13978.htm

CÍMSZÓ: Pöstyén

SZÓCIKK: Pöstyén (Piestán, Cs.-szl.) nagyk. Nyitra vm. Mintegy 8000 lak. 1736-ban Morvaországból Forgács gróf védelme alatt bevándorolt és telkein lakó 13 zsidó családot számláltak P.-ben. 1774-ben már 22 és 1795. 50 zsidó családot írtak össze, melyek a verbói rabbinátusi kerülethez tartoztak. A múlt század utolsó negyedében függetlenítette magát a község és azóta különösen híres fürdője nagy látogatottsága folytán egyre gyarapszik. A P.-i (orthodox) hitközség körülbelül 160 évvel ezelőtt alakult. Első rabbija Koppel Charif, tudós talmudista volt, aki 1836. halt meg Verbón. Van a hitközségnek régi temploma, háromtanerős népiskolája, kéttanerős Talmud Tórája, Chevra Kadisája, továbbá népkonyhája. A hitközség évi költségvetése 15,000 ?. korona, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 1600, a családok száma 300, adót 270-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok főleg kereskedők, iparosok és gazdálkodók. A hitközség mai vezetősége: Weber főrabbi, Groszmann Salamon elnök, Vogel Ignác és Fürst Ignác alelnökök, Kohn Bernát pénztárnok, Urbán Zsigmond és Fanger Hugó ellenőrök, Holzer Károly, Stern Jeremiás és Schiller Ábrahám templomi elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3978. címszó a lexikon => 718. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13978.htm

CÍMSZÓ: Pöstyén

SZÓCIKK: Pöstyén Piestán, Cs.-szl. nagyk. Nyitra vm. Mintegy 8000 lak. 1736-ban Morvaországból Forgács gróf védelme alatt bevándorolt és telkein lakó 13 zsidó családot számláltak P.-ben. 1774-ben már 22 és 1795. 50 zsidó családot írtak össze, melyek a verbói rabbinátusi kerülethez tartoztak. A múlt század utolsó negyedében függetlenítette magát a község és azóta különösen híres fürdője nagy látogatottsága folytán egyre gyarapszik. A P.-i orthodox hitközség körülbelül 160 évvel ezelőtt alakult. Első rabbija Koppel Charif, tudós talmudista volt, aki 1836. halt meg Verbón. Van a hitközségnek régi temploma, háromtanerős népiskolája, kéttanerős Talmud Tórája, Chevra Kadisája, továbbá népkonyhája. A hitközség évi költségvetése 15,000 ?. korona, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 1600, a családok száma 300, adót 270-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok főleg kereskedők, iparosok és gazdálkodók. A hitközség mai vezetősége: Weber főrabbi, Groszmann Salamon elnök, Vogel Ignác és Fürst Ignác alelnökök, Kohn Bernát pénztárnok, Urbán Zsigmond és Fanger Hugó ellenőrök, Holzer Károly, Stern Jeremiás és Schiller Ábrahám templomi elöljárók.

13978.ht

CÍMSZÓ Pöstyé

SZÓCIKK Pöstyé Piestán Cs.-szl nagyk Nyitr vm Minteg 800 lak 1736-ba Morvaországbó Forgác gró védelm alat bevándorol é telkei lak 1 zsid családo számlálta P.-ben 1774-be má 2 é 1795 5 zsid családo írta össze melye verbó rabbinátus kerülethe tartoztak múl száza utols negyedébe függetlenített magá közsé é azót különöse híre fürdőj nag látogatottság folytá egyr gyarapszik P.- orthodo hitközsé körülbelü 16 évve ezelőt alakult Els rabbij Koppe Charif tudó talmudist volt ak 1836 hal me Verbón Va hitközségne rég temploma háromtanerő népiskolája kéttanerő Talmu Tórája Chevr Kadisája tovább népkonyhája hitközsé év költségvetés 15,00 ? korona melybő nagyob összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám 1600 családo szám 300 adó 270-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago főle kereskedők iparoso é gazdálkodók hitközsé ma vezetősége Webe főrabbi Groszman Salamo elnök Voge Igná é Fürs Igná alelnökök Koh Berná pénztárnok Urbá Zsigmon é Fange Hug ellenőrök Holze Károly Ster Jeremiá é Schille Ábrahá templom elöljárók

