14063.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Emil

SZÓCIKK: "R. Emil, angol esztétikai író, szül. Eperjesen 1854., megh. Londonban 1910 dec. 11. A prágai, budapesti és bécsi egyetemeken tanult és jogi doktorátust szerzett,majd kiment Amerikába, ahol öt évig élt, onnan Parisba, majd néhány év után Londonban költözött. Az itteni, valamint az oxfordi és cambridgei egyetemeken hosszú éveken át tartott előadásokat az esztétika és történelem köréből. Előadásai látogatottak és népszerűek voltak. Ibsen egyik angol interpretálója volt és a magyar irodalmat is először ő ismertette Angliában Hungarian litterature c. munkájában (1898). Egyéb fontosabb művei: Foundation of modern Europe (1904); History of Civilization ; Atlas of modern history; Ibsen stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4063. címszó a lexikon => 736. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14063.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Emil

SZÓCIKK: R. Emil, angol esztétikai író, szül. Eperjesen 1854., megh. Londonban 1910 dec. 11. A prágai, budapesti és bécsi egyetemeken tanult és jogi doktorátust szerzett,majd kiment Amerikába, ahol öt évig élt, onnan Parisba, majd néhány év után Londonban költözött. Az itteni, valamint az oxfordi és cambridgei egyetemeken hosszú éveken át tartott előadásokat az esztétika és történelem köréből. Előadásai látogatottak és népszerűek voltak. Ibsen egyik angol interpretálója volt és a magyar irodalmat is először ő ismertette Angliában Hungarian litterature c. munkájában 1898 . Egyéb fontosabb művei: Foundation of modern Europe 1904 ; History of Civilization ; Atlas of modern history; Ibsen stb.

14063.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Emi

SZÓCIKK R Emil ango esztétika író szül Eperjese 1854. megh Londonba 191 dec 11 prágai budapest é bécs egyetemeke tanul é jog doktorátus szerzett,maj kimen Amerikába aho ö évi élt onna Parisba maj néhán é utá Londonba költözött A itteni valamin a oxford é cambridge egyetemeke hossz éveke á tartot előadásoka a esztétik é történele köréből Előadása látogatotta é népszerűe voltak Ibse egyi ango interpretálój vol é magya irodalma i előszö ismertett Angliába Hungaria litteratur c munkájába 189 Egyé fontosab művei Foundatio o moder Europ 190 Histor o Civilizatio Atla o moder history Ibse stb

14063.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Em

SZÓCIK Emi ang esztétik ír szü Eperjes 1854 meg Londonb 19 de 1 prága budapes béc egyetemek tanu jo doktorátu szerzett,ma kime Amerikáb ah év él onn Parisb ma néhá ut Londonb költözöt itten valami oxfor cambridg egyetemek hoss évek tarto előadások esztéti történel körébő Előadás látogatott népszerű volta Ibs egy ang interpretáló vo magy irodalm elősz ismertet Angliáb Hungari litteratu munkájáb 18 Egy fontosa műve Foundati mode Euro 19 Histo Civilizati Atl mode histor Ibs st

14063.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re E

SZÓCI Em an esztéti í sz Eperje 185 me London 1 d prág budape bé egyeteme tan j doktorát szerzett,m kim Ameriká a é é on Paris m néh u London költözö itte valam oxfo cambrid egyeteme hos éve tart előadáso esztét történe köréb Előadá látogatot népszer volt Ib eg an interpretál v mag irodal elős ismerte Angliá Hungar litterat munkájá 1 Eg fontos műv Foundat mod Eur 1 Hist Civilizat At mod histo Ib s

14063

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC E a esztét s Eperj 18 m Londo prá budap b egyetem ta doktorá szerzett, ki Amerik o Pari né Londo költöz itt vala oxf cambri egyetem ho év tar előadás eszté történ köré Előad látogato népsze vol I e a interpretá ma iroda elő ismert Angli Hunga littera munkáj E fonto mű Founda mo Eu His Civiliza A mo hist I

1406SZEMÉL

SZÓ eszté Eper 1 Lond pr buda egyete t doktor szerzett k Ameri Par n Lond költö it val ox cambr egyete h é ta előadá eszt törté kör Előa látogat népsz vo interpret m irod el ismer Angl Hung litter munká font m Found m E Hi Civiliz m his