14015.htm

CÍMSZÓ: Ráckeve

SZÓCIKK: Ráckeve, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm., 6551 lak. A R.-i hitközség egészen újkeletű. Bár régebben is laktak itt zsidók, de csak szórványosan, úgy hogy a hitközség megalapítására csak 1879. került sor. Ugyanekkor létesült a Chevra Kadisa is. Templomot 1885. építtetett a hitközség a tagok önkéntes adományából és gyűjtés útján. Első rabbija, illetve rabbihelyettese Bande Illés, aki ma is működik. A hitközség magasabb állást betöltő tagjai Hajdú Jenő pénzügyi tanácsos és Pártos Samu m. kir. állatorvos. Holczmann Henrik fatelepe, Kovács Zsigmond és Klopfer Mihály szőlőgazdaságai számottevő tényezői R. gazdasági életének. A statusquo hitközség 3512 pengős költségvetéssel dolgozik s 200 pengőt költ szociális célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Pereg, Lacháza, Aporka, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetbecse községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 122, a családok száma 38, az adófizetőké 56. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 20 kereskedő, 2 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 orvos, 3 iparos és l magánzó. A világháborúban 34 tagja vett részt, 6 esett el. Mai vezetősége: Szagel Sándor elnök, Roth Albert alelnök, Szagel Lajos pénztárnok, Zoltán József jegyző, Assinger Áron a Chevra Kadisa elnöke, Holczman Henrikné a Nőegylet elnöknője, Lengyel László, Wessely Lajos, Steinberger Adolf, Gröner Illés, Klopfer Bernát és Blum József elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4015. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14015.htm

CÍMSZÓ: Ráckeve

SZÓCIKK: Ráckeve, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm., 6551 lak. A R.-i hitközség egészen újkeletű. Bár régebben is laktak itt zsidók, de csak szórványosan, úgy hogy a hitközség megalapítására csak 1879. került sor. Ugyanekkor létesült a Chevra Kadisa is. Templomot 1885. építtetett a hitközség a tagok önkéntes adományából és gyűjtés útján. Első rabbija, illetve rabbihelyettese Bande Illés, aki ma is működik. A hitközség magasabb állást betöltő tagjai Hajdú Jenő pénzügyi tanácsos és Pártos Samu m. kir. állatorvos. Holczmann Henrik fatelepe, Kovács Zsigmond és Klopfer Mihály szőlőgazdaságai számottevő tényezői R. gazdasági életének. A statusquo hitközség 3512 pengős költségvetéssel dolgozik s 200 pengőt költ szociális célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Pereg, Lacháza, Aporka, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetbecse községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 122, a családok száma 38, az adófizetőké 56. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 20 kereskedő, 2 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 orvos, 3 iparos és l magánzó. A világháborúban 34 tagja vett részt, 6 esett el. Mai vezetősége: Szagel Sándor elnök, Roth Albert alelnök, Szagel Lajos pénztárnok, Zoltán József jegyző, Assinger Áron a Chevra Kadisa elnöke, Holczman Henrikné a Nőegylet elnöknője, Lengyel László, Wessely Lajos, Steinberger Adolf, Gröner Illés, Klopfer Bernát és Blum József elöljárók.

14015.ht

CÍMSZÓ Ráckev

SZÓCIKK Ráckeve nagyk Pest-Pilis-Solt-Kiskú vm. 655 lak R.- hitközsé egésze újkeletű Bá régebbe i lakta it zsidók d csa szórványosan úg hog hitközsé megalapításár csa 1879 kerül sor Ugyanekko létesül Chevr Kadis is Templomo 1885 építtetet hitközsé tago önkénte adományábó é gyűjté útján Els rabbija illetv rabbihelyettes Band Illés ak m i működik hitközsé magasab állás betölt tagja Hajd Jen pénzügy tanácso é Párto Sam m kir állatorvos Holczman Henri fatelepe Kovác Zsigmon é Klopfe Mihál szőlőgazdasága számottev tényező R gazdaság életének statusqu hitközsé 351 pengő költségvetésse dolgozi 20 pengő köl szociáli célokra hitközsé anyakönyv területéhe Pereg Lacháza Aporka Szigetszentmárton Szigetújfalu Szigetbecs községe tartoznak hitközsé lélekszám 122 családo szám 38 a adófizetők 56 Foglalkozá szerint nagykereskedő 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos iparo é magánzó világháborúba 3 tagj vet részt eset el Ma vezetősége Szage Sándo elnök Rot Alber alelnök Szage Lajo pénztárnok Zoltá Józse jegyző Assinge Áro Chevr Kadis elnöke Holczma Henrikn Nőegyle elnöknője Lengye László Wessel Lajos Steinberge Adolf Gröne Illés Klopfe Berná é Blu Józse elöljárók

