13967.htm

CÍMSZÓ: Pozsony

SZÓCIKK: "Cheszed egyesületben fizetett talmudisták naponta Talmudból előadást tartanak. Mehadre Hatalmud. Az egyletnek minden tagja odahaza a Talmudnak egy traktátusát tanulmányozza, az év végén pedig közös összejövetelen (szijuni) befejezik. Óháve Tóró. Minden szombaton Talmudból előadást tart. A Temime Derech, liferesz Bachurim, Machazike Tóró és Poel Cedek egyletek minden este bibliai előadásokat tartanak. Azonkívül még a Mógén Avrol om-chevra, a Me-vakse lóró és Szombat egyesületek kereskedelmi alkalmazottaknak bibliai előadásokat tartanak. Templomok: a nagyzsinagóga, 1864. épült ugyanazon a helyen, ahol az 1784. épült régi templom állt. Fióktemplom a Preyss-utcában, a Besz-Hamidrás, melyet Heine őse Michel Simon építtetett, a Jesiva zsinagógája, A Brill-féle zsinagóga, a Nenscher-zsinagóga, az Agrani zsinagóga, a Vödritz-zsinagóga, az aggok házának zsinagógája, a Levuv-zsinagóga, a mizrachi-zsinagóga, a népiskola zsinagógája, meg a Rosenbaum, Goldberger, Oesterreicher, Drechsler, Deutsch, Klein-féle imaházak. II. Az Izr. hitközség. Választójoggal bíró tagjainak száma 650. Utolsó évi költségvetése 300,000 Ke. Főrabbija Fűnk Sámuel. Elöljárósága: Stein Győző elnök, Porzsolt Aladár alelnök, Dezső Kálmán, Platschek Gyula, Trebitsch Dénes, Riess Miksa, Herzog József, Grosner Gyula, Schaar Albert, Smetana Béla. Templomok: A nagy templom és az iskola temploma. Intézmények: Chevra Kadisa, a fiú- és leányiskola, a hitközség könyvtára, a Nőegylet, az Ozerdalim egylet, Rachnoszasz Káló, a Wellisch Betty szünetidői telep, a Cedókó-egylet. Független intézmények: a nagy Jótékonysági egylet, amely kis kereskedőknek és kisiparosoknak kamat nélküli kölcsönt nyújt; az Izr. népkonyha; az óvoda ; a menza akademica judaica; Ezra segélyzőegylet; Ahavasz Chaverim ; Leány egyesület és Özvegy és Árvák Egyesülete. III. Országos központok: A szlovenszkói orthodox hitközségek országos központja. Elnök: Weber Kálmán főrabbi. A Jesurun (az egyesült neológ és status quo) hitközségek országos irodája. Elnök: Stein Győző. A Jeruzsálemi Rolel szlovenszkói fiókja; Elnök: Schreiber Akiba főrabbi. A Mizrachi országos központja, a Cionisták kerületi központja, Az Agudasz Jiszróél országos központja, A zsidó párt országos központja, elnöke Riess Gyula. A zsidó közgazdasági párt országos központja és a Zsidó Kultur Egylet. Zsidó lapok: Jüdische Volkszeitung a cionisták és a zsidó párt lapja, szerkesztők: Neumann Oszkár, Komlósi Soma és Gross Dávid. Jüdisches-Familie párton kívül, szerkesztő Müller Mózes a Jüdische Presse fiókszerkesztősége, szerkesztők Braun Joel és Schwarz Henrik. Politikai egyletek: Ahavasz Cion Egylet, Mizrachi Egylet és Agudasz Jiszróél Egylet, B.S."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3967. címszó a lexikon => 720. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13967.htm

