13949.htm

CÍMSZÓ: Pongrác

SZEMÉLYNÉV: Pongrácz Jenő

SZÓCIKK: "Pongrác Jenő, ügyvéd, hírlapíró, szül. Budapesten 1883. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte. A jogi doktorátus és az ügyvédi oklevél megszerzése után irodát nyitott, egyszersmind a Népszava közgazdasági rovatvezetője lett. Ezenkívül a Magyar Törvénykezés c. jogi folyóiratot szerkeszti. Számos szaktanulmánya jelent meg a napi sajtóban és a jogtudománnyal foglalkozó magyar hetilapokban. Művei: Lakásügyi szabályok; Községi bíráskodás; Választójogi útmutató; Illetékügyi útmutató; Munkajog: Adóügyi útmutató; jogi tanácsadó; Illetéklexikon"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3949. címszó a lexikon => 716. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13949.htm

CÍMSZÓ: Pongrác

SZEMÉLYNÉV: Pongrácz Jenő

SZÓCIKK: Pongrác Jenő, ügyvéd, hírlapíró, szül. Budapesten 1883. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte. A jogi doktorátus és az ügyvédi oklevél megszerzése után irodát nyitott, egyszersmind a Népszava közgazdasági rovatvezetője lett. Ezenkívül a Magyar Törvénykezés c. jogi folyóiratot szerkeszti. Számos szaktanulmánya jelent meg a napi sajtóban és a jogtudománnyal foglalkozó magyar hetilapokban. Művei: Lakásügyi szabályok; Községi bíráskodás; Választójogi útmutató; Illetékügyi útmutató; Munkajog: Adóügyi útmutató; jogi tanácsadó; Illetéklexikon

13949.ht

CÍMSZÓ Pongrá

SZEMÉLYNÉV Pongrác Jen

SZÓCIKK Pongrá Jenő ügyvéd hírlapíró szül Budapeste 1883 Középiskolái é a egyeteme Budapeste végezte jog doktorátu é a ügyvéd oklevé megszerzés utá irodá nyitott egyszersmin Népszav közgazdaság rovatvezetőj lett Ezenkívü Magya Törvénykezé c jog folyóirato szerkeszti Számo szaktanulmány jelen me nap sajtóba é jogtudománnya foglalkoz magya hetilapokban Művei Lakásügy szabályok Község bíráskodás Választójog útmutató Illetékügy útmutató Munkajog Adóügy útmutató jog tanácsadó Illetéklexiko

13949.h

CÍMSZ Pongr

SZEMÉLYNÉ Pongrá Je

SZÓCIK Pongr Jen ügyvé hírlapír szü Budapest 188 Középiskolá egyetem Budapest végezt jo doktorát ügyvé oklev megszerzé ut irod nyitot egyszersmi Népsza közgazdasá rovatvezető let Ezenkív Magy Törvénykez jo folyóirat szerkeszt Szám szaktanulmán jele m na sajtób jogtudománny foglalko magy hetilapokba Műve Lakásüg szabályo Közsé bíráskodá Választójo útmutat Illetéküg útmutat Munkajo Adóüg útmutat jo tanácsad Illetéklexik

13949.

CÍMS Pong

SZEMÉLYN Pongr J

SZÓCI Pong Je ügyv hírlapí sz Budapes 18 Középiskol egyete Budapes végez j doktorá ügyv okle megszerz u iro nyito egyszersm Népsz közgazdas rovatvezet le Ezenkí Mag Törvényke j folyóira szerkesz Szá szaktanulmá jel n sajtó jogtudománn foglalk mag hetilapokb Műv Lakásü szabály Közs bíráskod Választój útmuta Illetékü útmuta Munkaj Adóü útmuta j tanácsa Illetéklexi

13949

CÍM Pon

SZEMÉLY Pong

SZÓC Pon J ügy hírlap s Budape 1 Középisko egyet Budape vége doktor ügy okl megszer ir nyit egyszers Néps közgazda rovatveze l Ezenk Ma Törvényk folyóir szerkes Sz szaktanulm je sajt jogtudomán foglal ma hetilapok Mű Lakás szabál Köz bírásko Választó útmut Illeték útmut Munka Adó útmut tanács Illetéklex

1394

CÍ Po

SZEMÉL Pon

SZÓ Po üg hírla Budap Középisk egye Budap vég dokto üg ok megsze i nyi egyszer Nép közgazd rovatvez Ezen M Törvény folyói szerke S szaktanul j saj jogtudomá fogla m hetilapo M Laká szabá Kö bírásk Választ útmu Illeté útmu Munk Ad útmu tanác Illetékle