13969.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi jesiva

SZÓCIKK: idejében a jesiva tekintélye mégis hanyatlott. A zsidók gazdagabb része ugyanis kisóvárgott már a jesiva egyoldalú kiképzéséből és világi műveltségre is törekedett. Emiatt aztán az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy a jesiva tanulói sokkal inkább idegenekből, mint bennszülött zsidó ifakból rekrutálódott. Az idegenből való beözönlésnek pedig az volt az oka, hogy ugyanekkor lecsökkent a cseh- és morvaországi jesivák tekintélye is és a talmudtanulók Pozsonyba törekedtek, amelynek jesivája még mindig tekintélyesebb volt, mint az otthoniak. A profán tudományok iránt növekedő érdeklődés kultúrharccal fenyegetett, amely mégis csak a Chaszam Szófer (Schreiber Mózes) (l. o.) alatt tört ki, de a zsidó kultúra és a jesiva győzelmével végződött. 1820-ban a hitközség balszárnya modern iskolát alapított a Chaszam Szófer tiltakozása ellenére. A balpárt a bécsi Rothschild és a Biedermannok támogatásában részesült és a kormány 1827. bezáratta a jesivát és további működését betiltotta. De Bettelheim Mózes hitközségi elnök a Chaszam Szófer mellett küzdött és közbenjárására a jesiva újból megnyílhatott. Ez a közbenjárása állítólag 20,000 forintjába került. E győzelem után annyira megszilárdult a jesiva, hogy hallgatóinak száma koronként 400-ra emelkedett és olyan tudósokat nevelt, akik szigorúan ragaszkodtak a hagyományokhoz és a zsidó tudománnyal együtt a zsidó ethikát is terjesztették. 1839-ben meghalt a nagy rabbi és fia Benjámin Wolf (Keszav Szófer) vette át a hitközség és a jesiva vezetését. Akkor már a pesti zsidóság magához ragadta a magyarországi zsidóság vezérségét és egy magyar rabbiiskola alapítását tűzte ki céljául. Az orthodoxia fokozott erőfeszítése sem tudta már megakadályozni a budapesti szeminárium megalakulását. A pozsonyi hitközség elnöke, Pappenheim Kálmán azzal akarta ellensúlyozni a haladók törekvését, hogy Pozsonyban egy orthodox rabbiszemináriumot akart létesíteni Hildesheimer vezetése alatt. Már nagy telket is vásárolt e célra, terve azonban a chásszideus rabbik ellenakciója folytán meghiúsult. A jesiva ezentúl is csak aTalmud tanításával foglalkozott. A kormány aztán a pozsonyi jesivának is megadta az államilag elismert rabbiképző címét és jogát. A Keszav Szófer 1872. történt halála után két pártra szakadt a pozsonyi hitközség. Az orthodox párt az elhunyt rabbi fiát, P. Szimche Bunemet (Sévet Szófer), választotta meg rabbijává. Nagytudású, jellemes férfi volt és működésének első évtizedében a jesiva még virágzott és még mindig 200-300 tanuló tanult Pozsonyban. Ő is erélyesen ellenezte a jesiva modernizálását célzó törekvéseket és a jesiva hallgatói csak önképzőkörökben gyakorolták a magyar, német és héber szónoklatot. Ezek az önképzőkörök meglepő eredményeket értek el. Kiváló hitszónokok nőttek ki «az autodidakták főiskolájából». Majd az állam is elrendelte, hogy legalább négy középiskolát végezzenek a rabbinövendékek és azóta orth. hitközségekben is csak olyan rabbi funkcionálhat, aki a négy középfokú iskola elvégzését bizonyítvánnyal igazolja. A Sévet Szófer 1906. halt meg. Utána fia, Akiba következett, aki a jesivát a régi elvek alapján vezeti. A világháború után a változott viszonyok következtében a jesiva sokat vesztett. A növendékek száma 100-ra szállt le és a lüktető tudományos élet, mely az önképzőkörökben uralkodott, nem tarthatta meg régi színvonalát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3969. címszó a lexikon => 721. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13969.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi jesiva

