14060.htm

CÍMSZÓ: Reform-zsidóság

SZÓCIKK: Reform-zsidóság, A Mendelssohn működését követő időszak azon mozgalmának elnevezése, mely a zsidók politikai egyenjogúságának elnyerésén kívül vallási, különösen pedig istentiszteleti újításokra törekedett s e tekintetben messze túlment azon a határon, amelyet a liberális zsidóság aránytalan nagy többsége bárhol követett volna. A R. keletkezési helye Németország, de már igen korán átszármazott az Egyesült-Államokba, újabban pedig Londonba is. Mindenütt csupán kisszámú frakciót alkot a zsidóságon belül s hitközségeit az anyahitközségtől seholsem különíti el, kivéve Amerikát, ahol csakis különálló hitközségek vannak. De még elkülönültségében is a zsidóság más törekvéseiből sohasem vonja ki magát s működése kizáróan szertartási önállóságra szorítkozik. Eredetileg a ghettó összes hagyományai, de éppen úgy az eredeti zsidó hagyományok ellen is fordult és az istentisztelet modernizálására, a liturgia megrövidítésére s a kegyszerek mellőzésére törekedett. Ilyen alapon hagyta el pl. Magyarországon Chorin Áron (l. o.) aradi rabbi a Kol Nidrét, melyet Zsoltárral pótolt. Ezt valamennyi reformközség temploma megfontolatlanul követi. Éppenígy elhagyták a babiloni korszakból eredő arameus nyelvű imákat, továbbá a liturgiába kegyeletből felvett, de korántsem kötelező pijutokat, a középkori üldözések alatt szerzett vallásos költeményeket. Ehelyett a szónoklatnak, az orgona mellett működő vegyesénekkaroknak az anyanyelven elmondott imáknak juttattak nagyobb szerepet. Ők vezették be a konfirmációt, de néhol a szombati istentiszteletet vasárnapra helyezték át (Berlin R.-a templomában) s a rituális vágást, valamint a tisztátlannak minősített állatok élvezetének tilalmát mellőzték. Egyik főcéljuk volt a világi és modern ismeretek megszerzése s a teológusok modern kiképeztetése. A harmincas években még nem állandósultak meg későbbi és szórványosan jelentkező túlzásaik (l. alább) s éppen ezért a modern zsidó teológusokat is híveik közé számították, úgyszintén a világiakat; előbbiek közt voltak Zunz, Chorin, Holdheim, Geiger A., Phillipson L, stb. ; utóbbiak között Riesser Gábriel, a német zsidóság emancipációjának előharcosa, Jost, a történetíró stb. Az első reform-hitközségek, amelyek önálló templomot létesítettek, Hamburgban, Frankfurtban, Berlinben voltak. De az egész németül és az országuk nyelvén beszélő zsidóság körében, mindenütt reform-községnek minősítették azokat, amelyeknek templomaiban élőnyelvű hitszónoklatot tartottak, így a bécsi és pesti, a nagykanizsai és szegedi stb. templomokat is. Nézeteik a reform-zsidókat korán ellentétbe hozták nem csupán az ortodoxiával, mely természetesen egészében elvetette azt, hanem a tradíciókat tisztelő modern zsidóság kiválóságaival is. Egyik legjelentékenyebb ellenfele a mozgalomnak Frankel Zachariás, a breszlaui rabbiszeminárium első rektora, a kiváló zsidó teológus volt s működőse a R.-gal szemben a legmélyebb hatású volt. Orthodox részről a modern tudással nagymértékben rendelkező Hirsch Samson Raphael és Hildesheimer Izrael rabbik küzdöttek eredményesen a reformmozgalom ellen, de különváltak attól a progresszív zsidóság legkiválóbbjai, így Geiger, PhiIlippson, Jellinek stb. is. A R. mozgalmának első fázisa azzal az eredménnyel járt, hogy a zsidóság majoritása éppen a középutat választotta és számos, külsőségekre vonatkozó szokást átvett ugyan a R.-tól, de anélkül, hogy akár az istentiszteletben a liturgián, akár a tradíciókon lényegesen változtatott volna. A középúton haladó zsidó majoritás templomaiban ugyan világszerte az anyanyelven tartják a hitszónoklatokat, a zsinagóga külső és belső ünnepélyességét igyekeznek esztétikai szempontból is növelni, de a R. túlzásait mindenütt elvetik s a liturgiából is csupán a kötelező erővel sohasem bíró részeket hagyják el. Az eredeti különbségek közt, amelyek szellemileg megvoltak, igen fontos a Palesztina visszaszerzését remélő s a nemzeti Messiást váró orthodox zsidóság álláspontja, amellyel szemben a R. kizáróan a saját hazáját akarta lelkileg is szolgálni. Ezért kezdetben a R. a liturgiából mindazon részeket törölte, amelyek a Messiás eljövetelére céloztak. Éppenígy elvetették az egész szóbeli hagyományt, mint elavultat s vele együtt a mózesi törvények legnagyobb részét, a zsidó tudományos iratok helyébe pedig a modern filozófiát tették. Annál inkább jellemző, hogy ezeket a kísérleteket a R. tartósan seholsem tudta megvalósítani, főképpen nem a szombat áthelyezését. A messianizmus hitét sem tudta eliminálni, mert a XIX. sz. végén jelentkező cionizmus a R. táborából feltűnő sok kiválóságot hódított így Herzlt magát, Nordant, Fr. Oppenheimert. Oppenheimer állásfoglalása annál jellemzőbb, mert atyja, Julius Oppenheimer oly reform hitközség rabbija volt, amelyik az összes rituálékat elvetette, s a szombatot vasárnapra helyezte stb. Amerikában a cionizmus propagálói és apostolai sok esetben szintén a szélső R.-ból kerülnek ki. Itt még az is jellegzetes, hogy sok kiváló zsidó teológus éppen a R.