13971.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi zsidóeskű

SZÓCIKK: "Pozsonyi zsidóeskű. 1376 körül, mikor helyi zsidótörvényeket alkotni általános szokássá lett, Pozsony városa is külön zsidó törvényt alkotott (l. Zsidó törvények). A törvény lényegében megegyezik az akkor dívó törvényes gyakorlat felfogásával, de némely határozatában eltérést mutat a zsidók hátrányára. A tanú bizonyságtételnél ugyan elfogadja a régebbi rendszert, hogy keresztény és zsidó felek csakis keresztény és zsidó tanukkal bizonyíthatnak (l. Kálmán zsidótörvénye; IV. Béla zsidó törvénye), elismeri a zsidók közt felmerülő perek bírói fórumául a zsidó törvényszéket (l. Zsidó törvényszék) és elismeri még a zsidó esküjének felmentő erejét is, de az eskütétel módján lényeges változtatásokat ír elő. Mózes öt könyvére, a Tóra-tekercsre az aktus különös szentsége miatt mindég csak a legjelentékenyebb esetekben tettek esküt a zsidók. Béla király maga is úgy intézkedett, hogy ilyen esküt csak a király, vagy helyettese előtt kellett tenni, más esetekben nem. Az ilyen eskütételre csak fellebbezés útján kerülhetett sor, mert a városok a maguk hatáskörében erre nem kényszeríthették a zsidókat. Eddig a nagy eskü helyettesítésére azt az egyes német városokból átvett szokást kényszerítették a zsidókra, hogy a zsinagóga elé vezették őket és a «gyűrű»-re kellett letenniük az esküt. Ez a gyűrű az a kör alakú fogantyú volt, amely a kilincset helyettesítette a zsinagógák ajtaján. Az új törvény már ezzel sem elégedett meg és a király előtti eskű formát érvényesítette a városi bíróság előtt. Nagyobb kölcsönügyekből származott pernél a Tóra-tekercsre kellett megesküdni és csak a kisebbeknél érte be a pozsonyi törvény, hogy a régebbi szokás szerint most is a «gyűrű»-re történjék az eskütétel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3971. címszó a lexikon => 721. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13971.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyi zsidóeskű

SZÓCIKK: Pozsonyi zsidóeskű. 1376 körül, mikor helyi zsidótörvényeket alkotni általános szokássá lett, Pozsony városa is külön zsidó törvényt alkotott l. Zsidó törvények . A törvény lényegében megegyezik az akkor dívó törvényes gyakorlat felfogásával, de némely határozatában eltérést mutat a zsidók hátrányára. A tanú bizonyságtételnél ugyan elfogadja a régebbi rendszert, hogy keresztény és zsidó felek csakis keresztény és zsidó tanukkal bizonyíthatnak l. Kálmán zsidótörvénye; IV. Béla zsidó törvénye , elismeri a zsidók közt felmerülő perek bírói fórumául a zsidó törvényszéket l. Zsidó törvényszék és elismeri még a zsidó esküjének felmentő erejét is, de az eskütétel módján lényeges változtatásokat ír elő. Mózes öt könyvére, a Tóra-tekercsre az aktus különös szentsége miatt mindég csak a legjelentékenyebb esetekben tettek esküt a zsidók. Béla király maga is úgy intézkedett, hogy ilyen esküt csak a király, vagy helyettese előtt kellett tenni, más esetekben nem. Az ilyen eskütételre csak fellebbezés útján kerülhetett sor, mert a városok a maguk hatáskörében erre nem kényszeríthették a zsidókat. Eddig a nagy eskü helyettesítésére azt az egyes német városokból átvett szokást kényszerítették a zsidókra, hogy a zsinagóga elé vezették őket és a gyűrű -re kellett letenniük az esküt. Ez a gyűrű az a kör alakú fogantyú volt, amely a kilincset helyettesítette a zsinagógák ajtaján. Az új törvény már ezzel sem elégedett meg és a király előtti eskű formát érvényesítette a városi bíróság előtt. Nagyobb kölcsönügyekből származott pernél a Tóra-tekercsre kellett megesküdni és csak a kisebbeknél érte be a pozsonyi törvény, hogy a régebbi szokás szerint most is a gyűrű -re történjék az eskütétel.

13971.ht

CÍMSZÓ Pozsony zsidóesk

SZÓCIKK Pozsony zsidóeskű 137 körül miko hely zsidótörvényeke alkotn általáno szokáss lett Pozson város i külö zsid törvény alkotot l Zsid törvénye törvén lényegébe megegyezi a akko dív törvénye gyakorla felfogásával d némel határozatába eltérés muta zsidó hátrányára tan bizonyságtételné ugya elfogadj régebb rendszert hog keresztén é zsid fele csaki keresztén é zsid tanukka bizonyíthatna l Kálmá zsidótörvénye IV Bél zsid törvény elismer zsidó köz felmerül pere bíró fórumáu zsid törvényszéke l Zsid törvényszé é elismer mé zsid esküjéne felment erejé is d a eskütéte módjá lényege változtatásoka í elő Móze ö könyvére Tóra-tekercsr a aktu különö szentség miat mindé csa legjelentékenyeb esetekbe tette eskü zsidók Bél királ mag i úg intézkedett hog ilye eskü csa király vag helyettes előt kellet tenni má esetekbe nem A ilye eskütételr csa fellebbezé útjá kerülhetet sor mer városo magu hatáskörébe err ne kényszeríthetté zsidókat Eddi nag esk helyettesítésér az a egye néme városokbó átvet szokás kényszerítetté zsidókra hog zsinagóg el vezetté őke é gyűr -r kellet letenniü a esküt E gyűr a kö alak foganty volt amel kilincse helyettesített zsinagógá ajtaján A ú törvén má ezze se elégedet me é királ előtt esk formá érvényesített város bírósá előtt Nagyob kölcsönügyekbő származot perné Tóra-tekercsr kellet megesküdn é csa kisebbekné ért b pozsony törvény hog régebb szoká szerin mos i gyűr -r történjé a eskütétel

