14036.htm

CÍMSZÓ: Rakonitz

SZEMÉLYNÉV: Rakonitz Gyula

SZÓCIKK: "Rakonitz Gyula, ügyvéd, szaklapszerkesztő, szül. Budapesten 1894 dec. 25. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Neufchatelben és Oxfordban végezte. Pályáját mint törvényszéki jegyző az igazságügyminisztériumban kezdte, majd ügyvédi-irodát nyitott. Mint egyetemi adjunktus működik a budapesti Tudományegyetem büntetőjogi szemináriumán. Jogtanácsosa a budapesti orth. hitközségnek, a Frankfurti Biztosítónak és a Pesterzsébeti Gyufagyárnak. 1920 óta felelős szerkesztője a Magyar Jogélet c. jogtudományi folyóiratnak. Szaklapokban és napilapokban számos tanulmánya, és cikke jelent meg. Könyvalakban megjelent nagyobb munkái: A veszélyviselés (1916, az Egyetem Senger-díját nyerte); Kommentár a választójogi törvényről (1918). A kényszeregyezségi jogról (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4036. címszó a lexikon => 731. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14036.htm

CÍMSZÓ: Rakonitz

SZEMÉLYNÉV: Rakonitz Gyula

SZÓCIKK: Rakonitz Gyula, ügyvéd, szaklapszerkesztő, szül. Budapesten 1894 dec. 25. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Neufchatelben és Oxfordban végezte. Pályáját mint törvényszéki jegyző az igazságügyminisztériumban kezdte, majd ügyvédi-irodát nyitott. Mint egyetemi adjunktus működik a budapesti Tudományegyetem büntetőjogi szemináriumán. Jogtanácsosa a budapesti orth. hitközségnek, a Frankfurti Biztosítónak és a Pesterzsébeti Gyufagyárnak. 1920 óta felelős szerkesztője a Magyar Jogélet c. jogtudományi folyóiratnak. Szaklapokban és napilapokban számos tanulmánya, és cikke jelent meg. Könyvalakban megjelent nagyobb munkái: A veszélyviselés 1916, az Egyetem Senger-díját nyerte ; Kommentár a választójogi törvényről 1918 . A kényszeregyezségi jogról 1926 .

14036.ht

CÍMSZÓ Rakonit

SZEMÉLYNÉV Rakonit Gyul

SZÓCIKK Rakonit Gyula ügyvéd szaklapszerkesztő szül Budapeste 189 dec 25 Egyetem tanulmányai Budapesten Neufchatelbe é Oxfordba végezte Pályájá min törvényszék jegyz a igazságügyminisztériumba kezdte maj ügyvédi-irodá nyitott Min egyetem adjunktu működi budapest Tudományegyete büntetőjog szemináriumán Jogtanácsos budapest orth hitközségnek Frankfurt Biztosítóna é Pesterzsébet Gyufagyárnak 192 ót felelő szerkesztőj Magya Jogéle c jogtudomány folyóiratnak Szaklapokba é napilapokba számo tanulmánya é cikk jelen meg Könyvalakba megjelen nagyob munkái veszélyviselé 1916 a Egyete Senger-díjá nyert Kommentá választójog törvényrő 191 kényszeregyezség jogró 192

14036.h

CÍMSZ Rakoni

SZEMÉLYNÉ Rakoni Gyu

SZÓCIK Rakoni Gyul ügyvé szaklapszerkeszt szü Budapest 18 de 2 Egyete tanulmánya Budapeste Neufchatelb Oxfordb végezt Pályáj mi törvényszé jegy igazságügyminisztériumb kezdt ma ügyvédi-irod nyitot Mi egyete adjunkt működ budapes Tudományegyet büntetőjo szemináriumá Jogtanácso budapes ort hitközségne Frankfur Biztosítón Pesterzsébe Gyufagyárna 19 ó felel szerkesztő Magy Jogél jogtudomán folyóiratna Szaklapokb napilapokb szám tanulmány cik jele me Könyvalakb megjele nagyo munká veszélyvisel 191 Egyet Senger-díj nyer Komment választójo törvényr 19 kényszeregyezsé jogr 19

14036.

CÍMS Rakon

SZEMÉLYN Rakon Gy

SZÓCI Rakon Gyu ügyv szaklapszerkesz sz Budapes 1 d Egyet tanulmány Budapest Neufchatel Oxford végez Pályá m törvénysz jeg igazságügyminisztérium kezd m ügyvédi-iro nyito M egyet adjunk műkö budape Tudományegye büntetőj szeminárium Jogtanács budape or hitközségn Frankfu Biztosító Pesterzséb Gyufagyárn 1 fele szerkeszt Mag Jogé jogtudomá folyóiratn Szaklapok napilapok szá tanulmán ci jel m Könyvalak megjel nagy munk veszélyvise 19 Egye Senger-dí nye Kommen választój törvény 1 kényszeregyezs jog 1

14036

CÍM Rako

SZEMÉLY Rako G

SZÓC Rako Gy ügy szaklapszerkes s Budape Egye tanulmán Budapes Neufchate Oxfor vége Pály törvénys je igazságügyminisztériu kez ügyvédi-ir nyit egye adjun műk budap Tudományegy büntető szemináriu Jogtanác budap o hitközség Frankf Biztosít Pesterzsé Gyufagyár fel szerkesz Ma Jog jogtudom folyóirat Szaklapo napilapo sz tanulmá c je Könyvala megje nag mun veszélyvis 1 Egy Senger-d ny Komme választó törvén kényszeregyez jo

1403

CÍ Rak

SZEMÉL Rak

SZÓ Rak G üg szaklapszerke Budap Egy tanulmá Budape Neufchat Oxfo vég Pál törvény j igazságügyminisztéri ke ügyvédi-i nyi egy adju mű buda Tudományeg büntet szeminári Jogtaná buda hitközsé Frank Biztosí Pesterzs Gyufagyá fe szerkes M Jo jogtudo folyóira Szaklap napilap s tanulm j Könyval megj na mu veszélyvi Eg Senger- n Komm választ törvé kényszeregye j