14065.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Ignác

SZÓCIKK: "R. Ignác, író és tanár, szül. Zsámbékon 1821., megh. Budapesten 1887 ápr. 18. Atyja hitközségi jegyző volt s a Talmudba ő vezette be, majd Váradon tanult tovább s ott gimnáziumba járt, később Pestre jött és nyelveket tanított. A szabadságharc idején lapokba dolgozott és a zsidók magyarosodásának ügyét szolgálta. 1851-tól kezdve a pesti hitközség iskoláinak hittantanára volt és bevezette a magyarnyelvű hittantanitást. Írásai a Ben-Chananjában, Beth-Lechemben, a Magyar Izraelitában, a Winter-féle Évkönyvben, Ung.-Jüd. Wochenschriftben jelentek meg. Lefordította héberre Kölcsey Hymnus -át és ő maga is írt költeményeket. Kötete: Honszerelmi dalok (Buda 1848). Leghíresebb és lexikográfusok által az egész világon és e lexikon írásánál is felhasznált életrajzi gyűjteménye a Bész-Él, Ehrentem- pelvérdienter ungarischer Israeliten (I-V., 1856-1865., 2. kiad. 1878., 14 arcképpel), továbbá a nem kevésbé fontos: Besz-Lechem, Jahrbuch zur Beförderung des Ackerbaues, des Handwerks und der Industrie unter den Israeliten Ungars (2 köt. 1872-73). Egyéb müvei: Házi szertartás a két első Peszach-éjjelre (1878); Mózes első könyve (ford. 1879)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4065. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14065.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Ignác

SZÓCIKK: R. Ignác, író és tanár, szül. Zsámbékon 1821., megh. Budapesten 1887 ápr. 18. Atyja hitközségi jegyző volt s a Talmudba ő vezette be, majd Váradon tanult tovább s ott gimnáziumba járt, később Pestre jött és nyelveket tanított. A szabadságharc idején lapokba dolgozott és a zsidók magyarosodásának ügyét szolgálta. 1851-tól kezdve a pesti hitközség iskoláinak hittantanára volt és bevezette a magyarnyelvű hittantanitást. Írásai a Ben-Chananjában, Beth-Lechemben, a Magyar Izraelitában, a Winter-féle Évkönyvben, Ung.-Jüd. Wochenschriftben jelentek meg. Lefordította héberre Kölcsey Hymnus -át és ő maga is írt költeményeket. Kötete: Honszerelmi dalok Buda 1848 . Leghíresebb és lexikográfusok által az egész világon és e lexikon írásánál is felhasznált életrajzi gyűjteménye a Bész-Él, Ehrentem- pelvérdienter ungarischer Israeliten I-V., 1856-1865., 2. kiad. 1878., 14 arcképpel , továbbá a nem kevésbé fontos: Besz-Lechem, Jahrbuch zur Beförderung des Ackerbaues, des Handwerks und der Industrie unter den Israeliten Ungars 2 köt. 1872-73 . Egyéb müvei: Házi szertartás a két első Peszach-éjjelre 1878 ; Mózes első könyve ford. 1879 .

14065.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Igná

SZÓCIKK R Ignác ír é tanár szül Zsámbéko 1821. megh Budapeste 188 ápr 18 Atyj hitközség jegyz vol Talmudb vezett be maj Várado tanul továb ot gimnáziumb járt későb Pestr jöt é nyelveke tanított szabadsághar idejé lapokb dolgozot é zsidó magyarosodásána ügyé szolgálta 1851-tó kezdv pest hitközsé iskoláina hittantanár vol é bevezett magyarnyelv hittantanitást Írása Ben-Chananjában Beth-Lechemben Magya Izraelitában Winter-fél Évkönyvben Ung.-Jüd Wochenschriftbe jelente meg Lefordított héberr Kölcse Hymnu -á é mag i ír költeményeket Kötete Honszerelm dalo Bud 184 Leghíreseb é lexikográfuso álta a egés világo é lexiko írásáná i felhasznál életrajz gyűjtemény Bész-Él Ehrentem pelvérdiente ungarische Israelite I-V. 1856-1865. 2 kiad 1878. 1 arcképpe tovább ne kevésb fontos Besz-Lechem Jahrbuc zu Beförderun de Ackerbaues de Handwerk un de Industri unte de Israelite Ungar köt 1872-7 Egyé müvei Ház szertartá ké els Peszach-éjjelr 187 Móze els könyv ford 187