SZÓCIKK: idejében a jesiva tekintélye mégis hanyatlott. A zsidók gazdagabb része ugyanis kisóvárgott már a jesiva egyoldalú kiképzéséből és világi műveltségre is törekedett. Emiatt aztán az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy a jesiva tanulói sokkal inkább idegenekből, mint bennszülött zsidó ifakból rekrutálódott. Az idegenből való beözönlésnek pedig az volt az oka, hogy ugyanekkor lecsökkent a cseh- és morvaországi jesivák tekintélye is és a talmudtanulók Pozsonyba törekedtek, amelynek jesivája még mindig tekintélyesebb volt, mint az otthoniak. A profán tudományok iránt növekedő érdeklődés kultúrharccal fenyegetett, amely mégis csak a Chaszam Szófer Schreiber Mózes l. o. alatt tört ki, de a zsidó kultúra és a jesiva győzelmével végződött. 1820-ban a hitközség balszárnya modern iskolát alapított a Chaszam Szófer tiltakozása ellenére. A balpárt a bécsi Rothschild és a Biedermannok támogatásában részesült és a kormány 1827. bezáratta a jesivát és további működését betiltotta. De Bettelheim Mózes hitközségi elnök a Chaszam Szófer mellett küzdött és közbenjárására a jesiva újból megnyílhatott. Ez a közbenjárása állítólag 20,000 forintjába került. E győzelem után annyira megszilárdult a jesiva, hogy hallgatóinak száma koronként 400-ra emelkedett és olyan tudósokat nevelt, akik szigorúan ragaszkodtak a hagyományokhoz és a zsidó tudománnyal együtt a zsidó ethikát is terjesztették. 1839-ben meghalt a nagy rabbi és fia Benjámin Wolf Keszav Szófer vette át a hitközség és a jesiva vezetését. Akkor már a pesti zsidóság magához ragadta a magyarországi zsidóság vezérségét és egy magyar rabbiiskola alapítását tűzte ki céljául. Az orthodoxia fokozott erőfeszítése sem tudta már megakadályozni a budapesti szeminárium megalakulását. A pozsonyi hitközség elnöke, Pappenheim Kálmán azzal akarta ellensúlyozni a haladók törekvését, hogy Pozsonyban egy orthodox rabbiszemináriumot akart létesíteni Hildesheimer vezetése alatt. Már nagy telket is vásárolt e célra, terve azonban a chásszideus rabbik ellenakciója folytán meghiúsult. A jesiva ezentúl is csak aTalmud tanításával foglalkozott. A kormány aztán a pozsonyi jesivának is megadta az államilag elismert rabbiképző címét és jogát. A Keszav Szófer 1872. történt halála után két pártra szakadt a pozsonyi hitközség. Az orthodox párt az elhunyt rabbi fiát, P. Szimche Bunemet Sévet Szófer , választotta meg rabbijává. Nagytudású, jellemes férfi volt és működésének első évtizedében a jesiva még virágzott és még mindig 200-300 tanuló tanult Pozsonyban. Ő is erélyesen ellenezte a jesiva modernizálását célzó törekvéseket és a jesiva hallgatói csak önképzőkörökben gyakorolták a magyar, német és héber szónoklatot. Ezek az önképzőkörök meglepő eredményeket értek el. Kiváló hitszónokok nőttek ki az autodidakták főiskolájából . Majd az állam is elrendelte, hogy legalább négy középiskolát végezzenek a rabbinövendékek és azóta orth. hitközségekben is csak olyan rabbi funkcionálhat, aki a négy középfokú iskola elvégzését bizonyítvánnyal igazolja. A Sévet Szófer 1906. halt meg. Utána fia, Akiba következett, aki a jesivát a régi elvek alapján vezeti. A világháború után a változott viszonyok következtében a jesiva sokat vesztett. A növendékek száma 100-ra szállt le és a lüktető tudományos élet, mely az önképzőkörökben uralkodott, nem tarthatta meg régi színvonalát.

