13953.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Dávid

SZÓCIKK: "P. Dávid, gordonkaművész, szül. Prágában 1846. jún. 18., megh. Ischlben 1913. aug. 7. A prágai konzervatóriumban tanult. 1868-ban a bécsi udvari Opera első gordonkása volt. Később európai hangversenykörútra ment és mindenütt nagy sikereket aratott. 1886 őszén foglalta el a budapesti Zeneakadémia gordonka tanszakának vezetését. Hubay Jenővel együtt megalapította a világhírű Hubay- Popper vonósnégyes társaságot. P. korának egyik legnagyobb gordonkaművésze volt. Roppant finom tónusát mindenütt megcsodálták. Remek gárdát nevelt a fiatal művészekből, magyar tanítványai közül Földesy Arnold, Bokor Judith, Kerpely Jenő, Son Harry világhírűek. Mint zenepedagógus is kiváló volt. Ily irányú műve: Hohe Schule des Violincellospiels (1906). Főbb kompozíciói: Romance; Sérénade Orientale; Nocturne; Gavotte; Seconde Nocturne; Tarantelle; Elfentanz; Spanische Tänze; Spinnlied; Requiem; Ungarische Rhapsodie"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3953. címszó a lexikon => 717. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13953.htm

CÍMSZÓ: Popper

SZEMÉLYNÉV: Popper Dávid

SZÓCIKK: P. Dávid, gordonkaművész, szül. Prágában 1846. jún. 18., megh. Ischlben 1913. aug. 7. A prágai konzervatóriumban tanult. 1868-ban a bécsi udvari Opera első gordonkása volt. Később európai hangversenykörútra ment és mindenütt nagy sikereket aratott. 1886 őszén foglalta el a budapesti Zeneakadémia gordonka tanszakának vezetését. Hubay Jenővel együtt megalapította a világhírű Hubay- Popper vonósnégyes társaságot. P. korának egyik legnagyobb gordonkaművésze volt. Roppant finom tónusát mindenütt megcsodálták. Remek gárdát nevelt a fiatal művészekből, magyar tanítványai közül Földesy Arnold, Bokor Judith, Kerpely Jenő, Son Harry világhírűek. Mint zenepedagógus is kiváló volt. Ily irányú műve: Hohe Schule des Violincellospiels 1906 . Főbb kompozíciói: Romance; Sérénade Orientale; Nocturne; Gavotte; Seconde Nocturne; Tarantelle; Elfentanz; Spanische Tänze; Spinnlied; Requiem; Ungarische Rhapsodie

13953.ht

CÍMSZÓ Poppe

SZEMÉLYNÉV Poppe Dávi

SZÓCIKK P Dávid gordonkaművész szül Prágába 1846 jún 18. megh Ischlbe 1913 aug 7 prága konzervatóriumba tanult 1868-ba bécs udvar Oper els gordonkás volt Későb európa hangversenykörútr men é mindenüt nag sikereke aratott 188 őszé foglalt e budapest Zeneakadémi gordonk tanszakána vezetését Huba Jenőve együt megalapított világhír Hubay Poppe vonósnégye társaságot P korána egyi legnagyob gordonkaművész volt Roppan fino tónusá mindenüt megcsodálták Reme gárdá nevel fiata művészekből magya tanítványa közü Földes Arnold Boko Judith Kerpel Jenő So Harr világhírűek Min zenepedagógu i kivál volt Il irány műve Hoh Schul de Violincellospiel 190 Főb kompozíciói Romance Sérénad Orientale Nocturne Gavotte Second Nocturne Tarantelle Elfentanz Spanisch Tänze Spinnlied Requiem Ungarisch Rhapsodi

13953.h

CÍMSZ Popp

SZEMÉLYNÉ Popp Dáv

SZÓCIK Dávi gordonkaművés szü Prágáb 184 jú 18 meg Ischlb 191 au prág konzervatóriumb tanul 1868-b béc udva Ope el gordonká vol Késő európ hangversenykörút me mindenü na sikerek aratot 18 ősz foglal budapes Zeneakadém gordon tanszakán vezetésé Hub Jenőv együ megalapítot világhí Huba Popp vonósnégy társaságo korán egy legnagyo gordonkaművés vol Roppa fin tónus mindenü megcsodáltá Rem gárd neve fiat művészekbő magy tanítvány köz Földe Arnol Bok Judit Kerpe Jen S Har világhírűe Mi zenepedagóg kivá vol I irán műv Ho Schu d Violincellospie 19 Fő kompozíció Romanc Séréna Oriental Nocturn Gavott Secon Nocturn Tarantell Elfentan Spanisc Tänz Spinnlie Requie Ungarisc Rhapsod

13953.

CÍMS Pop

SZEMÉLYN Pop Dá

SZÓCI Dáv gordonkaművé sz Prágá 18 j 1 me Ischl 19 a prá konzervatórium tanu 1868- bé udv Op e gordonk vo Kés euró hangversenykörú m minden n sikere arato 1 ős fogla budape Zeneakadé gordo tanszaká vezetés Hu Jenő egy megalapíto világh Hub Pop vonósnég társaság korá eg legnagy gordonkaművé vo Ropp fi tónu minden megcsodált Re gár nev fia művészekb mag tanítván kö Föld Arno Bo Judi Kerp Je Ha világhírű M zenepedagó kiv vo irá mű H Sch Violincellospi 1 F kompozíci Roman Sérén Orienta Noctur Gavot Seco Noctur Tarantel Elfenta Spanis Tän Spinnli Requi Ungaris Rhapso

13953

CÍM Po

SZEMÉLY Po D

SZÓC Dá gordonkaműv s Prág 1 m Isch 1 pr konzervatóriu tan 1868 b ud O gordon v Ké eur hangversenykör minde siker arat ő fogl budap Zeneakad gord tanszak vezeté H Jen eg megalapít világ Hu Po vonósné társasá kor e legnag gordonkaműv v Rop f tón minde megcsodál R gá ne fi művészek ma tanítvá k Föl Arn B Jud Ker J H világhír zenepedag ki v ir m Sc Violincellosp kompozíc Roma Séré Orient Noctu Gavo Sec Noctu Tarante Elfent Spani Tä Spinnl Requ Ungari Rhaps

1395

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ D gordonkamű Prá Isc p konzervatóri ta 186 u gordo K eu hangversenykö mind sike ara fog buda Zeneaka gor tansza vezet Je e megalapí vilá H P vonósn társas ko legna gordonkamű Ro tó mind megcsodá g n f művésze m tanítv Fö Ar Ju Ke világhí zenepeda k i S Violincellos kompozí Rom Sér Orien Noct Gav Se Noct Tarant Elfen Span T Spinn Req Ungar Rhap