14020.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Antal

SZÓCIKK: "R. Antal, műfordító, költő és irodalomtörténész, szül. Móron 1862 jún. 29. Budapesten tanult és szerzett tanári diplomát. 1885-ben a képviselőház gyorsíró-irodájába lépett, amelynek később főnöke lett. Munkássága rendkívül kiterjedt s megoszlik az eredeti költemények, a műfordítások és az irodalomtörténet között. Eredeti versei: Versek; Dalok és történetek; Rákóczi sírja és egyéb költemények; Mesék az íróvilágból; Római ritmusok; Háborús strófák. Műfordításai: Olasz költőkből; Latin költők; Görög költők; Petrarca összes szerelmi szonettjei; Leopardi összes versei; Idegen költők albuma; Ariosto Örjöngő Lorántja: Firduszi Sahnáméja; Dante Pokla. Fordított ezenkívül Shakespeartől, Schillertől, Coppéetől, Mussettől. Szerkesztette a Magyar Könyvtárt, a Magyar Ifjúságot, a Remekírók Képes Könyvtárát. Tagja a Kisfaludy Társaságnak és a Shakespeare-bizottság állandó előadója s a velencei tudományos társaságnak is tagja. Ő alapította meg a Magyar Pen Klubot, melynek igazgatója. Tudományos művei: Idegen szavak szótára ; A magyar műfordítás története; Az olasz irodalom története; Az ifjabb Michelangelo Buonarotti; Dante; A fordítás művészete ; A magyar rím: Per il centenario del romanziere ungherese Jókai c. műve a velencei Akadémia kiadásában jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4020. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14020.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Antal

SZÓCIKK: R. Antal, műfordító, költő és irodalomtörténész, szül. Móron 1862 jún. 29. Budapesten tanult és szerzett tanári diplomát. 1885-ben a képviselőház gyorsíró-irodájába lépett, amelynek később főnöke lett. Munkássága rendkívül kiterjedt s megoszlik az eredeti költemények, a műfordítások és az irodalomtörténet között. Eredeti versei: Versek; Dalok és történetek; Rákóczi sírja és egyéb költemények; Mesék az íróvilágból; Római ritmusok; Háborús strófák. Műfordításai: Olasz költőkből; Latin költők; Görög költők; Petrarca összes szerelmi szonettjei; Leopardi összes versei; Idegen költők albuma; Ariosto Örjöngő Lorántja: Firduszi Sahnáméja; Dante Pokla. Fordított ezenkívül Shakespeartől, Schillertől, Coppéetől, Mussettől. Szerkesztette a Magyar Könyvtárt, a Magyar Ifjúságot, a Remekírók Képes Könyvtárát. Tagja a Kisfaludy Társaságnak és a Shakespeare-bizottság állandó előadója s a velencei tudományos társaságnak is tagja. Ő alapította meg a Magyar Pen Klubot, melynek igazgatója. Tudományos művei: Idegen szavak szótára ; A magyar műfordítás története; Az olasz irodalom története; Az ifjabb Michelangelo Buonarotti; Dante; A fordítás művészete ; A magyar rím: Per il centenario del romanziere ungherese Jókai c. műve a velencei Akadémia kiadásában jelent meg.

14020.ht

CÍMSZÓ Rad

SZEMÉLYNÉV Rad Anta

SZÓCIKK R Antal műfordító költ é irodalomtörténész szül Móro 186 jún 29 Budapeste tanul é szerzet tanár diplomát 1885-be képviselőhá gyorsíró-irodájáb lépett amelyne későb főnök lett Munkásság rendkívü kiterjed megoszli a eredet költemények műfordításo é a irodalomtörténe között Eredet versei Versek Dalo é történetek Rákócz sírj é egyé költemények Mesé a íróvilágból Róma ritmusok Háború strófák Műfordításai Olas költőkből Lati költők Görö költők Petrarc össze szerelm szonettjei Leopard össze versei Idege költő albuma Ariost Örjöng Lorántja Firdusz Sahnáméja Dant Pokla Fordítot ezenkívü Shakespeartől Schillertől Coppéetől Mussettől Szerkesztett Magya Könyvtárt Magya Ifjúságot Remekíró Képe Könyvtárát Tagj Kisfalud Társaságna é Shakespeare-bizottsá álland előadój velence tudományo társaságna i tagja alapított me Magya Pe Klubot melyne igazgatója Tudományo művei Idege szava szótár magya műfordítá története A olas irodalo története A ifjab Michelangel Buonarotti Dante fordítá művészet magya rím Pe i centenari de romanzier ungheres Jóka c műv velence Akadémi kiadásába jelen meg

