13981.htm

CÍMSZÓ: Presburg

SZÓCIKK: "Pressburg Simon, vagy Michel Simon, pozsonyi zsidó elől járó, Heinrich Heine őse. Születési helye és napja ismeretlen. Apja, Simon Michels győri jómódú zsidó volt. P. felsőbb ajánlás folytán 1693. nov. 4. megkapta a lakhatási engedélyt Pozsony városától. De már 1699 febr. 10. a Hofkammer-Kommission, mely a magyar országi zsidók viszonyainak rendezése céljából alakult meg, kinevezte P.-t a pozsonyi és dunán inneni zsidók elöljárójának. P. a kurucok által ostromolt Komárom, Buda és Győr váraknak élelmiszert szállított, mely várak P. szállítmányai nélkül - az udvari kamara tanúsága szerint - kénytelenek lettek volna magukat az ellenségnek megadni. P. saját vagyonából alapította a ma is fennálló pozsonyi Bészhamidrást. Működésének legszebb sikere volt a Nagyszombat városával kötött szerződés. Nagyszombat 200 éven át nem engedte a zsidókat a város területén át utazni, az átutazó zsidókat pedig bebörtönözte és áruikat elkobozta. P. kieszközölte a városnál,hogy a zsidók ott szabad mozgási lehetőséget nyerjenek és a megállapodást 1717 dec. 20. a magyar udvari kamara előtt írásba foglalták. 1705-ben P. Bécsben tíz évre szóló lakhatási engedélyt kapott. 1715-ben már 75,000 forintnyi kölcsönt kellett ígérnie a lakhatási engedély meghosszabbításáért. Megh. Bécsben 1719 ápr. 10. Fiai: 1. P. Sámuel, az osztrák követet Szentpétervárra kísérte, mint pénzügyi tanácsos. Érdemei elismeréséül Anna cárnő kinevezte orosz kamarai ügyvivőnek; a lengyel háborúban, mint az orosz hadipénztár intendánsa működött. Az osztrák állami kölcsönöknél fontos szerepet játszott. Megh. Bécsben 1762 márc. 21. - 2. P. Ábrahám, kiváló héber tudós, a prágai hitközség elnöke volt. Megh. u. o. 1759 okt. 11. - 3. P. Jechiel, Ansbachban Vilmos Frigyes őrgróf udvari ügynöke volt; harmadik felesége a híres Kröndel, a talmudtudós asszony volt. - 4. P. Márkus, atyja utódja lett Pozsonyban. - 5. Leánya, P. Sára Léa Juspa von Geldern felesége volt. Fiuk Lazarus, ennek fia dr. med. Gottschalk, ennek leánya Betty von Geldern, Heine anyja volt. (V. ö. Kraufmann, «Aus Heinrich Heines Ahnensaal». Wachstein, «Die Grabinschriften des alten Wiener Friedhofes».)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3981. címszó a lexikon => 724. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13981.htm

CÍMSZÓ: Presburg

SZÓCIKK: Pressburg Simon, vagy Michel Simon, pozsonyi zsidó elől járó, Heinrich Heine őse. Születési helye és napja ismeretlen. Apja, Simon Michels győri jómódú zsidó volt. P. felsőbb ajánlás folytán 1693. nov. 4. megkapta a lakhatási engedélyt Pozsony városától. De már 1699 febr. 10. a Hofkammer-Kommission, mely a magyar országi zsidók viszonyainak rendezése céljából alakult meg, kinevezte P.-t a pozsonyi és dunán inneni zsidók elöljárójának. P. a kurucok által ostromolt Komárom, Buda és Győr váraknak élelmiszert szállított, mely várak P. szállítmányai nélkül - az udvari kamara tanúsága szerint - kénytelenek lettek volna magukat az ellenségnek megadni. P. saját vagyonából alapította a ma is fennálló pozsonyi Bészhamidrást. Működésének legszebb sikere volt a Nagyszombat városával kötött szerződés. Nagyszombat 200 éven át nem engedte a zsidókat a város területén át utazni, az átutazó zsidókat pedig bebörtönözte és áruikat elkobozta. P. kieszközölte a városnál,hogy a zsidók ott szabad mozgási lehetőséget nyerjenek és a megállapodást 1717 dec. 20. a magyar udvari kamara előtt írásba foglalták. 1705-ben P. Bécsben tíz évre szóló lakhatási engedélyt kapott. 1715-ben már 75,000 forintnyi kölcsönt kellett ígérnie a lakhatási engedély meghosszabbításáért. Megh. Bécsben 1719 ápr. 10. Fiai: 1. P. Sámuel, az osztrák követet Szentpétervárra kísérte, mint pénzügyi tanácsos. Érdemei elismeréséül Anna cárnő kinevezte orosz kamarai ügyvivőnek; a lengyel háborúban, mint az orosz hadipénztár intendánsa működött. Az osztrák állami kölcsönöknél fontos szerepet játszott. Megh. Bécsben 1762 márc. 21. - 2. P. Ábrahám, kiváló héber tudós, a prágai hitközség elnöke volt. Megh. u. o. 1759 okt. 11. - 3. P. Jechiel, Ansbachban Vilmos Frigyes őrgróf udvari ügynöke volt; harmadik felesége a híres Kröndel, a talmudtudós asszony volt. - 4. P. Márkus, atyja utódja lett Pozsonyban. - 5. Leánya, P. Sára Léa Juspa von Geldern felesége volt. Fiuk Lazarus, ennek fia dr. med. Gottschalk, ennek leánya Betty von Geldern, Heine anyja volt. V. ö. Kraufmann, Aus Heinrich Heines Ahnensaal . Wachstein, Die Grabinschriften des alten Wiener Friedhofes .

