14033.htm

CÍMSZÓ: Radványi

SZEMÉLYNÉV: Radványi László

SZÓCIKK: "Radványi László, közgazdasági író, szül. Budapesten 1876. A budapesti egyetemen jogot hallgatott és megszerezte az államtudományi doktorátust. Ezután a székesfőváros szolgálatába lépett, majd egy szerszámgyár cégvezetője volt. Az Üzlet c. közgazdasági lap szerkesztője. A Magyar Szaklapok Szindikátusának ügyvezető elnöke. Több ízben képviselte a budapesti szaklapokat külföldi kongresszusokon. Munkái: A magántisztviselők és az általános választói jog; A textilszakmabeli kondíció konvenciók; A reklám művészete (Földes Artúrral); A grafikai reklám művészete."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4033. címszó a lexikon => 730. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14033.htm

CÍMSZÓ: Radványi

SZEMÉLYNÉV: Radványi László

SZÓCIKK: Radványi László, közgazdasági író, szül. Budapesten 1876. A budapesti egyetemen jogot hallgatott és megszerezte az államtudományi doktorátust. Ezután a székesfőváros szolgálatába lépett, majd egy szerszámgyár cégvezetője volt. Az Üzlet c. közgazdasági lap szerkesztője. A Magyar Szaklapok Szindikátusának ügyvezető elnöke. Több ízben képviselte a budapesti szaklapokat külföldi kongresszusokon. Munkái: A magántisztviselők és az általános választói jog; A textilszakmabeli kondíció konvenciók; A reklám művészete Földes Artúrral ; A grafikai reklám művészete.

14033.ht

CÍMSZÓ Radvány

SZEMÉLYNÉV Radvány Lászl

SZÓCIKK Radvány László közgazdaság író szül Budapeste 1876 budapest egyeteme jogo hallgatot é megszerezt a államtudomány doktorátust Ezutá székesfőváro szolgálatáb lépett maj eg szerszámgyá cégvezetőj volt A Üzle c közgazdaság la szerkesztője Magya Szaklapo Szindikátusána ügyvezet elnöke Töb ízbe képviselt budapest szaklapoka külföld kongresszusokon Munkái magántisztviselő é a általáno választó jog textilszakmabel kondíci konvenciók reklá művészet Földe Artúrra grafika reklá művészete

14033.h

CÍMSZ Radván

SZEMÉLYNÉ Radván Lász

SZÓCIK Radván Lászl közgazdasá ír szü Budapest 187 budapes egyetem jog hallgato megszerez államtudomán doktorátus Ezut székesfővár szolgálatá lépet ma e szerszámgy cégvezető vol Üzl közgazdasá l szerkesztőj Magy Szaklap Szindikátusán ügyveze elnök Tö ízb képvisel budapes szaklapok külföl kongresszusoko Munká magántisztvisel általán választ jo textilszakmabe kondíc konvenció rekl művésze Föld Artúrr grafik rekl művészet

14033.

CÍMS Radvá

SZEMÉLYN Radvá Lás

SZÓCI Radvá Lász közgazdas í sz Budapes 18 budape egyete jo hallgat megszere államtudomá doktorátu Ezu székesfővá szolgálat lépe m szerszámg cégvezet vo Üz közgazdas szerkesztő Mag Szakla Szindikátusá ügyvez elnö T íz képvise budape szaklapo külfö kongresszusok Munk magántisztvise általá válasz j textilszakmab kondí konvenci rek művész Föl Artúr grafi rek művésze

14033

CÍM Radv

SZEMÉLY Radv Lá

SZÓC Radv Lás közgazda s Budape 1 budap egyet j hallga megszer államtudom doktorát Ez székesfőv szolgála lép szerszám cégveze v Ü közgazda szerkeszt Ma Szakl Szindikátus ügyve eln í képvis budap szaklap külf kongresszuso Mun magántisztvis által válas textilszakma kond konvenc re művés Fö Artú graf re művész

1403

CÍ Rad

SZEMÉL Rad L

SZÓ Rad Lá közgazd Budap buda egye hallg megsze államtudo doktorá E székesfő szolgál lé szerszá cégvez közgazd szerkesz M Szak Szindikátu ügyv el képvi buda szakla kül kongresszus Mu magántisztvi álta vála textilszakm kon konven r művé F Art gra r művés