13930.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Henrik

SZÓCIKK: "P. Henrik, orvos, a hazai zsidóság minden felekezeti, hazafiúi és emberbaráti ügyének egyik buzgó munkása volt. Szül. Óbudán 1821. Atyja Csehországból került Óbudára. P. tanulmányait Pesten és Bécsben végezte; orvosi szaktudománya mellett megtanulta a német, angol és francia nyelvet, sőt - ami a XIX. sz. elején még ritka jelenség volt - a magyar nyelvet is. A szentírást éppúgy olvasta héber eredetiben, mint a latin és görög klasszikusokat. A művelt orvos csakhamar felismerte annak szükségességét, hogy a magyar zsidóság nyelvében teljesen magyarrá váljék s ezért 1844. sokat fáradozott a Magyar Egylet (1. o.) létesítése körül, melynek magyarosító munkájában élénk részt vett. Ama túlbuzgó ifjak közé tartozott, akik 1848. megalapították Pesten a reformhitközséget, azonban nem bizonyult életképesnek és csakhamar fel is oszlott. A szabadságharc idején honvédorvos volt s csak nehezen menekült meg a haditörvényszék megtorló büntetésétől, mely magyar hazafiasságot bűnnek minősített. 1860. midőn az abszolutizmus megenyhült, az elsők közt találjuk, kik a magyarító egyletet felújítják. Küzdött azokkal, kik az emancipációt segítették kivívni, ott volt az 1868-69-iki zsidó kongresszuson, mely rendezni óhajtotta a zsidófelekezet szervezetét. Nagy érdemei vannak Országos Rabbiképző, valamint az Izraelita Ösztöndíj Egylet létesítése körül, melyeknél Khon Sámuel volt meghitt tanácsadója. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. Orvosi munkája: Sistemate medicinae a Paracelso ad nostra tempora (1846) ezenkívül pedig írt az Orvosi Hetilapba, az Első M. Zsidó Naptárba (1848) a magyar zsidók statisztikájáról. A 70-es években visszavonult a közügyektől. Meghalt Budapesten 1894. márc. 23."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3930. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13930.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Henrik

SZÓCIKK: P. Henrik, orvos, a hazai zsidóság minden felekezeti, hazafiúi és emberbaráti ügyének egyik buzgó munkása volt. Szül. Óbudán 1821. Atyja Csehországból került Óbudára. P. tanulmányait Pesten és Bécsben végezte; orvosi szaktudománya mellett megtanulta a német, angol és francia nyelvet, sőt - ami a XIX. sz. elején még ritka jelenség volt - a magyar nyelvet is. A szentírást éppúgy olvasta héber eredetiben, mint a latin és görög klasszikusokat. A művelt orvos csakhamar felismerte annak szükségességét, hogy a magyar zsidóság nyelvében teljesen magyarrá váljék s ezért 1844. sokat fáradozott a Magyar Egylet 1. o. létesítése körül, melynek magyarosító munkájában élénk részt vett. Ama túlbuzgó ifjak közé tartozott, akik 1848. megalapították Pesten a reformhitközséget, azonban nem bizonyult életképesnek és csakhamar fel is oszlott. A szabadságharc idején honvédorvos volt s csak nehezen menekült meg a haditörvényszék megtorló büntetésétől, mely magyar hazafiasságot bűnnek minősített. 1860. midőn az abszolutizmus megenyhült, az elsők közt találjuk, kik a magyarító egyletet felújítják. Küzdött azokkal, kik az emancipációt segítették kivívni, ott volt az 1868-69-iki zsidó kongresszuson, mely rendezni óhajtotta a zsidófelekezet szervezetét. Nagy érdemei vannak Országos Rabbiképző, valamint az Izraelita Ösztöndíj Egylet létesítése körül, melyeknél Khon Sámuel volt meghitt tanácsadója. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. Orvosi munkája: Sistemate medicinae a Paracelso ad nostra tempora 1846 ezenkívül pedig írt az Orvosi Hetilapba, az Első M. Zsidó Naptárba 1848 a magyar zsidók statisztikájáról. A 70-es években visszavonult a közügyektől. Meghalt Budapesten 1894. márc. 23.

13930.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Henri

SZÓCIKK P Henrik orvos haza zsidósá minde felekezeti hazafiú é emberbarát ügyéne egyi buzg munkás volt Szül Óbudá 1821 Atyj Csehországbó kerül Óbudára P tanulmányai Peste é Bécsbe végezte orvos szaktudomány mellet megtanult német ango é franci nyelvet ső am XIX sz elejé mé ritk jelensé vol magya nyelve is szentírás éppúg olvast hébe eredetiben min lati é görö klasszikusokat művel orvo csakhama felismert anna szükségességét hog magya zsidósá nyelvébe teljese magyarr váljé ezér 1844 soka fáradozot Magya Egyle 1 o létesítés körül melyne magyarosít munkájába élén rész vett Am túlbuzg ifja köz tartozott aki 1848 megalapítottá Peste reformhitközséget azonba ne bizonyul életképesne é csakhama fe i oszlott szabadsághar idejé honvédorvo vol csa neheze menekül me haditörvényszé megtorl büntetésétől mel magya hazafiasságo bűnne minősített 1860 midő a abszolutizmu megenyhült a első köz találjuk ki magyarít egylete felújítják Küzdöt azokkal ki a emancipáció segítetté kivívni ot vol a 1868-69-ik zsid kongresszuson mel rendezn óhajtott zsidófelekeze szervezetét Nag érdeme vanna Országo Rabbiképző valamin a Izraelit Ösztöndí Egyle létesítés körül melyekné Kho Sámue vol meghit tanácsadója Tagj vol a Országo Közegészségügy Tanácsnak Orvos munkája Sistemat medicina Paracels a nostr tempor 184 ezenkívü pedi ír a Orvos Hetilapba a Els M Zsid Naptárb 184 magya zsidó statisztikájáról 70-e évekbe visszavonul közügyektől Meghal Budapeste 1894 márc 23