13978.h

CÍMSZ Pösty

SZÓCIK Pösty Piestá Cs.-sz nagy Nyit v Minte 80 la 1736-b Morvaországb Forgá gr védel ala bevándoro telke la zsi család számlált P.-be 1774-b m 179 zsi család írt össz mely verb rabbinátu kerületh tartozta mú száz utol negyedéb függetlenítet mag közs azó különös hír fürdő na látogatottsá folyt egy gyarapszi P. orthod hitközs körülbel 1 évv ezelő alakul El rabbi Kopp Chari tud talmudis vol a 183 ha m Verbó V hitközségn ré templom háromtaner népiskoláj kéttaner Talm Tóráj Chev Kadisáj továb népkonyháj hitközs é költségveté 15,0 koron melyb nagyo összeg ford szociál filantropik célokr hitközs lélekszá 160 család szá 30 ad 270- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag fől kereskedő iparos gazdálkodó hitközs m vezetőség Web főrabb Groszma Salam elnö Vog Ign Für Ign alelnökö Ko Bern pénztárno Urb Zsigmo Fang Hu ellenőrö Holz Károl Ste Jeremi Schill Ábrah templo elöljáró

13978.

CÍMS Pöst

SZÓCI Pöst Piest Cs.-s nag Nyi Mint 8 l 1736- Morvaország Forg g véde al bevándor telk l zs csalá számlál P.-b 1774- 17 zs csalá ír öss mel ver rabbinát kerület tartozt m szá uto negyedé függetleníte ma köz az különö hí fürd n látogatotts foly eg gyarapsz P ortho hitköz körülbe év ezel alaku E rabb Kop Char tu talmudi vo 18 h Verb hitközség r templo háromtane népiskolá kéttane Tal Tórá Che Kadisá tová népkonyhá hitköz költségvet 15, koro mely nagy össze for szociá filantropi célok hitköz léleksz 16 csalá sz 3 a 270 fizetn Foglalko szer hitközs ta fő keresked iparo gazdálkod hitköz vezetősé We főrab Groszm Sala eln Vo Ig Fü Ig alelnök K Ber pénztárn Ur Zsigm Fan H ellenőr Hol Káro St Jerem Schil Ábra templ elöljár

13978

CÍM Pös

SZÓC Pös Pies Cs.- na Ny Min 1736 Morvaorszá For véd a bevándo tel z csal számlá P.- 1774 1 z csal í ös me ve rabbiná kerüle tartoz sz ut negyed függetlenít m kö a külön h für látogatott fol e gyaraps orth hitkö körülb é eze alak rab Ko Cha t talmud v 1 Ver hitközsé templ háromtan népiskol kéttan Ta Tór Ch Kadis tov népkonyh hitkö költségve 15 kor mel nag össz fo szoci filantrop célo hitkö léleks 1 csal s 27 fizet Foglalk sze hitköz t f kereske ipar gazdálko hitkö vezetős W főra Grosz Sal el V I F I alelnö Be pénztár U Zsig Fa ellenő Ho Kár S Jere Schi Ábr temp elöljá

1397

CÍ Pö

SZÓ Pö Pie Cs. n N Mi 173 Morvaorsz Fo vé bevánd te csa száml P. 177 csa ö m v rabbin kerül tarto s u negye függetlení k külö fü látogatot fo gyarap ort hitk körül ez ala ra K Ch talmu Ve hitközs temp háromta népisko kétta T Tó C Kadi to népkony hitk költségv 1 ko me na öss f szoc filantro cél hitk lélek csa 2 fize Foglal sz hitkö keresk ipa gazdálk hitk vezető főr Gros Sa e aleln B pénztá Zsi F ellen H Ká Jer Sch Áb tem elölj