13943.htm

CÍMSZÓ: Pollitzer

SZEMÉLYNÉV: Pollitzer Adolf

SZÓCIKK: Pollitzer Adolf, angol zeneművész, a londoni Zenekonzervatórium igazgatója, szül. Budapesten 1832. júl. 23., megh. Londonban 1900. nov. 14. Tízéves korában hagyta el szülővárosát s Bécsbe ment a - Zenekonzervatóriumra. Később Parisban tanult. 1850-ben ment Londonba, ahol gyorsan feltűnt rendkívüli tehetségével s a királyi színház zeneigazgatójává, valamint az akkor létesült Filharmonikus zenekar és a Royal Choral Society vezetőjévé nevezték ki. P.-t általánosan úgy ismerték, mint a klasszikus kamaramuzsika egyik legkimagaslóbb interpretálóját és mint zenepedagógust a legkiválóbbnak tartották Angliában. 1861-ben kinevezték az akkor alapított londoni Zeneakadémia tanárának, 1870. pedig igazgatójának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3943. címszó a lexikon => 715. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13943.htm

CÍMSZÓ: Pollitzer

SZEMÉLYNÉV: Pollitzer Adolf

SZÓCIKK: Pollitzer Adolf, angol zeneművész, a londoni Zenekonzervatórium igazgatója, szül. Budapesten 1832. júl. 23., megh. Londonban 1900. nov. 14. Tízéves korában hagyta el szülővárosát s Bécsbe ment a - Zenekonzervatóriumra. Később Parisban tanult. 1850-ben ment Londonba, ahol gyorsan feltűnt rendkívüli tehetségével s a királyi színház zeneigazgatójává, valamint az akkor létesült Filharmonikus zenekar és a Royal Choral Society vezetőjévé nevezték ki. P.-t általánosan úgy ismerték, mint a klasszikus kamaramuzsika egyik legkimagaslóbb interpretálóját és mint zenepedagógust a legkiválóbbnak tartották Angliában. 1861-ben kinevezték az akkor alapított londoni Zeneakadémia tanárának, 1870. pedig igazgatójának.

13943.ht

CÍMSZÓ Pollitze

SZEMÉLYNÉV Pollitze Adol

SZÓCIKK Pollitze Adolf ango zeneművész london Zenekonzervatóriu igazgatója szül Budapeste 1832 júl 23. megh Londonba 1900 nov 14 Tízéve korába hagyt e szülővárosá Bécsb men Zenekonzervatóriumra Későb Parisba tanult 1850-be men Londonba aho gyorsa feltűn rendkívül tehetségéve király színhá zeneigazgatójává valamin a akko létesül Filharmoniku zeneka é Roya Chora Societ vezetőjév nevezté ki P.- általánosa úg ismerték min klassziku kamaramuzsik egyi legkimagaslób interpretálójá é min zenepedagógus legkiválóbbna tartottá Angliában 1861-be kinevezté a akko alapítot london Zeneakadémi tanárának 1870 pedi igazgatójának

13943.h

CÍMSZ Pollitz

SZEMÉLYNÉ Pollitz Ado

SZÓCIK Pollitz Adol ang zeneművés londo Zenekonzervatóri igazgatój szü Budapest 183 jú 23 meg Londonb 190 no 1 Tízév koráb hagy szülőváros Bécs me Zenekonzervatóriumr Késő Parisb tanul 1850-b me Londonb ah gyors feltű rendkívü tehetségév királ szính zeneigazgatójáv valami akk létesü Filharmonik zenek Roy Chor Socie vezetőjé nevezt k P. általános ú ismerté mi klasszik kamaramuzsi egy legkimagasló interpretálój mi zenepedagógu legkiválóbbn tartott Angliába 1861-b kinevezt akk alapíto londo Zeneakadém tanárána 187 ped igazgatójána

13943.

CÍMS Pollit

SZEMÉLYN Pollit Ad

SZÓCI Pollit Ado an zeneművé lond Zenekonzervatór igazgató sz Budapes 18 j 2 me London 19 n Tízé korá hag szülőváro Béc m Zenekonzervatórium Kés Paris tanu 1850- m London a gyor felt rendkív tehetségé kirá szín zeneigazgatójá valam ak létes Filharmoni zene Ro Cho Soci vezetőj nevez P általáno ismert m klasszi kamaramuzs eg legkimagasl interpretáló m zenepedagóg legkiválóbb tartot Angliáb 1861- kinevez ak alapít lond Zeneakadé tanárán 18 pe igazgatóján

13943

CÍM Polli

SZEMÉLY Polli A

SZÓC Polli Ad a zeneműv lon Zenekonzervató igazgat s Budape 1 m Londo 1 Tíz kor ha szülővár Bé Zenekonzervatóriu Ké Pari tan 1850 Londo gyo fel rendkí tehetség kir szí zeneigazgatój vala a léte Filharmon zen R Ch Soc vezető neve általán ismer klassz kamaramuz e legkimagas interpretál zenepedagó legkiválób tarto Angliá 1861 kineve a alapí lon Zeneakad tanárá 1 p igazgatójá

1394

CÍ Poll

SZEMÉL Poll

SZÓ Poll A zenemű lo Zenekonzervat igazga Budap Lond Tí ko h szülővá B Zenekonzervatóri K Par ta 185 Lond gy fe rendk tehetsé ki sz zeneigazgató val lét Filharmo ze C So vezet nev általá isme klass kamaramu legkimaga interpretá zenepedag legkiváló tart Angli 186 kinev alap lo Zeneaka tanár igazgatój