-hoz tartozik. A R. tanai röviden abban foglalhatók össze, hogy az a zsidóságot adottságnak veszi, nem pedig veleszületett, kötelező erővel bíró hitnek; elveti a dogmatizmust, illetve azt, amit ő ennek vél, miután a zsidóságnak a monotheista hitbevalláson kívül más dogmája nincs; elveti a messiási hitet s a zsidóságot, amely igazságosságot és az egész világon jótékonyságot gyakorol, a próféták utódainak és a messiási gondolat megtestesülésének tartja. Ez alapon a tökéletességre való törekvés s a józan földi élet a zsidóság célja. Eszerint megtartja a zsidó Egy-Isten hitét, minden dogmatikus magyarázat nélkül, hisz Izrael kiválasztottságában s miután a kaszt-papságot elveti, a papok-népében; hisz abban, hogy éppen azért mert kiválasztott nép (l.o.), morális kötelességeit fokozottabb mértékben kell teljesítenie; hisz az emberek tökéletes egyenrangúságában isten előtt; nem tekinti a góluszt, a diaszpórát isteni csapásnak, hanem a Gondviselés akaratának, mely Izraelt közelebb hozta a többi népekhez,- Izrael történetének végcéljául pedig nem a nemzeti újjáéledést, hanem azt a tökéletes harmóniát tekinti, melyben Izrael isten szeretetében a többi emberiséggel egyesülten működhetik; elveti a R. a veleszületett bűn gondolatát, mely egyébként távolról sem zsidó dogma, hanem éppen a pauliánus-keresztény egyházaké; elveti a cirkumciziót s a házassági jognak szerinte elavult szabványait. Ezen az új hitvalláson és a fentmondott liturgiái újításon kívül a jelenleg főképpen Amerikában nagy számmal levő szélső reformzsinagógák feltűnően és csodálatosan erős zsidó érzésű liturgiáiban még több újítás szerepel; ilyenek : az áldozási szimbólumot tartalmazó muszaf-ima pótlása bűnbánó Zsoltárokkal, a Tóra felolvasás nem szakaszonkint, hanem egyhuzamban és felhívások nélkül történik; továbbá megszüntették a templomokban a nők elkülönítését, a duchant, vagyis a papi (kohanita) áldást és a minjant, a tíz hívőhöz kötött istentiszteletet, a talliszt, tefillint és kittelt. Az almemer a frigyszekrény közvetlen közelében van. A péntekesti istentiszteletet szigorúan megtartják s amely reform-zsinagógák vasárnap is tartanak ünnepi istentiszteletet, azok sem hagyják el azt. Az újítás arra törekszik, hogy gyakrabban tartsanak ájtatosságokat s ebben alkalmazkodnak a polgári szünetekhez, anélkül, hogy a szombat szent jellegét elvileg csökkentenék. Az amerikai Egyesült Államokban hatalmas zsinagógáik vannak, így New-Yorkban, Baltimoreban, Cincinnatiban, Chicagóban s más városokban. Az ottani R. a zsidóság minden filantróp ügyében a legmesszebbmenő módon tevékenykedik. Létezésük a negyvenes évekig megy vissza s első kimagasló vezéreik a németországi származású Einhorn Dávid rabbi, az oroszországi Lilienthal rabbi, a magyarországi Isaac Wise newyorki és Szold (l. o.) baltimorei rabbik voltak. Liturgiájukat Einhorn D. állította össze, majd Szold pótolta. A nők része a mozgalomban igen jelentékeny. Jelenlegi kimagasló egyéniségei közt több kiváló teológust is látunk, így Emil J. Hirsch rabbi, chicagói egyetemi tanárt, a rabbinikus irodalom kiváló ismerőjét, Kaufmann Kohler rabbi, v. szemináriumi tanárt, perzsiai nagykövetet stb., Stephen Wise rabbit (l. o.), a mozgalom legjelentékenyebb vezetőjét. Németországban újabban erősödőben van a R., mely azonban továbbra is szigorúan megmarad az anyahitközségek keretén belül s csupán templomaiban válik külön. Magyarországon a negyvenes években, majd 1848. Horn Ede (l.o.) tábori lelkész kezdett reformmozgalmat,mely azonban rövidéletű volt. A nyolcvanas évek elején Stern Albert újpesti rabbi, kitűnő teológus próbálkozott a túlzó reform-iránnyal, de 1884. már le kellett mondania rabbiállásáról, mert saját hitközsége is idegenkedett a mozgalomtól. 1928 augusztusában a R. vezetői internacionális gyűlést tartottak Berlinben, amelyen Sir Claude Montefiore, londoni filantróp és jelentékeny zsidó teológus elnökölt; míg női részről a vezetést Lady Montagu látta el. A gyűlés a modern korhoz való teljesebb alkalmazkodás szükségességét hirdette, de arra a modern zsidóság tradícióhoz hű árnyalatait is meghívta. Az elmondottakon túlmenő különbségek itt sem merültek fel, sőt a kölcsönös közeledés és a R. régebbi túlzásainak elhagyása, másrészt a progresszív zsidóságnak a R. némely hasznos újításához való közeledési szándéka az eredmény. Ebben azonban sem a szombat, sem egyéb kimagasló tradíciók és vallási törvények elhagyása nem foglaltatik bent. Irodalom. Főorgánum a Reform Advocate 1891-től kezdve Chicagóban, szerk. E. G. Hirsch, ezenkívül számos más hetilap így a Jewish Times 1870-től, a The Jewish Reformer 1887-től kezdve, mindkettő New-Yorkban. Jost, Culturgeschichte zur neueren Geschichte der Israeliten von 1815 bis 1845 (1847) ; u. a., Geschichte des Judentums nnd seiner Sekten (III. 1859) ; A. Geiger, Jüdische geschichte von 1830 bis zur Gegenwart (1849); Holdheim, Geschichte der Berliner Reformgememde (1857); J. H. Ritter, Geschichte der jüdischen Reformation (Berlin 1865); S. Stern, Geschichte des Judentums von Mendelssohn bis auf die neuere Zeit (u. o. 1870); M. Le-in, Die Reform des Judentums (u. o. 1895); David Einhorn's Ausgewählte Predigten und Reden, ed. K. Kohler (New-York 1879) ; Ner Tamid (Katechismus, 1865 Philadelphia) ; Samuel Hirsch, Die Reform im Judentum (Leipzig 1843) ; Claude Montefiore, Liberal Judaism (London 1904); K. G. Hirsch, The Originality of Judaism (Cinncinati 1904) ; Kaufman Kohler, Backwards or Forwards? (New-York 1885); E. Schreiber, Reform Judaism and its Pioneers (1892); S. Bernfeld, Juden und Judentum im neunzehnten Jahrhundert (Berlin 1898); J. H. Ritter, Die Jüdische Reform, gemeinde zu Berlin (u. o. 1902) ; D. Phillippson, The Beginnings of the Reform Movement in Judaism (Jew. Quart. Rewiew. X., XV.- XVII).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4060. címszó a lexikon => 735. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14060.htm

