14024.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Richárd

SZÓCIKK: R. Richárd*, újságíró, szül. Budapesten 1876. A Művészeti Közlöny munkatársa volt, később a Neues Politisches Volksblatt, majd a Magyar Hirlap közgazdasági tudósítója lett. 1911-től kezdve szerkesztette a Fővárosi Közlönyt, majd pedig egy kőnyomatos lapot szerkesztett. Könyve jelent meg A magyar vasúti sztrájkok történetéről, továbbá Budapest in Schrift u.Bild címmel


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4024. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14024.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Richárd

SZÓCIKK: R. Richárd*, újságíró, szül. Budapesten 1876. A Művészeti Közlöny munkatársa volt, később a Neues Politisches Volksblatt, majd a Magyar Hirlap közgazdasági tudósítója lett. 1911-től kezdve szerkesztette a Fővárosi Közlönyt, majd pedig egy kőnyomatos lapot szerkesztett. Könyve jelent meg A magyar vasúti sztrájkok történetéről, továbbá Budapest in Schrift u.Bild címmel

14024.ht

CÍMSZÓ Rad

SZEMÉLYNÉV Rad Richár

SZÓCIKK R Richárd* újságíró szül Budapeste 1876 Művészet Közlön munkatárs volt későb Neue Politische Volksblatt maj Magya Hirla közgazdaság tudósítój lett 1911-tő kezdv szerkesztett Főváros Közlönyt maj pedi eg kőnyomato lapo szerkesztett Könyv jelen me magya vasút sztrájko történetéről tovább Budapes i Schrif u.Bil címme

14024.h

CÍMSZ Ra

SZEMÉLYNÉ Ra Richá

SZÓCIK Richárd újságír szü Budapest 187 Művésze Közlö munkatár vol késő Neu Politisch Volksblat ma Magy Hirl közgazdasá tudósító let 1911-t kezd szerkesztet Főváro Közlöny ma ped e kőnyomat lap szerkesztet Köny jele m magy vasú sztrájk történetérő továb Budape Schri u.Bi címm

14024.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Rich

SZÓCI Richár újságí sz Budapes 18 Művész Közl munkatá vo kés Ne Politisc Volksbla m Mag Hir közgazdas tudósít le 1911- kez szerkeszte Fővár Közlön m pe kőnyoma la szerkeszte Kön jel mag vas sztráj történetér tová Budap Schr u.B cím

14024

CÍM

SZEMÉLY Ric

SZÓC Richá újság s Budape 1 Művés Köz munkat v ké N Politis Volksbl Ma Hi közgazda tudósí l 1911 ke szerkeszt Fővá Közlö p kőnyom l szerkeszt Kö je ma va sztrá történeté tov Buda Sch u. cí

1402SZEMÉL Ri

SZÓ Rich újsá Budap Művé Kö munka k Politi Volksb M H közgazd tudós 191 k szerkesz Főv Közl kőnyo szerkesz K j m v sztr történet to Bud Sc u c