14002.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Ignác

SZÓCIKK: "Purjesz 1. Ignác, orvos- író. P. Zsigmond orvostanár testvéröccse, szül. Szentesen 1857. megh. Budapesten. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte s miután orvosi diplomát nyert, 1889. a budapesti nyilvános ambulatórium fülbeteg-osztályának lett főorvosa. Fülgyógyászati tanulmányai nagy számmal jelentek meg hazai és német orvosi hetilapokban. Főbb művei: Therapeutisches Recept Taschenwörterbuch (Stuttgart 1883); Gyógyászati vény-zsebkönyv bujakóros betegségekre nézve (1884); A gyakorlati fülgyógyászat kézikönyve. Kirchner V. után (1889); A gyakorlati orvostan haladása (1888 - 1891); A gyógyászai kézikönyve gyakorló orvosok számára (1892); A klinikai diagnosztika kézikönyve (1892-93); Adatok a Szt. Rókus-kórház alapításához (1896). Szerkesztette a Dunabalparti közkórházak Évkönyvét, az Orvosirodalmi Közlönyt, az Orvosok Zsebnaptárát és az Egészségügyi Lapokat. Ezek mellett több külföldi orvosi szakművet fordított le magyarra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4002. címszó a lexikon => 727. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14002.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Ignác

SZÓCIKK: Purjesz 1. Ignác, orvos- író. P. Zsigmond orvostanár testvéröccse, szül. Szentesen 1857. megh. Budapesten. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte s miután orvosi diplomát nyert, 1889. a budapesti nyilvános ambulatórium fülbeteg-osztályának lett főorvosa. Fülgyógyászati tanulmányai nagy számmal jelentek meg hazai és német orvosi hetilapokban. Főbb művei: Therapeutisches Recept Taschenwörterbuch Stuttgart 1883 ; Gyógyászati vény-zsebkönyv bujakóros betegségekre nézve 1884 ; A gyakorlati fülgyógyászat kézikönyve. Kirchner V. után 1889 ; A gyakorlati orvostan haladása 1888 - 1891 ; A gyógyászai kézikönyve gyakorló orvosok számára 1892 ; A klinikai diagnosztika kézikönyve 1892-93 ; Adatok a Szt. Rókus-kórház alapításához 1896 . Szerkesztette a Dunabalparti közkórházak Évkönyvét, az Orvosirodalmi Közlönyt, az Orvosok Zsebnaptárát és az Egészségügyi Lapokat. Ezek mellett több külföldi orvosi szakművet fordított le magyarra.

14002.ht

CÍMSZÓ Purjes

SZEMÉLYNÉV Purjes Igná

SZÓCIKK Purjes 1 Ignác orvos író P Zsigmon orvostaná testvéröccse szül Szentese 1857 megh Budapesten Középiskolái é a egyeteme Budapeste végezt miutá orvos diplomá nyert 1889 budapest nyilváno ambulatóriu fülbeteg-osztályána let főorvosa Fülgyógyászat tanulmánya nag számma jelente me haza é néme orvos hetilapokban Főb művei Therapeutische Recep Taschenwörterbuc Stuttgar 188 Gyógyászat vény-zsebköny bujakóro betegségekr nézv 188 gyakorlat fülgyógyásza kézikönyve Kirchne V utá 188 gyakorlat orvosta haladás 188 189 gyógyásza kézikönyv gyakorl orvoso számár 189 klinika diagnosztik kézikönyv 1892-9 Adato Szt Rókus-kórhá alapításáho 189 Szerkesztett Dunabalpart közkórháza Évkönyvét a Orvosirodalm Közlönyt a Orvoso Zsebnaptárá é a Egészségügy Lapokat Eze mellet töb külföld orvos szakműve fordítot l magyarra

14002.h

CÍMSZ Purje

SZEMÉLYNÉ Purje Ign

SZÓCIK Purje Igná orvo ír Zsigmo orvostan testvéröccs szü Szentes 185 meg Budapeste Középiskolá egyetem Budapest végez miut orvo diplom nyer 188 budapes nyilván ambulatóri fülbeteg-osztályán le főorvos Fülgyógyásza tanulmány na számm jelent m haz ném orvo hetilapokba Fő műve Therapeutisch Rece Taschenwörterbu Stuttga 18 Gyógyásza vény-zsebkön bujakór betegségek néz 18 gyakorla fülgyógyász kézikönyv Kirchn ut 18 gyakorla orvost haladá 18 18 gyógyász kéziköny gyakor orvos számá 18 klinik diagnoszti kéziköny 1892- Adat Sz Rókus-kórh alapításáh 18 Szerkesztet Dunabalpar közkórház Évkönyvé Orvosirodal Közlöny Orvos Zsebnaptár Egészségüg Lapoka Ez melle tö külföl orvo szakműv fordíto magyarr

14002.

CÍMS Purj

SZEMÉLYN Purj Ig

SZÓCI Purj Ign orv í Zsigm orvosta testvéröcc sz Szente 18 me Budapest Középiskol egyete Budapes vége miu orv diplo nye 18 budape nyilvá ambulatór fülbeteg-osztályá l főorvo Fülgyógyász tanulmán n szám jelen ha né orv hetilapokb F műv Therapeutisc Rec Taschenwörterb Stuttg 1 Gyógyász vény-zsebkö bujakó betegsége né 1 gyakorl fülgyógyás kéziköny Kirch u 1 gyakorl orvos halad 1 1 gyógyás kézikön gyako orvo szám 1 klini diagnoszt kézikön 1892 Ada S Rókus-kór alapításá 1 Szerkeszte Dunabalpa közkórhá Évkönyv Orvosiroda Közlön Orvo Zsebnaptá Egészségü Lapok E mell t külfö orv szakmű fordít magyar

14002

CÍM Pur

SZEMÉLY Pur I

SZÓC Pur Ig or Zsig orvost testvéröc s Szent 1 m Budapes Középisko egyet Budape vég mi or dipl ny 1 budap nyilv ambulató fülbeteg-osztály főorv Fülgyógyás tanulmá szá jele h n or hetilapok mű Therapeutis Re Taschenwörter Stutt Gyógyás vény-zsebk bujak betegség n gyakor fülgyógyá kézikön Kirc gyakor orvo hala gyógyá kézikö gyak orv szá klin diagnosz kézikö 189 Ad Rókus-kó alapítás Szerkeszt Dunabalp közkórh Évköny Orvosirod Közlö Orv Zsebnapt Egészség Lapo mel külf or szakm fordí magya

1400

CÍ Pu

SZEMÉL Pu

SZÓ Pu I o Zsi orvos testvérö Szen Budape Középisk egye Budap vé m o dip n buda nyil ambulat fülbeteg-osztál főor Fülgyógyá tanulm sz jel o hetilapo m Therapeuti R Taschenwörte Stut Gyógyá vény-zseb buja betegsé gyako fülgyógy kézikö Kir gyako orv hal gyógy kézik gya or sz kli diagnos kézik 18 A Rókus-k alapítá Szerkesz Dunabal közkór Évkön Orvosiro Közl Or Zsebnap Egészsé Lap me kül o szak ford magy