14025.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Sámuel

SZÓCIKK: "R.Sámuel, író, szül. Petröcön 1857 febr. 7., megh. Budapesten 1919 júl. 18. Bécsben tanult jogot, azután Parisba ment, ahol több lap levelezője lett. 1898-tól kezdve a M. Távirati Iroda vezetője volt s a hírszolgáltatás újjászervezése terén nagy érdemeket szerzett. Publicisztikai munkásságot külföldi lapokban és a Pester Lloyd-ban fejtett ki. Főbb munkái: Tisza, seine Partei u.seine Gegner : Az összeférhetetlenség; Die ungarische Verfassung; Das Deutschtum in Ungarn; Politikai olvasókönyv: Újságírók iskolája; Népies politika; A politikai Robinson; Politikai frázisok és jelszavak; Újságírók (dráma); Der Sturz des Zarismus; John Bull és társai. Felesége R. Hirsch Nelli (1. o.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4025. címszó a lexikon => 729. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14025.htm

CÍMSZÓ: Radó

SZEMÉLYNÉV: Radó Sámuel

SZÓCIKK: R.Sámuel, író, szül. Petröcön 1857 febr. 7., megh. Budapesten 1919 júl. 18. Bécsben tanult jogot, azután Parisba ment, ahol több lap levelezője lett. 1898-tól kezdve a M. Távirati Iroda vezetője volt s a hírszolgáltatás újjászervezése terén nagy érdemeket szerzett. Publicisztikai munkásságot külföldi lapokban és a Pester Lloyd-ban fejtett ki. Főbb munkái: Tisza, seine Partei u.seine Gegner : Az összeférhetetlenség; Die ungarische Verfassung; Das Deutschtum in Ungarn; Politikai olvasókönyv: Újságírók iskolája; Népies politika; A politikai Robinson; Politikai frázisok és jelszavak; Újságírók dráma ; Der Sturz des Zarismus; John Bull és társai. Felesége R. Hirsch Nelli 1. o. .

14025.ht

CÍMSZÓ Rad

SZEMÉLYNÉV Rad Sámue

SZÓCIKK R.Sámuel író szül Petröcö 185 febr 7. megh Budapeste 191 júl 18 Bécsbe tanul jogot azutá Parisb ment aho töb la levelezőj lett 1898-tó kezdv M Távirat Irod vezetőj vol hírszolgáltatá újjászervezés teré nag érdemeke szerzett Publicisztika munkásságo külföld lapokba é Peste Lloyd-ba fejtet ki Főb munkái Tisza sein Parte u.sein Gegne A összeférhetetlenség Di ungarisch Verfassung Da Deutschtu i Ungarn Politika olvasókönyv Újságíró iskolája Népie politika politika Robinson Politika fráziso é jelszavak Újságíró drám De Stur de Zarismus Joh Bul é társai Feleség R Hirsc Nell 1 o

14025.h

CÍMSZ Ra

SZEMÉLYNÉ Ra Sámu

SZÓCIK R.Sámue ír szü Petröc 18 feb 7 meg Budapest 19 jú 1 Bécsb tanu jogo azut Paris men ah tö l levelező let 1898-t kezd Távira Iro vezető vo hírszolgáltat újjászervezé ter na érdemek szerzet Publicisztik munkásság külföl lapokb Pest Lloyd-b fejte k Fő munká Tisz sei Part u.sei Gegn összeférhetetlensé D ungarisc Verfassun D Deutscht Ungar Politik olvasóköny Újságír iskoláj Népi politik politik Robinso Politik frázis jelszava Újságír drá D Stu d Zarismu Jo Bu társa Felesé Hirs Nel

14025.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Sám

SZÓCI R.Sámu í sz Petrö 1 fe me Budapes 1 j Bécs tan jog azu Pari me a t levelez le 1898- kez Távir Ir vezet v hírszolgálta újjászervez te n érdeme szerze Publiciszti munkássá külfö lapok Pes Lloyd- fejt F munk Tis se Par u.se Geg összeférhetetlens ungaris Verfassu Deutsch Unga Politi olvasókön Újságí iskolá Nép politi politi Robins Politi frázi jelszav Újságí dr St Zarism J B társ Feles Hir Ne

14025

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC R.Sám s Petr f m Budape Béc ta jo az Par m levele l 1898 ke Távi I veze hírszolgált újjászerve t érdem szerz Publiciszt munkáss külf lapo Pe Lloyd fej mun Ti s Pa u.s Ge összeférhetetlen ungari Verfass Deutsc Ung Polit olvasókö Újság iskol Né polit polit Robin Polit fráz jelsza Újság d S Zaris tár Fele Hi N

1402SZEMÉL S

SZÓ R.Sá Pet Budap Bé t j a Pa level 189 k Táv vez hírszolgál újjászerv érde szer Publicisz munkás kül lap P Lloy fe mu T P u. G összeférhetetle ungar Verfas Deuts Un Poli olvasók Újsá isko N poli poli Robi Poli frá jelsz Újsá Zari tá Fel H