CÍMSZÓ: Reform-zsidóság

SZÓCIKK: Reform-zsidóság, A Mendelssohn működését követő időszak azon mozgalmának elnevezése, mely a zsidók politikai egyenjogúságának elnyerésén kívül vallási, különösen pedig istentiszteleti újításokra törekedett s e tekintetben messze túlment azon a határon, amelyet a liberális zsidóság aránytalan nagy többsége bárhol követett volna. A R. keletkezési helye Németország, de már igen korán átszármazott az Egyesült-Államokba, újabban pedig Londonba is. Mindenütt csupán kisszámú frakciót alkot a zsidóságon belül s hitközségeit az anyahitközségtől seholsem különíti el, kivéve Amerikát, ahol csakis különálló hitközségek vannak. De még elkülönültségében is a zsidóság más törekvéseiből sohasem vonja ki magát s működése kizáróan szertartási önállóságra szorítkozik. Eredetileg a ghettó összes hagyományai, de éppen úgy az eredeti zsidó hagyományok ellen is fordult és az istentisztelet modernizálására, a liturgia megrövidítésére s a kegyszerek mellőzésére törekedett. Ilyen alapon hagyta el pl. Magyarországon Chorin Áron l. o. aradi rabbi a Kol Nidrét, melyet Zsoltárral pótolt. Ezt valamennyi reformközség temploma megfontolatlanul követi. Éppenígy elhagyták a babiloni korszakból eredő arameus nyelvű imákat, továbbá a liturgiába kegyeletből felvett, de korántsem kötelező pijutokat, a középkori üldözések alatt szerzett vallásos költeményeket. Ehelyett a szónoklatnak, az orgona mellett működő vegyesénekkaroknak az anyanyelven elmondott imáknak juttattak nagyobb szerepet. Ők vezették be a konfirmációt, de néhol a szombati istentiszteletet vasárnapra helyezték át Berlin R.-a templomában s a rituális vágást, valamint a tisztátlannak minősített állatok élvezetének tilalmát mellőzték. Egyik főcéljuk volt a világi és modern ismeretek megszerzése s a teológusok modern kiképeztetése. A harmincas években még nem állandósultak meg későbbi és szórványosan jelentkező túlzásaik l. alább s éppen ezért a modern zsidó teológusokat is híveik közé számították, úgyszintén a világiakat; előbbiek közt voltak Zunz, Chorin, Holdheim, Geiger A., Phillipson L, stb. ; utóbbiak között Riesser Gábriel, a német zsidóság emancipációjának előharcosa, Jost, a történetíró stb. Az első reform-hitközségek, amelyek önálló templomot létesítettek, Hamburgban, Frankfurtban, Berlinben voltak. De az egész németül és az országuk nyelvén beszélő zsidóság körében, mindenütt reform-községnek minősítették azokat, amelyeknek templomaiban élőnyelvű hitszónoklatot tartottak, így a bécsi és pesti, a nagykanizsai és szegedi stb. templomokat is. Nézeteik a reform-zsidókat korán ellentétbe hozták nem csupán az ortodoxiával, mely természetesen egészében elvetette azt, hanem a tradíciókat tisztelő modern zsidóság kiválóságaival is. Egyik legjelentékenyebb ellenfele a mozgalomnak Frankel Zachariás, a breszlaui rabbiszeminárium első rektora, a kiváló zsidó teológus volt s működőse a R.-gal szemben a legmélyebb hatású volt. Orthodox részről a modern tudással nagymértékben rendelkező Hirsch Samson Raphael és Hildesheimer Izrael rabbik küzdöttek eredményesen a reformmozgalom ellen, de különváltak attól a progresszív zsidóság legkiválóbbjai, így Geiger, PhiIlippson, Jellinek stb. is. A R. mozgalmának első fázisa azzal az eredménnyel járt, hogy a zsidóság majoritása éppen a középutat választotta és számos, külsőségekre vonatkozó szokást átvett ugyan a R.-tól, de anélkül, hogy akár az istentiszteletben a liturgián, akár a tradíciókon lényegesen változtatott volna. A középúton haladó zsidó majoritás templomaiban ugyan világszerte az anyanyelven tartják a hitszónoklatokat, a zsinagóga külső és belső ünnepélyességét igyekeznek esztétikai szempontból is növelni, de a R. túlzásait mindenütt elvetik s a liturgiából is csupán a kötelező erővel sohasem bíró részeket hagyják el. Az eredeti különbségek közt, amelyek szellemileg megvoltak, igen fontos a Palesztina visszaszerzését remélő s a nemzeti Messiást váró orthodox zsidóság álláspontja, amellyel szemben a R. kizáróan a saját hazáját akarta lelkileg is szolgálni. Ezért kezdetben a R. a liturgiából mindazon részeket törölte, amelyek a Messiás eljövetelére céloztak. Éppenígy elvetették az egész szóbeli hagyományt, mint elavultat s vele együtt a mózesi törvények legnagyobb részét, a zsidó tudományos iratok helyébe pedig a modern filozófiát tették. Annál inkább jellemző, hogy ezeket a kísérleteket a R. tartósan seholsem tudta megvalósítani, főképpen nem a szombat áthelyezését. A messianizmus hitét sem tudta eliminálni, mert a XIX. sz. végén jelentkező cionizmus a R. táborából feltűnő sok kiválóságot hódított így Herzlt magát, Nordant, Fr. Oppenheimert. Oppenheimer állásfoglalása annál jellemzőbb, mert atyja, Julius Oppenheimer oly reform hitközség rabbija volt, amelyik az összes rituálékat elvetette, s a szombatot vasárnapra helyezte stb. Amerikában a cionizmus propagálói és apostolai sok esetben szintén a szélső R.-ból kerülnek ki. Itt még az is jellegzetes, hogy sok kiváló zsidó teológus éppen a R.-hoz tartozik. A R. tanai röviden abban foglalhatók össze, hogy az a zsidóságot adottságnak veszi, nem pedig veleszületett, kötelező erővel bíró hitnek; elveti a dogmatizmust, illetve azt, amit ő ennek vél, miután a zsidóságnak a monotheista hitbevalláson kívül más dogmája nincs; elveti a messiási hitet s a zsidóságot, amely igazságosságot és az egész világon jótékonyságot gyakorol, a próféták utódainak és a messiási gondolat megtestesülésének tartja. Ez alapon a tökéletességre való törekvés s a józan földi élet a zsidóság célja. Eszerint megtartja a zsidó Egy-Isten hitét, minden dogmatikus magyarázat nélkül, hisz Izrael kiválasztottságában s miután a kaszt-papságot elveti, a papok-népében; hisz abban, hogy éppen azért mert kiválasztott nép l.o. , morális kötelességeit fokozottabb mértékben kell teljesítenie; hisz az emberek tökéletes egyenrangúságában isten előtt; nem tekinti a góluszt, a diaszpórát isteni csapásnak, hanem a Gondviselés akaratának, mely Izraelt közelebb hozta a többi népekhez,- Izrael történetének végcéljául pedig nem a nemzeti újjáéledést, hanem azt a tökéletes harmóniát tekinti, melyben Izrael isten szeretetében a többi emberiséggel egyesülten működhetik; elveti a R. a veleszületett bűn gondolatát, mely egyébként távolról sem zsidó dogma, hanem éppen a pauliánus-keresztény egyházaké; elveti a cirkumciziót s a házassági jognak szerinte elavult szabványait. Ezen az új hitvalláson és a fentmondott liturgiái újításon kívül a jelenleg főképpen Amerikában nagy számmal levő szélső reformzsinagógák feltűnően és csodálatosan erős zsidó érzésű liturgiáiban még több újítás szerepel; ilyenek : az áldozási szimbólumot tartalmazó muszaf-ima pótlása bűnbánó Zsoltárokkal, a Tóra felolvasás nem szakaszonkint, hanem egyhuzamban és felhívások nélkül történik; továbbá megszüntették a templomokban a nők elkülönítését, a duchant, vagyis a papi kohanita áldást és a minjant, a tíz hívőhöz kötött istentiszteletet, a talliszt, tefillint és kittelt. Az almemer a frigyszekrény közvetlen közelében van. A péntekesti istentiszteletet szigorúan megtartják s amely reform-zsinagógák vasárnap is tartanak ünnepi istentiszteletet, azok sem hagyják el azt. Az újítás arra törekszik, hogy gyakrabban tartsanak ájtatosságokat s ebben alkalmazkodnak a polgári szünetekhez, anélkül, hogy a szombat szent jellegét elvileg csökkentenék. Az amerikai Egyesült Államokban hatalmas zsinagógáik vannak, így New-Yorkban, Baltimoreban, Cincinnatiban, Chicagóban s más városokban. Az ottani R. a zsidóság minden filantróp ügyében a legmesszebbmenő módon tevékenykedik. Létezésük a negyvenes évekig megy vissza s első kimagasló vezéreik a németországi származású Einhorn Dávid rabbi, az oroszországi Lilienthal rabbi, a magyarországi Isaac Wise newyorki és Szold l. o. baltimorei rabbik voltak. Liturgiájukat Einhorn D. állította össze, majd Szold pótolta. A nők része a mozgalomban igen jelentékeny. Jelenlegi kimagasló egyéniségei közt több kiváló teológust is látunk, így Emil J. Hirsch rabbi, chicagói egyetemi tanárt, a rabbinikus irodalom kiváló ismerőjét, Kaufmann Kohler rabbi, v. szemináriumi tanárt, perzsiai nagykövetet stb., Stephen Wise rabbit l. o. , a mozgalom legjelentékenyebb vezetőjét. Németországban újabban erősödőben van a R., mely azonban továbbra is szigorúan megmarad az anyahitközségek keretén belül s csupán templomaiban válik külön. Magyarországon a negyvenes években, majd 1848. Horn Ede l.o. tábori lelkész kezdett reformmozgalmat,mely azonban rövidéletű volt. A nyolcvanas évek elején Stern Albert újpesti rabbi, kitűnő teológus próbálkozott a túlzó reform-iránnyal, de 1884. már le kellett mondania rabbiállásáról, mert saját hitközsége is idegenkedett a mozgalomtól. 1928 augusztusában a R. vezetői internacionális gyűlést tartottak Berlinben, amelyen Sir Claude Montefiore, londoni filantróp és jelentékeny zsidó teológus elnökölt; míg női részről a vezetést Lady Montagu látta el. A gyűlés a modern korhoz való teljesebb alkalmazkodás szükségességét hirdette, de arra a modern zsidóság tradícióhoz hű árnyalatait is meghívta. Az elmondottakon túlmenő különbségek itt sem merültek fel, sőt a kölcsönös közeledés és a R. régebbi túlzásainak elhagyása, másrészt a progresszív zsidóságnak a R. némely hasznos újításához való közeledési szándéka az eredmény. Ebben azonban sem a szombat, sem egyéb kimagasló tradíciók és vallási törvények elhagyása nem foglaltatik bent. Irodalom. Főorgánum a Reform Advocate 1891-től kezdve Chicagóban, szerk. E. G. Hirsch, ezenkívül számos más hetilap így a Jewish Times 1870-től, a The Jewish Reformer 1887-től kezdve, mindkettő New-Yorkban. Jost, Culturgeschichte zur neueren Geschichte der Israeliten von 1815 bis 1845 1847 ; u. a., Geschichte des Judentums nnd seiner Sekten III. 1859 ; A. Geiger, Jüdische geschichte von 1830 bis zur Gegenwart 1849 ; Holdheim, Geschichte der Berliner Reformgememde 1857 ; J. H. Ritter, Geschichte der jüdischen Reformation Berlin 1865 ; S. Stern, Geschichte des Judentums von Mendelssohn bis auf die neuere Zeit u. o. 1870 ; M. Le-in, Die Reform des Judentums u. o. 1895 ; David Einhorn's Ausgewählte Predigten und Reden, ed. K. Kohler New-York 1879 ; Ner Tamid Katechismus, 1865 Philadelphia ; Samuel Hirsch, Die Reform im Judentum Leipzig 1843 ; Claude Montefiore, Liberal Judaism London 1904 ; K. G. Hirsch, The Originality of Judaism Cinncinati 1904 ; Kaufman Kohler, Backwards or Forwards? New-York 1885 ; E. Schreiber, Reform Judaism and its Pioneers 1892 ; S. Bernfeld, Juden und Judentum im neunzehnten Jahrhundert Berlin 1898 ; J. H. Ritter, Die Jüdische Reform, gemeinde zu Berlin u. o. 1902 ; D. Phillippson, The Beginnings of the Reform Movement in Judaism Jew. Quart. Rewiew. X., XV.- XVII .

