14011.htm

CÍMSZÓ: Rabbi

SZÓCIKK: Rabbi, a zsidó lelkész címe. Az aram nyelvben mestert jelent. A cím már Jézus korában is dívott és Jézust is rabbinak (mester) szólították a tanítványai. A talmudszerzők egyik generációjának tagjai szintén ezt a címet viselték. A R. címmel csak az élhetett, aki az ügynevezett szemichó-ban (kézfeltevésben), tehát felavatásban részesült. A Talmud idejében csupán a tanításra adott jogot a felavatás, a lelkészi teendők nem tartoztak akkor még a R. hatáskörébe. A Talmud lezárását követő században élt tudósok nem éltek a R. címmel, de a középkorban megint divatba jött és lassan-lassan a lelkészekre ruházták át, noha kijár az a nem lelkészkedő talmudtudósnak is. L. Ráv.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4011. címszó a lexikon => 728. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14011.htm

CÍMSZÓ: Rabbi

SZÓCIKK: Rabbi, a zsidó lelkész címe. Az aram nyelvben mestert jelent. A cím már Jézus korában is dívott és Jézust is rabbinak mester szólították a tanítványai. A talmudszerzők egyik generációjának tagjai szintén ezt a címet viselték. A R. címmel csak az élhetett, aki az ügynevezett szemichó-ban kézfeltevésben , tehát felavatásban részesült. A Talmud idejében csupán a tanításra adott jogot a felavatás, a lelkészi teendők nem tartoztak akkor még a R. hatáskörébe. A Talmud lezárását követő században élt tudósok nem éltek a R. címmel, de a középkorban megint divatba jött és lassan-lassan a lelkészekre ruházták át, noha kijár az a nem lelkészkedő talmudtudósnak is. L. Ráv.

14011.ht

CÍMSZÓ Rabb

SZÓCIKK Rabbi zsid lelkés címe A ara nyelvbe mester jelent cí má Jézu korába i dívot é Jézus i rabbina meste szólítottá tanítványai talmudszerző egyi generációjána tagja szinté ez címe viselték R címme csa a élhetett ak a ügynevezet szemichó-ba kézfeltevésbe tehá felavatásba részesült Talmu idejébe csupá tanításr adot jogo felavatás lelkész teendő ne tartozta akko mé R hatáskörébe Talmu lezárásá követ századba él tudóso ne élte R címmel d középkorba megin divatb jöt é lassan-lassa lelkészekr ruháztá át noh kijá a ne lelkészked talmudtudósna is L Ráv

14011.h

CÍMSZ Rab

SZÓCIK Rabb zsi lelké cím ar nyelvb meste jelen c m Jéz koráb dívo Jézu rabbin mest szólított tanítványa talmudszerz egy generációján tagj szint e cím viselté címm cs élhetet a ügyneveze szemichó-b kézfeltevésb teh felavatásb részesül Talm idejéb csup tanítás ado jog felavatá lelkés teend n tartozt akk m hatásköréb Talm lezárás köve századb é tudós n élt címme középkorb megi divat jö lassan-lass lelkészek ruházt á no kij n lelkészke talmudtudósn i Rá

14011.

CÍMS Ra

SZÓCI Rab zs lelk cí a nyelv mest jele Jé korá dív Jéz rabbi mes szólítot tanítvány talmudszer eg generációjá tag szin cí viselt cím c élhete ügynevez szemichó- kézfeltevés te felavatás részesü Tal idejé csu tanítá ad jo felavat lelké teen tartoz ak hatásköré Tal lezárá köv század tudó él címm középkor meg diva j lassan-las lelkésze ruház n ki lelkészk talmudtudós R

14011

CÍM R

SZÓC Ra z lel c nyel mes jel J kor dí Jé rabb me szólíto tanítván talmudsze e generációj ta szi c visel cí élhet ügyneve szemichó kézfeltevé t felavatá részes Ta idej cs tanít a j felava lelk tee tarto a hatáskör Ta lezár kö száza tud é cím középko me div lassan-la lelkész ruhá k lelkész talmudtudó

1401SZÓ R le nye me je ko d J rab m szólít tanítvá talmudsz generáció t sz vise c élhe ügynev szemich kézfeltev felavat része T ide c taní felav lel te tart hatáskö T lezá k száz tu cí középk m di lassan-l lelkés ruh lelkés talmudtud