13925.htm

CÍMSZÓ: Politzer

SZEMÉLYNÉV: Politzer Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond, szocialista hírlapíró, szül. Kiscellen 1852. Münchenben a Zeitgeist c. szocialista lapot szerkesztette. Az osztályharc érdekében kifejtett működése miatt elítélték, majd kitiltották. Münchenből Budapestre költözött és itt résztvett a munkásmozgalomban. Írt több röpiratot s szerkesztette a magyarországi szocialista munkásság lapjait a Testvériséget és a Munkás Heti Krónikát. Parisban is élt és ott Csapó név alatt írta cikkeit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3925. címszó a lexikon => 713. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13925.htm

CÍMSZÓ: Politzer

SZEMÉLYNÉV: Politzer Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond, szocialista hírlapíró, szül. Kiscellen 1852. Münchenben a Zeitgeist c. szocialista lapot szerkesztette. Az osztályharc érdekében kifejtett működése miatt elítélték, majd kitiltották. Münchenből Budapestre költözött és itt résztvett a munkásmozgalomban. Írt több röpiratot s szerkesztette a magyarországi szocialista munkásság lapjait a Testvériséget és a Munkás Heti Krónikát. Parisban is élt és ott Csapó név alatt írta cikkeit.

13925.ht

CÍMSZÓ Politze

SZEMÉLYNÉV Politze Zsigmon

SZÓCIKK P Zsigmond szocialist hírlapíró szül Kiscelle 1852 Münchenbe Zeitgeis c szocialist lapo szerkesztette A osztályhar érdekébe kifejtet működés miat elítélték maj kitiltották Münchenbő Budapestr költözöt é it résztvet munkásmozgalomban Ír töb röpirato szerkesztett magyarország szocialist munkássá lapjai Testvérisége é Munká Het Krónikát Parisba i él é ot Csap né alat írt cikkeit

13925.h

CÍMSZ Politz

SZEMÉLYNÉ Politz Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon szocialis hírlapír szü Kiscell 185 Münchenb Zeitgei szocialis lap szerkesztett osztályha érdekéb kifejte működé mia elítélté ma kitiltottá Münchenb Budapest költözö i résztve munkásmozgalomba Í tö röpirat szerkesztet magyarorszá szocialis munkáss lapja Testvériség Munk He Króniká Parisb é o Csa n ala ír cikkei

13925.

CÍMS Polit

SZEMÉLYN Polit Zsigm

SZÓCI Zsigmo szociali hírlapí sz Kiscel 18 München Zeitge szociali la szerkesztet osztályh érdeké kifejt működ mi elítélt m kitiltott München Budapes költöz résztv munkásmozgalomb t röpira szerkeszte magyarorsz szociali munkás lapj Testvérisé Mun H Krónik Paris Cs al í cikke

13925

CÍM Poli

SZEMÉLY Poli Zsig

SZÓC Zsigm szocial hírlap s Kisce 1 Münche Zeitg szocial l szerkeszte osztály érdek kifej műkö m elítél kitiltot Münche Budape költö részt munkásmozgalom röpir szerkeszt magyarors szocial munká lap Testvéris Mu Króni Pari C a cikk

1392

CÍ Pol

SZEMÉL Pol Zsi

SZÓ Zsig szocia hírla Kisc Münch Zeit szocia szerkeszt osztál érde kife műk elíté kitilto Münch Budap költ rész munkásmozgalo röpi szerkesz magyaror szocia munk la Testvéri M Krón Par cik