13998.htm

CÍMSZÓ: Purim

SZÓCIKK: Purim. Félünnep adar hó 14. az Achasverus (Artaxerxes) perzsa király alatt tervezett zsidómészárlás meghiúsításának emlékére (l. Achasverus). A megmenekülés történetét a Megittasz Eszter c. könyv írja meg és ugyancsak az ünnep megtartása is az e könyvben található rendeleten alapszik. A liturgia nem csak a félünnepeket jellemző imarenddel fejezi ki a félünnep jellegét, de azzal is, hogy az esti és reggeli istentisztelet keretében felolvassák a levél formájában szétterített Megillát és három áldást mondanak fölötte. A reggeli imákat pijutokkal (l. o.) toldják meg és alkalmi hálaimát mondanak (al haniszim) a csodálatos megszabadulásért. P. ősidők óta a vígasság ünnepe, amelynek legszebb vonása, hogy kötelező ajándék-osztogatással (mislóach monosz, slachmónesz) jár. A P.-i szórakozások közé tartozik az álarcos felvonulás és a P.-i játék, amelynek meglehetősen nagy, bár értéktelen jiddis irodalma van. Adar 15. Susan-purim ünnepét tartják, F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3998. címszó a lexikon => 726. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13998.htm

CÍMSZÓ: Purim

SZÓCIKK: Purim. Félünnep adar hó 14. az Achasverus Artaxerxes perzsa király alatt tervezett zsidómészárlás meghiúsításának emlékére l. Achasverus . A megmenekülés történetét a Megittasz Eszter c. könyv írja meg és ugyancsak az ünnep megtartása is az e könyvben található rendeleten alapszik. A liturgia nem csak a félünnepeket jellemző imarenddel fejezi ki a félünnep jellegét, de azzal is, hogy az esti és reggeli istentisztelet keretében felolvassák a levél formájában szétterített Megillát és három áldást mondanak fölötte. A reggeli imákat pijutokkal l. o. toldják meg és alkalmi hálaimát mondanak al haniszim a csodálatos megszabadulásért. P. ősidők óta a vígasság ünnepe, amelynek legszebb vonása, hogy kötelező ajándék-osztogatással mislóach monosz, slachmónesz jár. A P.-i szórakozások közé tartozik az álarcos felvonulás és a P.-i játék, amelynek meglehetősen nagy, bár értéktelen jiddis irodalma van. Adar 15. Susan-purim ünnepét tartják, F. D.

13998.ht

CÍMSZÓ Puri

SZÓCIKK Purim Félünne ada h 14 a Achasveru Artaxerxe perzs királ alat tervezet zsidómészárlá meghiúsításána emlékér l Achasveru megmenekülé történeté Megittas Eszte c köny írj me é ugyancsa a ünne megtartás i a könyvbe találhat rendelete alapszik liturgi ne csa félünnepeke jellemz imarendde fejez k félünne jellegét d azza is hog a est é reggel istentisztele keretébe felolvassá levé formájába szétterítet Megillá é háro áldás mondana fölötte reggel imáka pijutokka l o toldjá me é alkalm hálaimá mondana a haniszi csodálato megszabadulásért P ősidő ót vígassá ünnepe amelyne legszeb vonása hog kötelez ajándék-osztogatássa mislóac monosz slachmónes jár P.- szórakozáso köz tartozi a álarco felvonulá é P.- játék amelyne meglehetőse nagy bá értéktele jiddi irodalm van Ada 15 Susan-puri ünnepé tartják F D

13998.h

CÍMSZ Pur

SZÓCIK Puri Félünn ad 1 Achasver Artaxerx perz kirá ala terveze zsidómészárl meghiúsításán emléké Achasver megmenekül történet Megitta Eszt kön ír m ugyancs ünn megtartá könyvb találha rendelet alapszi liturg n cs félünnepek jellem imarendd feje félünn jellegé azz i ho es regge istentisztel keretéb felolvass lev formájáb szétteríte Megill hár áldá mondan fölött regge imák pijutokk toldj m alkal hálaim mondan hanisz csodálat megszabadulásér ősid ó vígass ünnep amelyn legsze vonás ho kötele ajándék-osztogatáss mislóa monos slachmóne já P. szórakozás kö tartoz álarc felvonul P. játé amelyn meglehetős nag b értéktel jidd irodal va Ad 1 Susan-pur ünnep tartjá

13998.

CÍMS Pu

SZÓCI Pur Félün a Achasve Artaxer per kir al tervez zsidómészár meghiúsításá emlék Achasve megmenekü történe Megitt Esz kö í ugyanc ün megtart könyv találh rendele alapsz litur c félünnepe jelle imarend fej félün jelleg az h e regg istentiszte kereté felolvas le formájá szétterít Megil há áld monda fölöt regg imá pijutok told alka hálai monda hanis csodála megszabadulásé ősi vígas ünne amely legsz voná h kötel ajándék-osztogatás misló mono slachmón j P szórakozá k tarto álar felvonu P ját amely meglehető na értékte jid iroda v A Susan-pu ünne tartj

13998

CÍM P

SZÓC Pu Félü Achasv Artaxe pe ki a terve zsidómészá meghiúsítás emlé Achasv megmenek történ Megit Es k ugyan ü megtar köny talál rendel alaps litu félünnep jell imaren fe félü jelle a reg istentiszt keret felolva l formáj szétterí Megi h ál mond fölö reg im pijuto tol alk hála mond hani csodál megszabadulás ős víga ünn amel legs von köte ajándék-osztogatá misl mon slachmó szórakoz tart ála felvon já amel meglehet n értékt ji irod Susan-p ünn tart

1399SZÓ P Fél Achas Artax p k terv zsidómész meghiúsítá eml Achas megmene törté Megi E ugya megta kön talá rende alap lit félünne jel imare f fél jell re istentisz kere felolv formá szétter Meg á mon föl re i pijut to al hál mon han csodá megszabadulá ő víg ün ame leg vo köt ajándék-osztogat mis mo slachm szórako tar ál felvo j ame meglehe érték j iro Susan- ün tar