14015.h

CÍMSZ Rácke

SZÓCIK Ráckev nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk vm 65 la R. hitközs egész újkelet B régebb lakt i zsidó cs szórványosa ú ho hitközs megalapításá cs 187 kerü so Ugyanekk létesü Chev Kadi i Templom 188 építtete hitközs tag önként adományáb gyűjt útjá El rabbij illet rabbihelyette Ban Illé a működi hitközs magasa állá betöl tagj Haj Je pénzüg tanács Párt Sa ki állatorvo Holczma Henr fatelep Ková Zsigmo Klopf Mihá szőlőgazdaság számotte tényez gazdasá életéne statusq hitközs 35 peng költségvetéss dolgoz 2 peng kö szociál célokr hitközs anyaköny területéh Pere Lacház Apork Szigetszentmárto Szigetújfal Szigetbec község tartozna hitközs lélekszá 12 család szá 3 adófizető 5 Foglalkoz szerin nagykeresked keresked ügyvé köztisztvisel orvo ipar magánz világháborúb tag ve rész ese e M vezetőség Szag Sánd elnö Ro Albe alelnö Szag Laj pénztárno Zolt Józs jegyz Assing Ár Chev Kadi elnök Holczm Henrik Nőegyl elnöknőj Lengy Lászl Wesse Lajo Steinberg Adol Grön Illé Klopf Bern Bl Józs elöljáró

14015.

CÍMS Ráck

SZÓCI Rácke nag Pest-Pilis-Solt-Kis v 6 l R hitköz egés újkele régeb lak zsid c szórványos h hitköz megalapítás c 18 ker s Ugyanek létes Che Kad Templo 18 építtet hitköz ta önkén adományá gyűj útj E rabbi ille rabbihelyett Ba Ill működ hitköz magas áll betö tag Ha J pénzü tanác Pár S k állatorv Holczm Hen fatele Kov Zsigm Klop Mih szőlőgazdasá számott ténye gazdas életén status hitköz 3 pen költségvetés dolgo pen k szociá célok hitköz anyakön területé Per Lachá Apor Szigetszentmárt Szigetújfa Szigetbe közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz adófizet Foglalko szeri nagykereske kereske ügyv köztisztvise orv ipa magán világháború ta v rés es vezetősé Sza Sán eln R Alb aleln Sza La pénztárn Zol Józ jegy Assin Á Che Kad elnö Holcz Henri Nőegy elnöknő Leng Lász Wess Laj Steinber Ado Grö Ill Klop Ber B Józ elöljár

14015

CÍM Rác

SZÓC Ráck na Pest-Pilis-Solt-Ki hitkö egé újkel rége la zsi szórványo hitkö megalapítá 1 ke Ugyane léte Ch Ka Templ 1 építte hitkö t önké adomány gyű út rabb ill rabbihelyet B Il műkö hitkö maga ál bet ta H pénz taná Pá állator Holcz He fatel Ko Zsig Klo Mi szőlőgazdas számot tény gazda életé statu hitkö pe költségveté dolg pe szoci célo hitkö anyakö terület Pe Lach Apo Szigetszentmár Szigetújf Szigetb közs tartoz hitkö léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk keresk ügy köztisztvis or ip magá világhábor t ré e vezetős Sz Sá el Al alel Sz L pénztár Zo Jó jeg Assi Ch Ka eln Holc Henr Nőeg elnökn Len Lás Wes La Steinbe Ad Gr Il Klo Be Jó elöljá

1401

CÍ Rá

SZÓ Rác n Pest-Pilis-Solt-K hitk eg újke rég l zs szórvány hitk megalapít k Ugyan lét C K Temp építt hitk önk adomán gy ú rab il rabbihelye I műk hitk mag á be t pén tan P állato Holc H fate K Zsi Kl M szőlőgazda számo tén gazd élet stat hitk p költségvet dol p szoc cél hitk anyak terüle P Lac Ap Szigetszentmá Szigetúj Sziget köz tarto hitk lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres keres üg köztisztvi o i mag világhábo r vezető S S e A ale S pénztá Z J je Ass C K el Hol Hen Nőe elnök Le Lá We L Steinb A G I Kl B J elölj