13932.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Ignác

SZÓCIKK: P. Ignác, író és könyvkereskedő, szül. Losoncon 1831. Részt vett a szabadságharcban, amelyről Kampflieder címen a német lapokba lelkesítő dalokat is írt. Később Wienbe költözött, ahol nagyarányú irodalmi munkásságot fejtett ki. Több regénye jelent meg s színműveit a bécsi, müncheni és budapesti színpadok játszották. Pesten jelent meg Die Probe c. négyfelvonás életképe (1864).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3932. címszó a lexikon => 714. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13932.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Ignác

SZÓCIKK: P. Ignác, író és könyvkereskedő, szül. Losoncon 1831. Részt vett a szabadságharcban, amelyről Kampflieder címen a német lapokba lelkesítő dalokat is írt. Később Wienbe költözött, ahol nagyarányú irodalmi munkásságot fejtett ki. Több regénye jelent meg s színműveit a bécsi, müncheni és budapesti színpadok játszották. Pesten jelent meg Die Probe c. négyfelvonás életképe 1864 .

13932.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Igná

SZÓCIKK P Ignác ír é könyvkereskedő szül Losonco 1831 Rész vet szabadságharcban amelyrő Kampfliede címe néme lapokb lelkesít daloka i írt Későb Wienb költözött aho nagyarány irodalm munkásságo fejtet ki Töb regény jelen me színművei bécsi münchen é budapest színpado játszották Peste jelen me Di Prob c négyfelvoná életkép 186

13932.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Ign

SZÓCIK Igná í könyvkeresked szü Losonc 183 Rés ve szabadságharcba amelyr Kampflied cím ném lapok lelkesí dalok ír Késő Wien költözöt ah nagyarán irodal munkásság fejte k Tö regén jele m színműve bécs münche budapes színpad játszottá Pest jele m D Pro négyfelvon életké 18

13932.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Ig

SZÓCI Ign könyvkereske sz Loson 18 Ré v szabadságharcb amely Kampflie cí né lapo lelkes dalo í Kés Wie költözö a nagyará iroda munkássá fejt T regé jel színműv béc münch budape színpa játszott Pes jel Pr négyfelvo életk 1

13932

CÍM Po

SZEMÉLY Po I

SZÓC Ig könyvkeresk s Loso 1 R szabadságharc amel Kampfli c n lap lelke dal Ké Wi költöz nagyar irod munkáss fej reg je színmű bé münc budap színp játszot Pe je P négyfelv élet

1393

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ I könyvkeres Los szabadsághar ame Kampfl la lelk da K W költö nagya iro munkás fe re j színm b mün buda szín játszo P j négyfel éle