13930.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Henr

SZÓCIK Henri orvo haz zsidós mind felekezet hazafi emberbará ügyén egy buz munká vol Szü Óbud 182 Aty Csehországb kerü Óbudár tanulmánya Pest Bécsb végezt orvo szaktudomán melle megtanul néme ang franc nyelve s a XI s elej m rit jelens vo magy nyelv i szentírá éppú olvas héb eredetibe mi lat gör klasszikusoka műve orv csakham felismer ann szükségességé ho magy zsidós nyelvéb teljes magyar válj ezé 184 sok fáradozo Magy Egyl létesíté körü melyn magyarosí munkájáb élé rés vet A túlbuz ifj kö tartozot ak 184 megalapított Pest reformhitközsége azonb n bizonyu életképesn csakham f oszlot szabadságha idej honvédorv vo cs nehez menekü m haditörvénysz megtor büntetésétő me magy hazafiasság bűnn minősítet 186 mid abszolutizm megenyhül els kö találju k magyarí egylet felújítjá Küzdö azokka k emancipáci segített kivívn o vo 1868-69-i zsi kongresszuso me rendez óhajtot zsidófelekez szervezeté Na érdem vann Ország Rabbiképz valami Izraeli Ösztönd Egyl létesíté körü melyekn Kh Sámu vo meghi tanácsadój Tag vo Ország Közegészségüg Tanácsna Orvo munkáj Sistema medicin Paracel nost tempo 18 ezenkív ped í Orvo Hetilapb El Zsi Naptár 18 magy zsid statisztikájáró 70- évekb visszavonu közügyektő Megha Budapest 189 már 2

13930.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Hen

SZÓCI Henr orv ha zsidó min felekeze hazaf emberbar ügyé eg bu munk vo Sz Óbu 18 At Csehország ker Óbudá tanulmány Pes Bécs végez orv szaktudomá mell megtanu ném an fran nyelv X ele ri jelen v mag nyel szentír épp olva hé eredetib m la gö klasszikusok műv or csakha felisme an szükségesség h mag zsidó nyelvé telje magya vál ez 18 so fáradoz Mag Egy létesít kör mely magyaros munkájá él ré ve túlbu if k tartozo a 18 megalapítot Pes reformhitközség azon bizony életképes csakha oszlo szabadságh ide honvédor v c nehe menek haditörvénys megto büntetését m mag hazafiassá bűn minősíte 18 mi abszolutiz megenyhü el k találj magyar egyle felújítj Küzd azokk emancipác segítet kivív v 1868-69- zs kongresszus m rende óhajto zsidófeleke szervezet N érde van Orszá Rabbikép valam Izrael Ösztön Egy létesít kör melyek K Sám v megh tanácsadó Ta v Orszá Közegészségü Tanácsn Orv munká Sistem medici Parace nos temp 1 ezenkí pe Orv Hetilap E Zs Naptá 1 mag zsi statisztikájár 70 évek visszavon közügyekt Megh Budapes 18 má

13930

CÍM Po

SZEMÉLY Po He

SZÓC Hen or h zsid mi felekez haza emberba ügy e b mun v S Ób 1 A Csehorszá ke Óbud tanulmán Pe Béc vége or szaktudom mel megtan né a fra nyel el r jele ma nye szentí ép olv h eredeti l g klasszikuso mű o csakh felism a szükségessé ma zsid nyelv telj magy vá e 1 s fárado Ma Eg létesí kö mel magyaro munkáj é r v túlb i tartoz 1 megalapíto Pe reformhitközsé azo bizon életképe csakh oszl szabadság id honvédo neh mene haditörvény megt büntetésé ma hazafiass bű minősít 1 m abszoluti megenyh e talál magya egyl felújít Küz azok emancipá segíte kiví 1868-69 z kongresszu rend óhajt zsidófelek szerveze érd va Orsz Rabbiké vala Izrae Ösztö Eg létesí kö melye Sá meg tanácsad T Orsz Közegészség Tanács Or munk Siste medic Parac no tem ezenk p Or Hetila Z Napt ma zs statisztikájá 7 éve visszavo közügyek Meg Budape 1 m

1393

CÍ P

SZEMÉL P H

SZÓ He o zsi m feleke haz emberb üg mu Ó Csehorsz k Óbu tanulmá P Bé vég o szaktudo me megta n fr nye e jel m ny szent é ol eredet klasszikus m csak felis szükségess m zsi nyel tel mag v fárad M E létes k me magyar munká túl tarto megalapít P reformhitközs az bizo életkép csak osz szabadsá i honvéd ne men haditörvén meg büntetés m hazafias b minősí abszolut megeny talá magy egy felújí Kü azo emancip segít kiv 1868-6 kongressz ren óhaj zsidófele szervez ér v Ors Rabbik val Izra Öszt E létes k mely S me tanácsa Ors Közegészsé Tanác O mun Sist medi Para n te ezen O Hetil Nap m z statisztikáj év visszav közügye Me Budap