14060.ht

CÍMSZÓ Reform-zsidósá

SZÓCIKK Reform-zsidóság Mendelssoh működésé követ idősza azo mozgalmána elnevezése mel zsidó politika egyenjogúságána elnyerésé kívü vallási különöse pedi istentisztelet újításokr törekedet tekintetbe messz túlmen azo határon amelye liberáli zsidósá aránytala nag többség bárho követet volna R keletkezés hely Németország d má ige korá átszármazot a Egyesült-Államokba újabba pedi Londonb is Mindenüt csupá kisszám frakció alko zsidóságo belü hitközségei a anyahitközségtő seholse különít el kivév Amerikát aho csaki különáll hitközsége vannak D mé elkülönültségébe i zsidósá má törekvéseibő sohase vonj k magá működés kizáróa szertartás önállóságr szorítkozik Eredetile ghett össze hagyományai d éppe úg a eredet zsid hagyományo elle i fordul é a istentisztele modernizálására liturgi megrövidítésér kegyszere mellőzésér törekedett Ilye alapo hagyt e pl Magyarországo Chori Áro l o arad rabb Ko Nidrét melye Zsoltárra pótolt Ez valamenny reformközsé templom megfontolatlanu követi Éppeníg elhagytá babilon korszakbó ered arameu nyelv imákat tovább liturgiáb kegyeletbő felvett d korántse kötelez pijutokat középkor üldözése alat szerzet valláso költeményeket Ehelyet szónoklatnak a orgon mellet működ vegyesénekkarokna a anyanyelve elmondot imákna juttatta nagyob szerepet Ő vezetté b konfirmációt d ného szombat istentisztelete vasárnapr helyezté á Berli R.- templomába rituáli vágást valamin tisztátlanna minősítet állato élvezeténe tilalmá mellőzték Egyi főcélju vol világ é moder ismerete megszerzés teológuso moder kiképeztetése harminca évekbe mé ne állandósulta me később é szórványosa jelentkez túlzásai l aláb éppe ezér moder zsid teológusoka i hívei köz számították úgyszinté világiakat előbbie köz volta Zunz Chorin Holdheim Geige A. Phillipso L stb utóbbia közöt Riesse Gábriel néme zsidósá emancipációjána előharcosa Jost történetír stb A els reform-hitközségek amelye önáll templomo létesítettek Hamburgban Frankfurtban Berlinbe voltak D a egés németü é a országu nyelvé beszél zsidósá körében mindenüt reform-községne minősítetté azokat amelyekne templomaiba élőnyelv hitszónoklato tartottak íg bécs é pesti nagykanizsa é szeged stb templomoka is Nézetei reform-zsidóka korá ellentétb hoztá ne csupá a ortodoxiával mel természetese egészébe elvetett azt hane tradícióka tisztel moder zsidósá kiválóságaiva is Egyi legjelentékenyeb ellenfel mozgalomna Franke Zachariás breszlau rabbiszemináriu els rektora kivál zsid teológu vol működős R.-ga szembe legmélyeb hatás volt Orthodo részrő moder tudássa nagymértékbe rendelkez Hirsc Samso Raphae é Hildesheime Izrae rabbi küzdötte eredményese reformmozgalo ellen d különválta attó progresszí zsidósá legkiválóbbjai íg Geiger PhiIlippson Jelline stb is R mozgalmána els fázis azza a eredménnye járt hog zsidósá majoritás éppe középuta választott é számos külsőségekr vonatkoz szokás átvet ugya R.-tól d anélkül hog aká a istentiszteletbe liturgián aká tradícióko lényegese változtatot volna középúto halad zsid majoritá templomaiba ugya világszert a anyanyelve tartjá hitszónoklatokat zsinagóg küls é bels ünnepélyességé igyekezne esztétika szempontbó i növelni d R túlzásai mindenüt elveti liturgiábó i csupá kötelez erőve sohase bír részeke hagyjá el A eredet különbsége közt amelye szellemile megvoltak ige fonto Palesztin visszaszerzésé remél nemzet Messiás vár orthodo zsidósá álláspontja amellye szembe R kizáróa sajá hazájá akart lelkile i szolgálni Ezér kezdetbe R liturgiábó mindazo részeke törölte amelye Messiá eljövetelér céloztak Éppeníg elvetetté a egés szóbel hagyományt min elavulta vel együt mózes törvénye legnagyob részét zsid tudományo irato helyéb pedi moder filozófiá tették Anná inkáb jellemző hog ezeke kísérleteke R tartósa seholse tudt megvalósítani főképpe ne szomba áthelyezését messianizmu hité se tudt eliminálni mer XIX sz végé jelentkez cionizmu R táborábó feltűn so kiválóságo hódítot íg Herzl magát Nordant Fr Oppenheimert Oppenheime állásfoglalás anná jellemzőbb mer atyja Juliu Oppenheime ol refor hitközsé rabbij volt amelyi a össze rituáléka elvetette szombato vasárnapr helyezt stb Amerikába cionizmu propagáló é apostola so esetbe szinté széls R.-bó kerülne ki It mé a i jellegzetes hog so kivál zsid teológu éppe R.-ho tartozik R tana rövide abba foglalható össze hog a zsidóságo adottságna veszi ne pedi veleszületett kötelez erőve bír hitnek elvet dogmatizmust illetv azt ami enne vél miutá zsidóságna monotheist hitbevalláso kívü má dogmáj nincs elvet messiás hite zsidóságot amel igazságosságo é a egés világo jótékonyságo gyakorol prófétá utódaina é messiás gondola megtestesüléséne tartja E alapo tökéletességr val törekvé józa föld éle zsidósá célja Eszerin megtartj zsid Egy-Iste hitét minde dogmatiku magyaráza nélkül his Izrae kiválasztottságába miutá kaszt-papságo elveti papok-népében his abban hog éppe azér mer kiválasztot né l.o moráli kötelességei fokozottab mértékbe kel teljesítenie his a embere tökélete egyenrangúságába iste előtt ne tekint góluszt diaszpórá isten csapásnak hane Gondviselé akaratának mel Izrael közeleb hozt több népekhez, Izrae történeténe végcéljáu pedi ne nemzet újjáéledést hane az tökélete harmóniá tekinti melybe Izrae iste szeretetébe több emberiségge egyesülte működhetik elvet R veleszületet bű gondolatát mel egyébkén távolró se zsid dogma hane éppe pauliánus-keresztén egyházaké elvet cirkumcizió házasság jogna szerint elavul szabványait Eze a ú hitvalláso é fentmondot liturgiá újításo kívü jelenle főképpe Amerikába nag számma lev széls reformzsinagógá feltűnőe é csodálatosa erő zsid érzés liturgiáiba mé töb újítá szerepel ilyene a áldozás szimbólumo tartalmaz muszaf-im pótlás bűnbán Zsoltárokkal Tór felolvasá ne szakaszonkint hane egyhuzamba é felhíváso nélkü történik tovább megszüntetté templomokba nő elkülönítését duchant vagyi pap kohanit áldás é minjant tí hívőhö kötöt istentiszteletet talliszt tefillin é kittelt A almeme frigyszekrén közvetle közelébe van péntekest istentisztelete szigorúa megtartjá amel reform-zsinagógá vasárna i tartana ünnep istentiszteletet azo se hagyjá e azt A újítá arr törekszik hog gyakrabba tartsana ájtatosságoka ebbe alkalmazkodna polgár szünetekhez anélkül hog szomba szen jellegé elvile csökkentenék A amerika Egyesül Államokba hatalma zsinagógái vannak íg New-Yorkban Baltimoreban Cincinnatiban Chicagóba má városokban A ottan R zsidósá minde filantró ügyébe legmesszebbmen módo tevékenykedik Létezésü negyvene éveki meg vissz els kimagasl vezérei németország származás Einhor Dávi rabbi a oroszország Lilientha rabbi magyarország Isaa Wis newyork é Szol l o baltimore rabbi voltak Liturgiájuka Einhor D állított össze maj Szol pótolta nő rész mozgalomba ige jelentékeny Jelenleg kimagasl egyénisége köz töb kivál teológus i látunk íg Emi J Hirsc rabbi chicagó egyetem tanárt rabbiniku irodalo kivál ismerőjét Kaufman Kohle rabbi v szeminárium tanárt perzsia nagykövete stb. Stephe Wis rabbi l o mozgalo legjelentékenyeb vezetőjét Németországba újabba erősödőbe va R. mel azonba továbbr i szigorúa megmara a anyahitközsége kereté belü csupá templomaiba váli külön Magyarországo negyvene években maj 1848 Hor Ed l.o tábor lelkés kezdet reformmozgalmat,mel azonba rövidélet volt nyolcvana éve elejé Ster Alber újpest rabbi kitűn teológu próbálkozot túlz reform-iránnyal d 1884 má l kellet mondani rabbiállásáról mer sajá hitközség i idegenkedet mozgalomtól 192 augusztusába R vezető internacionáli gyűlés tartotta Berlinben amelye Si Claud Montefiore london filantró é jelentéken zsid teológu elnökölt mí nő részrő vezetés Lad Montag látt el gyűlé moder korho val teljeseb alkalmazkodá szükségességé hirdette d arr moder zsidósá tradícióho h árnyalatai i meghívta A elmondottako túlmen különbsége it se merülte fel ső kölcsönö közeledé é R régebb túlzásaina elhagyása másrész progresszí zsidóságna R némel haszno újításáho val közeledés szándék a eredmény Ebbe azonba se szombat se egyé kimagasl tradíció é vallás törvénye elhagyás ne foglaltati bent Irodalom Főorgánu Refor Advocat 1891-tő kezdv Chicagóban szerk E G Hirsch ezenkívü számo má hetila íg Jewis Time 1870-től Th Jewis Reforme 1887-tő kezdve mindkett New-Yorkban Jost Culturgeschicht zu neuere Geschicht de Israelite vo 181 bi 184 184 u a. Geschicht de Judentum nn seine Sekte III 185 A Geiger Jüdisch geschicht vo 183 bi zu Gegenwar 184 Holdheim Geschicht de Berline Reformgememd 185 J H Ritter Geschicht de jüdische Reformatio Berli 186 S Stern Geschicht de Judentum vo Mendelssoh bi au di neuer Zei u o 187 M Le-in Di Refor de Judentum u o 189 Davi Einhorn' Ausgewählt Predigte un Reden ed K Kohle New-Yor 187 Ne Tami Katechismus 186 Philadelphi Samue Hirsch Di Refor i Judentu Leipzi 184 Claud Montefiore Libera Judais Londo 190 K G Hirsch Th Originalit o Judais Cinncinat 190 Kaufma Kohler Backward o Forwards New-Yor 188 E Schreiber Refor Judais an it Pioneer 189 S Bernfeld Jude un Judentu i neunzehnte Jahrhunder Berli 189 J H Ritter Di Jüdisch Reform gemeind z Berli u o 190 D Phillippson Th Beginning o th Refor Movemen i Judais Jew Quart Rewiew X. XV. XVI

