14057.htm

CÍMSZÓ: Reé

SZÓCIKK: Reé, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 11. fejezetének 26. versétől a 16. fejezet 17. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldás és átok. Az istentiszteletnek helye. A hamis próféta és a bálványimádás csábítója ellen. Társadalmi törvények. Az elengedés éve. A rabszolga törvénye. Az állatok első fajzata. A három zarándokünnep. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 54. fejezete 11. versétől az 55. fejezet 5. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint a hetiszakasz mindig a vigaszhetekben av hó 9-ike és ros hasónó között olvastatik fel, így lett a vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4057. címszó a lexikon => 734. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14057.htm

CÍMSZÓ: Reé

SZÓCIKK: Reé, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 11. fejezetének 26. versétől a 16. fejezet 17. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Áldás és átok. Az istentiszteletnek helye. A hamis próféta és a bálványimádás csábítója ellen. Társadalmi törvények. Az elengedés éve. A rabszolga törvénye. Az állatok első fajzata. A három zarándokünnep. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 54. fejezete 11. versétől az 55. fejezet 5. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint a hetiszakasz mindig a vigaszhetekben av hó 9-ike és ros hasónó között olvastatik fel, így lett a vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.

14057.ht

CÍMSZÓ Re

SZÓCIKK Reé hetiszakasz mel Móze 5 könyv 11 fejezeténe 26 versétő 16 fejeze 17 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Áldá é átok A istentiszteletne helye hami prófét é bálványimádá csábítój ellen Társadalm törvények A elengedé éve rabszolg törvénye A állato els fajzata háro zarándokünnep hetiszakaszho tartoz próféta rés Jezsajá könyv 54 fejezet 11 versétő a 55 fejeze 5 verséi terjed tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgiá berendezkedé szerin hetiszakas mindi vigaszhetekbe a h 9-ik é ro hasón közöt olvastati fel íg let vigasztalóbeszé tartalm fejeze kijelöl próféta szakasz

14057.h

CÍMSZ R

SZÓCIK Re hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén 2 versét 1 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm Áld áto istentiszteletn hely ham prófé bálványimád csábító elle Társadal törvénye elenged év rabszol törvény állat el fajzat hár zarándokünne hetiszakaszh tarto prófét ré Jezsaj köny 5 fejeze 1 versét 5 fejez versé terje tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszaka mind vigaszhetekb 9-i r hasó közö olvastat fe í le vigasztalóbesz tartal fejez kijelö prófét szakas

14057.

CÍMS

SZÓCI R hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Ál át istentisztelet hel ha próf bálványimá csábít ell Társada törvény elenge é rabszo törvén álla e fajza há zarándokünn hetiszakasz tart prófé r Jezsa kön fejez versé feje vers terj tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszak min vigaszhetek 9- has köz olvasta f l vigasztalóbes tarta feje kijel prófé szaka

14057

CÍM

SZÓC hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta Á á istentisztele he h pró bálványim csábí el Társad törvén eleng rabsz törvé áll fajz h zarándokün hetiszakas tar próf Jezs kö feje vers fej ver ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetisza mi vigaszhete 9 ha kö olvast vigasztalóbe tart fej kije próf szak

1405SZÓ hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart istentisztel h pr bálványi csáb e Társa törvé elen rabs törv ál faj zarándokü hetiszaka ta pró Jez k fej ver fe ve te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisz m vigaszhet h k olvas vigasztalób tar fe kij pró sza