13947.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya Jakab

SZÓCIKK: "P. Jakab, egyetemi tanár, közgazdász, szül. Békésszentandráson 1844. okt. 22., megh. Budapesten 1897. júl. 29. Küzdelmes ifjúság után a budapesti egyetemen elvégezte a jogi fakultást és korán ügyvédi irodát nyitott, egyszersmind azonban a nemzetgazdaságtan problémáival is foglalkozott. 1891-ben egyetemi magántanár lett, a Magy. Tud. Akadémián pedig négy pályadíjat nyert el, közte a Fáy-féle 2000 forintos pályadíjat. A Magy. Tud. Akadémiának 1893 óta tagja volt. Nagyobb, önálló alakban megjelent nemzetgazdaságtani tanulmányai: Az újabb agrármozgalom és irodalom hazánkban (1884); A Raiffeisen-féle kölcsönpénztár (1883); Raiffeisen, A hitelszövetkezetek (ford. 1885). Agrárpolitikai tanulmányok: Minimum, homestead, örökösödési jog (1886); A szövetkezetek előnyei, Jó tanácsok a magyar nép számára (1888); A gazdasági válság (1890); Az Egyesült-Államok valutája (1890); A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank keletkezésének és ötvenéves fennállásának története (1892); Smith Ádám művének fordítása (1892); A biztosítási vállalatok (1892); Községi hitelszövetkezetek feladata, vezetése és működése (1893); Sismondi művének fordítása (1894); A budapesti bankok története 1867-94-ig (1895); A szabadalmazott pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok története (1896). P. felett Vargha Gyula tartott a Magy. Tud. Akadémiában emlékbeszédet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3947. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13947.htm

CÍMSZÓ: Pólya

SZEMÉLYNÉV: Pólya Jakab

SZÓCIKK: P. Jakab, egyetemi tanár, közgazdász, szül. Békésszentandráson 1844. okt. 22., megh. Budapesten 1897. júl. 29. Küzdelmes ifjúság után a budapesti egyetemen elvégezte a jogi fakultást és korán ügyvédi irodát nyitott, egyszersmind azonban a nemzetgazdaságtan problémáival is foglalkozott. 1891-ben egyetemi magántanár lett, a Magy. Tud. Akadémián pedig négy pályadíjat nyert el, közte a Fáy-féle 2000 forintos pályadíjat. A Magy. Tud. Akadémiának 1893 óta tagja volt. Nagyobb, önálló alakban megjelent nemzetgazdaságtani tanulmányai: Az újabb agrármozgalom és irodalom hazánkban 1884 ; A Raiffeisen-féle kölcsönpénztár 1883 ; Raiffeisen, A hitelszövetkezetek ford. 1885 . Agrárpolitikai tanulmányok: Minimum, homestead, örökösödési jog 1886 ; A szövetkezetek előnyei, Jó tanácsok a magyar nép számára 1888 ; A gazdasági válság 1890 ; Az Egyesült-Államok valutája 1890 ; A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank keletkezésének és ötvenéves fennállásának története 1892 ; Smith Ádám művének fordítása 1892 ; A biztosítási vállalatok 1892 ; Községi hitelszövetkezetek feladata, vezetése és működése 1893 ; Sismondi művének fordítása 1894 ; A budapesti bankok története 1867-94-ig 1895 ; A szabadalmazott pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok története 1896 . P. felett Vargha Gyula tartott a Magy. Tud. Akadémiában emlékbeszédet.

13947.ht

CÍMSZÓ Póly

SZEMÉLYNÉV Póly Jaka

SZÓCIKK P Jakab egyetem tanár közgazdász szül Békésszentandráso 1844 okt 22. megh Budapeste 1897 júl 29 Küzdelme ifjúsá utá budapest egyeteme elvégezt jog fakultás é korá ügyvéd irodá nyitott egyszersmin azonba nemzetgazdaságta problémáiva i foglalkozott 1891-be egyetem magántaná lett Magy Tud Akadémiá pedi nég pályadíja nyer el közt Fáy-fél 200 forinto pályadíjat Magy Tud Akadémiána 189 ót tagj volt Nagyobb önáll alakba megjelen nemzetgazdaságtan tanulmányai A újab agrármozgalo é irodalo hazánkba 188 Raiffeisen-fél kölcsönpénztá 188 Raiffeisen hitelszövetkezete ford 188 Agrárpolitika tanulmányok Minimum homestead örökösödés jo 188 szövetkezete előnyei J tanácso magya né számár 188 gazdaság válsá 189 A Egyesült-Államo valutáj 189 Pest Magya Kereskedelm Ban keletkezéséne é ötvenéve fennállásána történet 189 Smit Ádá művéne fordítás 189 biztosítás vállalato 189 Község hitelszövetkezete feladata vezetés é működés 189 Sismond művéne fordítás 189 budapest banko történet 1867-94-i 189 szabadalmazot pest polgár kereskedelm testüle é budapest nagykereskedő é nagyiparoso történet 189 P felet Vargh Gyul tartot Magy Tud Akadémiába emlékbeszédet

