14059.htm

CÍMSZÓ: Reform hitközség

SZÓCIKK: "Reform hitközség. A hatalmas mértékben fejlődő pesti hitközségnek a múlt század első felében két temploma volt: a zsinagóga és a kultusztemplom (l. Pesti hitközség). E két hitközségi templomon kívül rövid ideig egy reformtemplom is fennállott Pesten, a király-utcai Valeró házban. A templomot 1848. a pesti izraeliták reform társulata rendezte be a németországi reform imaházak mintájára. A társulat több merész újítást honosított meg, melyek nem a zsidó hitélet talajából nőttek ki, hanem a forradalmi idők lázában keletkeztek. Eltörölték a tallisz és tefillin viselését, a cirkumciziót, az étkezési törvényeket, peszáchkor a mácosz-fogyasztást, jom-kippur kivételével az összes böjtnapokat. Szombatról vasárnapra helyezték a heti ünnepeket és az istentisztelet, melyen hajadon fővel kellett megjelenni, a héber imák kiszorításával magyar- és németnyelvű volt. A reform társulat Í848 júl. 8. alakult, Einhorn Ignác (a későbbi Horn Ede államtitkár) volt a lelkésze, ki 1848 szept. 28. avatta fel a reformtemplomot. Midőn a császáriak 1849 júl.-ban elfoglalták Pestet, Einhorn Komáromba ment, hol Klapka honvédeinél tábori lelkész volt, majd a szabadságharc leveretése után emigrált a hazából. Név-, de nem vérrokona Einhorn Dávid schwerini rabbi lett utóda a pesti reform társulatnál. A reformmozgalom csak rövid életű volt nálunk. A helytartóság 1852 okt. 20. feloszlatta a reform egyletet, mint meg nem engedhető szektát; rabbija Amerikába vándorolt és anyakönyveit beszolgáltatták a hitközségnek. Ezzel véget ért a magyar zsidó reformmozgalom, mely 1848. Aradon, Nagyváradon, Nagybecskereken és Pécsett is kísértett, de csakhamar önmagától összeomlott. Gr. Zs."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4059. címszó a lexikon => 734. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14059.htm

CÍMSZÓ: Reform hitközség

SZÓCIKK: Reform hitközség. A hatalmas mértékben fejlődő pesti hitközségnek a múlt század első felében két temploma volt: a zsinagóga és a kultusztemplom l. Pesti hitközség . E két hitközségi templomon kívül rövid ideig egy reformtemplom is fennállott Pesten, a király-utcai Valeró házban. A templomot 1848. a pesti izraeliták reform társulata rendezte be a németországi reform imaházak mintájára. A társulat több merész újítást honosított meg, melyek nem a zsidó hitélet talajából nőttek ki, hanem a forradalmi idők lázában keletkeztek. Eltörölték a tallisz és tefillin viselését, a cirkumciziót, az étkezési törvényeket, peszáchkor a mácosz-fogyasztást, jom-kippur kivételével az összes böjtnapokat. Szombatról vasárnapra helyezték a heti ünnepeket és az istentisztelet, melyen hajadon fővel kellett megjelenni, a héber imák kiszorításával magyar- és németnyelvű volt. A reform társulat Í848 júl. 8. alakult, Einhorn Ignác a későbbi Horn Ede államtitkár volt a lelkésze, ki 1848 szept. 28. avatta fel a reformtemplomot. Midőn a császáriak 1849 júl.-ban elfoglalták Pestet, Einhorn Komáromba ment, hol Klapka honvédeinél tábori lelkész volt, majd a szabadságharc leveretése után emigrált a hazából. Név-, de nem vérrokona Einhorn Dávid schwerini rabbi lett utóda a pesti reform társulatnál. A reformmozgalom csak rövid életű volt nálunk. A helytartóság 1852 okt. 20. feloszlatta a reform egyletet, mint meg nem engedhető szektát; rabbija Amerikába vándorolt és anyakönyveit beszolgáltatták a hitközségnek. Ezzel véget ért a magyar zsidó reformmozgalom, mely 1848. Aradon, Nagyváradon, Nagybecskereken és Pécsett is kísértett, de csakhamar önmagától összeomlott. Gr. Zs.

14059.ht

CÍMSZÓ Refor hitközsé

SZÓCIKK Refor hitközség hatalma mértékbe fejlőd pest hitközségne múl száza els felébe ké templom volt zsinagóg é kultusztemplo l Pest hitközsé ké hitközség templomo kívü rövi idei eg reformtemplo i fennállot Pesten király-utca Valer házban templomo 1848 pest izraelitá refor társulat rendezt b németország refor imaháza mintájára társula töb merés újítás honosítot meg melye ne zsid hitéle talajábó nőtte ki hane forradalm idő lázába keletkeztek Eltörölté tallis é tefilli viselését cirkumciziót a étkezés törvényeket peszáchko mácosz-fogyasztást jom-kippu kivételéve a össze böjtnapokat Szombatró vasárnapr helyezté het ünnepeke é a istentisztelet melye hajado főve kellet megjelenni hébe imá kiszorításáva magyar é németnyelv volt refor társula Í84 júl 8 alakult Einhor Igná később Hor Ed államtitká vol lelkésze k 184 szept 28 avatt fe reformtemplomot Midő császária 184 júl.-ba elfoglaltá Pestet Einhor Komáromb ment ho Klapk honvédeiné tábor lelkés volt maj szabadsághar leveretés utá emigrál hazából Név- d ne vérrokon Einhor Dávi schwerin rabb let utód pest refor társulatnál reformmozgalo csa rövi élet vol nálunk helytartósá 185 okt 20 feloszlatt refor egyletet min me ne engedhet szektát rabbij Amerikáb vándorol é anyakönyvei beszolgáltattá hitközségnek Ezze vége ér magya zsid reformmozgalom mel 1848 Aradon Nagyváradon Nagybecskereke é Pécset i kísértett d csakhama önmagátó összeomlott Gr Zs

