13997.htm

CÍMSZÓ: Pulitzer

SZEMÉLYNÉV: Pulitzer József

SZÓCIKK: Pulitzer Josef, amerikai lapkiadó és politikus, szül, Budapesten 1847. ápr. 10., megh. Charlestonban 1911. okt. 29. Tizenhatéves korában vándorolt Amerikába és önkéntesnek lépett be a szövetséges csapatokba, a lovassághoz, amelynél a rabszolga háború végéig szolgált. Ezután New-Yorkban nyomorgóit, innen St. Louisba ment s ott belépett a Westliche Post szerkesztőségébe. Előbb riporter volt, de két év után már szerkesztő és laptulajdonos lett. 1869-ben Missouri állam képviselőházi tagja, 1872. pedig az elnökjelölő republikánus konvent kiküldöttje volt. Közben megvásárolta a Dispatch és Evening Post c. lapokat és 1878-tól Post Dispatch címen adta ki őket. 1880-ban a Demokrata Konvent elnökválasztó kiküldötte volt. 1883-ban megvásárolta New-York egyik napilapját, a Worldot, melyből egész rövid idő alatt óriási méretű világlapot és vállalatot csinált. 1885-87 között New-York egyik kerületének kongresszusi képviselőjévé választották de a mandátumról rövid idő múlva lemondott. A politikában azonban ezután is élénk részt vett, mindig a Demokrata Párt oldalán. Hatalmas vagyonának legnagyobb részét jótékony célra hagyományozta. Már 1903. 1.000,000 dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek sajtófakultás alapítására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3997. címszó a lexikon => 726. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13997.htm

CÍMSZÓ: Pulitzer

SZEMÉLYNÉV: Pulitzer József

SZÓCIKK: Pulitzer Josef, amerikai lapkiadó és politikus, szül, Budapesten 1847. ápr. 10., megh. Charlestonban 1911. okt. 29. Tizenhatéves korában vándorolt Amerikába és önkéntesnek lépett be a szövetséges csapatokba, a lovassághoz, amelynél a rabszolga háború végéig szolgált. Ezután New-Yorkban nyomorgóit, innen St. Louisba ment s ott belépett a Westliche Post szerkesztőségébe. Előbb riporter volt, de két év után már szerkesztő és laptulajdonos lett. 1869-ben Missouri állam képviselőházi tagja, 1872. pedig az elnökjelölő republikánus konvent kiküldöttje volt. Közben megvásárolta a Dispatch és Evening Post c. lapokat és 1878-tól Post Dispatch címen adta ki őket. 1880-ban a Demokrata Konvent elnökválasztó kiküldötte volt. 1883-ban megvásárolta New-York egyik napilapját, a Worldot, melyből egész rövid idő alatt óriási méretű világlapot és vállalatot csinált. 1885-87 között New-York egyik kerületének kongresszusi képviselőjévé választották de a mandátumról rövid idő múlva lemondott. A politikában azonban ezután is élénk részt vett, mindig a Demokrata Párt oldalán. Hatalmas vagyonának legnagyobb részét jótékony célra hagyományozta. Már 1903. 1.000,000 dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek sajtófakultás alapítására.

13997.ht

CÍMSZÓ Pulitze

SZEMÉLYNÉV Pulitze Józse

SZÓCIKK Pulitze Josef amerika lapkiad é politikus szül Budapeste 1847 ápr 10. megh Charlestonba 1911 okt 29 Tizenhatéve korába vándorol Amerikáb é önkéntesne lépet b szövetsége csapatokba lovassághoz amelyné rabszolg hábor végéi szolgált Ezutá New-Yorkba nyomorgóit inne St Louisb men ot belépet Westlich Pos szerkesztőségébe Előb riporte volt d ké é utá má szerkeszt é laptulajdono lett 1869-be Missour álla képviselőház tagja 1872 pedi a elnökjelöl republikánu konven kiküldöttj volt Közbe megvásárolt Dispatc é Evenin Pos c lapoka é 1878-tó Pos Dispatc címe adt k őket 1880-ba Demokrat Konven elnökválaszt kiküldött volt 1883-ba megvásárolt New-Yor egyi napilapját Worldot melybő egés rövi id alat óriás méret világlapo é vállalato csinált 1885-8 közöt New-Yor egyi kerületéne kongresszus képviselőjév választottá d mandátumró rövi id múlv lemondott politikába azonba ezutá i élén rész vett mindi Demokrat Pár oldalán Hatalma vagyonána legnagyob részé jótékon célr hagyományozta Má 1903 1.000,00 dollár adományozot Columbi Egyetemne sajtófakultá alapítására

