13977.htm

CÍMSZÓ: Predesztináció

SZÓCIKK: "Predesztináció, az a hit, amely szerint az ember sorsát Isten előre meghatározza, s ennél fogva a P. nem azonos a «preordináció» fogalmával, mely a keresztény és a mohamedán vallásban az örök életre való kiválasztást vagy elkárhozást jelenti. Ez az eszme a judaizmustól távol áll, mert ellenkezik az akaratszabadság ősi zsidó princípiumával, mely a vallás egyik saroktétele. A judaizmus ősi elgondolása szerint az örök élet és az elkárhozás egyaránt csupán az ember jó vagy rossz cselekedeteitől függenek. A farizeus, szadduceus és esszénus tudósok iskolái Josephus Flavius római zsidó történetíró szerint eltérő felfogásokat vallottak a P. kérdésében. A farizeusok szerint nem minden dolog van előre elhatározva, mert igen sok függ az ember szabad akaratától; a szadduceusok Istennek az emberi dolgokba való közvetlen beavatkozását tagadták, míg az esszénusok vakon hittek a P.-ban (De hello Judaico II. 8, § 14; Antiquitates XIII. 5, § 9). Ez a felfogás általuk a kereszténységbe is eljutott. A vita alapját a Gondviselés (l. o.) problémája képezte; ezt a szadduceusok epikureus befolyás alatt tagadták Josephus szerint s azt tartották, hogy ennek a világnak minden jelensége változásnak van alá vetve. A farizeusok, tudva azt, hogy a P. kizárja az akaratszabadságot, középutat választottak, s azt tanították, hogy anyagi életében a P.-nak van az ember alávetve, de lelki és szellemi életét nem befolyásolhatja a P. Ezt fejezi ki R. Akiba is: «Minden előre van látva, de az akaratszabadság megadatott». (Abót 3.15). Hasonló tartalmú gondolatokat a P.-ra vonatkozólag (l. Fatalizmus, Farizeusok, Gondviselés és Szadduceusok). s.r"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3977. címszó a lexikon => 724. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13977.htm

CÍMSZÓ: Predesztináció

SZÓCIKK: Predesztináció, az a hit, amely szerint az ember sorsát Isten előre meghatározza, s ennél fogva a P. nem azonos a preordináció fogalmával, mely a keresztény és a mohamedán vallásban az örök életre való kiválasztást vagy elkárhozást jelenti. Ez az eszme a judaizmustól távol áll, mert ellenkezik az akaratszabadság ősi zsidó princípiumával, mely a vallás egyik saroktétele. A judaizmus ősi elgondolása szerint az örök élet és az elkárhozás egyaránt csupán az ember jó vagy rossz cselekedeteitől függenek. A farizeus, szadduceus és esszénus tudósok iskolái Josephus Flavius római zsidó történetíró szerint eltérő felfogásokat vallottak a P. kérdésében. A farizeusok szerint nem minden dolog van előre elhatározva, mert igen sok függ az ember szabad akaratától; a szadduceusok Istennek az emberi dolgokba való közvetlen beavatkozását tagadták, míg az esszénusok vakon hittek a P.-ban De hello Judaico II. 8, § 14; Antiquitates XIII. 5, § 9 . Ez a felfogás általuk a kereszténységbe is eljutott. A vita alapját a Gondviselés l. o. problémája képezte; ezt a szadduceusok epikureus befolyás alatt tagadták Josephus szerint s azt tartották, hogy ennek a világnak minden jelensége változásnak van alá vetve. A farizeusok, tudva azt, hogy a P. kizárja az akaratszabadságot, középutat választottak, s azt tanították, hogy anyagi életében a P.-nak van az ember alávetve, de lelki és szellemi életét nem befolyásolhatja a P. Ezt fejezi ki R. Akiba is: Minden előre van látva, de az akaratszabadság megadatott . Abót 3.15 . Hasonló tartalmú gondolatokat a P.-ra vonatkozólag l. Fatalizmus, Farizeusok, Gondviselés és Szadduceusok . s.r

13977.ht

CÍMSZÓ Predesztináci

SZÓCIKK Predesztináció a hit amel szerin a embe sorsá Iste előr meghatározza enné fogv P ne azono preordináci fogalmával mel keresztén é mohamedá vallásba a örö életr val kiválasztás vag elkárhozás jelenti E a eszm judaizmustó távo áll mer ellenkezi a akaratszabadsá ős zsid princípiumával mel vallá egyi saroktétele judaizmu ős elgondolás szerin a örö éle é a elkárhozá egyarán csupá a embe j vag ross cselekedeteitő függenek farizeus szadduceu é esszénu tudóso iskolá Josephu Flaviu róma zsid történetír szerin eltér felfogásoka vallotta P kérdésében farizeuso szerin ne minde dolo va előr elhatározva mer ige so füg a embe szaba akaratától szadduceuso Istenne a ember dolgokb val közvetle beavatkozásá tagadták mí a esszénuso vako hitte P.-ba D hell Judaic II 8 14 Antiquitate XIII 5 E felfogá általu kereszténységb i eljutott vit alapjá Gondviselé l o problémáj képezte ez szadduceuso epikureu befolyá alat tagadtá Josephu szerin az tartották hog enne világna minde jelenség változásna va al vetve farizeusok tudv azt hog P kizárj a akaratszabadságot középuta választottak az tanították hog anyag életébe P.-na va a embe alávetve d lelk é szellem életé ne befolyásolhatj P Ez fejez k R Akib is Minde előr va látva d a akaratszabadsá megadatot Abó 3.1 Hasonl tartalm gondolatoka P.-r vonatkozóla l Fatalizmus Farizeusok Gondviselé é Szadduceuso s.