14020.h

CÍMSZ Ra

SZEMÉLYNÉ Ra Ant

SZÓCIK Anta műfordít köl irodalomtörténés szü Mór 18 jú 2 Budapest tanu szerze taná diplomá 1885-b képviselőh gyorsíró-irodájá lépet amelyn késő főnö let Munkássá rendkív kiterje megoszl erede költeménye műfordítás irodalomtörtén közöt Erede verse Verse Dal története Rákóc sír egy költeménye Mes íróvilágbó Róm ritmuso Hábor strófá Műfordítása Ola költőkbő Lat költő Gör költő Petrar össz szerel szonettje Leopar össz verse Ideg költ album Arios Örjön Lorántj Firdus Sahnáméj Dan Pokl Fordíto ezenkív Shakespeartő Schillertő Coppéető Mussettő Szerkesztet Magy Könyvtár Magy Ifjúságo Remekír Kép Könyvtárá Tag Kisfalu Társaságn Shakespeare-bizotts állan előadó velenc tudomány társaságn tagj alapítot m Magy P Klubo melyn igazgatój Tudomány műve Ideg szav szótá magy műfordít történet ola irodal történet ifja Michelange Buonarott Dant fordít művésze magy rí P centenar d romanzie unghere Jók mű velenc Akadém kiadásáb jele me

14020.

CÍMS R

SZEMÉLYN R An

SZÓCI Ant műfordí kö irodalomtörténé sz Mó 1 j Budapes tan szerz tan diplom 1885- képviselő gyorsíró-irodáj lépe amely kés főn le Munkáss rendkí kiterj megosz ered költemény műfordítá irodalomtörté közö Ered vers Vers Da történet Rákó sí eg költemény Me íróvilágb Ró ritmus Hábo stróf Műfordítás Ol költőkb La költ Gö költ Petra öss szere szonettj Leopa öss vers Ide köl albu Ario Örjö Loránt Firdu Sahnámé Da Pok Fordít ezenkí Shakespeart Schillert Coppéet Mussett Szerkeszte Mag Könyvtá Mag Ifjúság Remekí Ké Könyvtár Ta Kisfal Társaság Shakespeare-bizott álla előad velen tudomán társaság tag alapíto Mag Klub mely igazgató Tudomán műv Ide sza szót mag műfordí történe ol iroda történe ifj Michelang Buonarot Dan fordí művész mag r centena romanzi ungher Jó m velen Akadé kiadásá jel m

14020

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC An műford k irodalomtörtén s M Budape ta szer ta diplo 1885 képvisel gyorsíró-irodá lép amel ké fő l Munkás rendk kiter megos ere költemén műfordít irodalomtört köz Ere ver Ver D történe Rák s e költemén M íróvilág R ritmu Háb stró Műfordítá O költők L köl G köl Petr ös szer szonett Leop ös ver Id kö alb Ari Örj Lorán Fird Sahnám D Po Fordí ezenk Shakespear Schiller Coppée Musset Szerkeszt Ma Könyvt Ma Ifjúsá Remek K Könyvtá T Kisfa Társasá Shakespeare-bizot áll előa vele tudomá társasá ta alapít Ma Klu mel igazgat Tudomá mű Id sz szó ma műford történ o irod történ if Michelan Buonaro Da ford művés ma centen romanz unghe J vele Akad kiadás je

1402SZEMÉL

SZÓ A műfor irodalomtörté Budap t sze t dipl 188 képvise gyorsíró-irod lé ame k f Munká rend kite mego er költemé műfordí irodalomtör kö Er ve Ve történ Rá költemé íróvilá ritm Há str Műfordít költő kö kö Pet ö sze szonet Leo ö ve I k al Ar Ör Lorá Fir Sahná P Ford ezen Shakespea Schille Coppé Musse Szerkesz M Könyv M Ifjús Reme Könyvt Kisf Társas Shakespeare-bizo ál elő vel tudom társas t alapí M Kl me igazga Tudom m I s sz m műfor törté iro törté i Michela Buonar D for művé m cente roman ungh vel Aka kiadá j