14005.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Zsigmond

SZÓCIKK: "P. Zsigmond (idősb), orvostanár, P. Ignác orvosíró testvérbátyja, szül Szentesen 1845., megh. Budapesten 1896. febr. 17. A pesti és bécsi egyetemeken tanult, majd Korányi Frigyes asszisztense, 1877. pedig az orvostörténelem magántanára lett a budapesti egyetemen. Számosérdekes tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban és több kiváló orvosi szakmunkát lefordított magyarra. Főbb önállóan megjelent művei: Gyógyászati vényzsebkönyv (Dilnberger után, 1867 és 1877); Gyógyászati vény zsebkönyv nő- és gyermekbetegségekre nézve (1868 és 1878); Az Ébers-féle orvosi papyrus (1876); A belgyógyászat tankönyve orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára (2 köt. 1885-87,3. kiad. 1894) ; A st.-galleni-kolostor könyvtárában őrzött orvosi kéziratok (1882). Szerkesztette az Orvosok Zsebnaptárát 1873-96-ig"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4005. címszó a lexikon => 727. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14005.htm

CÍMSZÓ: Purjesz

SZEMÉLYNÉV: Purjesz Zsigmond

SZÓCIKK: P. Zsigmond idősb , orvostanár, P. Ignác orvosíró testvérbátyja, szül Szentesen 1845., megh. Budapesten 1896. febr. 17. A pesti és bécsi egyetemeken tanult, majd Korányi Frigyes asszisztense, 1877. pedig az orvostörténelem magántanára lett a budapesti egyetemen. Számosérdekes tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban és több kiváló orvosi szakmunkát lefordított magyarra. Főbb önállóan megjelent művei: Gyógyászati vényzsebkönyv Dilnberger után, 1867 és 1877 ; Gyógyászati vény zsebkönyv nő- és gyermekbetegségekre nézve 1868 és 1878 ; Az Ébers-féle orvosi papyrus 1876 ; A belgyógyászat tankönyve orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára 2 köt. 1885-87,3. kiad. 1894 ; A st.-galleni-kolostor könyvtárában őrzött orvosi kéziratok 1882 . Szerkesztette az Orvosok Zsebnaptárát 1873-96-ig

14005.ht

CÍMSZÓ Purjes

SZEMÉLYNÉV Purjes Zsigmon

SZÓCIKK P Zsigmon idős orvostanár P Igná orvosír testvérbátyja szü Szentese 1845. megh Budapeste 1896 febr 17 pest é bécs egyetemeke tanult maj Korány Frigye asszisztense 1877 pedi a orvostörténele magántanár let budapest egyetemen Számosérdeke tanulmány jelen me haza é külföld szaklapokba é töb kivál orvos szakmunká lefordítot magyarra Főb önállóa megjelen művei Gyógyászat vényzsebköny Dilnberge után 186 é 187 Gyógyászat vén zsebköny nő é gyermekbetegségekr nézv 186 é 187 A Ébers-fél orvos papyru 187 belgyógyásza tankönyv orvosnövendéke é gyakorl orvoso számár köt 1885-87,3 kiad 189 st.-galleni-kolosto könyvtárába őrzöt orvos kézirato 188 Szerkesztett a Orvoso Zsebnaptárá 1873-96-i

14005.h

CÍMSZ Purje

SZEMÉLYNÉ Purje Zsigmo

SZÓCIK Zsigmo idő orvostaná Ign orvosí testvérbátyj sz Szentes 1845 meg Budapest 189 feb 1 pes béc egyetemek tanul ma Korán Frigy asszisztens 187 ped orvostörténel magántaná le budapes egyeteme Számosérdek tanulmán jele m haz külföl szaklapokb tö kivá orvo szakmunk lefordíto magyarr Fő önálló megjele műve Gyógyásza vényzsebkön Dilnberg utá 18 18 Gyógyásza vé zsebkön n gyermekbetegségek néz 18 18 Ébers-fé orvo papyr 18 belgyógyász tanköny orvosnövendék gyakor orvos számá kö 1885-87, kia 18 st.-galleni-kolost könyvtáráb őrzö orvo kézirat 18 Szerkesztet Orvos Zsebnaptár 1873-96-

14005.

CÍMS Purj

SZEMÉLYN Purj Zsigm

SZÓCI Zsigm id orvostan Ig orvos testvérbáty s Szente 184 me Budapes 18 fe pe bé egyeteme tanu m Korá Frig assziszten 18 pe orvostörténe magántan l budape egyetem Számosérde tanulmá jel ha külfö szaklapok t kiv orv szakmun lefordít magyar F önáll megjel műv Gyógyász vényzsebkö Dilnber ut 1 1 Gyógyász v zsebkö gyermekbetegsége né 1 1 Ébers-f orv papy 1 belgyógyás tankön orvosnövendé gyako orvo szám k 1885-87 ki 1 st.-galleni-kolos könyvtárá őrz orv kézira 1 Szerkeszte Orvo Zsebnaptá 1873-96

14005

CÍM Pur

SZEMÉLY Pur Zsig

SZÓC Zsig i orvosta I orvo testvérbát Szent 18 m Budape 1 f p b egyetem tan Kor Fri assziszte 1 p orvostörtén magánta budap egyete Számosérd tanulm je h külf szaklapo ki or szakmu lefordí magya önál megje mű Gyógyás vényzsebk Dilnbe u Gyógyás zsebk gyermekbetegség n Ébers- or pap belgyógyá tankö orvosnövend gyak orv szá 1885-8 k st.-galleni-kolo könyvtár őr or kézir Szerkeszt Orv Zsebnapt 1873-9

1400

CÍ Pu

SZEMÉL Pu Zsi

SZÓ Zsi orvost orv testvérbá Szen 1 Budap egyete ta Ko Fr assziszt orvostörté magánt buda egyet Számosér tanul j kül szaklap k o szakm leford magy öná megj m Gyógyá vényzseb Dilnb Gyógyá zseb gyermekbetegsé Ébers o pa belgyógy tank orvosnöven gya or sz 1885- st.-galleni-kol könyvtá ő o kézi Szerkesz Or Zsebnap 1873-