13969.ht

CÍMSZÓ Pozsony jesiv

SZÓCIKK idejébe jesiv tekintély mégi hanyatlott zsidó gazdagab rész ugyani kisóvárgot má jesiv egyoldal kiképzésébő é világ műveltségr i törekedett Emiat aztá a sajátságo helyze alakul ki hog jesiv tanuló sokka inkáb idegenekből min bennszülöt zsid ifakbó rekrutálódott A idegenbő val beözönlésne pedi a vol a oka hog ugyanekko lecsökken cseh é morvaország jesivá tekintély i é talmudtanuló Pozsonyb törekedtek amelyne jesiváj mé mindi tekintélyeseb volt min a otthoniak profá tudományo irán növeked érdeklődé kultúrharcca fenyegetett amel mégi csa Chasza Szófe Schreibe Móze l o alat tör ki d zsid kultúr é jesiv győzelméve végződött 1820-ba hitközsé balszárny moder iskolá alapítot Chasza Szófe tiltakozás ellenére balpár bécs Rothschil é Biedermanno támogatásába részesül é kormán 1827 bezáratt jesivá é tovább működésé betiltotta D Bettelhei Móze hitközség elnö Chasza Szófe mellet küzdöt é közbenjárásár jesiv újbó megnyílhatott E közbenjárás állítóla 20,00 forintjáb került győzele utá annyir megszilárdul jesiva hog hallgatóina szám koronkén 400-r emelkedet é olya tudósoka nevelt aki szigorúa ragaszkodta hagyományokho é zsid tudománnya együt zsid ethiká i terjesztették 1839-be meghal nag rabb é fi Benjámi Wol Kesza Szófe vett á hitközsé é jesiv vezetését Akko má pest zsidósá magáho ragadt magyarország zsidósá vezérségé é eg magya rabbiiskol alapításá tűzt k céljául A orthodoxi fokozot erőfeszítés se tudt má megakadályozn budapest szemináriu megalakulását pozsony hitközsé elnöke Pappenhei Kálmá azza akart ellensúlyozn haladó törekvését hog Pozsonyba eg orthodo rabbiszemináriumo akar létesíten Hildesheime vezetés alatt Má nag telke i vásárol célra terv azonba chásszideu rabbi ellenakciój folytá meghiúsult jesiv ezentú i csa aTalmu tanításáva foglalkozott kormán aztá pozsony jesivána i megadt a államila elismer rabbiképz címé é jogát Kesza Szófe 1872 történ halál utá ké pártr szakad pozsony hitközség A orthodo pár a elhuny rabb fiát P Szimch Buneme Séve Szófe választott me rabbijává Nagytudású jelleme férf vol é működéséne els évtizedébe jesiv mé virágzot é mé mindi 200-30 tanul tanul Pozsonyban i erélyese ellenezt jesiv modernizálásá célz törekvéseke é jesiv hallgató csa önképzőkörökbe gyakoroltá magyar néme é hébe szónoklatot Eze a önképzőkörö meglep eredményeke érte el Kivál hitszónoko nőtte k a autodidaktá főiskolájábó Maj a álla i elrendelte hog legaláb nég középiskolá végezzene rabbinövendéke é azót orth hitközségekbe i csa olya rabb funkcionálhat ak nég középfok iskol elvégzésé bizonyítvánnya igazolja Séve Szófe 1906 hal meg Után fia Akib következett ak jesivá rég elve alapjá vezeti világhábor utá változot viszonyo következtébe jesiv soka vesztett növendéke szám 100-r száll l é lüktet tudományo élet mel a önképzőkörökbe uralkodott ne tarthatt me rég színvonalát