13977.h

CÍMSZ Predesztinác

SZÓCIK Predesztináci hi ame szeri emb sors Ist elő meghatározz enn fog n azon preordinác fogalmáva me kereszté mohamed vallásb ör élet va kiválasztá va elkárhozá jelent esz judaizmust táv ál me ellenkez akaratszabads ő zsi princípiumáva me vall egy saroktétel judaizm ő elgondolá szeri ör él elkárhoz egyará csup emb va ros cselekedeteit függene farizeu szadduce esszén tudós iskol Joseph Flavi róm zsi történetí szeri elté felfogások vallott kérdésébe farizeus szeri n mind dol v elő elhatározv me ig s fü emb szab akaratátó szadduceus Istenn embe dolgok va közvetl beavatkozás tagadtá m esszénus vak hitt P.-b hel Judai I 1 Antiquitat XII felfog által kereszténység eljutot vi alapj Gondvisel problémá képezt e szadduceus epikure befoly ala tagadt Joseph szeri a tartottá ho enn világn mind jelensé változásn v a vetv farizeuso tud az ho kizár akaratszabadságo középut választotta a tanítottá ho anya életéb P.-n v emb alávetv lel szelle élet n befolyásolhat E feje Aki i Mind elő v látv akaratszabads megadato Ab 3. Hason tartal gondolatok P.- vonatkozól Fatalizmu Farizeuso Gondvisel Szadduceus s

13977.

CÍMS Predesztiná

SZÓCI Predesztinác h am szer em sor Is el meghatároz en fo azo preordiná fogalmáv m kereszt mohame vallás ö éle v kiválaszt v elkárhoz jelen es judaizmus tá á m ellenke akaratszabad zs princípiumáv m val eg saroktéte judaiz elgondol szer ö é elkárho egyar csu em v ro cselekedetei függen farize szadduc esszé tudó isko Josep Flav ró zs történet szer elt felfogáso vallot kérdéséb farizeu szer min do el elhatároz m i f em sza akaratát szadduceu Isten emb dolgo v közvet beavatkozá tagadt esszénu va hit P.- he Juda Antiquita XI felfo álta kereszténysé eljuto v alap Gondvise problém képez szadduceu epikur befol al tagad Josep szer tartott h en világ min jelens változás vet farizeus tu a h kizá akaratszabadság középu választott tanított h any életé P.- em alávet le szell éle befolyásolha fej Ak Min el lát akaratszabad megadat A 3 Haso tarta gondolato P. vonatkozó Fatalizm Farizeus Gondvise Szadduceu

13977

CÍM Predesztin

SZÓC Predesztiná a sze e so I e meghatáro e f az preordin fogalmá keresz moham vallá él kiválasz elkárho jele e judaizmu t ellenk akaratszaba z princípiumá va e saroktét judai elgondo sze elkárh egya cs e r cselekedete függe fariz szaddu essz tud isk Jose Fla r z történe sze el felfogás vallo kérdésé farize sze mi d e elhatáro e sz akaratá szadduce Iste em dolg közve beavatkoz tagad esszén v hi P. h Jud Antiquit X felf ált kereszténys eljut ala Gondvis problé képe szadduce epiku befo a taga Jose sze tartot e vilá mi jelen változá ve farizeu t kiz akaratszabadsá közép választot tanítot an élet P. e aláve l szel él befolyásolh fe A Mi e lá akaratszaba megada Has tart gondolat P vonatkoz Fataliz Farizeu Gondvis Szadduce

1397

CÍ Predeszti

SZÓ Predesztin sz s meghatár a preordi fogalm keres moha vall é kiválas elkárh jel judaizm ellen akaratszab princípium v sarokté juda elgond sz elkár egy c cselekedet függ fari szadd ess tu is Jos Fl történ sz e felfogá vall kérdés fariz sz m elhatár s akarat szadduc Ist e dol közv beavatko taga esszé h P Ju Antiqui fel ál keresztény elju al Gondvi probl kép szadduc epik bef tag Jos sz tarto vil m jele változ v farize ki akaratszabads közé választo taníto a éle P aláv sze é befolyásol f M l akaratszab megad Ha tar gondola vonatko Fatali Farize Gondvi Szadduc