14013.htm

CÍMSZÓ: Rabszolgakereskedők

SZÓCIKK: "Rabszolgakereskedők. Történelmi feljegyzések szerint a magyar honfoglalás idejében a zsidók éppen úgy foglalkoztak rabszolgakereskedéssel, mint az uralkodó népek. A honfoglalás korabeli Magyarország északnyugati részei ezidőtájt még Szvatopluk nagymorvai birodalmához tartoztak. Itt már voltak zsidó lakosok, akik nyugatról vándoroltak ide és kereskedéssel foglalkoztak. Egy Raffelstettenben 903 és 907 közt kelt bajor vámszabályzat utal a zsidó kereskedésre és rabszolgaszállításra is, amelyet a Dunán bonyolítottak le Bajorország és Morvaország között. Ez a vámszabályzat utolsó pontjában meghagyja, hogy a Zsidók és egyéb kereskedők bárhonnét jöjjenek ezen (t. i. Morva-) országból, vagy más országból, rabszolgák és egyéb árucikkek után igazságos vámot fizessenek, amint az előbbi királyok idejében még szokásban volt. A rabszolgakereskedelem hosszú időkig dívott az Árpádházi királyok alatt is és a kereszténység elterjedése után csak annyiban korlátozódott, hogy a zsidókat több ízben eltiltották a keresztény rabszolgák vásárlásától. Az első ilyen értelmű törvényt Szt. László hozta "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4013. címszó a lexikon => 728. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14013.htm

CÍMSZÓ: Rabszolgakereskedők

SZÓCIKK: Rabszolgakereskedők. Történelmi feljegyzések szerint a magyar honfoglalás idejében a zsidók éppen úgy foglalkoztak rabszolgakereskedéssel, mint az uralkodó népek. A honfoglalás korabeli Magyarország északnyugati részei ezidőtájt még Szvatopluk nagymorvai birodalmához tartoztak. Itt már voltak zsidó lakosok, akik nyugatról vándoroltak ide és kereskedéssel foglalkoztak. Egy Raffelstettenben 903 és 907 közt kelt bajor vámszabályzat utal a zsidó kereskedésre és rabszolgaszállításra is, amelyet a Dunán bonyolítottak le Bajorország és Morvaország között. Ez a vámszabályzat utolsó pontjában meghagyja, hogy a Zsidók és egyéb kereskedők bárhonnét jöjjenek ezen t. i. Morva- országból, vagy más országból, rabszolgák és egyéb árucikkek után igazságos vámot fizessenek, amint az előbbi királyok idejében még szokásban volt. A rabszolgakereskedelem hosszú időkig dívott az Árpádházi királyok alatt is és a kereszténység elterjedése után csak annyiban korlátozódott, hogy a zsidókat több ízben eltiltották a keresztény rabszolgák vásárlásától. Az első ilyen értelmű törvényt Szt. László hozta

14013.ht

CÍMSZÓ Rabszolgakereskedő

SZÓCIKK Rabszolgakereskedők Történelm feljegyzése szerin magya honfoglalá idejébe zsidó éppe úg foglalkozta rabszolgakereskedéssel min a uralkod népek honfoglalá korabel Magyarorszá északnyugat része ezidőtáj mé Szvatoplu nagymorva birodalmáho tartoztak It má volta zsid lakosok aki nyugatró vándorolta id é kereskedésse foglalkoztak Eg Raffelstettenbe 90 é 90 köz kel bajo vámszabályza uta zsid kereskedésr é rabszolgaszállításr is amelye Duná bonyolította l Bajororszá é Morvaorszá között E vámszabályza utols pontjába meghagyja hog Zsidó é egyé kereskedő bárhonné jöjjene eze t i Morva országból vag má országból rabszolgá é egyé árucikke utá igazságo vámo fizessenek amin a előbb királyo idejébe mé szokásba volt rabszolgakereskedele hossz időki dívot a Árpádház királyo alat i é kereszténysé elterjedés utá csa annyiba korlátozódott hog zsidóka töb ízbe eltiltottá keresztén rabszolgá vásárlásától A els ilye értelm törvény Szt Lászl hozt

14013.h

CÍMSZ Rabszolgakeresked

SZÓCIK Rabszolgakereskedő Történel feljegyzés szeri magy honfoglal idejéb zsid épp ú foglalkozt rabszolgakereskedésse mi uralko népe honfoglal korabe Magyarorsz északnyuga rész ezidőtá m Szvatopl nagymorv birodalmáh tartozta I m volt zsi lakoso ak nyugatr vándorolt i kereskedéss foglalkozta E Raffelstettenb 9 9 kö ke baj vámszabályz ut zsi kereskedés rabszolgaszállítás i amely Dun bonyolított Bajororsz Morvaorsz közöt vámszabályz utol pontjáb meghagyj ho Zsid egy keresked bárhonn jöjjen ez Morv országbó va m országbó rabszolg egy árucikk ut igazság vám fizessene ami előb király idejéb m szokásb vol rabszolgakereskedel hoss idők dívo Árpádhá király ala kereszténys elterjedé ut cs annyib korlátozódot ho zsidók tö ízb eltiltott kereszté rabszolg vásárlásátó el ily értel törvén Sz Lász hoz

14013.

CÍMS Rabszolgakereske

SZÓCI Rabszolgakeresked Történe feljegyzé szer mag honfogla idejé zsi ép foglalkoz rabszolgakereskedéss m uralk nép honfogla korab Magyarors északnyug rés ezidőt Szvatop nagymor birodalmá tartozt vol zs lakos a nyugat vándorol kereskedés foglalkozt Raffelstetten k k ba vámszabály u zs kereskedé rabszolgaszállítá amel Du bonyolítot Bajorors Morvaors közö vámszabály uto pontjá meghagy h Zsi eg kereske bárhon jöjje e Mor országb v országb rabszol eg árucik u igazsá vá fizessen am elő királ idejé szokás vo rabszolgakereskede hos idő dív Árpádh királ al keresztény elterjed u c annyi korlátozódo h zsidó t íz eltiltot kereszt rabszol vásárlását e il érte törvé S Lás ho

14013

CÍM Rabszolgakeresk

SZÓC Rabszolgakereske Történ feljegyz sze ma honfogl idej zs é foglalko rabszolgakereskedés ural né honfogl kora Magyaror északnyu ré ezidő Szvato nagymo birodalm tartoz vo z lako nyuga vándoro kereskedé foglalkoz Raffelstette b vámszabál z keresked rabszolgaszállít ame D bonyolíto Bajoror Morvaor köz vámszabál ut pontj meghag Zs e keresk bárho jöjj Mo ország ország rabszo e áruci igazs v fizesse a el kirá idej szoká v rabszolgakeresked ho id dí Árpád kirá a keresztén elterje anny korlátozód zsid í eltilto keresz rabszo vásárlásá i ért törv Lá h

1401

CÍ Rabszolgakeres

SZÓ Rabszolgakeresk Törté feljegy sz m honfog ide z foglalk rabszolgakereskedé ura n honfog kor Magyaro északny r ezid Szvat nagym birodal tarto v lak nyug vándor keresked foglalko Raffelstett vámszabá kereske rabszolgaszállí am bonyolít Bajoro Morvao kö vámszabá u pont megha Z keres bárh jöj M orszá orszá rabsz áruc igaz fizess e kir ide szok rabszolgakereske h i d Árpá kir kereszté elterj ann korlátozó zsi eltilt keres rabsz vásárlás ér tör L