CÍMSZÓ: Pozsony

SZÓCIKK: Cheszed egyesületben fizetett talmudisták naponta Talmudból előadást tartanak. Mehadre Hatalmud. Az egyletnek minden tagja odahaza a Talmudnak egy traktátusát tanulmányozza, az év végén pedig közös összejövetelen szijuni befejezik. Óháve Tóró. Minden szombaton Talmudból előadást tart. A Temime Derech, liferesz Bachurim, Machazike Tóró és Poel Cedek egyletek minden este bibliai előadásokat tartanak. Azonkívül még a Mógén Avrol om-chevra, a Me-vakse lóró és Szombat egyesületek kereskedelmi alkalmazottaknak bibliai előadásokat tartanak. Templomok: a nagyzsinagóga, 1864. épült ugyanazon a helyen, ahol az 1784. épült régi templom állt. Fióktemplom a Preyss-utcában, a Besz-Hamidrás, melyet Heine őse Michel Simon építtetett, a Jesiva zsinagógája, A Brill-féle zsinagóga, a Nenscher-zsinagóga, az Agrani zsinagóga, a Vödritz-zsinagóga, az aggok házának zsinagógája, a Levuv-zsinagóga, a mizrachi-zsinagóga, a népiskola zsinagógája, meg a Rosenbaum, Goldberger, Oesterreicher, Drechsler, Deutsch, Klein-féle imaházak. II. Az Izr. hitközség. Választójoggal bíró tagjainak száma 650. Utolsó évi költségvetése 300,000 Ke. Főrabbija Fűnk Sámuel. Elöljárósága: Stein Győző elnök, Porzsolt Aladár alelnök, Dezső Kálmán, Platschek Gyula, Trebitsch Dénes, Riess Miksa, Herzog József, Grosner Gyula, Schaar Albert, Smetana Béla. Templomok: A nagy templom és az iskola temploma. Intézmények: Chevra Kadisa, a fiú- és leányiskola, a hitközség könyvtára, a Nőegylet, az Ozerdalim egylet, Rachnoszasz Káló, a Wellisch Betty szünetidői telep, a Cedókó-egylet. Független intézmények: a nagy Jótékonysági egylet, amely kis kereskedőknek és kisiparosoknak kamat nélküli kölcsönt nyújt; az Izr. népkonyha; az óvoda ; a menza akademica judaica; Ezra segélyzőegylet; Ahavasz Chaverim ; Leány egyesület és Özvegy és Árvák Egyesülete. III. Országos központok: A szlovenszkói orthodox hitközségek országos központja. Elnök: Weber Kálmán főrabbi. A Jesurun az egyesült neológ és status quo hitközségek országos irodája. Elnök: Stein Győző. A Jeruzsálemi Rolel szlovenszkói fiókja; Elnök: Schreiber Akiba főrabbi. A Mizrachi országos központja, a Cionisták kerületi központja, Az Agudasz Jiszróél országos központja, A zsidó párt országos központja, elnöke Riess Gyula. A zsidó közgazdasági párt országos központja és a Zsidó Kultur Egylet. Zsidó lapok: Jüdische Volkszeitung a cionisták és a zsidó párt lapja, szerkesztők: Neumann Oszkár, Komlósi Soma és Gross Dávid. Jüdisches-Familie párton kívül, szerkesztő Müller Mózes a Jüdische Presse fiókszerkesztősége, szerkesztők Braun Joel és Schwarz Henrik. Politikai egyletek: Ahavasz Cion Egylet, Mizrachi Egylet és Agudasz Jiszróél Egylet, B.S.

13967.ht

CÍMSZÓ Pozson

SZÓCIKK Chesze egyesületbe fizetet talmudistá napont Talmudbó előadás tartanak Mehadr Hatalmud A egyletne minde tagj odahaz Talmudna eg traktátusá tanulmányozza a é végé pedi közö összejövetele szijun befejezik Óháv Tóró Minde szombato Talmudbó előadás tart Temim Derech liferes Bachurim Machazik Tór é Poe Cede egylete minde est biblia előadásoka tartanak Azonkívü mé Mógé Avro om-chevra Me-vaks lór é Szomba egyesülete kereskedelm alkalmazottakna biblia előadásoka tartanak Templomok nagyzsinagóga 1864 épül ugyanazo helyen aho a 1784 épül rég templo állt Fióktemplo Preyss-utcában Besz-Hamidrás melye Hein ős Miche Simo építtetett Jesiv zsinagógája Brill-fél zsinagóga Nenscher-zsinagóga a Agran zsinagóga Vödritz-zsinagóga a aggo házána zsinagógája Levuv-zsinagóga mizrachi-zsinagóga népiskol zsinagógája me Rosenbaum Goldberger Oesterreicher Drechsler Deutsch Klein-fél imaházak II A Izr hitközség Választójogga bír tagjaina szám 650 Utols év költségvetés 300,00 Ke Főrabbij Fűn Sámuel Elöljárósága Stei Győz elnök Porzsol Aladá alelnök Dezs Kálmán Platsche Gyula Trebitsc Dénes Ries Miksa Herzo József Grosne Gyula Schaa Albert Smetan Béla Templomok nag templo é a iskol temploma Intézmények Chevr Kadisa fiú é leányiskola hitközsé könyvtára Nőegylet a Ozerdali egylet Rachnoszas Káló Wellisc Bett szünetidő telep Cedókó-egylet Függetle intézmények nag Jótékonyság egylet amel ki kereskedőkne é kisiparosokna kama nélkül kölcsön nyújt a Izr népkonyha a óvod menz akademic judaica Ezr segélyzőegylet Ahavas Chaveri Leán egyesüle é Özveg é Árvá Egyesülete III Országo központok szlovenszkó orthodo hitközsége országo központja Elnök Webe Kálmá főrabbi Jesuru a egyesül neoló é statu qu hitközsége országo irodája Elnök Stei Győző Jeruzsálem Role szlovenszkó fiókja Elnök Schreibe Akib főrabbi Mizrach országo központja Cionistá kerület központja A Agudas Jiszróé országo központja zsid pár országo központja elnök Ries Gyula zsid közgazdaság pár országo központj é Zsid Kultu Egylet Zsid lapok Jüdisch Volkszeitun cionistá é zsid pár lapja szerkesztők Neuman Oszkár Komlós Som é Gros Dávid Jüdisches-Famili párto kívül szerkeszt Mülle Móze Jüdisch Press fiókszerkesztősége szerkesztő Brau Joe é Schwar Henrik Politika egyletek Ahavas Cio Egylet Mizrach Egyle é Agudas Jiszróé Egylet B.S

