13938.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Miksa

SZÓCIKK: "P. Miksa, rabbi, szül. Beleden (Sopron vm.) 1868. márc. 8. 1883-1893-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Közben egy évig a berlini Hochschule für die Wissenschaft des Judentums hallgatója volt. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. rabbivá. Azóta soproni főrabbi. Eredménnyel mutatta ki a magyar irodalom bibliai vonatkozásait (Arany, Tompa) és jeles magyar zsidó történeti monográfiákat írt (Sopron, Bécsújhely). Művei: A zsidók Bécsújhelyen (Budapest 1892); Das Judentum und seine Parteien (Oldenburg 1895); A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a mai napig (Budapest 1896); Arany János és a biblia (Budapest 1904); Tompa Mihály és a biblia (Budapest 1912); Avódasz Jiszróel (Budapest 1924). Cikkei az Egyenlőségben, a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit évkönyveiben, az Ethnographiában, a Pesti Naplóban, a Pesti Hírlapban a Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentumsban, a Jövőben, A Magyar Nyelvőrben, az Oesterreichische Wochenschriftban, a Bloch emlékkönyvben, a Jewish Encyclopediában, a Múlt és Jövőben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3938. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13938.htm

CÍMSZÓ: Pollák

SZEMÉLYNÉV: Pollák Miksa

SZÓCIKK: P. Miksa, rabbi, szül. Beleden Sopron vm. 1868. márc. 8. 1883-1893-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Közben egy évig a berlini Hochschule für die Wissenschaft des Judentums hallgatója volt. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. rabbivá. Azóta soproni főrabbi. Eredménnyel mutatta ki a magyar irodalom bibliai vonatkozásait Arany, Tompa és jeles magyar zsidó történeti monográfiákat írt Sopron, Bécsújhely . Művei: A zsidók Bécsújhelyen Budapest 1892 ; Das Judentum und seine Parteien Oldenburg 1895 ; A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a mai napig Budapest 1896 ; Arany János és a biblia Budapest 1904 ; Tompa Mihály és a biblia Budapest 1912 ; Avódasz Jiszróel Budapest 1924 . Cikkei az Egyenlőségben, a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit évkönyveiben, az Ethnographiában, a Pesti Naplóban, a Pesti Hírlapban a Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentumsban, a Jövőben, A Magyar Nyelvőrben, az Oesterreichische Wochenschriftban, a Bloch emlékkönyvben, a Jewish Encyclopediában, a Múlt és Jövőben jelentek meg.

13938.ht

CÍMSZÓ Pollá

SZEMÉLYNÉV Pollá Miks

SZÓCIKK P Miksa rabbi szül Belede Sopro vm 1868 márc 8 1883-1893-i vol budapest Rabbiképz növendéke Közbe eg évi berlin Hochschul fü di Wissenschaf de Judentum hallgatój volt 1892-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1894 rabbivá Azót sopron főrabbi Eredménnye mutatt k magya irodalo biblia vonatkozásai Arany Tomp é jele magya zsid történet monográfiáka ír Sopron Bécsújhel Művei zsidó Bécsújhelye Budapes 189 Da Judentu un sein Parteie Oldenbur 189 zsidó történet Sopronba legrégib időktő ma napi Budapes 189 Aran Jáno é bibli Budapes 190 Tomp Mihál é bibli Budapes 191 Avódas Jiszróe Budapes 192 Cikke a Egyenlőségben Magya Zsid Szemlében a Imi évkönyveiben a Ethnographiában Pest Naplóban Pest Hírlapba Monatsschrif fü Geschicht un Wissenschaf de Judentumsban Jövőben Magya Nyelvőrben a Oesterreichisch Wochenschriftban Bloc emlékkönyvben Jewis Encyclopediában Múl é Jövőbe jelente meg

13938.h

CÍMSZ Poll

SZEMÉLYNÉ Poll Mik

SZÓCIK Miks rabb szü Beled Sopr v 186 már 1883-1893- vo budapes Rabbikép növendék Közb e év berli Hochschu f d Wissenscha d Judentu hallgató vol 1892-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 rabbiv Azó sopro főrabb Eredménny mutat magy irodal bibli vonatkozása Aran Tom jel magy zsi történe monográfiák í Sopro Bécsújhe Műve zsid Bécsújhely Budape 18 D Judent u sei Partei Oldenbu 18 zsid történe Sopronb legrégi időkt m nap Budape 18 Ara Ján bibl Budape 19 Tom Mihá bibl Budape 19 Avóda Jiszró Budape 19 Cikk Egyenlőségbe Magy Zsi Szemlébe Im évkönyveibe Ethnographiába Pes Naplóba Pes Hírlapb Monatsschri f Geschich u Wissenscha d Judentumsba Jövőbe Magy Nyelvőrbe Oesterreichisc Wochenschriftba Blo emlékkönyvbe Jewi Encyclopediába Mú Jövőb jelent me

13938.

CÍMS Pol

SZEMÉLYN Pol Mi

SZÓCI Mik rab sz Bele Sop 18 má 1883-1893 v budape Rabbiké növendé Köz é berl Hochsch Wissensch Judent hallgat vo 1892- avat bölcsészdokto Budapest 18 rabbi Az sopr főrab Eredménn muta mag iroda bibl vonatkozás Ara To je mag zs történ monográfiá Sopr Bécsújh Műv zsi Bécsújhel Budap 1 Juden se Parte Oldenb 1 zsi történ Sopron legrég idők na Budap 1 Ar Já bib Budap 1 To Mih bib Budap 1 Avód Jiszr Budap 1 Cik Egyenlőségb Mag Zs Szemléb I évkönyveib Ethnographiáb Pe Naplób Pe Hírlap Monatsschr Geschic Wissensch Judentumsb Jövőb Mag Nyelvőrb Oesterreichis Wochenschriftb Bl emlékkönyvb Jew Encyclopediáb M Jövő jelen m

13938

CÍM Po

SZEMÉLY Po M

SZÓC Mi ra s Bel So 1 m 1883-189 budap Rabbik növend Kö ber Hochsc Wissensc Juden hallga v 1892 ava bölcsészdokt Budapes 1 rabb A sop főra Eredmén mut ma irod bib vonatkozá Ar T j ma z törté monográfi Sop Bécsúj Mű zs Bécsújhe Buda Jude s Part Olden zs törté Sopro legré idő n Buda A J bi Buda T Mi bi Buda Avó Jisz Buda Ci Egyenlőség Ma Z Szemlé évkönyvei Ethnographiá P Napló P Hírla Monatssch Geschi Wissensc Judentums Jövő Ma Nyelvőr Oesterreichi Wochenschrift B emlékkönyv Je Encyclopediá Jöv jele

1393

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ M r Be S 1883-18 buda Rabbi növen K be Hochs Wissens Jude hallg 189 av bölcsészdok Budape rab so főr Eredmé mu m iro bi vonatkoz A m tört monográf So Bécsú M z Bécsújh Bud Jud Par Olde z tört Sopr legr id Bud b Bud M b Bud Av Jis Bud C Egyenlősé M Szeml évkönyve Ethnographi Napl Hírl Monatssc Gesch Wissens Judentum Jöv M Nyelvő Oesterreich Wochenschrif emlékköny J Encyclopedi Jö jel