14060.h

CÍMSZ Reform-zsidós

SZÓCIK Reform-zsidósá Mendelsso működés köve idősz az mozgalmán elnevezés me zsid politik egyenjogúságán elnyerés kív vallás különös ped istentisztele újítások törekede tekintetb mess túlme az határo amely liberál zsidós aránytal na többsé bárh követe voln keletkezé hel Németorszá m ig kor átszármazo Egyesült-Államokb újabb ped London i Mindenü csup kisszá frakci alk zsidóság bel hitközsége anyahitközségt sehols különí e kivé Ameriká ah csak különál hitközség vanna m elkülönültségéb zsidós m törekvéseib sohas von mag működé kizáró szertartá önállóság szorítkozi Eredetil ghet össz hagyománya épp ú erede zsi hagyomány ell fordu istentisztel modernizálásár liturg megrövidítésé kegyszer mellőzésé törekedet Ily alap hagy p Magyarország Chor Ár ara rab K Nidré mely Zsoltárr pótol E valamenn reformközs templo megfontolatlan követ Éppení elhagyt babilo korszakb ere arame nyel imáka továb liturgiá kegyeletb felvet koránts kötele pijutoka középko üldözés ala szerze vallás költeményeke Ehelye szónoklatna orgo melle műkö vegyesénekkarokn anyanyelv elmondo imákn juttatt nagyo szerepe vezett konfirmáció néh szomba istentisztelet vasárnap helyezt Berl R. templomáb rituál vágás valami tisztátlann minősíte állat élvezetén tilalm mellőzté Egy főcélj vo vilá mode ismeret megszerzé teológus mode kiképeztetés harminc évekb m n állandósult m későb szórványos jelentke túlzása alá épp ezé mode zsi teológusok híve kö számítottá úgyszint világiaka előbbi kö volt Zun Chori Holdhei Geig A Phillips st utóbbi közö Riess Gábrie ném zsidós emancipációján előharcos Jos történetí st el reform-hitközsége amely önál templom létesítette Hamburgba Frankfurtba Berlinb volta egé német ország nyelv beszé zsidós körébe mindenü reform-községn minősített azoka amelyekn templomaib élőnyel hitszónoklat tartotta í béc pest nagykanizs szege st templomok i Nézete reform-zsidók kor ellentét hozt n csup ortodoxiáva me természetes egészéb elvetet az han tradíciók tiszte mode zsidós kiválóságaiv i Egy legjelentékenye ellenfe mozgalomn Frank Zachariá breszla rabbiszeminári el rektor kivá zsi teológ vo működő R.-g szemb legmélye hatá vol Orthod részr mode tudáss nagymértékb rendelke Hirs Sams Rapha Hildesheim Izra rabb küzdött eredményes reformmozgal elle különvált att progressz zsidós legkiválóbbja í Geige PhiIlippso Jellin st i mozgalmán el fázi azz eredménny jár ho zsidós majoritá épp középut választot számo külsőségek vonatko szoká átve ugy R.-tó anélkü ho ak istentiszteletb liturgiá ak tradíciók lényeges változtato voln középút hala zsi majorit templomaib ugy világszer anyanyelv tartj hitszónoklatoka zsinagó kül bel ünnepélyesség igyekezn esztétik szempontb növeln túlzása mindenü elvet liturgiáb csup kötele erőv sohas bí részek hagyj e erede különbség köz amely szellemil megvolta ig font Paleszti visszaszerzés remé nemze Messiá vá orthod zsidós álláspontj amelly szemb kizáró saj hazáj akar lelkil szolgáln Ezé kezdetb liturgiáb mindaz részek törölt amely Messi eljövetelé célozta Éppení elvetett egé szóbe hagyomány mi elavult ve együ móze törvény legnagyo részé zsi tudomány irat helyé ped mode filozófi tetté Ann inká jellemz ho ezek kísérletek tartós sehols tud megvalósítan főképp n szomb áthelyezésé messianizm hit s tud elimináln me XI s vég jelentke cionizm táboráb feltű s kiválóság hódíto í Herz magá Nordan F Oppenheimer Oppenheim állásfoglalá ann jellemzőb me atyj Juli Oppenheim o refo hitközs rabbi vol amely össz rituálék elvetett szombat vasárnap helyez st Amerikáb cionizm propagál apostol s esetb szint szél R.-b kerüln k I m jellegzete ho s kivá zsi teológ épp R.-h tartozi tan rövid abb foglalhat össz ho zsidóság adottságn vesz n ped veleszületet kötele erőv bí hitne elve dogmatizmus illet az am enn vé miut zsidóságn monotheis hitbevallás kív m dogmá ninc elve messiá hit zsidóságo ame igazságosság egé világ jótékonyság gyakoro prófét utódain messiá gondol megtestesülésén tartj alap tökéletesség va törekv józ föl él zsidós célj Eszeri megtart zsi Egy-Ist hité mind dogmatik magyaráz nélkü hi Izra kiválasztottságáb miut kaszt-papság elvet papok-népébe hi abba ho épp azé me kiválaszto n l. morál kötelessége fokozotta mértékb ke teljesíteni hi ember tökélet egyenrangúságáb ist előt n tekin gólusz diaszpór iste csapásna han Gondvisel akaratána me Izrae közele hoz töb népekhez Izra történetén végcéljá ped n nemze újjáéledés han a tökélet harmóni tekint melyb Izra ist szeretetéb töb emberiségg egyesült működheti elve veleszülete b gondolatá me egyébké távolr s zsi dogm han épp pauliánus-kereszté egyházak elve cirkumcizi házassá jogn szerin elavu szabványai Ez hitvallás fentmondo liturgi újítás kív jelenl főképp Amerikáb na számm le szél reformzsinagóg feltűnő csodálatos er zsi érzé liturgiáib m tö újít szerepe ilyen áldozá szimbólum tartalma muszaf-i pótlá bűnbá Zsoltárokka Tó felolvas n szakaszonkin han egyhuzamb felhívás nélk történi továb megszüntett templomokb n elkülönítésé duchan vagy pa kohani áldá minjan t hívőh kötö istentisztelete tallisz tefilli kittel almem frigyszekré közvetl közeléb va péntekes istentisztelet szigorú megtartj ame reform-zsinagóg vasárn tartan ünne istentisztelete az s hagyj az újít ar törekszi ho gyakrabb tartsan ájtatosságok ebb alkalmazkodn polgá szünetekhe anélkü ho szomb sze jelleg elvil csökkentené amerik Egyesü Államokb hatalm zsinagógá vanna í New-Yorkba Baltimoreba Cincinnatiba Chicagób m városokba otta zsidós mind filantr ügyéb legmesszebbme mód tevékenykedi Létezés negyven évek me viss el kimagas vezére németorszá származá Einho Dáv rabb oroszorszá Lilienth rabb magyarorszá Isa Wi newyor Szo baltimor rabb volta Liturgiájuk Einho állítot össz ma Szo pótolt n rés mozgalomb ig jelentéken Jelenle kimagas egyéniség kö tö kivá teológu látun í Em Hirs rabb chicag egyete tanár rabbinik irodal kivá ismerőjé Kaufma Kohl rabb szemináriu tanár perzsi nagykövet stb Steph Wi rabb mozgal legjelentékenye vezetőjé Németországb újabb erősödőb v R me azonb tovább szigorú megmar anyahitközség keret bel csup templomaib vál külö Magyarország negyven évekbe ma 184 Ho E l. tábo lelké kezde reformmozgalmat,me azonb rövidéle vol nyolcvan év elej Ste Albe újpes rabb kitű teológ próbálkozo túl reform-iránnya 188 m kelle mondan rabbiállásáró me saj hitközsé idegenkede mozgalomtó 19 augusztusáb vezet internacionál gyűlé tartott Berlinbe amely S Clau Montefior londo filantr jelentéke zsi teológ elnököl m n részr vezeté La Monta lát e gyűl mode korh va teljese alkalmazkod szükségesség hirdett ar mode zsidós tradícióh árnyalata meghívt elmondottak túlme különbség i s merült fe s kölcsön közeled régeb túlzásain elhagyás másrés progressz zsidóságn néme haszn újításáh va közeledé szándé eredmén Ebb azonb s szomba s egy kimagas tradíci vallá törvény elhagyá n foglaltat ben Irodalo Főorgán Refo Advoca 1891-t kezd Chicagóba szer Hirsc ezenkív szám m hetil í Jewi Tim 1870-tő T Jewi Reform 1887-t kezdv mindket New-Yorkba Jos Culturgeschich z neuer Geschich d Israelit v 18 b 18 18 a Geschich d Judentu n sein Sekt II 18 Geige Jüdisc geschich v 18 b z Gegenwa 18 Holdhei Geschich d Berlin Reformgemem 18 Ritte Geschich d jüdisch Reformati Berl 18 Ster Geschich d Judentu v Mendelsso b a d neue Ze 18 Le-i D Refo d Judentu 18 Dav Einhorn Ausgewähl Predigt u Rede e Kohl New-Yo 18 N Tam Katechismu 18 Philadelph Samu Hirsc D Refo Judent Leipz 18 Clau Montefior Liber Judai Lond 19 Hirsc T Originali Judai Cinncina 19 Kaufm Kohle Backwar Forward New-Yo 18 Schreibe Refo Judai a i Pionee 18 Bernfel Jud u Judent neunzehnt Jahrhunde Berl 18 Ritte D Jüdisc Refor gemein Berl 19 Phillippso T Beginnin t Refo Moveme Judai Je Quar Rewie X XV XV

14060.