14059.h

CÍMSZ Refo hitközs

SZÓCIK Refo hitközsé hatalm mértékb fejlő pes hitközségn mú száz el feléb k templo vol zsinagó kultusztempl Pes hitközs k hitközsé templom kív röv ide e reformtempl fennállo Peste király-utc Vale házba templom 184 pes izraelit refo társula rendez németorszá refo imaház mintájár társul tö meré újítá honosíto me mely n zsi hitél talajáb nőtt k han forradal id lázáb keletkezte Eltörölt talli tefill viselésé cirkumcizió étkezé törvényeke peszáchk mácosz-fogyasztás jom-kipp kivételév össz böjtnapoka Szombatr vasárnap helyezt he ünnepek istentisztele mely hajad főv kelle megjelenn héb im kiszorításáv magya németnyel vol refo társul Í8 jú alakul Einho Ign későb Ho E államtitk vo lelkész 18 szep 2 avat f reformtemplomo Mid császári 18 júl.-b elfoglalt Peste Einho Komárom men h Klap honvédein tábo lelké vol ma szabadságha levereté ut emigrá hazábó Név n vérroko Einho Dáv schweri rab le utó pes refo társulatná reformmozgal cs röv éle vo nálun helytartós 18 ok 2 feloszlat refo egylete mi m n engedhe szektá rabbi Ameriká vándoro anyakönyve beszolgáltatt hitközségne Ezz vég é magy zsi reformmozgalo me 184 Arado Nagyvárado Nagybecskerek Pécse kísértet csakham önmagát összeomlot G Z

14059.

CÍMS Ref hitköz

SZÓCI Ref hitközs hatal mérték fejl pe hitközség m szá e felé templ vo zsinag kultusztemp Pe hitköz hitközs templo kí rö id reformtemp fennáll Pest király-ut Val házb templo 18 pe izraeli ref társul rende németorsz ref imahá mintájá társu t mer újít honosít m mel zs hité talajá nőt ha forrada i lázá keletkezt Eltöröl tall tefil viselés cirkumcizi étkez törvények peszách mácosz-fogyasztá jom-kip kivételé öss böjtnapok Szombat vasárna helyez h ünnepe istentisztel mel haja fő kell megjelen hé i kiszorításá magy németnye vo ref társu Í j alaku Einh Ig késő H államtit v lelkés 1 sze ava reformtemplom Mi császár 1 júl.- elfoglal Pest Einh Komáro me Kla honvédei táb lelk vo m szabadságh leveret u emigr hazáb Né vérrok Einh Dá schwer ra l ut pe ref társulatn reformmozga c rö él v nálu helytartó 1 o feloszla ref egylet m engedh szekt rabb Amerik vándor anyakönyv beszolgáltat hitközségn Ez vé mag zs reformmozgal m 18 Arad Nagyvárad Nagybecskere Pécs kísérte csakha önmagá összeomlo

14059

CÍM Re hitkö

SZÓC Re hitköz hata mérté fej p hitközsé sz fel temp v zsina kultusztem P hitkö hitköz templ k r i reformtem fennál Pes király-u Va ház templ 1 p izrael re társu rend németors re imah mintáj társ me újí honosí me z hit talaj nő h forrad láz keletkez Eltörö tal tefi viselé cirkumciz étke törvénye peszác mácosz-fogyaszt jom-ki kivétel ös böjtnapo Szomba vasárn helye ünnep istentiszte me haj f kel megjele h kiszorítás mag németny v re társ alak Ein I kés államti lelké sz av reformtemplo M császá júl. elfogla Pes Ein Komár m Kl honvéde tá lel v szabadság levere emig hazá N vérro Ein D schwe r u p re társulat reformmozg r é nál helytart feloszl re egyle enged szek rab Ameri vándo anyaköny beszolgálta hitközség E v ma z reformmozga 1 Ara Nagyvára Nagybecsker Péc kísért csakh önmag összeoml

1405

CÍ R hitk

SZÓ R hitkö hat mért fe hitközs s fe tem zsin kultuszte hitk hitkö temp reformte fenná Pe király- V há temp izrae r társ ren németor r ima mintá tár m új honos m hi tala n forra lá keletke Eltör ta tef visel cirkumci étk törvény peszá mácosz-fogyasz jom-k kivéte ö böjtnap Szomb vasár hely ünne istentiszt m ha ke megjel kiszorítá ma németn r tár ala Ei ké államt lelk s a reformtempl csász júl elfogl Pe Ei Komá K honvéd t le szabadsá lever emi haz vérr Ei schw r társula reformmoz ná helytar felosz r egyl enge sze ra Amer vánd anyakön beszolgált hitközsé m reformmozg Ar Nagyvár Nagybecske Pé kísér csak önma összeom