13976.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyszentgyörk

SZÓCIKK: Pozsonyszentgyörk kisk. Pozsony vm. 1235 lakossal. A zsidó hitközség, amely ma orthodox, 35 családban 160 lelket számlál. Az önálló keresettel bírók között van 20 kereskedő, 3 iparos, 2 köztisztviselő, 1 orvos, 1 tanító, 10 egyéb foglalkozású, 2 katona. Anyakönyvi területe kiterjed Rőtfalvára Ralbersdorfra és Újtelekre (Neustift). Intézményei a Chevra Kadisa, Bikur Cholim (ősrégiek és alapítási idejük ismeretlen), továbbá a Neumann Perec-alapitvány, mindháromnak hadikölcsönbe fektetett készpénzvagyona elértéktelenedett. A hitközséget sok száz évvel ezelőtt alapították, de sem az alapítás évét, sem az alapítókat nem ismerjük. Első rabbijainak emlékezete is elveszett, csupán egynek: rabbi Sámuelnek a nevét őrzi ma is a kegyelet. A szájhagyomány azt tartja, hogy innen kerültek ki a pozsonyi hitközség első zsidó családjai, mikor megengedték nekik a Pozsonyban való megtelepedést. Régebben sok kiváló zsidó tudóst vonzott ide a község híres kénesfürdője. A világhíres Chaszam Szofér pozsonyi főrabbi esztendőnként megismétlődő nyaralásai alatt responsumainak nagy részét itt írta és a hitközség ma is büszke még erre az irodalomtörténeti nevezetességre. Eleven szellemi élet folyt itt minden időben, de a talmudikus tudományt legbuzgóbban akkor művelték, mikor a rabbinátus élén a Maharam Schick (r. Mose Brezova) állott és országosan híres nagy jesivát tartott fenn. A hitélet fénykora is erre az időre esik. A hitközség tagjai vetélkedtek az áldozatkészségben és művészi értékű kegyszereket ajándékoztak a nagyon régi (ötven évvel ezelőtt restaurált) zsinagógának. A legértékesebb adományok Neumann Perectől, a Sevet Szofér apósától, származnak. Felbecsülhetetlen értékű antikvitásokkal bír a Chevra Kadisa is. Legnevezetesebbek a halott-takarításnál használt tömör ezüstből remekbe készült edények és egy ősrégi frigyszekrény-függöny. Történelmi becsűek a régi jegyzőkönyvek és okmányok. Két okirat abból az időből származik, mikor a régi temetőt bezárták és a bécsi udvar híres udvari zsidajának, Wertheimernek közvetítésével a császári kormánytól új területet vásároltak a temető céljaira. A kis község 20 katonát küldött a világháborúba, 7 elesett. A hitközség vezetői: Müller Sámuel főrabbi, Hübsch Izidor elnök, Sárkány Ede alelnök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3976. címszó a lexikon => 723. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13976.htm

CÍMSZÓ: Pozsonyszentgyörk

SZÓCIKK: Pozsonyszentgyörk kisk. Pozsony vm. 1235 lakossal. A zsidó hitközség, amely ma orthodox, 35 családban 160 lelket számlál. Az önálló keresettel bírók között van 20 kereskedő, 3 iparos, 2 köztisztviselő, 1 orvos, 1 tanító, 10 egyéb foglalkozású, 2 katona. Anyakönyvi területe kiterjed Rőtfalvára Ralbersdorfra és Újtelekre Neustift . Intézményei a Chevra Kadisa, Bikur Cholim ősrégiek és alapítási idejük ismeretlen , továbbá a Neumann Perec-alapitvány, mindháromnak hadikölcsönbe fektetett készpénzvagyona elértéktelenedett. A hitközséget sok száz évvel ezelőtt alapították, de sem az alapítás évét, sem az alapítókat nem ismerjük. Első rabbijainak emlékezete is elveszett, csupán egynek: rabbi Sámuelnek a nevét őrzi ma is a kegyelet. A szájhagyomány azt tartja, hogy innen kerültek ki a pozsonyi hitközség első zsidó családjai, mikor megengedték nekik a Pozsonyban való megtelepedést. Régebben sok kiváló zsidó tudóst vonzott ide a község híres kénesfürdője. A világhíres Chaszam Szofér pozsonyi főrabbi esztendőnként megismétlődő nyaralásai alatt responsumainak nagy részét itt írta és a hitközség ma is büszke még erre az irodalomtörténeti nevezetességre. Eleven szellemi élet folyt itt minden időben, de a talmudikus tudományt legbuzgóbban akkor művelték, mikor a rabbinátus élén a Maharam Schick r. Mose Brezova állott és országosan híres nagy jesivát tartott fenn. A hitélet fénykora is erre az időre esik. A hitközség tagjai vetélkedtek az áldozatkészségben és művészi értékű kegyszereket ajándékoztak a nagyon régi ötven évvel ezelőtt restaurált zsinagógának. A legértékesebb adományok Neumann Perectől, a Sevet Szofér apósától, származnak. Felbecsülhetetlen értékű antikvitásokkal bír a Chevra Kadisa is. Legnevezetesebbek a halott-takarításnál használt tömör ezüstből remekbe készült edények és egy ősrégi frigyszekrény-függöny. Történelmi becsűek a régi jegyzőkönyvek és okmányok. Két okirat abból az időből származik, mikor a régi temetőt bezárták és a bécsi udvar híres udvari zsidajának, Wertheimernek közvetítésével a császári kormánytól új területet vásároltak a temető céljaira. A kis község 20 katonát küldött a világháborúba, 7 elesett. A hitközség vezetői: Müller Sámuel főrabbi, Hübsch Izidor elnök, Sárkány Ede alelnök.