CÍMS Reform-zsidó

SZÓCI Reform-zsidós Mendelss működé köv idős a mozgalmá elnevezé m zsi politi egyenjogúságá elnyeré kí vallá különö pe istentisztel újításo töreked tekintet mes túlm a határ amel liberá zsidó arányta n többs bár követ vol keletkez he Németorsz i ko átszármaz Egyesült-Államok újab pe Londo Minden csu kissz frakc al zsidósá be hitközség anyahitközség sehol külön kiv Amerik a csa különá hitközsé vann elkülönültségé zsidó törekvései soha vo ma működ kizár szertart önállósá szorítkoz Eredeti ghe öss hagyomány ép ered zs hagyomán el ford istentiszte modernizálásá litur megrövidítés kegysze mellőzés törekede Il ala hag Magyarorszá Cho Á ar ra Nidr mel Zsoltár póto valamen reformköz templ megfontolatla köve Éppen elhagy babil korszak er aram nye imák tová liturgi kegyelet felve koránt kötel pijutok középk üldözé al szerz vallá költemények Ehely szónoklatn org mell műk vegyesénekkarok anyanyel elmond imák juttat nagy szerep vezet konfirmáci né szomb istentisztele vasárna helyez Ber R templomá rituá vágá valam tisztátlan minősít álla élvezeté tilal mellőzt Eg főcél v vil mod ismere megszerz teológu mod kiképezteté harmin évek állandósul késő szórványo jelentk túlzás al ép ez mod zs teológuso hív k számított úgyszin világiak előbb k vol Zu Chor Holdhe Gei Phillip s utóbb köz Ries Gábri né zsidó emancipációjá előharco Jo történet s e reform-hitközség amel öná templo létesített Hamburgb Frankfurtb Berlin volt eg néme orszá nyel besz zsidó köréb minden reform-község minősítet azok amelyek templomai élőnye hitszónokla tartott bé pes nagykaniz szeg s templomo Nézet reform-zsidó ko ellenté hoz csu ortodoxiáv m természete egészé elvete a ha tradíció tiszt mod zsidó kiválóságai Eg legjelentékeny ellenf mozgalom Fran Zachari breszl rabbiszeminár e rekto kiv zs teoló v működ R.- szem legmély hat vo Ortho rész mod tudás nagymérték rendelk Hir Sam Raph Hildeshei Izr rab küzdöt eredménye reformmozga ell különvál at progress zsidó legkiválóbbj Geig PhiIlipps Jelli s mozgalmá e fáz az eredménn já h zsidó majorit ép középu választo szám külsősége vonatk szok átv ug R.-t anélk h a istentisztelet liturgi a tradíció lényege változtat vol középú hal zs majori templomai ug világsze anyanyel tart hitszónoklatok zsinag kü be ünnepélyessé igyekez esztéti szempont növel túlzás minden elve liturgiá csu kötel erő soha b része hagy ered különbsé kö amel szellemi megvolt i fon Paleszt visszaszerzé rem nemz Messi v ortho zsidó álláspont amell szem kizár sa hazá aka lelki szolgál Ez kezdet liturgiá minda része töröl amel Mess eljövetel célozt Éppen elvetet eg szób hagyomán m elavul v egy móz törvén legnagy rész zs tudomán ira hely pe mod filozóf tett An ink jellem h eze kísérlete tartó sehol tu megvalósíta főkép szom áthelyezés messianiz hi tu eliminál m X vé jelentk cioniz táborá felt kiválósá hódít Her mag Norda Oppenheime Oppenhei állásfoglal an jellemző m aty Jul Oppenhei ref hitköz rabb vo amel öss rituálé elvetet szomba vasárna helye s Ameriká cioniz propagá aposto eset szin szé R.- kerül jellegzet h kiv zs teoló ép R.- tartoz ta rövi ab foglalha öss h zsidósá adottság ves pe veleszülete kötel erő b hitn elv dogmatizmu ille a a en v miu zsidóság monothei hitbevallá kí dogm nin elv messi hi zsidóság am igazságossá eg vilá jótékonysá gyakor prófé utódai messi gondo megtestesülésé tart ala tökéletessé v törek jó fö é zsidó cél Eszer megtar zs Egy-Is hit min dogmati magyará nélk h Izr kiválasztottságá miu kaszt-papsá elve papok-népéb h abb h ép az m kiválaszt l morá kötelesség fokozott mérték k teljesíten h embe tökéle egyenrangúságá is elő teki gólus diaszpó ist csapásn ha Gondvise akaratán m Izra közel ho tö népekhe Izr történeté végcélj pe nemz újjáéledé ha tökéle harmón tekin mely Izr is szereteté tö emberiség egyesül működhet elv veleszület gondolat m egyébk távol zs dog ha ép pauliánus-kereszt egyháza elv cirkumciz házass jog szeri elav szabványa E hitvallá fentmond liturg újítá kí jelen főkép Ameriká n szám l szé reformzsinagó feltűn csodálato e zs érz liturgiái t újí szerep ilye áldoz szimbólu tartalm muszaf- pótl bűnb Zsoltárokk T felolva szakaszonki ha egyhuzam felhívá nél történ tová megszüntet templomok elkülönítés ducha vag p kohan áld minja hívő köt istentisztelet tallis tefill kitte alme frigyszekr közvet közelé v pénteke istentisztele szigor megtart am reform-zsinagó vasár tarta ünn istentisztelet a hagy a újí a töreksz h gyakrab tartsa ájtatosságo eb alkalmazkod polg szünetekh anélk h szom sz jelle elvi csökkenten ameri Egyes Államok hatal zsinagóg vann New-Yorkb Baltimoreb Cincinnatib Chicagó városokb ott zsidó min filant ügyé legmesszebbm mó tevékenyked Létezé negyve éve m vis e kimaga vezér németorsz származ Einh Dá rab oroszorsz Lilient rab magyarorsz Is W newyo Sz baltimo rab volt Liturgiáju Einh állíto öss m Sz pótol ré mozgalom i jelentéke Jelenl kimaga egyénisé k t kiv teológ látu E Hir rab chica egyet taná rabbini iroda kiv ismerőj Kaufm Koh rab szeminári taná perzs nagyköve st Step W rab mozga legjelentékeny vezetőj Németország újab erősödő m azon továb szigor megma anyahitközsé kere be csu templomai vá kül Magyarorszá negyve évekb m 18 H l táb lelk kezd reformmozgalmat,m azon rövidél vo nyolcva é ele St Alb újpe rab kit teoló próbálkoz tú reform-iránny 18 kell monda rabbiállásár m sa hitközs idegenked mozgalomt 1 augusztusá veze internacioná gyűl tartot Berlinb amel Cla Montefio lond filant jelenték zs teoló elnökö rész vezet L Mont lá gyű mod kor v teljes alkalmazko szükségessé hirdet a mod zsidó tradíció árnyalat meghív elmondotta túlm különbsé merül f kölcsö közele rége túlzásai elhagyá másré progress zsidóság ném hasz újításá v közeled szánd eredmé Eb azon szomb eg kimaga tradíc vall törvén elhagy foglalta be Irodal Főorgá Ref Advoc 1891- kez Chicagób sze Hirs ezenkí szá heti Jew Ti 1870-t Jew Refor 1887- kezd mindke New-Yorkb Jo Culturgeschic neue Geschic Israeli 1 1 1 Geschic Judent sei Sek I 1 Geig Jüdis geschic 1 Gegenw 1 Holdhe Geschic Berli Reformgeme 1 Ritt Geschic jüdisc Reformat Ber 1 Ste Geschic Judent Mendelss neu Z 1 Le- Ref Judent 1 Da Einhor Ausgewäh Predig Red Koh New-Y 1 Ta Katechism 1 Philadelp Sam Hirs Ref Juden Leip 1 Cla Montefio Libe Juda Lon 1 Hirs Original Juda Cinncin 1 Kauf Kohl Backwa Forwar New-Y 1 Schreib Ref Juda Pione 1 Bernfe Ju Juden neunzehn Jahrhund Ber 1 Ritt Jüdis Refo gemei Ber 1 Phillipps Beginni Ref Movem Juda J Qua Rewi X X

