14043.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Viktor

SZÓCIKK: "R. Viktor, könyvkiadó, R. Salamon győri főrabbi fia, szül. Győrben 1862 aug. 8. A gimnázium elvégzése után Németországban folytatott szaktanulmányokat, majd visszatérve, a Révai Testvérek könyvkiadónak, később az Athenaeumnak volt igazgatója. Újabban a Pantheon könyvkiadó vállalat élén áll. A magy. Könyvkereskedők Egyletének főtitkára, a Magy. Könyvkiadók és Könyvkeresk. Egyesületének sokáig titkára, majd főtitkára, 1906-19-ig pedig elnökhelyettese volt. Az egyesület közlönyébe, a Corvinába magas színvonalon álló cikkeket írt. Irodalmi munkásságának legfőbb tárgya a szerzői és kiadói jog. Az 1913. Budapesten megtartott nemzetközi kiadói kongresszust ő készítette elő. A francia Akadémia már 1901. az Officier de l'Académie Francaise címmel tüntette ki. R. több munkát írt, többek közt: A szerzői jog védelmére alakított berni egyezmény, vonatkozással Magyarországra (1901); A Könyvárus műveltsége (l887)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4043. címszó a lexikon => 732. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14043.htm

CÍMSZÓ: Ranschburg

SZEMÉLYNÉV: Ranschburg Viktor

SZÓCIKK: R. Viktor, könyvkiadó, R. Salamon győri főrabbi fia, szül. Győrben 1862 aug. 8. A gimnázium elvégzése után Németországban folytatott szaktanulmányokat, majd visszatérve, a Révai Testvérek könyvkiadónak, később az Athenaeumnak volt igazgatója. Újabban a Pantheon könyvkiadó vállalat élén áll. A magy. Könyvkereskedők Egyletének főtitkára, a Magy. Könyvkiadók és Könyvkeresk. Egyesületének sokáig titkára, majd főtitkára, 1906-19-ig pedig elnökhelyettese volt. Az egyesület közlönyébe, a Corvinába magas színvonalon álló cikkeket írt. Irodalmi munkásságának legfőbb tárgya a szerzői és kiadói jog. Az 1913. Budapesten megtartott nemzetközi kiadói kongresszust ő készítette elő. A francia Akadémia már 1901. az Officier de l'Académie Francaise címmel tüntette ki. R. több munkát írt, többek közt: A szerzői jog védelmére alakított berni egyezmény, vonatkozással Magyarországra 1901 ; A Könyvárus műveltsége l887

14043.ht

CÍMSZÓ Ranschbur

SZEMÉLYNÉV Ranschbur Vikto

SZÓCIKK R Viktor könyvkiadó R Salamo győr főrabb fia szül Győrbe 186 aug 8 gimnáziu elvégzés utá Németországba folytatot szaktanulmányokat maj visszatérve Réva Testvére könyvkiadónak későb a Athenaeumna vol igazgatója Újabba Pantheo könyvkiad vállala élé áll magy Könyvkereskedő Egyleténe főtitkára Magy Könyvkiadó é Könyvkeresk Egyesületéne sokái titkára maj főtitkára 1906-19-i pedi elnökhelyettes volt A egyesüle közlönyébe Corvináb maga színvonalo áll cikkeke írt Irodalm munkásságána legfőb tárgy szerző é kiadó jog A 1913 Budapeste megtartot nemzetköz kiadó kongresszus készített elő franci Akadémi má 1901 a Officie d l'Académi Francais címme tüntett ki R töb munká írt többe közt szerző jo védelmér alakítot bern egyezmény vonatkozássa Magyarországr 190 Könyváru műveltség l88

14043.h

CÍMSZ Ranschbu

SZEMÉLYNÉ Ranschbu Vikt

SZÓCIK Vikto könyvkiad Salam győ főrab fi szü Győrb 18 au gimnázi elvégzé ut Németországb folytato szaktanulmányoka ma visszatérv Rév Testvér könyvkiadóna késő Athenaeumn vo igazgatój Újabb Panthe könyvkia vállal él ál mag Könyvkeresked Egyletén főtitkár Mag Könyvkiad Könyvkeres Egyesületén soká titkár ma főtitkár 1906-19- ped elnökhelyette vol egyesül közlönyéb Corviná mag színvonal ál cikkek ír Irodal munkásságán legfő tárg szerz kiad jo 191 Budapest megtarto nemzetkö kiad kongresszu készítet el franc Akadém m 190 Offici l'Académ Francai címm tüntet k tö munk ír több köz szerz j védelmé alakíto ber egyezmén vonatkozáss Magyarország 19 Könyvár műveltsé l8

14043.

CÍMS Ranschb

SZEMÉLYN Ranschb Vik

SZÓCI Vikt könyvkia Sala gy főra f sz Győr 1 a gimnáz elvégz u Németország folytat szaktanulmányok m visszatér Ré Testvé könyvkiadón kés Athenaeum v igazgató Újab Panth könyvki válla é á ma Könyvkereske Egyleté főtitká Ma Könyvkia Könyvkere Egyesületé sok titká m főtitká 1906-19 pe elnökhelyett vo egyesü közlönyé Corvin ma színvona á cikke í Iroda munkásságá legf tár szer kia j 19 Budapes megtart nemzetk kia kongressz készíte e fran Akadé 19 Offic l'Acadé Franca cím tünte t mun í töb kö szer védelm alakít be egyezmé vonatkozás Magyarorszá 1 Könyvá művelts l

14043

CÍM Ransch

SZEMÉLY Ransch Vi

SZÓC Vik könyvki Sal g főr s Győ gimná elvég Németorszá folyta szaktanulmányo visszaté R Testv könyvkiadó ké Athenaeu igazgat Úja Pant könyvk váll m Könyvkeresk Egylet főtitk M Könyvki Könyvker Egyesület so titk főtitk 1906-1 p elnökhelyet v egyes közlöny Corvi m színvon cikk Irod munkásság leg tá sze ki 1 Budape megtar nemzet ki kongress készít fra Akad 1 Offi l'Acad Franc cí tünt mu tö k sze védel alakí b egyezm vonatkozá Magyarorsz Könyv művelt

1404

CÍ Ransc

SZEMÉL Ransc V

SZÓ Vi könyvk Sa fő Gy gimn elvé Németorsz folyt szaktanulmány visszat Test könyvkiad k Athenae igazga Új Pan könyv vál Könyvkeres Egyle főtit Könyvk Könyvke Egyesüle s tit főtit 1906- elnökhelye egye közlön Corv színvo cik Iro munkássá le t sz k Budap megta nemze k kongres készí fr Aka Off l'Aca Fran c tün m t sz véde alak egyez vonatkoz Magyarors Köny művel