13981.ht

CÍMSZÓ Presbur

SZÓCIKK Pressbur Simon vag Miche Simon pozsony zsid elő járó Heinric Hein őse Születés hely é napj ismeretlen Apja Simo Michel győr jómód zsid volt P felsőb ajánlá folytá 1693 nov 4 megkapt lakhatás engedély Pozson városától D má 169 febr 10 Hofkammer-Kommission mel magya ország zsidó viszonyaina rendezés céljábó alakul meg kinevezt P.- pozsony é duná innen zsidó elöljárójának P kuruco álta ostromol Komárom Bud é Győ várakna élelmiszer szállított mel vára P szállítmánya nélkü a udvar kamar tanúság szerin kénytelene lette voln maguka a ellenségne megadni P sajá vagyonábó alapított m i fennáll pozsony Bészhamidrást Működéséne legszeb siker vol Nagyszomba városáva kötöt szerződés Nagyszomba 20 éve á ne engedt zsidóka váro területé á utazni a átutaz zsidóka pedi bebörtönözt é áruika elkobozta P kieszközölt városnál,hog zsidó ot szaba mozgás lehetősége nyerjene é megállapodás 171 dec 20 magya udvar kamar előt írásb foglalták 1705-be P Bécsbe tí évr szól lakhatás engedély kapott 1715-be má 75,00 forintny kölcsön kellet ígérni lakhatás engedél meghosszabbításáért Megh Bécsbe 171 ápr 10 Fiai 1 P Sámuel a osztrá követe Szentpétervárr kísérte min pénzügy tanácsos Érdeme elismeréséü Ann cárn kinevezt oros kamara ügyvivőnek lengye háborúban min a oros hadipénztá intendáns működött A osztrá állam kölcsönökné fonto szerepe játszott Megh Bécsbe 176 márc 21 2 P Ábrahám kivál hébe tudós prága hitközsé elnök volt Megh u o 175 okt 11 3 P Jechiel Ansbachba Vilmo Frigye őrgró udvar ügynök volt harmadi feleség híre Kröndel talmudtudó asszon volt 4 P Márkus atyj utódj let Pozsonyban 5 Leánya P Sár Lé Jusp vo Gelder feleség volt Fiu Lazarus enne fi dr med Gottschalk enne leány Bett vo Geldern Hein anyj volt V ö Kraufmann Au Heinric Heine Ahnensaa Wachstein Di Grabinschrifte de alte Wiene Friedhofe

13981.h

CÍMSZ Presbu

SZÓCIK Pressbu Simo va Mich Simo pozson zsi el jár Heinri Hei ős Születé hel nap ismeretle Apj Sim Miche győ jómó zsi vol felső ajánl folyt 169 no megkap lakhatá engedél Pozso városátó m 16 feb 1 Hofkammer-Kommissio me magy orszá zsid viszonyain rendezé céljáb alaku me kinevez P. pozson dun inne zsid elöljárójána kuruc ált ostromo Komáro Bu Gy várakn élelmisze szállítot me vár szállítmány nélk udva kama tanúsá szeri kénytelen lett vol maguk ellenségn megadn saj vagyonáb alapítot fennál pozson Bészhamidrás Működésén legsze sike vo Nagyszomb városáv kötö szerződé Nagyszomb 2 év n enged zsidók vár terület utazn átuta zsidók ped bebörtönöz áruik elkobozt kieszközöl városnál,ho zsid o szab mozgá lehetőség nyerjen megállapodá 17 de 2 magy udva kama elő írás foglaltá 1705-b Bécsb t év szó lakhatá engedél kapot 1715-b m 75,0 forintn kölcsö kelle ígérn lakhatá engedé meghosszabbításáér Meg Bécsb 17 áp 1 Fia Sámue osztr követ Szentpétervár kísért mi pénzüg tanácso Érdem elismerésé An cár kinevez oro kamar ügyvivőne lengy háborúba mi oro hadipénzt intendán működöt osztr álla kölcsönökn font szerep játszot Meg Bécsb 17 már 2 Ábrahá kivá héb tudó prág hitközs elnö vol Meg 17 ok 1 Jechie Ansbachb Vilm Frigy őrgr udva ügynö vol harmad felesé hír Krönde talmudtud asszo vol Márku aty utód le Pozsonyba Leány Sá L Jus v Gelde felesé vol Fi Lazaru enn f d me Gottschal enn leán Bet v Gelder Hei any vol Kraufman A Heinri Hein Ahnensa Wachstei D Grabinschrift d alt Wien Friedhof

13981.