13967.h

CÍMSZ Pozso

SZÓCIK Chesz egyesületb fizete talmudist napon Talmudb előadá tartana Mehad Hatalmu egyletn mind tag odaha Talmudn e traktátus tanulmányozz vég ped köz összejövetel sziju befejezi Óhá Tór Mind szombat Talmudb előadá tar Temi Derec lifere Bachuri Machazi Tó Po Ced egylet mind es bibli előadások tartana Azonkív m Móg Avr om-chevr Me-vak ló Szomb egyesület kereskedel alkalmazottakn bibli előadások tartana Templomo nagyzsinagóg 186 épü ugyanaz helye ah 178 épü ré templ áll Fióktempl Preyss-utcába Besz-Hamidrá mely Hei ő Mich Sim építtetet Jesi zsinagógáj Brill-fé zsinagóg Nenscher-zsinagóg Agra zsinagóg Vödritz-zsinagóg agg házán zsinagógáj Levuv-zsinagóg mizrachi-zsinagóg népisko zsinagógáj m Rosenbau Goldberge Oesterreiche Drechsle Deutsc Klein-fé imaháza I Iz hitközsé Választójogg bí tagjain szá 65 Utol é költségveté 300,0 K Főrabbi Fű Sámue Elöljáróság Ste Győ elnö Porzso Alad alelnö Dez Kálmá Platsch Gyul Trebits Déne Rie Miks Herz Józse Grosn Gyul Scha Alber Smeta Bél Templomo na templ isko templom Intézménye Chev Kadis fi leányiskol hitközs könyvtár Nőegyle Ozerdal egyle Rachnosza Kál Wellis Bet szünetid tele Cedókó-egyle Függetl intézménye na Jótékonysá egyle ame k kereskedőkn kisiparosokn kam nélkü kölcsö nyúj Iz népkonyh óvo men akademi judaic Ez segélyzőegyle Ahava Chaver Leá egyesül Özve Árv Egyesület II Ország központo szlovenszk orthod hitközség ország központj Elnö Web Kálm főrabb Jesur egyesü neol stat q hitközség ország irodáj Elnö Ste Győz Jeruzsále Rol szlovenszk fiókj Elnö Schreib Aki főrabb Mizrac ország központj Cionist kerüle központj Aguda Jiszró ország központj zsi pá ország központj elnö Rie Gyul zsi közgazdasá pá ország központ Zsi Kult Egyle Zsi lapo Jüdisc Volkszeitu cionist zsi pá lapj szerkesztő Neuma Oszká Komló So Gro Dávi Jüdisches-Famil párt kívü szerkesz Müll Móz Jüdisc Pres fiókszerkesztőség szerkeszt Bra Jo Schwa Henri Politik egylete Ahava Ci Egyle Mizrac Egyl Aguda Jiszró Egyle B.

13967.