14060

CÍM Reform-zsid

SZÓC Reform-zsidó Mendels működ kö idő mozgalm elnevez zs polit egyenjogúság elnyer k vall külön p istentiszte újítás töreke tekinte me túl hatá ame liber zsid arányt több bá köve vo keletke h Németors k átszárma Egyesült-Államo úja p Lond Minde cs kiss frak a zsidós b hitközsé anyahitközsé seho külö ki Ameri cs külön hitközs van elkülönültség zsid törekvése soh v m műkö kizá szertar önállós szorítko Eredet gh ös hagyomán é ere z hagyomá e for istentiszt modernizálás litu megrövidíté kegysz mellőzé töreked I al ha Magyarorsz Ch a r Nid me Zsoltá pót valame reformkö temp megfontolatl köv Éppe elhag babi korsza e ara ny imá tov liturg kegyele felv korán köte pijuto közép üldöz a szer vall költeménye Ehel szónoklat or mel mű vegyesénekkaro anyanye elmon imá jutta nag szere veze konfirmác n szom istentisztel vasárn helye Be templom ritu vág vala tisztátla minősí áll élvezet tila mellőz E főcé vi mo ismer megszer teológ mo kiképeztet harmi éve állandósu kés szórvány jelent túlzá a é e mo z teológus hí számítot úgyszi világia előb vo Z Cho Holdh Ge Philli utób kö Rie Gábr n zsid emancipációj előharc J történe reform-hitközsé ame ön templ létesítet Hamburg Frankfurt Berli vol e ném orsz nye bes zsid köré minde reform-közsé minősíte azo amelye temploma élőny hitszónokl tartot b pe nagykani sze templom Néze reform-zsid k ellent ho cs ortodoxiá természet egész elvet h tradíci tisz mo zsid kiválósága E legjelentéken ellen mozgalo Fra Zachar bresz rabbiszeminá rekt ki z teol műkö R. sze legmél ha v Orth rés mo tudá nagymérté rendel Hi Sa Rap Hildeshe Iz ra küzdö eredmény reformmozg el különvá a progres zsid legkiválóbb Gei PhiIlipp Jell mozgalm fá a eredmén j zsid majori é közép választ szá külsőség vonat szo át u R.- anél istentisztele liturg tradíci lényeg változta vo közép ha z major temploma u világsz anyanye tar hitszónoklato zsina k b ünnepélyess igyeke esztét szempon növe túlzá minde elv liturgi cs köte er soh rész hag ere különbs k ame szellem megvol fo Palesz visszaszerz re nem Mess orth zsid álláspon amel sze kizá s haz ak lelk szolgá E kezde liturgi mind rész törö ame Mes eljövete céloz Éppe elvete e szó hagyomá elavu eg mó törvé legnag rés z tudomá ir hel p mo filozó tet A in jelle ez kísérlet tart seho t megvalósít főké szo áthelyezé messiani h t eliminá v jelent cioni tábor fel kiválós hódí He ma Nord Oppenheim Oppenhe állásfogla a jellemz at Ju Oppenhe re hitkö rab v ame ös rituál elvete szomb vasárn hely Amerik cioni propag apost ese szi sz R. kerü jellegze ki z teol é R. tarto t röv a foglalh ös zsidós adottsá ve p veleszület köte er hit el dogmatizm ill e mi zsidósá monothe hitbevall k dog ni el mess h zsidósá a igazságoss e vil jótékonys gyako próf utóda mess gond megtestesülés tar al tökéletess töre j f zsid cé Esze megta z Egy-I hi mi dogmat magyar nél Iz kiválasztottság mi kaszt-paps elv papok-népé ab é a kiválasz mor kötelessé fokozot mérté teljesíte emb tökél egyenrangúság i el tek gólu diaszp is csapás h Gondvis akaratá Izr köze h t népekh Iz történet végcél p nem újjáéled h tökél harmó teki mel Iz i szeretet t emberisé egyesü működhe el veleszüle gondola egyéb távo z do h é pauliánus-keresz egyház el cirkumci házas jo szer ela szabvány hitvall fentmon litur újít k jele főké Amerik szá sz reformzsinag feltű csodálat z ér liturgiá új szere ily áldo szimból tartal muszaf pót bűn Zsoltárok felolv szakaszonk h egyhuza felhív né törté tov megszünte templomo elkülöníté duch va koha ál minj hív kö istentisztele talli tefil kitt alm frigyszek közve közel péntek istentisztel szigo megtar a reform-zsinag vasá tart ün istentisztele hag új töreks gyakra tarts ájtatosság e alkalmazko pol szünetek anél szo s jell elv csökkente amer Egye Államo hata zsinagó van New-York Baltimore Cincinnati Chicag városok ot zsid mi filan ügy legmesszebb m tevékenyke Létez negyv év vi kimag vezé németors szárma Ein D ra oroszors Lilien ra magyarors I newy S baltim ra vol Liturgiáj Ein állít ös S póto r mozgalo jelenték Jelen kimag egyénis ki teoló lát Hi ra chic egye tan rabbin irod ki ismerő Kauf Ko ra szeminár tan perz nagyköv s Ste ra mozg legjelentéken vezető Németorszá úja erősöd azo tová szigo megm anyahitközs ker b cs temploma v kü Magyarorsz negyv évek 1 tá lel kez reformmozgalmat, azo rövidé v nyolcv el S Al újp ra ki teol próbálko t reform-iránn 1 kel mond rabbiállásá s hitköz idegenke mozgalom augusztus vez internacion gyű tarto Berlin ame Cl Montefi lon filan jelenté z teol elnök rés veze Mon l gy mo ko telje alkalmazk szükségess hirde mo zsid tradíci árnyala meghí elmondott túl különbs merü kölcs közel rég túlzása elhagy másr progres zsidósá né has újítás közele szán eredm E azo szom e kimag tradí val törvé elhag foglalt b Iroda Főorg Re Advo 1891 ke Chicagó sz Hir ezenk sz het Je T 1870- Je Refo 1887 kez mindk New-York J Culturgeschi neu Geschi Israel Geschi Juden se Se Gei Jüdi geschi Gegen Holdh Geschi Berl Reformgem Rit Geschi jüdis Reforma Be St Geschi Juden Mendels ne Le Re Juden D Einho Ausgewä Predi Re Ko New- T Katechis Philadel Sa Hir Re Jude Lei Cl Montefi Lib Jud Lo Hir Origina Jud Cinnci Kau Koh Backw Forwa New- Schrei Re Jud Pion Bernf J Jude neunzeh Jahrhun Be Rit Jüdi Ref geme Be Phillipp Beginn Re Move Jud Qu Rew

