13988.htm

CÍMSZÓ: Propper

SZEMÉLYNÉV: Propper Sándor

SZÓCIKK: P. Sándor, szocialista politikus, országgyűlési képviselő, szül. Debrecenben 1877. A szocialista-párt egyik legképzettebb tagja és népszerű szónoka. Kárpitos mesterséget tanult és csakhamar a szakszervezet titkára, majd elnöke lett, később a Famunkások Szövetségének szellemi irányítója és a Famunkások Szaklapjának szerkesztője. A Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár szolgálatában a titkárságig viszi. Állásából a proletárdiktatúra után elbocsátották. A szocialista-párt gazdasági vezetője, majd a Népszava helyettes szerkesztője és vezércikkírója lett. Tagja a szoc. dem. párt vezetőségének. Írt több agitációs füzetet. 1922-ben Budapesten országgyűlési képviselőnek választották, azóta tagja a parlamentnek, ahol a munkásérdekek szószólója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3988. címszó a lexikon => 725. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13988.htm

CÍMSZÓ: Propper

SZEMÉLYNÉV: Propper Sándor

SZÓCIKK: P. Sándor, szocialista politikus, országgyűlési képviselő, szül. Debrecenben 1877. A szocialista-párt egyik legképzettebb tagja és népszerű szónoka. Kárpitos mesterséget tanult és csakhamar a szakszervezet titkára, majd elnöke lett, később a Famunkások Szövetségének szellemi irányítója és a Famunkások Szaklapjának szerkesztője. A Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár szolgálatában a titkárságig viszi. Állásából a proletárdiktatúra után elbocsátották. A szocialista-párt gazdasági vezetője, majd a Népszava helyettes szerkesztője és vezércikkírója lett. Tagja a szoc. dem. párt vezetőségének. Írt több agitációs füzetet. 1922-ben Budapesten országgyűlési képviselőnek választották, azóta tagja a parlamentnek, ahol a munkásérdekek szószólója.

13988.ht

CÍMSZÓ Proppe

SZEMÉLYNÉV Proppe Sándo

SZÓCIKK P Sándor szocialist politikus országgyűlés képviselő szül Debrecenbe 1877 szocialista-pár egyi legképzetteb tagj é népszer szónoka Kárpito mestersége tanul é csakhama szakszerveze titkára maj elnök lett későb Famunkáso Szövetségéne szellem irányítój é Famunkáso Szaklapjána szerkesztője Budapest Kerület Munkásbiztosít Pénztá szolgálatába titkársági viszi Állásábó proletárdiktatúr utá elbocsátották szocialista-pár gazdaság vezetője maj Népszav helyette szerkesztőj é vezércikkírój lett Tagj szoc dem pár vezetőségének Ír töb agitáció füzetet 1922-be Budapeste országgyűlés képviselőne választották azót tagj parlamentnek aho munkásérdeke szószólója

13988.h

CÍMSZ Propp

SZEMÉLYNÉ Propp Sánd

SZÓCIK Sándo szocialis politiku országgyűlé képvisel szü Debrecenb 187 szocialista-pá egy legképzette tag népsze szónok Kárpit mesterség tanu csakham szakszervez titkár ma elnö let késő Famunkás Szövetségén szelle irányító Famunkás Szaklapján szerkesztőj Budapes Kerüle Munkásbiztosí Pénzt szolgálatáb titkárság visz Állásáb proletárdiktatú ut elbocsátottá szocialista-pá gazdasá vezetőj ma Népsza helyett szerkesztő vezércikkíró let Tag szo de pá vezetőségéne Í tö agitáci füzete 1922-b Budapest országgyűlé képviselőn választottá azó tag parlamentne ah munkásérdek szószólój

13988.

CÍMS Prop

SZEMÉLYN Prop Sán

SZÓCI Sánd szociali politik országgyűl képvise sz Debrecen 18 szocialista-p eg legképzett ta népsz szóno Kárpi mestersé tan csakha szakszerve titká m eln le kés Famunká Szövetségé szell irányít Famunká Szaklapjá szerkesztő Budape Kerül Munkásbiztos Pénz szolgálatá titkársá vis Állásá proletárdiktat u elbocsátott szocialista-p gazdas vezető m Népsz helyet szerkeszt vezércikkír le Ta sz d p vezetőségén t agitác füzet 1922- Budapes országgyűl képviselő választott az ta parlamentn a munkásérde szószóló

13988

CÍM Pro

SZEMÉLY Pro Sá

SZÓC Sán szocial politi országgyű képvis s Debrece 1 szocialista- e legképzet t néps szón Kárp mesters ta csakh szakszerv titk el l ké Famunk Szövetség szel irányí Famunk Szaklapj szerkeszt Budap Kerü Munkásbizto Pén szolgálat titkárs vi Állás proletárdikta elbocsátot szocialista- gazda vezet Néps helye szerkesz vezércikkí l T s vezetőségé agitá füze 1922 Budape országgyű képvisel választot a t parlament munkásérd szószól

1398

CÍ Pr

SZEMÉL Pr S

SZÓ Sá szocia polit országgy képvi Debrec szocialista legképze nép szó Kár mester t csak szakszer tit e k Famun Szövetsé sze irány Famun Szaklap szerkesz Buda Ker Munkásbizt Pé szolgála titkár v Állá proletárdikt elbocsáto szocialista gazd veze Nép hely szerkes vezércikk vezetőség agit füz 192 Budap országgy képvise választo parlamen munkásér szószó