14038.htm

CÍMSZÓ: Rajec

SZÓCIKK: Rajec, kisk. Trencsén vm. (Cs.-Szl.). A R.-i (kongresszusi) hitközség majdnem 200 éves. Mint a hitközség levéltárában levő okiratok igazolják, a hitközséget R.-en letelepedett kereskedők alapították 1745. A kis hitközségnek van egy nagyon régi, többször restaurált temploma. Többi intézményei : a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Steiner Vilmos az elnöke, a jótékonysággal foglalkozó Cedókó egyesület, melyet Altmann Aurél vezet és a Nőegylet, melynek Eiser Józsefné az elnöknője. A hitközség területéről többen származtak el olyanok, akik kulturális vagy közgazdasági működésükkel hírnévre tettek szert. Ezek Lang (l. o.) egyetemi tanár, N. Frank, aki kitérve papi pályára lépett s anglikán püspök lett és Kuffler Viktor bécsi gyáros. A hitközség 16,000 čk-s évi költségvetéssel dolgozik és ennek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközségnek, melynek anyakönyvi területéhez 30 község tartozik, lélekszáma kb. 300, a családok száma kb. 100, adót 45-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok nagyrészt kereskedők, iparosok és gazdálkodók. Mai vezetősége: Donáth Sándor elnök, Lipscher Lajos alelnök, Altmann Aurél pénztárnok és titkár. A hitközség kántora Veretyn Sámuel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4038. címszó a lexikon => 732. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14038.htm

CÍMSZÓ: Rajec

SZÓCIKK: Rajec, kisk. Trencsén vm. Cs.-Szl. . A R.-i kongresszusi hitközség majdnem 200 éves. Mint a hitközség levéltárában levő okiratok igazolják, a hitközséget R.-en letelepedett kereskedők alapították 1745. A kis hitközségnek van egy nagyon régi, többször restaurált temploma. Többi intézményei : a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Steiner Vilmos az elnöke, a jótékonysággal foglalkozó Cedókó egyesület, melyet Altmann Aurél vezet és a Nőegylet, melynek Eiser Józsefné az elnöknője. A hitközség területéről többen származtak el olyanok, akik kulturális vagy közgazdasági működésükkel hírnévre tettek szert. Ezek Lang l. o. egyetemi tanár, N. Frank, aki kitérve papi pályára lépett s anglikán püspök lett és Kuffler Viktor bécsi gyáros. A hitközség 16,000 čk-s évi költségvetéssel dolgozik és ennek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközségnek, melynek anyakönyvi területéhez 30 község tartozik, lélekszáma kb. 300, a családok száma kb. 100, adót 45-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok nagyrészt kereskedők, iparosok és gazdálkodók. Mai vezetősége: Donáth Sándor elnök, Lipscher Lajos alelnök, Altmann Aurél pénztárnok és titkár. A hitközség kántora Veretyn Sámuel.

14038.ht

CÍMSZÓ Raje

SZÓCIKK Rajec kisk Trencsé vm Cs.-Szl R.- kongresszus hitközsé majdne 20 éves Min hitközsé levéltárába lev okirato igazolják hitközsége R.-e letelepedet kereskedő alapítottá 1745 ki hitközségne va eg nagyo régi többszö restaurál temploma Több intézménye Chevr Kadisa melyne jelenle Steine Vilmo a elnöke jótékonyságga foglalkoz Cedók egyesület melye Altman Auré veze é Nőegylet melyne Eise Józsefn a elnöknője hitközsé területérő többe származta e olyanok aki kulturáli vag közgazdaság működésükke hírnévr tette szert Eze Lan l o egyetem tanár N Frank ak kitérv pap pályár lépet angliká püspö let é Kuffle Vikto bécs gyáros hitközsé 16,00 čk- év költségvetésse dolgozi é enne eg részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja hitközségnek melyne anyakönyv területéhe 3 közsé tartozik lélekszám kb 300 családo szám kb 100 adó 45-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago nagyrész kereskedők iparoso é gazdálkodók Ma vezetősége Donát Sándo elnök Lipsche Lajo alelnök Altman Auré pénztárno é titkár hitközsé kántor Verety Sámuel

14038.h

CÍMSZ Raj

SZÓCIK Raje kis Trencs v Cs.-Sz R. kongresszu hitközs majdn 2 éve Mi hitközs levéltáráb le okirat igazoljá hitközség R.- letelepede keresked alapított 174 k hitközségn v e nagy rég többsz restaurá templom Töb intézmény Chev Kadis melyn jelenl Stein Vilm elnök jótékonyságg foglalko Cedó egyesüle mely Altma Aur vez Nőegyle melyn Eis József elnöknőj hitközs területér több származt olyano ak kulturál va közgazdasá működésükk hírnév tett szer Ez La egyete taná Fran a kitér pa pályá lépe anglik püsp le Kuffl Vikt béc gyáro hitközs 16,0 čk é költségvetéss dolgoz enn e rész szociál filantrópik célok fordítj hitközségne melyn anyaköny területéh közs tartozi lélekszá k 30 család szá k 10 ad 45- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag nagyrés kereskedő iparos gazdálkodó M vezetőség Doná Sánd elnö Lipsch Laj alelnö Altma Aur pénztárn titká hitközs kánto Veret Sámue

14038.

CÍMS Ra

SZÓCI Raj ki Trenc Cs.-S R kongressz hitköz majd év M hitköz levéltárá l okira igazolj hitközsé R. leteleped kereske alapítot 17 hitközség nag ré többs restaur templo Tö intézmén Che Kadi mely jelen Stei Vil elnö jótékonyság foglalk Ced egyesül mel Altm Au ve Nőegyl mely Ei Józse elnöknő hitköz területé töb származ olyan a kulturá v közgazdas működésük hírné tet sze E L egyet tan Fra kité p pály lép angli püs l Kuff Vik bé gyár hitköz 16, č költségvetés dolgo en rés szociá filantrópi célo fordít hitközségn mely anyakön területé köz tartoz léleksz 3 csalá sz 1 a 45 fizetn Foglalko szer hitközs ta nagyré keresked iparo gazdálkod vezetősé Don Sán eln Lipsc La aleln Altm Au pénztár titk hitköz kánt Vere Sámu

14038

CÍM R

SZÓC Ra k Tren Cs.- kongress hitkö maj é hitkö levéltár okir igazol hitközs R letelepe keresk alapíto 1 hitközsé na r több restau templ T intézmé Ch Kad mel jele Ste Vi eln jótékonysá foglal Ce egyesü me Alt A v Nőegy mel E Józs elnökn hitkö terület tö szárma olya kultur közgazda működésü hírn te sz egye ta Fr kit pál lé angl pü Kuf Vi b gyá hitkö 16 költségveté dolg e ré szoci filantróp cél fordí hitközség mel anyakö terület kö tarto léleks csal s 4 fizet Foglalk sze hitköz t nagyr kereske ipar gazdálko vezetős Do Sá el Lips L alel Alt A pénztá tit hitkö kán Ver Sám

1403SZÓ R Tre Cs. kongres hitk ma hitk levéltá oki igazo hitköz letelep keres alapít hitközs n töb resta temp intézm C Ka me jel St V el jótékonys fogla C egyes m Al Nőeg me Józ elnök hitk terüle t szárm oly kultu közgazd működés hír t s egy t F ki pá l ang p Ku V gy hitk 1 költségvet dol r szoc filantró cé ford hitközsé me anyak terüle k tart lélek csa fize Foglal sz hitkö nagy keresk ipa gazdálk vezető D S e Lip ale Al pénzt ti hitk ká Ve Sá