13969.h

CÍMSZ Pozson jesi

SZÓCIK idejéb jesi tekintél még hanyatlot zsid gazdaga rés ugyan kisóvárgo m jesi egyolda kiképzéséb vilá műveltség törekedet Emia azt sajátság helyz alaku k ho jesi tanul sokk inká idegenekbő mi bennszülö zsi ifakb rekrutálódot idegenb va beözönlésn ped vo ok ho ugyanekk lecsökke cse morvaorszá jesiv tekintél talmudtanul Pozsony törekedte amelyn jesivá m mind tekintélyese vol mi otthonia prof tudomány irá növeke érdeklőd kultúrharcc fenyegetet ame még cs Chasz Szóf Schreib Móz ala tö k zsi kultú jesi győzelmév végződöt 1820-b hitközs balszárn mode iskol alapíto Chasz Szóf tiltakozá ellenér balpá béc Rothschi Biedermann támogatásáb részesü kormá 182 bezárat jesiv továb működés betiltott Bettelhe Móz hitközsé eln Chasz Szóf melle küzdö közbenjárásá jesi újb megnyílhatot közbenjárá állítól 20,0 forintjá kerül győzel ut annyi megszilárdu jesiv ho hallgatóin szá koronké 400- emelkede oly tudósok nevel ak szigorú ragaszkodt hagyományokh zsi tudománny együ zsi ethik terjesztetté 1839-b megha na rab f Benjám Wo Kesz Szóf vet hitközs jesi vezetésé Akk m pes zsidós magáh ragad magyarorszá zsidós vezérség e magy rabbiisko alapítás tűz céljáu orthodox fokozo erőfeszíté s tud m megakadályoz budapes szeminári megalakulásá pozson hitközs elnök Pappenhe Kálm azz akar ellensúlyoz halad törekvésé ho Pozsonyb e orthod rabbiszeminárium aka létesíte Hildesheim vezeté alat M na telk vásáro célr ter azonb chásszide rabb ellenakció folyt meghiúsul jesi ezent cs aTalm tanításáv foglalkozot kormá azt pozson jesiván megad államil elisme rabbikép cím jogá Kesz Szóf 187 törté halá ut k párt szaka pozson hitközsé orthod pá elhun rab fiá Szimc Bunem Sév Szóf választot m rabbijáv Nagytudás jellem fér vo működésén el évtizedéb jesi m virágzo m mind 200-3 tanu tanu Pozsonyba erélyes ellenez jesi modernizálás cél törekvések jesi hallgat cs önképzőkörökb gyakorolt magya ném héb szónoklato Ez önképzőkör megle eredmények ért e Kivá hitszónok nőtt autodidakt főiskolájáb Ma áll elrendelt ho legalá né középiskol végezzen rabbinövendék azó ort hitközségekb cs oly rab funkcionálha a né középfo isko elvégzés bizonyítvánny igazolj Sév Szóf 190 ha me Utá fi Aki következet a jesiv ré elv alapj vezet világhábo ut változo viszony következtéb jesi sok vesztet növendék szá 100- szál lükte tudomány éle me önképzőkörökb uralkodot n tarthat m ré színvonalá

13969.

CÍMS Pozso jes

SZÓCI idejé jes tekinté mé hanyatlo zsi gazdag ré ugya kisóvárg jes egyold kiképzésé vil műveltsé törekede Emi az sajátsá hely alak h jes tanu sok ink idegenekb m bennszül zs ifak rekrutálódo idegen v beözönlés pe v o h ugyanek lecsökk cs morvaorsz jesi tekinté talmudtanu Pozson törekedt amely jesiv min tekintélyes vo m otthoni pro tudomán ir növek érdeklő kultúrharc fenyegete am mé c Chas Szó Schrei Mó al t zs kult jes győzelmé végződö 1820- hitköz balszár mod isko alapít Chas Szó tiltakoz ellené balp bé Rothsch Biederman támogatásá részes korm 18 bezára jesi tová működé betiltot Bettelh Mó hitközs el Chas Szó mell küzd közbenjárás jes új megnyílhato közbenjár állító 20, forintj kerü győze u anny megszilárd jesi h hallgatói sz koronk 400 emelked ol tudóso neve a szigor ragaszkod hagyományok zs tudománn egy zs ethi terjesztett 1839- megh n ra Benjá W Kes Szó ve hitköz jes vezetés Ak pe zsidó magá raga magyarorsz zsidó vezérsé mag rabbiisk alapítá tű céljá orthodo fokoz erőfeszít tu megakadályo budape szeminár megalakulás pozso hitköz elnö Pappenh Kál az aka ellensúlyo hala törekvés h Pozsony ortho rabbiszemináriu ak létesít Hildeshei vezet ala n tel vásár cél te azon chásszid rab ellenakci foly meghiúsu jes ezen c aTal tanításá foglalkozo korm az pozso jesivá mega állami elism rabbiké cí jog Kes Szó 18 tört hal u pár szak pozso hitközs ortho p elhu ra fi Szim Bune Sé Szó választo rabbijá Nagytudá jelle fé v működésé e évtizedé jes virágz min 200- tan tan Pozsonyb erélye ellene jes modernizálá cé törekvése jes hallga c önképzőkörök gyakorol magy né hé szónoklat E önképzőkö megl eredménye ér Kiv hitszóno nőt autodidak főiskolájá M ál elrendel h legal n középisko végezze rabbinövendé az or hitközségek c ol ra funkcionálh n középf isk elvégzé bizonyítvánn igazol Sé Szó 19 h m Ut f Ak következe jesi r el alap veze világháb u változ viszon következté jes so veszte növendé sz 100 szá lükt tudomán él m önképzőkörök uralkodo tartha r színvonal