13947.h

CÍMSZ Pól

SZEMÉLYNÉ Pól Jak

SZÓCIK Jaka egyete taná közgazdás szü Békésszentandrás 184 ok 22 meg Budapest 189 jú 2 Küzdelm ifjús ut budapes egyetem elvégez jo fakultá kor ügyvé irod nyitot egyszersmi azonb nemzetgazdaságt problémáiv foglalkozot 1891-b egyete magántan let Mag Tu Akadémi ped né pályadíj nye e köz Fáy-fé 20 forint pályadíja Mag Tu Akadémián 18 ó tag vol Nagyob önál alakb megjele nemzetgazdaságta tanulmánya úja agrármozgal irodal hazánkb 18 Raiffeisen-fé kölcsönpénzt 18 Raiffeise hitelszövetkezet for 18 Agrárpolitik tanulmányo Minimu homestea örökösödé j 18 szövetkezet előnye tanács magy n számá 18 gazdasá váls 18 Egyesült-Állam valutá 18 Pes Magy Kereskedel Ba keletkezésén ötvenév fennállásán történe 18 Smi Ád művén fordítá 18 biztosítá vállalat 18 Közsé hitelszövetkezet feladat vezeté működé 18 Sismon művén fordítá 18 budapes bank történe 1867-94- 18 szabadalmazo pes polgá kereskedel testül budapes nagykeresked nagyiparos történe 18 fele Varg Gyu tarto Mag Tu Akadémiáb emlékbeszéde

13947.

CÍMS Pó

SZEMÉLYN Pó Ja

SZÓCI Jak egyet tan közgazdá sz Békésszentandrá 18 o 2 me Budapes 18 j Küzdel ifjú u budape egyete elvége j fakult ko ügyv iro nyito egyszersm azon nemzetgazdaság problémái foglalkozo 1891- egyet magánta le Ma T Akadém pe n pályadí ny kö Fáy-f 2 forin pályadíj Ma T Akadémiá 1 ta vo Nagyo öná alak megjel nemzetgazdaságt tanulmány új agrármozga iroda hazánk 1 Raiffeisen-f kölcsönpénz 1 Raiffeis hitelszövetkeze fo 1 Agrárpoliti tanulmány Minim homeste örökösöd 1 szövetkeze előny tanác mag szám 1 gazdas vál 1 Egyesült-Álla valut 1 Pe Mag Kereskede B keletkezésé ötvené fennállásá történ 1 Sm Á művé fordít 1 biztosít vállala 1 Közs hitelszövetkeze felada vezet működ 1 Sismo művé fordít 1 budape ban történ 1867-94 1 szabadalmaz pe polg kereskede testü budape nagykereske nagyiparo történ 1 fel Var Gy tart Ma T Akadémiá emlékbeszéd

13947

CÍM P

SZEMÉLY P J

SZÓC Ja egye ta közgazd s Békésszentandr 1 m Budape 1 Küzde ifj budap egyet elvég fakul k ügy ir nyit egyszers azo nemzetgazdasá problémá foglalkoz 1891 egye magánt l M Akadé p pályad n k Fáy- fori pályadí M Akadémi t v Nagy ön ala megje nemzetgazdaság tanulmán ú agrármozg irod hazán Raiffeisen- kölcsönpén Raiffei hitelszövetkez f Agrárpolit tanulmán Mini homest örökösö szövetkez előn taná ma szá gazda vá Egyesült-Áll valu P Ma Keresked keletkezés ötven fennállás törté S műv fordí biztosí vállal Köz hitelszövetkez felad veze műkö Sism műv fordí budap ba törté 1867-9 szabadalma p pol keresked test budap nagykeresk nagyipar törté fe Va G tar M Akadémi emlékbeszé

1394SZEMÉL

SZÓ J egy t közgaz Békésszentand Budap Küzd if buda egye elvé faku üg i nyi egyszer az nemzetgazdas problém foglalko 189 egy magán Akad pálya Fáy for pályad Akadém Nag ö al megj nemzetgazdasá tanulmá agrármoz iro hazá Raiffeisen kölcsönpé Raiffe hitelszövetke Agrárpoli tanulmá Min homes örökös szövetke elő tan m sz gazd v Egyesült-Ál val M Kereske keletkezé ötve fennállá tört mű ford biztos válla Kö hitelszövetke fela vez műk Sis mű ford buda b tört 1867- szabadalm po kereske tes buda nagykeres nagyipa tört f V ta Akadém emlékbesz