1406

CÍ Reform-zsi

SZÓ Reform-zsid Mendel műkö k id mozgal elneve z poli egyenjogúsá elnye val külö istentiszt újítá törek tekint m tú hat am libe zsi arány töb b köv v keletk Németor átszárm Egyesült-Állam új Lon Mind c kis fra zsidó hitközs anyahitközs seh kül k Amer c külö hitköz va elkülönültsé zsi törekvés so műk kiz szerta önálló szorítk Erede g ö hagyomá er hagyom fo istentisz modernizálá lit megrövidít kegys mellőz töreke a h Magyarors C Ni m Zsolt pó valam reformk tem megfontolat kö Épp elha bab korsz ar n im to litur kegyel fel korá köt pijut közé üldö sze val költemény Ehe szónokla o me m vegyesénekkar anyany elmo im jutt na szer vez konfirmá szo istentiszte vasár hely B templo rit vá val tisztátl minős ál élveze til mellő főc v m isme megsze teoló m kiképezte harm év állandós ké szórván jelen túlz m teológu h számíto úgysz világi elő v Ch Hold G Phill utó k Ri Gáb zsi emancipáció előhar történ reform-hitközs am ö temp létesíte Hambur Frankfur Berl vo né ors ny be zsi kör mind reform-közs minősít az amely templom élőn hitszónok tarto p nagykan sz templo Néz reform-zsi ellen h c ortodoxi természe egés elve tradíc tis m zsi kiválóság legjelentéke elle mozgal Fr Zacha bres rabbiszemin rek k teo műk R sz legmé h Ort ré m tud nagymért rende H S Ra Hildesh I r küzd eredmén reformmoz e különv progre zsi legkiválób Ge PhiIlip Jel mozgal f eredmé zsi major közé válasz sz külsősé vona sz á R. ané istentisztel litur tradíc lénye változt v közé h majo templom világs anyany ta hitszónoklat zsin ünnepélyes igyek eszté szempo növ túlz mind el liturg c köt e so rés ha er különb am szelle megvo f Pales visszaszer r ne Mes ort zsi álláspo ame sz kiz ha a lel szolg kezd liturg min rés tör am Me eljövet célo Épp elvet sz hagyom elav e m törv legna ré tudom i he m filoz te i jell e kísérle tar seh megvalósí fők sz áthelyez messian elimin jelen cion tábo fe kiváló hód H m Nor Oppenhei Oppenh állásfogl jellem a J Oppenh r hitk ra am ö rituá elvet szom vasár hel Ameri cion propa apos es sz s R ker jellegz k teo R tart rö foglal ö zsidó adotts v veleszüle köt e hi e dogmatiz il m zsidós monoth hitbeval do n e mes zsidós igazságos vi jótékony gyak pró utód mes gon megtestesülé ta a tökéletes tör zsi c Esz megt Egy- h m dogma magya né I kiválasztottsá m kaszt-pap el papok-nép a kiválas mo köteless fokozo mért teljesít em töké egyenrangúsá e te gól diasz i csapá Gondvi akarat Iz köz népek I történe végcé ne újjáéle töké harm tek me I szerete emberis egyes működh e veleszül gondol egyé táv d pauliánus-keres egyhá e cirkumc háza j sze el szabván hitval fentmo litu újí jel fők Ameri sz s reformzsina felt csodála é liturgi ú szer il áld szimbó tarta musza pó bű Zsoltáro felol szakaszon egyhuz felhí n tört to megszünt templom elkülönít duc v koh á min hí k istentisztel tall tefi kit al frigysze közv köze pénte istentiszte szig megta reform-zsina vas tar ü istentisztel ha ú törek gyakr tart ájtatossá alkalmazk po szünete ané sz jel el csökkent ame Egy Állam hat zsinag va New-Yor Baltimor Cincinnat Chica városo o zsi m fila üg legmesszeb tevékenyk Léte negy é v kima vez németor szárm Ei r oroszor Lilie r magyaror new balti r vo Liturgiá Ei állí ö pót mozgal jelenté Jele kima egyéni k teol lá H r chi egy ta rabbi iro k ismer Kau K r szeminá ta per nagykö St r moz legjelentéke vezet Németorsz új erősö az tov szig meg anyahitköz ke c templom k Magyarors negy éve t le ke reformmozgalmat az rövid nyolc e A új r k teo próbálk reform-irán ke mon rabbiállás hitkö idegenk mozgalo augusztu ve internacio gy tart Berli am C Montef lo fila jelent teo elnö ré vez Mo g m k telj alkalmaz szükséges hird m zsi tradíc árnyal megh elmondot tú különb mer kölc köze ré túlzás elhag más progre zsidós n ha újítá közel szá ered az szo kima trad va törv elha foglal Irod Főor R Adv 189 k Chicag s Hi ezen s he J 1870 J Ref 188 ke mind New-Yor Culturgesch ne Gesch Israe Gesch Jude s S Ge Jüd gesch Gege Hold Gesch Ber Reformge Ri Gesch jüdi Reform B S Gesch Jude Mendel n L R Jude Einh Ausgew Pred R K New Katechi Philade S Hi R Jud Le C Montef Li Ju L Hi Origin Ju Cinnc Ka Ko Back Forw New Schre R Ju Pio Bern Jud neunze Jahrhu B Ri Jüd Re gem B Phillip Begin R Mov Ju Q Re