13928.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Chaim

SZÓCIKK: "Pollák 1. Chaim, hebraista és pedagógus, szül. Liptószentmiklóson 1834 okt. 6., megh. Budapesten 1905, márc. 29. Szülővárosában és a pozsonyi jesiván, majd Sátoraljaújhelyen, később Prágában Rappoportnál tanult, azután tanító volt Szekszárdon, Hódmezővásárhelyen és Óbudán. Amikor az utóbbi hely zsidó iskoláját községivé alakították át, P.-ot meghagyták állásában élete végéig. Számos kitűnő tankönyvet írt, nyelvkönyvtől a geometriáig, mely utóbbi nyolc kiadást ért el. Nagy műve a Héber-magyar teljes szótár (1880), egyetlen enemű magyarnyelvű szótár. Válogatott gyöngyök címen magyarra fordította lbn Gabirol Mivchar ha-Peninim költeményeit; Megillat Antiochus (1886, magyar fordítással és héber jegyzetekkel); Tikkun Middót ha-Nefes (1895); Izrael népévek múltjából (1898); Josefinische Aktenstücke über Alt-Ofen (1902); Die Erinnerungen an die Vorfahren (1902). 1882-83-ban Jesurun címen felekezeti lapot is szerkesztett az akkori antiszemitizmus ellensúlyozására."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3928. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13928.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Chaim

SZÓCIKK: Pollák 1. Chaim, hebraista és pedagógus, szül. Liptószentmiklóson 1834 okt. 6., megh. Budapesten 1905, márc. 29. Szülővárosában és a pozsonyi jesiván, majd Sátoraljaújhelyen, később Prágában Rappoportnál tanult, azután tanító volt Szekszárdon, Hódmezővásárhelyen és Óbudán. Amikor az utóbbi hely zsidó iskoláját községivé alakították át, P.-ot meghagyták állásában élete végéig. Számos kitűnő tankönyvet írt, nyelvkönyvtől a geometriáig, mely utóbbi nyolc kiadást ért el. Nagy műve a Héber-magyar teljes szótár 1880 , egyetlen enemű magyarnyelvű szótár. Válogatott gyöngyök címen magyarra fordította lbn Gabirol Mivchar ha-Peninim költeményeit; Megillat Antiochus 1886, magyar fordítással és héber jegyzetekkel ; Tikkun Middót ha-Nefes 1895 ; Izrael népévek múltjából 1898 ; Josefinische Aktenstücke über Alt-Ofen 1902 ; Die Erinnerungen an die Vorfahren 1902 . 1882-83-ban Jesurun címen felekezeti lapot is szerkesztett az akkori antiszemitizmus ellensúlyozására.

13928.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Chai

SZÓCIKK Pollá 1 Chaim hebraist é pedagógus szül Liptószentmiklóso 183 okt 6. megh Budapeste 1905 márc 29 Szülővárosába é pozsony jesiván maj Sátoraljaújhelyen későb Prágába Rappoportná tanult azutá tanít vol Szekszárdon Hódmezővásárhelye é Óbudán Amiko a utóbb hel zsid iskolájá községiv alakítottá át P.-o meghagytá állásába élet végéig Számo kitűn tankönyve írt nyelvkönyvtő geometriáig mel utóbb nyol kiadás ér el Nag műv Héber-magya telje szótá 188 egyetle enem magyarnyelv szótár Válogatot gyöngyö címe magyarr fordított lb Gabiro Mivcha ha-Penini költeményeit Megilla Antiochu 1886 magya fordítássa é hébe jegyzetekke Tikku Middó ha-Nefe 189 Izrae népéve múltjábó 189 Josefinisch Aktenstück übe Alt-Ofe 190 Di Erinnerunge a di Vorfahre 190 1882-83-ba Jesuru címe felekezet lapo i szerkesztet a akkor antiszemitizmu ellensúlyozására

13928.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Cha

SZÓCIK Poll Chai hebrais pedagógu szü Liptószentmiklós 18 ok 6 meg Budapest 190 már 2 Szülővárosáb pozson jesivá ma Sátoraljaújhelye késő Prágáb Rappoportn tanul azut taní vo Szekszárdo Hódmezővásárhely Óbudá Amik utób he zsi iskoláj községi alakított á P.- meghagyt állásáb éle végéi Szám kitű tankönyv ír nyelvkönyvt geometriái me utób nyo kiadá é e Na mű Héber-magy telj szót 18 egyetl ene magyarnyel szótá Válogato gyöngy cím magyar fordítot l Gabir Mivch ha-Penin költeményei Megill Antioch 188 magy fordításs héb jegyzetekk Tikk Midd ha-Nef 18 Izra népév múltjáb 18 Josefinisc Aktenstüc üb Alt-Of 19 D Erinnerung d Vorfahr 19 1882-83-b Jesur cím felekeze lap szerkeszte akko antiszemitizm ellensúlyozásár

13928.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Ch

SZÓCI Pol Cha hebrai pedagóg sz Liptószentmikló 1 o me Budapes 19 má Szülővárosá pozso jesiv m Sátoraljaújhely kés Prágá Rappoport tanu azu tan v Szekszárd Hódmezővásárhel Óbud Ami utó h zs iskolá község alakítot P. meghagy állásá él végé Szá kit tanköny í nyelvkönyv geometriá m utó ny kiad N m Héber-mag tel szó 1 egyet en magyarnye szót Válogat gyöng cí magya fordíto Gabi Mivc ha-Peni költeménye Megil Antioc 18 mag fordítás hé jegyzetek Tik Mid ha-Ne 1 Izr népé múltjá 1 Josefinis Aktenstü ü Alt-O 1 Erinnerun Vorfah 1 1882-83- Jesu cí felekez la szerkeszt akk antiszemitiz ellensúlyozásá

13928

CÍM Po

SZEMÉLY Po C

SZÓC Po Ch hebra pedagó s Liptószentmikl m Budape 1 m Szülőváros pozs jesi Sátoraljaújhel ké Prág Rappopor tan az ta Szekszár Hódmezővásárhe Óbu Am ut z iskol közsé alakíto P meghag állás é vég Sz ki tankön nyelvköny geometri ut n kia Héber-ma te sz egye e magyarny szó Váloga gyön c magy fordít Gab Miv ha-Pen költemény Megi Antio 1 ma fordítá h jegyzete Ti Mi ha-N Iz nép múltj Josefini Aktenst Alt- Erinneru Vorfa 1882-83 Jes c feleke l szerkesz ak antiszemiti ellensúlyozás

1392

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ P C hebr pedag Liptószentmik Budap Szülőváro poz jes Sátoraljaújhe k Prá Rappopo ta a t Szekszá Hódmezővásárh Ób A u isko közs alakít megha állá vé S k tankö nyelvkön geometr u ki Héber-m t s egy magyarn sz Válog gyö mag fordí Ga Mi ha-Pe költemén Meg Anti m fordít jegyzet T M ha- I né múlt Josefin Aktens Alt Erinner Vorf 1882-8 Je felek szerkes a antiszemit ellensúlyozá