14046.htm

CÍMSZÓ: Ráskai

SZEMÉLYNÉV: Ráskai Ferenc

SZÓCIKK: ". R. Ferenc*, hírlapíró, költő és regényíró, szül. Komáromban 1883. Mintán a budapesti egyetemen elvégezte a jogot, hírlapíró lett. 1903 óta a Pesti Hírlap munkatársa és színházrovatának vezetője. A szépirodalom minden ágában termékeny munkásságot fejtett ki. Verseskötetei : Zongora dalai; Élni tovább; Hét esztendő. Novelláskönyve: Asszonyi balsors. Regényei: A szerelem nyomorékjai; Férfisírás; Csodamajom; Kis lány, nagy színész; Dunai éjszakák; Kanáry Zoltán; Szépasszony tolla. A fővárosban, Kolozsvárott és sok más vidéki városban színre került darabjai: Kolumbusz báró; Gyermekváros: Faun; A budai ház; Mentő-angyal; Hivatalnokleány. Egyfolvonásos darabjait Mai témák c. kötetben gyűjtötte össze."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4046. címszó a lexikon => 733. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14046.htm

CÍMSZÓ: Ráskai

SZEMÉLYNÉV: Ráskai Ferenc

SZÓCIKK: . R. Ferenc*, hírlapíró, költő és regényíró, szül. Komáromban 1883. Mintán a budapesti egyetemen elvégezte a jogot, hírlapíró lett. 1903 óta a Pesti Hírlap munkatársa és színházrovatának vezetője. A szépirodalom minden ágában termékeny munkásságot fejtett ki. Verseskötetei : Zongora dalai; Élni tovább; Hét esztendő. Novelláskönyve: Asszonyi balsors. Regényei: A szerelem nyomorékjai; Férfisírás; Csodamajom; Kis lány, nagy színész; Dunai éjszakák; Kanáry Zoltán; Szépasszony tolla. A fővárosban, Kolozsvárott és sok más vidéki városban színre került darabjai: Kolumbusz báró; Gyermekváros: Faun; A budai ház; Mentő-angyal; Hivatalnokleány. Egyfolvonásos darabjait Mai témák c. kötetben gyűjtötte össze.

14046.ht

CÍMSZÓ Ráska

SZEMÉLYNÉV Ráska Feren

SZÓCIKK R Ferenc* hírlapíró költ é regényíró szül Komáromba 1883 Mintá budapest egyeteme elvégezt jogot hírlapír lett 190 ót Pest Hírla munkatárs é színházrovatána vezetője szépirodalo minde ágába terméken munkásságo fejtet ki Verseskötete Zongor dalai Éln tovább Hé esztendő Novelláskönyve Asszony balsors Regényei szerele nyomorékjai Férfisírás Csodamajom Ki lány nag színész Duna éjszakák Kanár Zoltán Szépasszon tolla fővárosban Kolozsvárot é so má vidék városba színr kerül darabjai Kolumbus báró Gyermekváros Faun buda ház Mentő-angyal Hivatalnokleány Egyfolvonáso darabjai Ma témá c kötetbe gyűjtött össze

14046.h

CÍMSZ Rásk

SZEMÉLYNÉ Rásk Fere

SZÓCIK Ferenc hírlapír köl regényír szü Komáromb 188 Mint budapes egyetem elvégez jogo hírlapí let 19 ó Pes Hírl munkatár színházrovatán vezetőj szépirodal mind ágáb terméke munkásság fejte k Verseskötet Zongo dala Él továb H esztend Novelláskönyv Asszon balsor Regénye szerel nyomorékja Férfisírá Csodamajo K lán na színés Dun éjszaká Kaná Zoltá Szépasszo toll fővárosba Kolozsváro s m vidé városb szín kerü darabja Kolumbu bár Gyermekváro Fau bud há Mentő-angya Hivatalnokleán Egyfolvonás darabja M tém kötetb gyűjtöt össz

14046.

CÍMS Rás

SZEMÉLYN Rás Fer

SZÓCI Feren hírlapí kö regényí sz Komárom 18 Min budape egyete elvége jog hírlap le 1 Pe Hír munkatá színházrovatá vezető szépiroda min ágá termék munkássá fejt Versesköte Zong dal É tová eszten Novellásköny Asszo balso Regény szere nyomorékj Férfisír Csodamaj lá n színé Du éjszak Kan Zolt Szépassz tol fővárosb Kolozsvár vid város szí ker darabj Kolumb bá Gyermekvár Fa bu h Mentő-angy Hivatalnokleá Egyfolvoná darabj té kötet gyűjtö öss

14046

CÍM Rá

SZEMÉLY Rá Fe

SZÓC Fere hírlap k regény s Komáro 1 Mi budap egyet elvég jo hírla l P Hí munkat színházrovat vezet szépirod mi ág termé munkáss fej Versesköt Zon da tov eszte Novelláskön Assz bals Regén szer nyomorék Férfisí Csodama l szín D éjsza Ka Zol Szépass to főváros Kolozsvá vi váro sz ke darab Kolum b Gyermekvá F b Mentő-ang Hivatalnokle Egyfolvon darab t köte gyűjt ös

1404

CÍ R

SZEMÉL R F

SZÓ Fer hírla regén Komár M buda egye elvé j hírl H munka színházrova veze szépiro m á term munkás fe Verseskö Zo d to eszt Novelláskö Ass bal Regé sze nyomoré Férfis Csodam szí éjsz K Zo Szépas t főváro Kolozsv v vár s k dara Kolu Gyermekv Mentő-an Hivatalnokl Egyfolvo dara köt gyűj ö