13959.htm

CÍMSZÓ: Porosz

SZEMÉLYNÉV: Porosz Mór

SZÓCIKK: "Porosz Mór, orvos, szakíró, szül. Albertirsán 1867. okt. 22. Orvosi diplomát a budapesti egyetemen szerzett. Öt évig gyakornokoskodott Schwimmer professzor mellett a bőrgyógyászati klinikán. A háború alatt a budapesti honvéd­ kerület bőr- és nemibeteg kórházának parancsnoka volt. Állandó munkatársa magyar, német és amerikai orvosi szaklapoknak, amelyekben többszáz cikke és tanulmánya jelent meg a bőr- és nemibetegségekkel kapcsolatos és szekszuális vonatkozású kérdésekről. Különféle orvosi műszereket konstruált, melyek ma már az egész világon használatosak. Megírta a prostata anatómiáját és új megállapításai szakkörökben figyelmet keltettek. Kisebb, füzetekben megjelent tanulmányai mellett nagyobb munkái: A férfi ivar- szervek működése; Sexuelle Wahrheiten. E könyve orosz nyelven is megjelent."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3959. címszó a lexikon => 717. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13959.htm

CÍMSZÓ: Porosz

SZEMÉLYNÉV: Porosz Mór

SZÓCIKK: Porosz Mór, orvos, szakíró, szül. Albertirsán 1867. okt. 22. Orvosi diplomát a budapesti egyetemen szerzett. Öt évig gyakornokoskodott Schwimmer professzor mellett a bőrgyógyászati klinikán. A háború alatt a budapesti honvéd­ kerület bőr- és nemibeteg kórházának parancsnoka volt. Állandó munkatársa magyar, német és amerikai orvosi szaklapoknak, amelyekben többszáz cikke és tanulmánya jelent meg a bőr- és nemibetegségekkel kapcsolatos és szekszuális vonatkozású kérdésekről. Különféle orvosi műszereket konstruált, melyek ma már az egész világon használatosak. Megírta a prostata anatómiáját és új megállapításai szakkörökben figyelmet keltettek. Kisebb, füzetekben megjelent tanulmányai mellett nagyobb munkái: A férfi ivar- szervek működése; Sexuelle Wahrheiten. E könyve orosz nyelven is megjelent.

13959.ht

CÍMSZÓ Poros

SZEMÉLYNÉV Poros Mó

SZÓCIKK Poros Mór orvos szakíró szül Albertirsá 1867 okt 22 Orvos diplomá budapest egyeteme szerzett Ö évi gyakornokoskodot Schwimme professzo mellet bőrgyógyászat klinikán hábor alat budapest honvé kerüle bőr é nemibete kórházána parancsnok volt Álland munkatárs magyar néme é amerika orvos szaklapoknak amelyekbe többszá cikk é tanulmány jelen me bőr é nemibetegségekke kapcsolato é szekszuáli vonatkozás kérdésekről Különfél orvos műszereke konstruált melye m má a egés világo használatosak Megírt prostat anatómiájá é ú megállapítása szakkörökbe figyelme keltettek Kisebb füzetekbe megjelen tanulmánya mellet nagyob munkái férf ivar szerve működése Sexuell Wahrheiten könyv oros nyelve i megjelent

13959.h

CÍMSZ Poro

SZEMÉLYNÉ Poro M

SZÓCIK Poro Mó orvo szakír szü Albertirs 186 ok 2 Orvo diplom budapes egyetem szerzet év gyakornokoskodo Schwimm professz melle bőrgyógyásza kliniká hábo ala budapes honv kerül bő nemibet kórházán parancsno vol Állan munkatár magya ném amerik orvo szaklapokna amelyekb többsz cik tanulmán jele m bő nemibetegségekk kapcsolat szekszuál vonatkozá kérdésekrő Különfé orvo műszerek konstruál mely m egé világ használatosa Megír prosta anatómiáj megállapítás szakkörökb figyelm keltette Kiseb füzetekb megjele tanulmány melle nagyo munká fér iva szerv működés Sexuel Wahrheite köny oro nyelv megjelen

13959.

CÍMS Por

SZEMÉLYN Por

SZÓCI Por M orv szakí sz Albertir 18 o Orv diplo budape egyete szerze é gyakornokoskod Schwim profess mell bőrgyógyász klinik háb al budape hon kerü b nemibe kórházá parancsn vo Álla munkatá magy né ameri orv szaklapokn amelyek többs ci tanulmá jel b nemibetegségek kapcsola szekszuá vonatkoz kérdésekr Különf orv műszere konstruá mel eg vilá használatos Megí prost anatómiá megállapítá szakkörök figyel keltett Kise füzetek megjel tanulmán mell nagy munk fé iv szer működé Sexue Wahrheit kön or nyel megjele

13959

CÍM Po

SZEMÉLY Po

SZÓC Po or szak s Alberti 1 Or dipl budap egyet szerz gyakornokosko Schwi profes mel bőrgyógyás klini há a budap ho ker nemib kórház parancs v Áll munkat mag n amer or szaklapok amelye több c tanulm je nemibetegsége kapcsol szekszu vonatko kérdések Külön or műszer konstru me e vil használato Meg pros anatómi megállapít szakkörö figye keltet Kis füzete megje tanulmá mel nag mun f i sze működ Sexu Wahrhei kö o nye megjel

1395

CÍ P

SZEMÉL P

SZÓ P o sza Albert O dip buda egye szer gyakornokosk Schw profe me bőrgyógyá klin h buda h ke nemi kórhá paranc Ál munka ma ame o szaklapo amely töb tanul j nemibetegség kapcso szeksz vonatk kérdése Külö o műsze konstr m vi használat Me pro anatóm megállapí szakkör figy kelte Ki füzet megj tanulm me na mu sz műkö Sex Wahrhe k ny megje