fo bontakoz ped Kiseg polg házass am ál bizon egyh akadál leküzdhe kikerülhet súlyo éri zsidósá m mó ny házassá kötésé melye zs vall tilalm Fakulta polg házass A rendszeresített ál taga egyh házasságköté érvényesség kötel ilyene polgára m elism polg házassá házasságkö formá egyszer fele bí törvényhoz le c egyhá v c polg házassá kö bármel tel jogérvénn b Kötel polg házass Eb legradikálisab nyilvá áll beavatkoz m er alkot törv c polgári megköt házasság a jogérvényesség megtaga egyh házasságt egyh házassá küszöb m törv megenge h vallá érzései megnyugtatás minde egyh házassá köthess Magyarorszá házasságkötés funkcion tisztvis köte házasságköt ak befejez u a figyelmezte felek h köves vallá le ismeretü esküdje el egy törvén szeri természet h egyh házassá polg házas nél sza köt mé megtes büntete cselekmé kö Magyarorszá 18 XX t. alap kötel polg házas érvény kiseg polg házas elem mag foglal törv legf el következ eljegy elvi köte házasság házass akadál fél bont tiltó Vétk ti akad áthágásá házasság házass érvény pe bo akad ellen köt val házasság ak érvénytel k bonta bo akad kider egyh eske elengedhetet kell előzete megköt polg házass egyh alap ak le vál bíró el tört vá elő m születe gyerme vallás vonatkoz mon törvé h megállapo törté ak veg házasság f a leán a vallá követ ez szem zs val törvén szer min a vall irány gyerme a vallá követ

13923

CÍM Pol háza

SZÓC Pol házas házasságköté fajt ame lelk h pol tisztvi e kö for asze válto mi e ala rend törvényho r szigo egyhá kö intéz átszervezés h f bontako pe Kise pol házas a á bizo egy akadá leküzdh kikerülhe súly ér zsidós m n házass kötés mely z val tilal Fakult pol házas rendszeresítet á tag egy házasságköt érvényessé köte ilyen polgár elis pol házass házasságk form egysze fel b törvényho l egyh pol házass k bárme te jogérvén Köte pol házas E legradikálisa nyilv ál beavatko e alko tör polgár megkö házassá jogérvényessé megtag egy házasság egy házass küszö tör megeng vall érzése megnyugtatá mind egy házass köthes Magyarorsz házasságköté funkcio tisztvi köt házasságkö a befeje figyelmezt fele köve vall l ismeret esküdj e eg törvé szer természe egy házass pol háza né sz kö m megte büntet cselekm k Magyarorsz 1 X t ala köte pol háza érvén kise pol háza ele ma fogla tör leg e követke eljeg elv köt házassá házas akadá fé bon tilt Vét t aka áthágás házassá házas érvén p b aka elle kö va házassá a érvényte bont b aka kide egy esk elengedhete kel előzet megkö pol házas egy ala a l vá bír e tör v el szület gyerm vallá vonatko mo törv megállap tört a ve házassá leá vall köve e sze z va törvé sze mi val irán gyerm vall köve

1392

CÍ Po ház

SZÓ Po háza házasságköt faj am lel po tisztv k fo asz vált m al ren törvényh szig egyh k inté átszervezé bontak p Kis po háza biz eg akad leküzd kikerülh súl é zsidó házas köté mel va tila Fakul po háza rendszeresíte ta eg házasságkö érvényess köt ilye polgá eli po házas házasság for egysz fe törvényh egy po házas bárm t jogérvé Köt po háza legradikális nyil á beavatk alk tö polgá megk házass jogérvényess megta eg házassá eg házas küsz tö megen val érzés megnyugtat min eg házas köthe Magyarors házasságköt funkci tisztv kö házasságk befej figyelmez fel köv val ismere esküd e törv sze termész eg házas po ház n s k megt bünte cselek Magyarors al köt po ház érvé kis po ház el m fogl tö le követk elje el kö házass háza akad f bo til Vé ak áthágá házass háza érvé ak ell k v házass érvényt bon ak kid eg es elengedhet ke előze megk po háza eg al v bí tö e szüle gyer vall vonatk m tör megálla tör v házass le val köv sz v törv sz m va irá gyer val köv