13976.ht

CÍMSZÓ Pozsonyszentgyör

SZÓCIKK Pozsonyszentgyör kisk Pozson vm 123 lakossal zsid hitközség amel m orthodox 3 családba 16 lelke számlál A önáll keresette bíró közöt va 2 kereskedő iparos köztisztviselő orvos tanító 1 egyé foglalkozású katona Anyakönyv terület kiterje Rőtfalvár Ralbersdorfr é Újtelekr Neustif Intézménye Chevr Kadisa Biku Choli ősrégie é alapítás idejü ismeretle tovább Neuman Perec-alapitvány mindháromna hadikölcsönb fektetet készpénzvagyon elértéktelenedett hitközsége so szá évve ezelőt alapították d se a alapítá évét se a alapítóka ne ismerjük Els rabbijaina emlékezet i elveszett csupá egynek rabb Sámuelne nevé őrz m i kegyelet szájhagyomán az tartja hog inne kerülte k pozsony hitközsé els zsid családjai miko megengedté neki Pozsonyba val megtelepedést Régebbe so kivál zsid tudós vonzot id közsé híre kénesfürdője világhíre Chasza Szofé pozsony főrabb esztendőnkén megismétlőd nyaralása alat responsumaina nag részé it írt é hitközsé m i büszk mé err a irodalomtörténet nevezetességre Eleve szellem éle foly it minde időben d talmudiku tudomány legbuzgóbba akko művelték miko rabbinátu élé Mahara Schic r Mos Brezov állot é országosa híre nag jesivá tartot fenn hitéle fénykor i err a időr esik hitközsé tagja vetélkedte a áldozatkészségbe é művész érték kegyszereke ajándékozta nagyo rég ötve évve ezelőt restaurál zsinagógának legértékeseb adományo Neuman Perectől Seve Szofé apósától származnak Felbecsülhetetle érték antikvitásokka bí Chevr Kadis is Legnevezetesebbe halott-takarításná használ tömö ezüstbő remekb készül edénye é eg ősrég frigyszekrény-függöny Történelm becsűe rég jegyzőkönyve é okmányok Ké okira abbó a időbő származik miko rég temető bezártá é bécs udva híre udvar zsidajának Wertheimerne közvetítéséve császár kormánytó ú területe vásárolta temet céljaira ki közsé 2 katoná küldöt világháborúba elesett hitközsé vezetői Mülle Sámue főrabbi Hübsc Izido elnök Sárkán Ed alelnök

13976.h

CÍMSZ Pozsonyszentgyö

SZÓCIK Pozsonyszentgyö kis Pozso v 12 lakossa zsi hitközsé ame orthodo családb 1 lelk számlá önál keresett bír közö v keresked iparo köztisztvisel orvo tanít egy foglalkozás katon Anyaköny terüle kiterj Rőtfalvá Ralbersdorf Újtelek Neusti Intézmény Chev Kadis Bik Chol ősrégi alapítá idej ismeretl továb Neuma Perec-alapitván mindháromn hadikölcsön fektete készpénzvagyo elértéktelenedet hitközség s sz évv ezelő alapítottá s alapít évé s alapítók n ismerjü El rabbijain emlékeze elveszet csup egyne rab Sámueln nev őr kegyele szájhagyomá a tartj ho inn került pozson hitközs el zsi családja mik megengedt nek Pozsonyb va megtelepedés Régebb s kivá zsi tudó vonzo i közs hír kénesfürdőj világhír Chasz Szof pozson főrab esztendőnké megismétlő nyaralás ala responsumain na rész i ír hitközs büsz m er irodalomtörténe nevezetességr Elev szelle él fol i mind időbe talmudik tudomán legbuzgóbb akk művelté mik rabbinát él Mahar Schi Mo Brezo állo országos hír na jesiv tarto fen hitél fényko er idő esi hitközs tagj vetélkedt áldozatkészségb művés érté kegyszerek ajándékozt nagy ré ötv évv ezelő restaurá zsinagógána legértékese adomány Neuma Perectő Sev Szof apósátó származna Felbecsülhetetl érté antikvitásokk b Chev Kadi i Legnevezetesebb halott-takarításn haszná töm ezüstb remek készü edény e ősré frigyszekrény-függön Történel becsű ré jegyzőkönyv okmányo K okir abb időb származi mik ré temet bezárt béc udv hír udva zsidajána Wertheimern közvetítésév császá kormányt terület vásárolt teme céljair k közs katon küldö világháborúb eleset hitközs vezető Müll Sámu főrabb Hübs Izid elnö Sárká E alelnö

13976.