13997.h

CÍMSZ Pulitz

SZEMÉLYNÉ Pulitz Józs

SZÓCIK Pulitz Jose amerik lapkia politiku szü Budapest 184 áp 10 meg Charlestonb 191 ok 2 Tizenhatév koráb vándoro Ameriká önkéntesn lépe szövetség csapatokb lovasságho amelyn rabszol hábo végé szolgál Ezut New-Yorkb nyomorgói inn S Louis me o belépe Westlic Po szerkesztőségéb Elő riport vol k ut m szerkesz laptulajdon let 1869-b Missou áll képviselőhá tagj 187 ped elnökjelö republikán konve kiküldött vol Közb megvásárol Dispat Eveni Po lapok 1878-t Po Dispat cím ad őke 1880-b Demokra Konve elnökválasz kiküldöt vol 1883-b megvásárol New-Yo egy napilapjá Worldo melyb egé röv i ala óriá mére világlap vállalat csinál 1885- közö New-Yo egy kerületén kongresszu képviselőjé választott mandátumr röv i múl lemondot politikáb azonb ezut élé rés vet mind Demokra Pá oldalá Hatalm vagyonán legnagyo rész jótéko cél hagyományozt M 190 1.000,0 dollá adományozo Columb Egyetemn sajtófakult alapításár

13997.

CÍMS Pulit

SZEMÉLYN Pulit Józ

SZÓCI Pulit Jos ameri lapki politik sz Budapes 18 á 1 me Charleston 19 o Tizenhaté korá vándor Amerik önkéntes lép szövetsé csapatok lovasságh amely rabszo háb vég szolgá Ezu New-York nyomorgó in Loui m belép Westli P szerkesztőségé El ripor vo u szerkes laptulajdo le 1869- Misso ál képviselőh tag 18 pe elnökjel republiká konv kiküldöt vo Köz megvásáro Dispa Even P lapo 1878- P Dispa cí a ők 1880- Demokr Konv elnökválas kiküldö vo 1883- megvásáro New-Y eg napilapj World mely eg rö al óri mér világla vállala csiná 1885 köz New-Y eg kerületé kongressz képviselőj választot mandátum rö mú lemondo politiká azon ezu él ré ve min Demokr P oldal Hatal vagyoná legnagy rés jóték cé hagyományoz 19 1.000, doll adományoz Colum Egyetem sajtófakul alapításá

13997

CÍM Puli

SZEMÉLY Puli Jó

SZÓC Puli Jo amer lapk politi s Budape 1 m Charlesto 1 Tizenhat kor vándo Ameri önkénte lé szövets csapato lovasság amel rabsz há vé szolg Ez New-Yor nyomorg i Lou belé Westl szerkesztőség E ripo v szerke laptulajd l 1869 Miss á képviselő ta 1 p elnökje republik kon kiküldö v Kö megvásár Disp Eve lap 1878 Disp c ő 1880 Demok Kon elnökvála kiküld v 1883 megvásár New- e napilap Worl mel e r a ór mé világl vállal csin 188 kö New- e kerület kongress képviselő választo mandátu r m lemond politik azo ez é r v mi Demok olda Hata vagyon legnag ré jóté c hagyományo 1 1.000 dol adományo Colu Egyete sajtófaku alapítás

1399

CÍ Pul

SZEMÉL Pul J

SZÓ Pul J ame lap polit Budap Charlest Tizenha ko vánd Amer önként l szövet csapat lovassá ame rabs h v szol E New-Yo nyomor Lo bel West szerkesztősé rip szerk laptulaj 186 Mis képvisel t elnökj republi ko kiküld K megvásá Dis Ev la 187 Dis 188 Demo Ko elnökvál kikül 188 megvásá New napila Wor me ó m világ válla csi 18 k New kerüle kongres képvisel választ mandát lemon politi az e m Demo old Hat vagyo legna r jót hagyomány 1.00 do adomány Col Egyet sajtófak alapítá