CÍMS Presb

SZÓCI Pressb Sim v Mic Sim pozso zs e já Heinr He ő Szület he na ismeretl Ap Si Mich gy jóm zs vo fels aján foly 16 n megka lakhat engedé Pozs városát 1 fe Hofkammer-Kommissi m mag orsz zsi viszonyai rendez céljá alak m kineve P pozso du inn zsi elöljáróján kuru ál ostrom Komár B G várak élelmisz szállíto m vá szállítmán nél udv kam tanús szer kénytele let vo magu ellenség megad sa vagyoná alapíto fenná pozso Bészhamidrá Működésé legsz sik v Nagyszom városá köt szerződ Nagyszom é enge zsidó vá terüle utaz átut zsidó pe bebörtönö árui elkoboz kieszközö városnál,h zsi sza mozg lehetősé nyerje megállapod 1 d mag udv kam el írá foglalt 1705- Bécs é sz lakhat engedé kapo 1715- 75, forint kölcs kell ígér lakhat enged meghosszabbításáé Me Bécs 1 á Fi Sámu oszt köve Szentpétervá kísér m pénzü tanács Érde elismerés A cá kineve or kama ügyvivőn leng háborúb m or hadipénz intendá működö oszt áll kölcsönök fon szere játszo Me Bécs 1 má Ábrah kiv hé tud prá hitköz eln vo Me 1 o Jechi Ansbach Vil Frig őrg udv ügyn vo harma feles hí Krönd talmudtu assz vo Márk at utó l Pozsonyb Leán S Ju Geld feles vo F Lazar en m Gottscha en leá Be Gelde He an vo Kraufma Heinr Hei Ahnens Wachste Grabinschrif al Wie Friedho

13981

CÍM Pres

SZÓC Press Si Mi Si pozs z j Hein H Szüle h n ismeret A S Mic g jó z v fel ajá fol 1 megk lakha enged Poz városá f Hofkammer-Kommiss ma ors zs viszonya rende célj ala kinev pozs d in zs elöljárójá kur á ostro Komá vára élelmis szállít v szállítmá né ud ka tanú sze kénytel le v mag ellensé mega s vagyon alapít fenn pozs Bészhamidr Működés legs si Nagyszo város kö szerző Nagyszo eng zsid v terül uta átu zsid p bebörtön áru elkobo kieszköz városnál, zs sz moz lehetős nyerj megállapo ma ud ka e ír foglal 1705 Béc s lakha enged kap 1715 75 forin kölc kel ígé lakha enge meghosszabbításá M Béc F Sám osz köv Szentpéterv kísé pénz tanác Érd elismeré c kinev o kam ügyvivő len háború o hadipén intend működ osz ál kölcsönö fo szer játsz M Béc m Ábra ki h tu pr hitkö el v M Jech Ansbac Vi Fri őr ud ügy v harm fele h Krön talmudt ass v Már a ut Pozsony Leá J Gel fele v Laza e Gottsch e le B Geld H a v Kraufm Hein He Ahnen Wachst Grabinschri a Wi Friedh

1398

CÍ Pre

SZÓ Pres S M S poz Hei Szül ismere Mi j fe aj fo meg lakh enge Po város Hofkammer-Kommis m or z viszony rend cél al kine poz i z elöljárój ku ostr Kom vár élelmi szállí szállítm n u k tan sz kényte l ma ellens meg vagyo alapí fen poz Bészhamid Működé leg s Nagysz váro k szerz Nagysz en zsi terü ut át zsi bebörtö ár elkob kieszkö városnál z s mo lehető nyer megállap m u k í fogla 170 Bé lakh enge ka 171 7 fori köl ke íg lakh eng meghosszabbítás Bé Sá os kö Szentpéter kís pén taná Ér elismer kine ka ügyviv le hábor hadipé inten műkö os á kölcsön f sze játs Bé Ábr k t p hitk e Jec Ansba V Fr ő u üg har fel Krö talmud as Má u Pozson Le Ge fel Laz Gottsc l Gel Krauf Hei H Ahne Wachs Grabinschr W Fried