CÍMS Pozsonyszentgy

SZÓCI Pozsonyszentgy ki Pozs 1 lakoss zs hitközs am orthod család lel száml öná kereset bí köz kereske ipar köztisztvise orv taní eg foglalkozá kato Anyakön terül kiter Rőtfalv Ralbersdor Újtele Neust Intézmén Che Kadi Bi Cho ősrég alapít ide ismeret tová Neum Perec-alapitvá mindhárom hadikölcsö fektet készpénzvagy elértéktelenede hitközsé s év ezel alapított alapí év alapító ismerj E rabbijai emlékez elvesze csu egyn ra Sámuel ne ő kegyel szájhagyom tart h in kerül pozso hitköz e zs családj mi megenged ne Pozsony v megtelepedé Régeb kiv zs tud vonz köz hí kénesfürdő világhí Chas Szo pozso főra esztendőnk megismétl nyaralá al responsumai n rés í hitköz büs e irodalomtörtén nevezetesség Ele szell é fo min időb talmudi tudomá legbuzgób ak művelt mi rabbiná é Maha Sch M Brez áll országo hí n jesi tart fe hité fényk e id es hitköz tag vetélked áldozatkészség művé ért kegyszere ajándékoz nag r öt év ezel restaur zsinagógán legértékes adomán Neum Perect Se Szo apósát származn Felbecsülhetet ért antikvitások Che Kad Legnevezeteseb halott-takarítás haszn tö ezüst reme kész edén ősr frigyszekrény-függö Történe becs r jegyzőköny okmány oki ab idő származ mi r teme bezár bé ud hí udv zsidaján Wertheimer közvetítésé csász kormány terüle vásárol tem céljai köz kato küld világháború elese hitköz vezet Mül Sám főrab Hüb Izi eln Sárk aleln

13976

CÍM Pozsonyszentg

SZÓC Pozsonyszentg k Poz lakos z hitköz a ortho csalá le szám ön kerese b kö keresk ipa köztisztvis or tan e foglalkoz kat Anyakö terü kite Rőtfal Ralbersdo Újtel Neus Intézmé Ch Kad B Ch ősré alapí id ismere tov Neu Perec-alapitv mindháro hadikölcs fekte készpénzvag elértéktelened hitközs é eze alapítot alap é alapít ismer rabbija emléke elvesz cs egy r Sámue n kegye szájhagyo tar i kerü pozs hitkö z család m megenge n Pozson megteleped Rége ki z tu von kö h kénesfürd világh Cha Sz pozs főr esztendőn megismét nyaral a responsuma ré hitkö bü irodalomtörté nevezetessé El szel f mi idő talmud tudom legbuzgó a művel m rabbin Mah Sc Bre ál ország h jes tar f hit fény i e hitkö ta vetélke áldozatkészsé műv ér kegyszer ajándéko na ö é eze restau zsinagógá legértéke adomá Neu Perec S Sz apósá származ Felbecsülhete ér antikvitáso Ch Ka Legnevezetese halott-takarítá hasz t ezüs rem kés edé ős frigyszekrény-függ Történ bec jegyzőkön okmán ok a id szárma m tem bezá b u h ud zsidajá Wertheime közvetítés csás kormán terül vásáro te célja kö kat kül világhábor eles hitkö veze Mü Sá főra Hü Iz el Sár alel

1397

CÍ Pozsonyszent

SZÓ Pozsonyszent Po lako hitkö orth csal l szá ö keres k keres ip köztisztvi o ta foglalko ka Anyak ter kit Rőtfa Ralbersd Újte Neu Intézm C Ka C ősr alap i ismer to Ne Perec-alapit mindhár hadikölc fekt készpénzva elértéktelene hitköz ez alapíto ala alapí isme rabbij emlék elves c eg Sámu kegy szájhagy ta ker poz hitk csalá megeng Pozso megtelepe Rég k t vo k kénesfür világ Ch S poz fő esztendő megismé nyara responsum r hitk b irodalomtört nevezetess E sze m id talmu tudo legbuzg műve rabbi Ma S Br á orszá je ta hi fén hitk t vetélk áldozatkészs mű é kegysze ajándék n ez resta zsinagóg legérték adom Ne Pere S após szárma Felbecsülhet é antikvitás C K Legnevezetes halott-takarít has ezü re ké ed ő frigyszekrény-füg Törté be jegyzőkö okmá o i szárm te bez u zsidaj Wertheim közvetíté csá kormá terü vásár t célj k ka kü világhábo ele hitk vez M S főr H I e Sá ale