14065.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Ign

SZÓCIK Igná í taná szü Zsámbék 1821 meg Budapest 18 áp 1 Aty hitközsé jegy vo Talmud vezet b ma Várad tanu tová o gimnázium jár késő Pest jö nyelvek tanítot szabadságha idej lapok dolgozo zsid magyarosodásán ügy szolgált 1851-t kezd pes hitközs iskoláin hittantaná vo bevezet magyarnyel hittantanitás Írás Ben-Chananjába Beth-Lechembe Magy Izraelitába Winter-fé Évkönyvbe Ung.-Jü Wochenschriftb jelent me Lefordítot héber Kölcs Hymn - ma í költeményeke Kötet Honszerel dal Bu 18 Leghírese lexikográfus ált egé világ lexik írásán felhaszná életraj gyűjtemén Bész-É Ehrente pelvérdient ungarisch Israelit I-V 1856-1865 kia 1878 arcképp továb n kevés fonto Besz-Leche Jahrbu z Beförderu d Ackerbaue d Handwer u d Industr unt d Israelit Unga kö 1872- Egy müve Há szertart k el Peszach-éjjel 18 Móz el köny for 18

14065.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Ig

SZÓCI Ign tan sz Zsámbé 182 me Budapes 1 á At hitközs jeg v Talmu veze m Vára tan tov gimnáziu já kés Pes j nyelve taníto szabadságh ide lapo dolgoz zsi magyarosodásá üg szolgál 1851- kez pe hitköz iskolái hittantan v beveze magyarnye hittantanitá Írá Ben-Chananjáb Beth-Lechemb Mag Izraelitáb Winter-f Évkönyvb Ung.-J Wochenschrift jelen m Lefordíto hébe Kölc Hym m költemények Köte Honszere da B 1 Leghíres lexikográfu ál eg vilá lexi írásá felhaszn életra gyűjtemé Bész- Ehrent pelvérdien ungarisc Israeli I- 1856-186 ki 187 arckép tová kevé font Besz-Lech Jahrb Beförder Ackerbau Handwe Indust un Israeli Ung k 1872 Eg müv H szertar e Peszach-éjje 1 Mó e kön fo 1

14065

CÍM R

SZEMÉLY R I

SZÓC Ig ta s Zsámb 18 m Budape A hitköz je Talm vez Vár ta to gimnázi j ké Pe nyelv tanít szabadság id lap dolgo zs magyarosodás ü szolgá 1851 ke p hitkö iskolá hittanta bevez magyarny hittantanit Ír Ben-Chananjá Beth-Lechem Ma Izraelitá Winter- Évkönyv Ung.- Wochenschrif jele Lefordít héb Köl Hy költeménye Köt Honszer d Leghíre lexikográf á e vil lex írás felhasz életr gyűjtem Bész Ehren pelvérdie ungaris Israel I 1856-18 k 18 arcké tov kev fon Besz-Lec Jahr Beförde Ackerba Handw Indus u Israel Un 187 E mü szerta Peszach-éjj M kö f

1406SZEMÉL

SZÓ I t Zsám 1 Budap hitkö j Tal ve Vá t t gimnáz k P nyel taní szabadsá i la dolg z magyarosodá szolg 185 k hitk iskol hittant beve magyarn hittantani Í Ben-Chananj Beth-Leche M Izraelit Winter Évköny Ung. Wochenschri jel Lefordí hé Kö H költemény Kö Honsze Leghír lexikográ vi le írá felhas élet gyűjte Bés Ehre pelvérdi ungari Israe 1856-1 1 arck to ke fo Besz-Le Jah Beförd Ackerb Hand Indu Israe U 18 m szert Peszach-éj k