13971.h

CÍMSZ Pozson zsidóes

SZÓCIK Pozson zsidóesk 13 körü mik hel zsidótörvények alkot általán szokás let Pozso váro kül zsi törvén alkoto Zsi törvény törvé lényegéb megegyez akk dí törvény gyakorl felfogásáva néme határozatáb eltéré mut zsid hátrányár ta bizonyságtételn ugy elfogad régeb rendszer ho kereszté zsi fel csak kereszté zsi tanukk bizonyíthatn Kálm zsidótörvény I Bé zsi törvén elisme zsid kö felmerü per bír fórumá zsi törvényszék Zsi törvénysz elisme m zsi esküjén felmen erej i eskütét módj lényeg változtatások el Móz könyvér Tóra-tekercs akt külön szentsé mia mind cs legjelentékenye esetekb tett esk zsidó Bé kirá ma ú intézkedet ho ily esk cs királ va helyette elő kelle tenn m esetekb ne ily eskütétel cs fellebbez útj kerülhete so me város mag hatásköréb er n kényszeríthett zsidóka Edd na es helyettesítésé a egy ném városokb átve szoká kényszerített zsidókr ho zsinagó e vezett ők gyű - kelle letenni eskü gyű k ala fogant vol ame kilincs helyettesítet zsinagóg ajtajá törvé m ezz s elégede m kirá előt es form érvényesítet váro bírós előt Nagyo kölcsönügyekb származo pern Tóra-tekercs kelle megesküd cs kisebbekn ér pozson törvén ho régeb szok szeri mo gyű - történj eskütéte

13971.

CÍMS Pozso zsidóe

SZÓCI Pozso zsidóes 1 kör mi he zsidótörvénye alko általá szoká le Pozs vár kü zs törvé alkot Zs törvén törv lényegé megegye ak d törvén gyakor felfogásáv ném határozatá eltér mu zsi hátrányá t bizonyságtétel ug elfoga rége rendsze h kereszt zs fe csa kereszt zs tanuk bizonyíthat Kál zsidótörvén B zs törvé elism zsi k felmer pe bí fórum zs törvényszé Zs törvénys elism zs esküjé felme ere esküté mód lénye változtatáso e Mó könyvé Tóra-tekerc ak külö szents mi min c legjelentékeny esetek tet es zsid B kir m intézkede h il es c kirá v helyett el kell ten esetek n il eskütéte c fellebbe út kerülhet s m váro ma hatásköré e kényszeríthet zsidók Ed n e helyettesítés eg né városok átv szok kényszerítet zsidók h zsinag vezet ő gy kell letenn esk gy al fogan vo am kilinc helyettesíte zsinagó ajtaj törv ez eléged kir elő e for érvényesíte vár bíró elő Nagy kölcsönügyek származ per Tóra-tekerc kell megeskü c kisebbek é pozso törvé h rége szo szer m gy történ eskütét

13971

CÍM Pozs zsidó

SZÓC Pozs zsidóe kö m h zsidótörvény alk által szok l Poz vá k z törv alko Z törvé tör lényeg megegy a törvé gyako felfogásá né határozat elté m zs hátrány bizonyságtéte u elfog rég rendsz keresz z f cs keresz z tanu bizonyítha Ká zsidótörvé z törv elis zs felme p b fóru z törvénysz Z törvény elis z esküj felm er esküt mó lény változtatás M könyv Tóra-teker a kül szent m mi legjelentéken esete te e zsi ki intézked i e kir helyet e kel te esete i eskütét fellebb ú kerülhe vár m hatáskör kényszeríthe zsidó E helyettesíté e n városo át szo kényszeríte zsidó zsina veze g kel leten es g a foga v a kilin helyettesít zsinag ajta tör e elége ki el fo érvényesít vá bír el Nag kölcsönügye szárma pe Tóra-teker kel megesk kisebbe pozs törv rég sz sze g törté esküté

1397

CÍ Poz zsid

SZÓ Poz zsidó k zsidótörvén al álta szo Po v tör alk törv tö lénye megeg törv gyak felfogás n határoza elt z hátrán bizonyságtét elfo ré rends keres c keres tan bizonyíth K zsidótörv tör eli z felm fór törvénys törvén eli eskü fel e eskü m lén változtatá köny Tóra-teke kü szen m legjelentéke eset t zs k intézke ki helye ke t eset esküté felleb kerülh vá hatáskö kényszeríth zsid helyettesít város á sz kényszerít zsid zsin vez ke lete e fog kili helyettesí zsina ajt tö elég k e f érvényesí v bí e Na kölcsönügy szárm p Tóra-teke ke meges kisebb poz tör ré s sz tört esküt