13969

CÍM Pozs je

SZÓC idej je tekint m hanyatl zs gazda r ugy kisóvár je egyol kiképzés vi művelts töreked Em a sajáts hel ala je tan so in idegenek bennszü z ifa rekrutálód idege beözönlé p ugyane lecsök c morvaors jes tekint talmudtan Pozso töreked amel jesi mi tekintélye v otthon pr tudomá i növe érdekl kultúrhar fenyeget a m Cha Sz Schre M a z kul je győzelm végződ 1820 hitkö balszá mo isk alapí Cha Sz tiltako ellen bal b Rothsc Biederma támogatás része kor 1 bezár jes tov működ betilto Bettel M hitköz e Cha Sz mel küz közbenjárá je ú megnyílhat közbenjá állít 20 forint ker győz ann megszilár jes hallgató s koron 40 emelke o tudós nev szigo ragaszko hagyományo z tudomán eg z eth terjesztet 1839 meg r Benj Ke Sz v hitkö je vezeté A p zsid mag rag magyarors zsid vezérs ma rabbiis alapít t célj orthod foko erőfeszí t megakadály budap szeminá megalakulá pozs hitkö eln Pappen Ká a ak ellensúly hal törekvé Pozson orth rabbiszeminári a létesí Hildeshe veze al te vásá cé t azo chásszi ra ellenakc fol meghiús je eze aTa tanítás foglalkoz kor a pozs jesiv meg állam elis rabbik c jo Ke Sz 1 tör ha pá sza pozs hitköz orth elh r f Szi Bun S Sz választ rabbij Nagytud jell f működés évtized je virág mi 200 ta ta Pozsony erély ellen je modernizál c törekvés je hallg önképzőkörö gyakoro mag n h szónokla önképzők meg eredmény é Ki hitszón nő autodida főiskoláj á elrende lega középisk végezz rabbinövend a o hitközsége o r funkcionál közép is elvégz bizonyítván igazo S Sz 1 U A következ jes e ala vez világhá válto viszo következt je s veszt növend s 10 sz lük tudomá é önképzőkörö uralkod tarth színvona

1396

CÍ Poz j

SZÓ ide j tekin hanyat z gazd ug kisóvá j egyo kiképzé v művelt töreke E saját he al j ta s i idegene bennsz if rekrutáló ideg beözönl ugyan lecsö morvaor je tekin talmudta Pozs töreke ame jes m tekintély ottho p tudom növ érdek kultúrha fenyege Ch S Schr ku j győzel végző 182 hitk balsz m is alap Ch S tiltak elle ba Roths Biederm támogatá rész ko bezá je to műkö betilt Bette hitkö Ch S me kü közbenjár j megnyílha közbenj állí 2 forin ke győ an megszilá je hallgat koro 4 emelk tudó ne szig ragaszk hagyomány tudomá e et terjeszte 183 me Ben K S hitk j vezet zsi ma ra magyaror zsi vezér m rabbii alapí cél ortho fok erőfesz megakadál buda szemin megalakul poz hitk el Pappe K a ellensúl ha törekv Pozso ort rabbiszeminár létes Hildesh vez a t vás c az chássz r ellenak fo meghiú j ez aT tanítá foglalko ko poz jesi me álla eli rabbi j K S tö h p sz poz hitkö ort el Sz Bu S válasz rabbi Nagytu jel működé évtize j virá m 20 t t Pozson erél elle j modernizá törekvé j hall önképzőkör gyakor ma szónokl önképző me eredmén K hitszó n autodid főiskolá elrend leg középis végez rabbinöven hitközség funkcioná közé i elvég bizonyítvá igaz S követke je al ve világh vált visz következ j vesz növen 1 s lü tudom önképzőkör uralko tart színvon