CÍMS Pozs

SZÓCI Ches egyesület fizet talmudis napo Talmud előad tartan Meha Hatalm egylet min ta odah Talmud traktátu tanulmányoz vé pe kö összejövete szij befejez Óh Tó Min szomba Talmud előad ta Tem Dere lifer Bachur Machaz T P Ce egyle min e bibl előadáso tartan Azonkí Mó Av om-chev Me-va l Szom egyesüle kereskede alkalmazottak bibl előadáso tartan Templom nagyzsinagó 18 ép ugyana hely a 17 ép r temp ál Fióktemp Preyss-utcáb Besz-Hamidr mel He Mic Si építtete Jes zsinagógá Brill-f zsinagó Nenscher-zsinagó Agr zsinagó Vödritz-zsinagó ag házá zsinagógá Levuv-zsinagó mizrachi-zsinagó népisk zsinagógá Rosenba Goldberg Oesterreich Drechsl Deuts Klein-f imaház I hitközs Választójog b tagjai sz 6 Uto költségvet 300, Főrabb F Sámu Elöljárósá St Gy eln Porzs Ala aleln De Kálm Platsc Gyu Trebit Dén Ri Mik Her Józs Gros Gyu Sch Albe Smet Bé Templom n temp isk templo Intézmény Che Kadi f leányisko hitköz könyvtá Nőegyl Ozerda egyl Rachnosz Ká Welli Be szüneti tel Cedókó-egyl Függet intézmény n Jótékonys egyl am kereskedők kisiparosok ka nélk kölcs nyú I népkony óv me akadem judai E segélyzőegyl Ahav Chave Le egyesü Özv Ár Egyesüle I Orszá központ szlovensz ortho hitközsé orszá központ Eln We Kál főrab Jesu egyes neo sta hitközsé orszá irodá Eln St Győ Jeruzsál Ro szlovensz fiók Eln Schrei Ak főrab Mizra orszá központ Cionis kerül központ Agud Jiszr orszá központ zs p orszá központ eln Ri Gyu zs közgazdas p orszá közpon Zs Kul Egyl Zs lap Jüdis Volkszeit cionis zs p lap szerkeszt Neum Oszk Koml S Gr Dáv Jüdisches-Fami pár kív szerkes Mül Mó Jüdis Pre fiókszerkesztősé szerkesz Br J Schw Henr Politi egylet Ahav C Egyl Mizra Egy Agud Jiszr Egyl B

13967

CÍM Poz

SZÓC Che egyesüle fize talmudi nap Talmu előa tarta Meh Hatal egyle mi t oda Talmu traktát tanulmányo v p k összejövet szi befeje Ó T Mi szomb Talmu előa t Te Der life Bachu Macha C egyl mi bib előadás tarta Azonk M A om-che Me-v Szo egyesül keresked alkalmazotta bib előadás tarta Templo nagyzsinag 1 é ugyan hel 1 é tem á Fióktem Preyss-utcá Besz-Hamid me H Mi S építtet Je zsinagóg Brill- zsinag Nenscher-zsinag Ag zsinag Vödritz-zsinag a ház zsinagóg Levuv-zsinag mizrachi-zsinag népis zsinagóg Rosenb Goldber Oesterreic Drechs Deut Klein- imahá hitköz Választójo tagja s Ut költségve 300 Főrab Sám Elöljárós S G el Porz Al alel D Kál Plats Gy Trebi Dé R Mi He Józ Gro Gy Sc Alb Sme B Templo tem is templ Intézmén Ch Kad leányisk hitkö könyvt Nőegy Ozerd egy Rachnos K Well B szünet te Cedókó-egy Függe intézmén Jótékony egy a kereskedő kisiparoso k nél kölc ny népkon ó m akade juda segélyzőegy Aha Chav L egyes Öz Á Egyesül Orsz közpon szlovens orth hitközs orsz közpon El W Ká főra Jes egye ne st hitközs orsz irod El S Gy Jeruzsá R szlovens fió El Schre A főra Mizr orsz közpon Cioni kerü közpon Agu Jisz orsz közpon z orsz közpon el R Gy z közgazda orsz közpo Z Ku Egy Z la Jüdi Volkszei cioni z la szerkesz Neu Osz Kom G Dá Jüdisches-Fam pá kí szerke Mü M Jüdi Pr fiókszerkesztős szerkes B Sch Hen Polit egyle Aha Egy Mizr Eg Agu Jisz Egy

1396

CÍ Po

SZÓ Ch egyesül fiz talmud na Talm elő tart Me Hata egyl m od Talm traktá tanulmány összejöve sz befej M szom Talm elő T De lif Bach Mach egy m bi előadá tart Azon om-ch Me- Sz egyesü kereske alkalmazott bi előadá tart Templ nagyzsina ugya he te Fiókte Preyss-utc Besz-Hami m M építte J zsinagó Brill zsina Nenscher-zsina A zsina Vödritz-zsina há zsinagó Levuv-zsina mizrachi-zsina népi zsinagó Rosen Goldbe Oesterrei Drech Deu Klein imah hitkö Választój tagj U költségv 30 Főra Sá Elöljáró e Por A ale Ká Plat G Treb D M H Jó Gr G S Al Sm Templ te i temp Intézmé C Ka leányis hitk könyv Nőeg Ozer eg Rachno Wel szüne t Cedókó-eg Függ intézmé Jótékon eg keresked kisiparos né köl n népko akad jud segélyzőeg Ah Cha egye Ö Egyesü Ors közpo szloven ort hitköz ors közpo E K főr Je egy n s hitköz ors iro E G Jeruzs szloven fi E Schr főr Miz ors közpo Cion ker közpo Ag Jis ors közpo ors közpo e G közgazd ors közp K Eg l Jüd Volksze cion l szerkes Ne Os Ko D Jüdisches-Fa p k szerk M Jüd P fiókszerkesztő szerke Sc He Poli egyl Ah Eg Miz E Ag Jis Eg